Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 31003
Mărime: 99.34KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. Cristian Clipa
a fost sustinuta in cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative Timisoara, sub coordonarea profesorului de Drept Administrativ Lect. Univ. dr. Cristian Clipa. Este o lucrare de 80 de pagini, 180 de note bibliografice si o concluzie si un cuprins foarte bine structurate!..folositi-o cu incredere...succes!!!

Cuprins

Introducere.4

Capitolul 1. Controlul de legalitate exercitat asupra legalității actelor administrative.5

1.1. Noțiunea și necesitatea controlului exercitat asupra legalității actelor administrative.5

2.2. Formele de control 10

Capitolul 2. Controlul direct (pe cale de acțiune) exercitat asupra legalității actelor administrative 16

2.1. Evoluția istorică a contenciosului administrativ în România 16

2.2. Principalele forme de contencios adminsitrativ 21

2.3. Condiţiile de admisibilitate a acţiunii directe în contenciosul administrativ potrivit Constituţiei şi Legii nr. 554/2004 23

2.4. Actele administrative exceptate de la controlul instanţelor de contencios administrativ 31

2.5. Controlul direct (pe cale de acțiune) și controlul indirect (pe cale de excepție 33

Capitolul 3. Controlul indirect (pe cale de excepție) exercitat asupra legalității actelor administrative 36

3.1. Natura juridică a excepției de nelegalitate 36

3.2. Condiții procedurale în prezenţa cărora poate fi invocată o excepţie de nelegalitate 39

3.3. Condiţiile materiale (substanţiale) privitoare la admisibilitatea unei excepţii de nelegalitate. Existenţa unui act administrativ unilateral care contravine legii 47

3.4. Efectele specifice ale admiterii unei excepţii de nelegalitate 49

Capitolul 4. Excepţia de nelegalitate şi excepţia de neconstituţionalitate. Distincţii necesare 53

4.1. Considerații preliminare 53

4.2. Distincţii între excepţia de nelegalitate şi excepţia de neconstituţionalitate 56

4.3. Distincții între etapele procedurii de soluţionare a excepţiei de neconstituţionalitate şi, respectiv, a excepţiei de nelegalitate 60

4.4. Distincții între efectele admiterii unei excepţii de nelegalitate şi, respectiv, a excepţiei de neconstituţionalitate 63

Capitolul 5. Excepţia de nelegalitate în dreptul naţional şi în dreptul Uniunii Europene. Distincţii necesare 66

5.1. Considerații preliminare 66

5.2. Distincţii între excepţia de nelegalitate din dreptul naţional şi cea din dreptul Uniunii Europene 69

Concluzii 73

Bibliografie 76

Extras din document

Introducere

În ultimii ani s-au scris multe despre administraţia publică şi rolul acesteia în transformarea unei ţări aflată în tranziţie. Astăzi, ca şi stat membru al Uniunii Europene, în contextul procedurilor de aderare la spaţiul Schengen, reforma administraţiei publice şi reforma justiţiei sunt din nou în actualitate, fiind domenii importante de monitorizare. În fapt, reforma structurală a administraţiei publice este una dintre principalele condiţii impuse ţării noastre pentru deplina integrare europeană, eforturile de aliniere la normele europene implicând eforturi atât pe plan orizontal (descentralizarea deciziei în administraţia publică) cât şi pe plan vertical, prin creşterea gradului de transparenţă şi de accesibilitate a serviciilor publice faţă de cetăţean.

Putem afirma că actul administrativ reprezintă o realitate primară a activităţii de administraţie publică fiind principalul instrument în administrarea publică. Efectele acestor acte sunt variate, importante şi constau in raporturile juridice pe care actele in cauză le generează, le modifică sau le desfiinţează. Aceste efecte sunt predeterminate de lege și sunt cunoscute, în general, din momentul adoptării deciziilor.

Datorită multiplelor efecte pe care actele de drept administrativ le produc pe diferite planuri, inclusiv în diferite ramuri de drept, cunoaşterea acestora prezintă o deosebită importanţă socială mai ales la nivelul factorilor de decizie care au astfel posibilitatea să aprecieze valoarea reală a deciziilor adoptate. Având în vedere importanţa actelor juridice administrative şi regimul special al acestora, necesitatea instituirii unui mecanism autonom şi imparţial de control a determinat apariţia unor funcţii de control sistematizate şi reglementate.

Fiind o activitate de o deosebită importanţă, actul de administrare trebuie monitorizat, cenzurat, supus controlului public. Controlul administrativ este unul din cele mai importante aspecte care vizează activitatea autorităţii publice.

O formă a controlului public îl reprezintă participarea cetăţenilor la actele deliberative ale consiliilor locale sau organismelor de decizie din sistemul administraţiei publice locale. Potrivit Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, cetăţenii trebuie informaţi despre aceste reuniuni şi au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere. Cu toate aceastea cea mai directă şi mai tranşantă activitate o reprezintă posibilitatea instanţelor judecătoreşti de a cenzura, prin sentinţe în contencios administrativ. Controlul instanţei judecătoreşti nu reprezintă numai modul de a tranşa un litigiu apărut în sfera administraţiei, dar şi un control al puterii judecătoreşti asupra unei alte puteri: cea a executivului.

