Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 28916
Mărime: 103.84KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”,DIN IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Introducere.4

Capitolul I-Comparaţie între desfiinţarea căsătoriei şi alte sancţiuni care pun capăt căsătoriei.5

Secţiunea I-Comparaţie între desfiinţarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ.5

Secţiunea a II-a-Comparaţie între desfiinţarea căsătoriei şi încetarea căsătoriei.9

Capitolul II-Desfiinţarea căsătoriei.12

Secţiunea I-Noţiunea de nulitate.14

Secţiunea a II-a-Istoricul nulităţii căsătoriei.16

§ 1.Nulitatea căsătoriei după reglementarea iniţială în Codul Civil român.16

§ 2.Nulitatea căsătoriei în reglementarea actuală.19

§ 3.Proiectul noului cod civil privind nulitatea căsătoriei.21

Secţiunea a III-a-Nulitatea absolută.23

§ 1.Cazuri de nulitate absolută.24

§ 2.Regimul juridic .36

Secţiunea a IV-a-Nulitatea relativă.40

§ 1.Cazuri de nulitate relativă.40

§ 2.Regimul juridic.45

Capitolul III-Efectele desfiinţării căsătoriei.47

Secţiunea I-Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile dintre soţi.47

§ 1.Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu.48

§ 2.Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi.48

Secţiunea a II-a-Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii.49

§ 1.Derogare de la nulitatea de drept comun.49

§ 2.Efectele privind relaţia părinţi-copii.49

Secţiunea a III-a- Autoritatea hotărârii judecătoreşti în materia nulităţii căsătoriei.50

Secţiunea a IV-a-Căsătoria putativă.51

§ 1.Noţiune.Origine.Utilitate.51

§ 2.Condiţiile căsătoriei putative.51

§ 3.Efectele căsătoriei putative.53

Capitolul IV-Încetarea căsătoriei.57

Secţiunea I-Moartea unuia dintre soţi.57

Secţiunea a II-a-Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.60

Concluzii.66

Bibliografie.68

Extras din document

Introducere

Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia este mai puţin "depozitară" şi mai curând "barometrul" al schimbărilor sociale.

Definiţiile date familiei au încercat să pună în evidenţă o serie de aspecte de ordin structural şi funcţional.Astfel,familia este un grup care îşi are originea în căsătorie, fiind alcătuită din soţ, soţie şi copiii născuţi din unirea lor (grup căruia i se pot adăuga şi alte rude) pe care îi unesc drepturile şi obligaţiile morale, juridice, economice, religioase şi sociale .

Familia ca grup social a fost dintotdeauna influenţată de contextul mai larg cultural, social, economic, politic al societăţii în care s-a constituit. Unele dintre aceste influenţe au fost mai puternice, altele mai puţin vizibile ca efect direct asupra familiei. Familia prin natura ei reuneşte membri care au statuturi şi roluri diferite, determinate atât de factori externi familiei, cât şi de factori interni. Acest schimb natural între exteriorul şi interiorul familiei face ca substanţa raporturilor familiale să capete configuraţii diferite în funcţie de caracteristicile societăţii în care trăiesc, dar şi de modul de receptare a vieţii în comun de către fiecare membru în parte. Familia tradiţională îşi are baza organizarea şi funcţionarea pe norme sociale şi culturale predefinite.

Rolurile erau preluate, nu erau negociate. Femeile odată căsătorite, deja se conformau statutului de soţie şi mamă cu toate rolurile asociate prin norma culturală. În fapt norma socio-culturală impunea limite statutare. Aceste norme însă au cunoscut unele modificări odată cu jumătatea secolului XX, când numărul femeilor care au intrat pe piaţa muncii a crescut, fapt care a continuat până în prezent, şi care a fost acompaniat de mişcările de emancipare a femeii, ce impuneau necesitatea reconsiderării statutului femeii în societate şi, implicit, şi în familie. Cu alte cuvinte, „dacă înainte femeile acceptau departajarea de roluri şi complementaritatea de tip tradiţional, acum multe văd în complementaritatea de acest gen o mare inechitate şi o situaţie conflictuală” .

S-ar putea afirma că familia modernă apare odată cu reconsiderarea normei culturale şi sociale generată de statutul femeii şi cel al bărbatului în societate şi familie.

