Guvernul Romaniei si Atributiile Sale

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 37582
Mărime: 133.12KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daiana Veamas

Cuprins

INTRODUCERE 5

Istoricul reglemetării instituţiei 5

CAPITOLUL I 12

ROLUL.STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE GUVERNULUI 12

1. Rolul Guvernului 12

1.1 Aspecte de drept comparat privind rolul Guvernului 12

1.2 Rolul Guvernului României potrivit Constituţiei din 1991 13

2. Structura Guvernului 17

2.1 Aspecte de drept comparat privind structura Guvernului 17

2.2 Structura Guvernului României, potrivit Constituţiei din 1991 18

3. Funcţiile Guvernului 20

CAPITOLUL II 22

INVESTITURA,ISTORIC SI DREPT COMPARAT 22

1. Învestiutura Guvernului 22

1.1 Noţiune şi evoluţia reglementării în dreptul românesc 22

1.2 Formule de învestitură în constituţii republicane ce consacră un regim parlamentar 24

2. Regimul învestiturii Guvernului, potrivit Constituţiei României 27

2.1 Desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru 27

2.2 Solicitarea votului de învestitură 29

2.3 Acordarea votului de încredere 31

2.4 Numirea Guvernului şi jurământul de credinţă 34

3. Durata mandatului şi statutul membrilor Guvernului 35

3.1 Durata mandatului Guvernului 35

3.2 Condiţii pentru funcţia de membru al Guvernului 36

3.3 Incompatibilităţi ale funcţiei de membru al Guvernului 37

3.4 Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 39

CAPITOLUL III 41

ORGANIZAREA INTERNA ŞI FUNCŢIONAREA 41 GUVERNULUI. ATRIBUŢIILE GUVERNULUI 41

1. Organizarea internă a Guvernului 41

1.1 Statutul Primului-ministru 41

1.2 Structuri operative şi aparatul de lucru al Guvernului 41

2. Funcţionarea Guvernului 46

3. Atribuţiile Guvernului 47

3.1 Atribuţii privind asigurarea executării legilor şi a celorlalte dispoziţii normative dare în aplicarea acestora 47

3.2 Atribuţii privind conducerea şi controlul activităţii ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 48

3.3 Atribuţii privind elaborarea proiectelor de legi şi supunerea lor spre adoptare Parlamentului 49

3.4 Atribuţiile privind desfăşurarea activităţii economico-financiare şi sociale 51

3.5 Alte atribuţii ala Guvernului în realizarea politicii interne 52

3.6 O altă categorie de atribuţii ale Guvernului sunt cele din domeniul politicii externe 53

Extras din document

Guvernul şi atribuţiile sale

1. Introducere

1.1. Istoricul reglementării instituţiei

Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie scrisă întrucât nu exprimau voinţa poporului - Adunarea Obştească Extraordinară nefiind un organ reprezentativ, nici sub forma delegării sale. Importanţa lor constă în aceea că s-a înlocuit în parte sistemul organizării feudale, stabilindu-se o organizare de stat bazată, formal, pe principiul separaţiei puterilor, după modelul Constituţiilor burgheze. De asemenea, s-au prevăzut reglementări privitoare la alegerea domnului şi limitarea puterilor acestuia, reglementări referitoare la Aduna¬rea obştească, organizarea administrativă şi judecătoreasca. Remarcăm că deşi au fost elaborate după aproape jumătate de veac de la revoluţia burgheză franceză precum şi că în unele acte interne româneşti se prevăzuseră reglementări din Declaraţia Franceză din 1791, în Regulamentele Organice nu apare nici o dispoziţie referitoare la drepturile şi libertăţile funda¬mentale cetăţeneşti.

Regulamentele Organice prevedeau următoarele autori¬tăţi administrative:

- Sfatul administrativ (ordinar), conducea administraţia şi era compus din ministrul de Interne, marele postelnic şi ministrul Finanţelor, deliberând sub preşedinţia ministrului de interne. Ca atribuţii, Sfatul administrativ elabora proiecte de legi care, după aprobarea dată de domn, erau supuse dezbaterii Adunării Obşteşti.

In cazul de ivire a unor probleme de o însemnătate deosebită, Sfatul administrativ era convocat de domn.

- Ministerele sunt înfiinţate pentru prima dată de Regula¬mentele Organice, existau de asemenea şi "alte organe centrale de stat", ca: Departamentul finanţelor (visteria) care se ocupa de finanţe, industrie şi comerţ; Secretariatul de Stat (postelnicia), în frunte cu marele postelnic, cu ajutorul căruia se comunicau ordonanţele domneşti, sub conducerea lui se afla agentul ţării de pe lângă Poartă, şi Obştescul Control; Depar-tamentul vorniciei dinlăuntru, care conducea afacerile interne, învăţământul, lucrările publice, agricultura, sănătatea şi asistenţa socială; Marea logofeţie a credinţelor şi pricinilor bi¬sericeşti (numai în Ţara Românească); Marele Spătar (în Ţara Românească) şi marele hatman (în Moldova), conduceau miliţia teritorială. Este de subliniat reglementarea privind îmbunătăţirea administraţiei prin stabilirea condiţiei juridice a funcţionarilor publici prin faptul că devenind salariaţi ai statului primeau leafă stabilită de domn şi de Adunarea Obştească, interzicându-se posibilitatea primirii de către aceştia a venitu¬rilor din slujbe. De asemenea, Regulamentele Organice au fixat pensii pentru funcţionarii de stat, au reorganizat armata prin instituirea obligativităţii serviciului militar pentru toţi românii, organizând oştirea prin trupe permanente şi miliţii teritoriale.

