Contractul de vanzare

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Contractul de vanzare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 101 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Capacitatea juridică a părţilor contractante 5
Secțiunea I. Capacitatea de a contracta 5
1. Capacitatea de a contracta - regula 5
Secţiunea a II-a. Incapacitatea de a contracta – excepția 7
1. Incapacitatea de a cumpăra 9
1.1 Incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase a persoanelor care participă la înfăptuirea justiţiei 9
1.2 Incapacitatea de a cumpăra a mandatarilor şi administratorilor 13
1.3 Incapacitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi terenuri în România 14
Capitolul II. Consimțământul părților 22
Secțiunea I. Valabilitatea consimţământului 22
1. Consimțământul – definiție, condiții de valabilitate a consimțamântului 22
2. Viciile de consimţământ 26
2.1 Eroarea – generalităţi 26
2.1.1 Eroarea nescuzabilă 28
2.1.2 Eroarea asumată și eroarea de calcul 28
2.1.3 Invocarea erorii cu bună-credință și adaptarea contractului 29
2.2 Dolul – generalități 29
2.2.1 Dolul comis de un terţ 31
2.3 Violența - generalități 31
2.3.1 Amenințarea cu exercitarea unui drept și starea de necesitate 32
2.3.2 Violența savârșită de un terț 33
2.4 Leziunea – generalități 33
Secțiunea a II-a. Contracte anticipative vânzării-cumpărarii 35
1. Pactul de opțiune privind contractul de vânzare 35
2. Promisiunea unilaterală de vânzare 36
3. Promisiunea unilaterală de cumpărare 40
4. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 41
Secțiunea a III-a. Formele dreptului de prioritate la cumpărare 43
1. Pactul de preferință 43
2. Dreptul de preempțiune 44
2.1 Reglementări cu caracter general ale dreptului de preempţiune instituite prin noul Cod civil si noul Cod de procedură civilă 44
2.2 Dreptul de preempţiune în cazul vânzării-cumpărării de terenuri agricole situate în extravilan 48
2.3 Dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor din fondul forestier 51
2.4 Dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor arendate 54
2.5 Dreptul de preempţiune al chiriaşului la cumpararea locuinţei si dreptul de preempţiune instituit prin Legea nr.10/2001 54
2.6 Discuții privind existența unui drept de preempțiune al chiriașului 57
Capitolul III. Obiectul contractului de vânzare 58
Secţiunea I. Noţiunea de obiect al contractului şi obiect al obligaţiei 58
Secţiunea a II-a. Lucrul vândut – condiții 59
1. Să fie un lucru 59
2. Lucrul vândut să fie posibil 59
3. Lucrul vândut să existe sau să poată exista în viitor 60
4. Lucrul vândut să se afle în circuitul civil 62
4.1 Regula 62
4.2 Limitări ale principiului liberei circulaţii a lucrurilor 62
4.3 Excepţii ale principiului liberei circulaţii a lucrurilor 62
4.3.1 Inalienabilitatea legală 63
4.3.2 Inalienabilitatea convențională 65
5. Lucrul vândut să fie determinat sau determinabil 67
6. Lucrul vândut să fie în proprietatea vânzătorului. Vânzarea bunului altuia 68
Secțiunea a III-a. Prețul 72
1. Noțiunea de preț 72
2. Condiţiile preţului 73
2.1 Prețul trebuie să fie stabilit în bani 73
2.2 Prețul să fie determinat sau determinabil 73
2.3 Prețul trebuie să fie real și serios 76
Secțiunea a IV-a. Instrumente internaționale și preț 78
Capitoul IV. Cauza contractului de vânzare 80
Secţiunea I: Evoluția noțiunii de cauză în materia contractelor 80
Secțiunea a II-a. Cauza – noțiune și condiții 81
Secțiunea a III-a. Proba cauzei 83
Concluzii 85
Bibliografie 89

Extras din document

Introducere

Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția vânzării ca și instituție juridică a fost una spectaculoasă, devenind în scurtă vreme elemental central al circuitului civil. În prezent contractul de vânzare s-a răspândit atât de mult încât, aproape zilnic, fiecare dintre noi încheiem un astfel de contract pentru satisfacerea propriilor nevoi economice și sociale, vânzarea fiind considerată cel mai adecvat instrument de circulație a banilor și valorilor. Astfel, necesitatea abordării temei s-a impus din nevoia de cunoștere a condițiilor în care poate fi încheiat un astfel de contract, evitându-se în acet mod intervenția sancțiunilor civile specifice nerespectării condițiilor de validitate.