Capitolul I

Comparaţie între desfiinţarea căsătoriei şi alte sancţiuni care pun capăt căsătoriei

Instituţia căsătoriei are, din punct de vedere al dreptului familiei, o importanţă deosebită. Ea nu este, decât rezultatul unei lungi evoluţii, prin care uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie încheiată potrivit dispoziţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii, fiind transformată într-o instituţie respectată şi stabilă. Legea vede căsătoria cu multă favoare şi o socoteşte în principiu, ca o uniune definitivă, ce nu încetează decât prin decesul unuia dintre soţi, şi poate fi desfăcută, în cazuri excepţionale, prin divorţ (art. 37 C. familiei), legiuitorul prevăzând în materie de divorţ o serie de măsuri destinate a împiedica pe cât se poate desfacerea anticipată a căsătoriilor (art. 38 alin. 1 C. familiei).

Deci pe lângă nulitate, care desfiinţează căsătoria ca urmare a nerespectării unor cerinţe prevăzute de lege, cu privire la încheierea acesteia (art. 19 şi art. 21 C. familiei), Codul familiei mai reglementează alte două instituţii juridice care pun capăt căsătoriei, şi anume divorţul şi decesul unuia dintre soţi.

Secţiunea I.Comparaţie între desfiinţarea căsătoriei şi desfacerea căsătoriei prin divorţ

Dacă examinăm nulitatea căsătoriei în contextul reglementărilor referitoare la încheierea şi desfacerea căsătoriei putem observa, mai întâi, că legiuitorul a conceput-o ca o „măsură extremă” pe care a încercat pe cât posibil, să o evite şi, apoi că, a reglementat-o în paralel cu o altă modalitate de disoluţiune a căsătoriei, respectiv divorţul.

Tocmai datorită faptului că nulitatea este, aşa cum a fost calificată, „o măsură extremă”, legiuitorul a reglementat amănunţit formalităţile şi verificările prealabile încheierii căsătoriei, a instituit solemnitatea şi publicitatea celebrării căsătoriei şi a conferit delegatului de stare civilă dreptul de a refuza încheierea acesteia ori de câte ori acesta va constata neîndeplinirea cerinţelor legale (art. 15 C. fam.), indiferent dacă este vorba de cerinţe dirimante ori numai de cerinţe prohibitive.

Bibliografie

I. Tratate, monografii, cursuri universitare şi alte lucrări de specialitate

1. Albu I. - Căsătoria în dreptul român , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988;

2. Albu I. - Dreptul familiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1988;

3. Adrian Pricopi-Dreptul familiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

4. Anca P. - Persoana fizică în dreptul român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972;

5. Anca P., Popescu T.R. - Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiiţifică, Bucureşti, 1968;

6. Bacaci Al. -Dreptul familiei, ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

7. Bacaci Al. - Dreptul familiei, Editura Alma Mater, Sibiu, 2005;

8. Beleiu Gh. - Dreptul civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Editura Şansa, Bucureşti, 1995;

9. Beleiu Gh. - Dreptul civil.Teoria generală, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1987;

10. Calmuschi O. - Efectele căsătoriei cu privire la raporturile personale dintre soţi, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1981;

11. Cantacuzino M. B. -,Elementele dreptului civil, Editura All, Bucureşti, 1996.

12. Capitan H., Colin A. - Traité de droit civil , Librairie Dalloz, Paris, 1957;

13. Dan Lupaşcu - Dreptul familiei, Editura Lumina Lex, 2005;

14. Dan Lupaşcu - Dreptul familiei, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004

15. D. Lupulescu, A. M. Lupulescu - Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

16. Emese Florian - Dreptul familiei, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003;

17. Filipescu I. P., Filipescu A. I. - Tratat de dreptul familiei, Ediţia a VII-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

18. Filipescu I. P. - Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1982 ;

19. Filipescu I. P. - Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucureşti, 1998;

20. Filipescu I. P., Anca P. - Încheierea căsătoriei şi efectele ei, Editura Academiei, 1981;

21. Hamangiu C., Rosett-Bălănescu I., Băicoianu A. - Tratat de drept civil, vol. I, Editura All, Bucureşti, 1996 ;

22. Ionaşcu A., Mureşan M., Costin M., Ursa V. – Familia şi rolul ei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975;

23. Ionaşcu A. – Drept civil, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963;

24. Ionaşcu Tr. şi alţii – Tratat de drept civil. Partea generală, vol. I, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967;