Această pârghie ilustrează cel mai bine modul în care se aplică principiul separaţiei puterilor în stat, şi cum acesta poate fi benefic pentru societate. Era firesc ca, în virtutea transformărilor pe care le cunoaşte astăzi administraţia publică românească, acest principiu să fie reglementat printr-o normă legislativă specială.

În afara acestor forme de control direct şi specializat cum sunt cele menţionate mai sus, există şi forma de control indirectă, dar nu mai puţin eficientă a instanţelor judecătoreşti, sub forma excepţiei de nelegalitate, care va face subiectul acestei lucrări.

Prin art. 4 din Legea nr. 554/2004 a fost stabilit regimul juridic aplicabil instituţiei excepţiei de nelegalitate, excepţie cunoscutã anterior ca excepția de ilegalitate, care era utilizatã ca un mijloc de apărare într-un proces (civil, comercial etc.) şi având ca scop soluţionarea cauzei fără a se ţine seama de actul constatat a fi ilegal.

Deşi se observă că textul art. 4 din Legea nr. 554/2004 a fost conceput sub aspectul regimului juridic aplicabil acesteia într-o formulă asemănătoare regimului excepţiei de neconstituţionalitate, spre deosebire de aceasta din urmă excepţia de nelegalitate vizeazã acte administrative unilaterale, iar nu legi sau ordonanţe.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces pe cale de excepție din oficiu sau la cererea părții interesate iar instanța constatând că de actul administrativ în cauză depinde soluționarea litigiului pe fond va sesiza prin încheiere motivată instanța de contencios administrativ competentă, suspendând cauza.

Spre deosebire însă de excepția de neconstituționalitate, excepția de nelegalitate vizează după cum vom vedea și în cele ce urmează, acte administrative unilaterale individuale, nu legi sau ordonanțe.

Având în vedere aceste considerente, excepţia de nelegalitate este o instituţie juridică importantă, care instituie puterea justiţiei asupra activităţii executive.

Întrucât problematica excepției de nelegalitate reglementată prin Legea contenciosului administrativ cu modificările substanțiale aduse acestei legi prin legea 262/2007 este deosebit de complexă, ne propunem în cele ce urmează să alocăm timpul şi resursele necesare unui demers de cercetare comparativă şi prezentare exhaustivă a acestei noţiuni importantă în algoritmul relaţiilor dintre cele doua puteri în stat, puse amândouă în serviciul interesului cetăţeanului şi al apărării ordinii publice şi libertăţii individuale.

Capitolul 1

Controlul de legalitate exercitat asupra actelor administrative

1.1. Noţiunea şi necesitatea controlului de legalitate exercitat asupra actelor administrative

Activitatea complexă a administraţiei publice este realizată de o mulţime de autorităţi, organe, instituţii, servicii publice, fiecare dintre acestea exercitând o activitate cu caracter administrativ general sau specializat pe întreg teritoriul naţional sau pe circumscripţii (unităţi administrative ale acestora).

Activităţile administraţiei se caracterizează printr-o unitate a acesteia, dar este structurată în funcţie de specificul său şi încredinţate spre execuţie fiecărui organ în parte. Organele administraţiei publice sunt structurate într-un sistem denumit sistemul administraţiei publice, fiecărui organ, structură revenindu-i o gamă mai mare sau mai restrânsă de activităţi în raport cu competenţa legală atribuită.

Rezultă că pentru realizarea complexelor misiuni ale administraţiei publice într-o societate, fiecărui organ înfiinţat cu scopul de a exercita o activitate cu caracter administrativ i se atribuie o competenţă, un ansamblu de drepturi şi obligaţii cărora organul administrativ trebuie să li se supună. Realizarea misiunilor administrative de către organele administraţiei se face cu ajutorul actelor administrative.

În acest sens, doctrina a considerat că este necesară o delimitare a actelor administrative faţă de celelalte acte juridice ale autorităţilor administraţiei publice cât și de operaţiunile administrative.

Preview document

Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 1
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 2
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 3
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 4
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 5
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 6
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 7
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 8
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 9
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 10
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 11
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 12
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 13
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 14
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 15
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 16
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 17
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 18
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 19
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 20
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 21
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 22
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 23
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 24
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 25
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 26
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 27
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 28
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 29
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 30
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 31
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 32
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 33
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 34
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 35
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 36
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 37
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 38
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 39
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 40
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 41
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 42
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 43
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 44
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 45
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 46
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 47
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 48
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 49
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 50
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 51
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 52
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 53
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 54
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 55
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 56
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 57
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 58
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 59
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 60
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 61
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 62
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 63
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 64
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 65
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 66
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 67
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 68
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 69
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 70
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 71
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 72
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 73
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 74
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 75
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 76
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 77
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 78
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 79
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 80
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 81
Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Social-Economice ale Functionarului Public - Exceptia de Nelegalitate.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actele Juridice ale Autorităților Administrației Publice Centrale

Actele juridice ale autoritătilor administratiei publice centrale 1.Noţiunea de act administrativ Definirea principalelor acte juridice ale...

Contenciosul Administrativ si Jurisdictia Administrativa

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢIA ADMINISTRATIVĂ 1. Noţiune Termenul de „contencios” provine din latină, de la verbul „contendre”, care...

Ai nevoie de altceva?