Din perspectivă metodologică, lucrarea de licență intitulată ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” cuprinde 90 de pagini, conţinând o parte introductivă, patru capitole și o parte aferentă concluziilor. Cele patru capitole care alcătuiesc structura lucrării de licență au permis realizarea unei analize a condițiilor de fond specifice contractului de vânzare în contextul adoptării Legii nr. 287/2011. Accentul lucrării de licență este pus pe elementele de noutate aduse de actuala reglementare, controversele existente la nivelul doctrine și jurisprudenței privitoare la condițiile de validitate ale contractului de vânzare, precum și pe prezentarea principalelor aspecte ce țin de tema aleasă.

Perspectiva cronologică fost consacrată cunoașterii evoluției istorice a condițiilor de fond a contractului de vânzare începând cu dispozițiile C. civ. din 1864 și ajungând la textele Noului cod civil.

Perspectiva pozitivistă a fost gândită să analizeze cadrul normativ actual în materia contractului de vânzare în general, și a condițiilor de fond ale acestuia, în special.

Primul capitol „Capacitatea juridică a părților contractante” a avut ca obiectiv analiza capacității persoanelor fizice și juridice de a încheia în mod valabil un contract de vânzare, precum și incapacitățile speciale de a vinde și/sau de a cumpăra reglementate de legiuitor, fiind accentuate și excepțiile de la aceste limitări ale capacității contractuale.

Cel de-al doilea capitol intitulat „Consimțământul părților contractante” a avut ca obiectiv principal cunoaşterea şi analiza conceptelor juridice cu privire la consimțământ și viciile acestuia pe de o parte, dar și o analiză succcintă a contractelor anticipative vânzării cumpărării și a formelor de prioritate la vânzare. Acest capitol scoate în evidență legătura dintre consimțământ și voința juridică, corelația dintre voința internă și voința declarată, precum și condițiile de valabilitate ale consimțămantului, încearcând să releve specificul formării și mai ales manifestării de voință pentru încheierea vânzării.

Capitolul al III-lea, intitulat „Obiectul contractului de vânzare” a atins problema distincției existente în actuala reglementare între obiectul contractului şi obiectul obligaţiei, cu referiri și la opiniile exprimate sub imperiul C. civ. din 1864. Plecând de la obligațiile specifice vânzătorului (transferul dreptului vândut) și cumparătorului (plata prețului), cerințele de validitate nu privesc atât aceste prestații, cât obiectele lor, care reprezintă obiecte derivate ale obligațiilor esențiale, lucrarea tratând în cadrul acestui capitol aspectele esențiale cu privire la lucrul vândut și prețul plătit.

Capitolul al IV-lea, intitulat „Cauza contractului de vânzare” şi-a plasat ca obiectiv central problematica valabilității și probei cauzei ca element esențial al vânzării. Având în vedere scopul propus, au fost identificate controversele existente cu privire la condițiile de valabilitate ale cauzei, precum și modul în care se realizează proba acesteia. De asemenea, au fost analizate și opiniile care au fost promovate de-a lungul timpului cu privire la evoluția cauzei în materia contractelor, accentul fiind pus pe principalele curente conturate la nivel european.

Studiul ce face obiectul lucrării de licență se finalizează cu concluziile ce reiterează elementele principale studiate, observaţiile şi constatările ce au rezultat din studiu, dar şi propunerile de lege ferenda.

Capitolul I. Capacitatea juridică a părţilor contractante

Secțiunea I. Capacitatea de a contracta

1. Capacitatea de a contracta - regula

În doctrină , contractul este considerat a fi rezultatul cadrului normelor individuale, el fiind din această perspectivă, în acord cu interesele părţilor contractante, reflectând echilibrul intereselor părţilor. În acest context se justifică afirmaţia filozofului Fouillee ,,Qui det contractuel, dit juste” .

Capacitatea de a încheia un act juridic civil reprezintă aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi obligaţii prin încheierea actelor juridice civile . Capacitatea de a contracta poate fi definită ca fiind o parte a capacităţii civile (de folosinţă sau de exerciţiu) constând în aptitudinea persoanei fizice sau juridice de a încheia, personal sau prin reprezentare contracte civile .