25. Ion Dogaru - Elemente de dreptul familiei, Ed. Themis, Craiova, 2001;

26. Lupan E. – Drept civil – Partea generală, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1997;

27. Maria Harbădă - Dreptul familiei şi starea civilă, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2003;

28. Marty G., Reynaud P. – Droit civil, vol. I, Paris, Sirey, 1961;

29. Mazeaud L. H., Mazeaud J. – Leçons de droit civil, vol. II, Paris, Montchrestien, 1967;

30. Popescu T. R. – Drept civil, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963;

31. Popescu T. R. – Dreptul familiei – Tratat, vol. I, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1965;

32. Reghini I. – Dreptul familiei, Editura Lex, Bucureşti, 1995;

33. Rucăreanu I. – Căsătoria în dreptul Republicii Socialiste România, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1964;

II. Articole şi studii de specialitate

1. Albu I. - Nulitatea căsătoriei în practica judiciară, în S.U.B.B., 1974;

2. Anca P. - Analiza cursului de dreptul familiei, de prof. T.R. Popescu, în S.C.J. nr. 2/1958;

3. Anca P. - Efectele juridice ale bunei-credinţe în dreptul civil, în J.N. nr. 12/1965;

4. Banciu M. -Dreptul familiei.Teorie şi practică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1998;

5. Câmpianu V. - Nevalabilitatea căsătoriei, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 1984;

6. Deak Fr. - Curs de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960;

7. D. Pavel - Infracţiuni contra familiei în noul cod penal, în R.R.D. nr. 19/1969.

8. Filipescu I. P., Beleiu Gh. - Unele probleme privind nulităţile căsătoriei ridicate în practica judiciară, în R.R.D. nr. 9/1971;

9. Marica P. – Cauzele de desfiinţare a căsătoriei în dreptul comparat, în S.C.J. nr.1/1971;

10. Mihuţă I. G. – Repertoriu de practică judiciară, 1960 – 1975;

11. Mihuţă I. – Încăţcarea unor norme imperative. Nulitatea. Efecte , în R.R.D. nr. 12/1976;

12. Oprişan C. – Probleme ale lichidării comunităţii de bunuri a soţilor în practica judecătorească şi în literatura juridică de specialitate, în L.P. nr. 4/1960;

13. Pavel D. – Infracţiuni contra familiei în noul Cod penal, în R.R.D. nr. 19/1969;

14. Pop T., în J.N. nr. 1/1963;

15. Protopopescu D., Rizeanu D. – Consideraţii în legătură cu unele soluţii în materie civilă ale Tribunalului Suprem, în R.R.D., nr. 7/1976;

16. Şerbănescu Sc. – Codul familiei comentat şi adnotat, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969;

Preview document

Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 1
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 2
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 3
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 4
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 5
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 6
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 7
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 8
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 9
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 10
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 11
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 12
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 13
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 14
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 15
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 16
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 17
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 18
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 19
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 20
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 21
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 22
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 23
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 24
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 25
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 26
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 27
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 28
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 29
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 30
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 31
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 32
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 33
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 34
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 35
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 36
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 37
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 38
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 39
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 40
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 41
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 42
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 43
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 44
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 45
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 46
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 47
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 48
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 49
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 50
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 51
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 52
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 53
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 54
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 55
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 56
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 57
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 58
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 59
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 60
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 61
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 62
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 63
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 64
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 65
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 66
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 67
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 68
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 69
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 70
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 71
Desființarea și Încetarea Căsătoriei - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Desfiintarea si Incetarea Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Divorțul

Introducere Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre...

Drept familial

INTRODUCERE În materie civilă, nulitatea este o sancțiune care determină ineficacitatea actului juridic civil încheia cu nerespectarea cerințelor...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea Căsătoriei în Codul Civil Român de la 1865

Reglementarea căsătoriei în Codul civil român de la 1865 Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează...

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Efectele Desfacerii Căsătoriei prin Divorț

1.1. CĂSĂTORIA ÎN RAPORT CU FAMILIA În statul nostru căsătoria constituie izvorul legăturilor care se stabilesc între membrii unei familii...

Obligația Legală de Întreținere

INTRODUCERE Legea fundamentală a României , Constituţia , în art. 23, alin. 2, statuează că “statul ocroteşte căsătoria şi familia şi apără...

Ai nevoie de altceva?