Dar reglementarea de substanţă a Regulamentelor Organice se referă la organizarea judecătorească, fiind înfiin¬ţate instanţe judecătoreşti care funcţionau conform princi¬piului :"despărţirii puterilor cârmuitoare şi judecătorească". Legă¬tura dintre domn şi instanţele judecătoreşti era făcută de logofătul dreptăţii care conducea Ministerul Justiţiei.

Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris (Statutul lui Cuza) stipulă că:

Puterea executivă era exercitată de Domnul cu ajutorul Guvernului. Tot Guvernul pregătea regulamentele interioare ale Adunării Elective şi ale Corpului Ponderatoriu (art. XVI). În cazul când Guvernul ar fi fost nevoit să ia măsuri de urgenţă care cereau concursul Adunării Elective şi a Senatului, când acestea nu se aflau întrunite în sesiune, ministrul era dator să le supună aprobării, la cea dintâi convocare, motivele şi rezultatele măsurilor (art. III, alin. 4 din Modificaţiuni îndeplinătoarea Statutului).

Constituţia din 1866 prevedea în legătură cu exercitarea autorităţii administraţiei că:

- Miniştrii erau cei cu ajutorul cărora regele îşi exercita atribuţiile de ordin administrativ-executiv, în calitate de titulari ai departamentelor - ministerelor înfiinţate numai prin lege. Regele numea şi revoca miniştrii, care răspundeau întrucât "nici un act al regelui nu poate avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta devine răspunzător de acel act" (art. 92, alin. 2).

Preview document

Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 1
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 2
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 3
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 4
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 5
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 6
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 7
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 8
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 9
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 10
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 11
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 12
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 13
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 14
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 15
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 16
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 17
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 18
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 19
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 20
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 21
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 22
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 23
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 24
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 25
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 26
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 27
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 28
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 29
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 30
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 31
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 32
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 33
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 34
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 35
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 36
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 37
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 38
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 39
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 40
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 41
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 42
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 43
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 44
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 45
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 46
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 47
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 48
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 49
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 50
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 51
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 52
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 53
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 54
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 55
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 56
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 57
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 58
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 59
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 60
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 61
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 62
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 63
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 64
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 65
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 66
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 67
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 68
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 69
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 70
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 71
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 72
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 73
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 74
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 75
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 76
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 77
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 78
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 79
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 80
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 81
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 82
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 83
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 84
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 85
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 86
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 87
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 88
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 89
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 90
Guvernul Romaniei si Atributiile Sale - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Guvernul Romaniei si Atributiile Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Politică a Guvernului și Membrilor săi în Dreptul Românesc și Comparat

CAPITOLUL I. Consideratii introductive Sectiunea 1.: A. Notiunea de raspundere politica; B. Originea institutiei A. Notiunea de raspundere...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Locul și Rolul Consiliului Județean în Sistemul Organelor Administrației Publice Locale în România

CAPITOLUL I ISTORIC PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA ÎN ROMÂNIA, CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA CELEI DE LA NIVEL JUDETEAN Sectiunea I Perioada...

Administratia Publica de Stat. Guvernul

I. Istoric si drept comparat 1. Sorgintea ministrilor si a Consiliului de ministri Consiliul de Ministri sau Guvernul, ca organ de sine statator,...

Administratia Publica de Stat - Guvernul

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane 1.1. Noţiunea de Guvern Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o...

Guvernul

Guvernul este organul central al puterii executive care organizează realizarea administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării şi în toate...

Te-ar putea interesa și

Desfașurarea Procesului Bugetar Public la Primăria Berezeni

CAP.1.ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI BEREZENI 1.1. Scurt istoric Comuna Berezeni este situata in partea de sud-est a...

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Institutia Prefectului - Organizare si Functionare

CAPITOLUL 1 INSTITUTIA PREFECTULUI. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea Prefecturii În Roma Antică, noţiunea de...

Guvernul ca Organizare si Structura

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna

CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50...

Circuitul Petiției în Primăria Sectorului 1

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMÃRIEI SECTORULUI 1 Comunele, oraşele, judeţele sunt unitãţi administrativ-teritoriale în care se exercitã autonomia...

Institutii Judiciare in Romania si Spania

Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social, constituie o importantă...

Administratie Publica - Structura Administratiei Publice

Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de acţiune umană: sistemul social, organismul comportamental, personalitatea...

Ai nevoie de altceva?