Potrivit art. 28 C. civ. , capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor, astfel încât orice persoană are capacitate de folosinţă şi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exerciţiu. Capacitatea de folosinţă este definită prin art. 34 C. civ. ca aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii, regula fiind aceea potrivit căreia, capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea. Capacitatea de exerciţiu este definită de art. 37 C. civ. ca aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile, ea fiind strâns legată de dezvoltarea fizică şi psihică a persoanei fizice . Noutatea în materia capacităţii rezidă în posibilitatea dobândirii capacităţii de exerciţiu anticipate, astfel că potrivit art. 40 C. civ. ,,pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, şi avizul consiliului de familie”. De asemenea, în concordanţă cu art. 1.180 C. civ. poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă prin lege, iar, în materia contractului de vânzare, dispoziţiile art. 1.652 C. civ. precizează că pot cumpăra şi vinde toţi cei cărora nu le este interzis prin lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de vanzare.doc

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
1. Adam, I., Drept civil. Obligațiile. Contractul, Ed. C. H. Beck, București, 2011.
2. Alexandresco, D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, Tomul al 8-lea, Partea I, Vânzarea, Ed. Socec, Bucureşti, 1925.
3. Alexandresco, D., Principiile dreptului civil român, vol. IV, Ed. Socec, București, 1926.
4. Baias, Fl. A., Chelaru, E., Constantinovici, R., Macovei, I., Noul cod civil – Comentariu pe articole, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012.
5. Beleiu, Gh., Drept civil român. Introducere în drept civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Șansa, București, 1993.
6. Belu Magdo, M. L., Contractul de vânzare în noul Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.
7. Boroi, G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a IV-a, Ed. Hamangiu, București, 2010.
8. Boroi, G., Anghelescu, C. A., Curs de drept civil. Partea generală, conform noului Cod civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.
9. Boroi, G., Stanciulescu, L., Drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, ed. a 3-a revăzută şi actualizată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006.
10. Chirică, D., Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, București, 1997.
11. Chirică, D., Tratat de drept civil. Contracte special. Volumul I. Vânzarea și schimbul, Ed. C. H. Beck, București, 2008.
12. Cojocaru, A., Contracte civile, Ed. Lumina Lex, București, 2008.
13. Constantin, M., Mureșan, M., Ursa, V., Dicționar de drept civil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980.
14. Constantinescu, M., Muraru, I., Iorgovan, A., Revizuirea Constituţiei României. Explicaţii şi comentarii, Ed. Rosseti, Bucureşti, 2003.
15. Cosma, D., Teoria generală a actului juridic, Ed. Științifică, București, 1969.
16. Deak, Fr., Mihai, M., Popescu, R., Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I Vânzarea-cumpărarea şi schimbul, ed. a IV-a actualizată de L. Mihai şi R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
17. Dincă, R., Contracte civile speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
18. Dogaru, I., Drăghici, P., Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. All Beck, București, 2002.
19. Ghestin, J., Traite de droit civil, la formation du contract, L.G.D.J., Paris, 1993.
20. Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., Băicoianu, Al., Tratat de drept civil, vol. II, Ed. Națională, București, 1929.
21. Ionașcu, A.(coord), Principiul asigurării respectării legalității și a regulilor de conviețuire socială în domeniul actelor juridice prin lărgirea conținutului noțiunii de cauză, în contribuția practicii judecătorești la dezvoltarea principiilor dreptului civil român, vol. I, Ed. Academiei, București, 1973.
22. Ionescu, I., Antecontractul de vânzare-cumpărare, Ed. Hamangiu, București, 2012.
23. Leș, I., Noul cod de procedură civilă. Comentarii pe articole, Ed. C. H. Beck, București, 2013.
24. Macovei, C., Contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006.
25. Macovei, D., Cadariu, I. E., Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, Iași, 2004.
26. Malaurie, Ph., Aynés, L., Yves-Gautier, P., Drept civil : contracte speciale, trad. D. Dănișor, Ed. Wolters Kluwer, București, 2009.
27. Moţiu, F., Contracte speciale în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
28. Moţiu, F., Contracte speciale, ed. a V-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
29. Nicolae, M., Prescripția exctinctivă, Ed. Rosetti, București, 2004.
30. Noul Cod Civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta (colectiv), vol. III, Ed. Hamangiu, 2012.
...