Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9953
Mărime: 62.05KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D.Gîrnet
lucrarea data a fost realizată cu scopul de a afla care sunt dezavantajele pedepsei cu inchisoarea. Universitatea „ B. P. Hasdeu ” din Cahul Facultatea de Drept şi Administratie publică Specialitatea: Drept

Cuprins

ÎNTRODUCERE .3

CAPITOLUL I CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND ÎNCHISOAREA – PEDEAPSĂ PEANLĂ.5

1.1 Închisoarea – pedeapsă penală principală, privativa de libertate natura şi esenţa sa juridică.5

1.2 Conceptul şi reglementarea juridică a executării pedepsei închisorii.7

1.3 Principii generale ale executării pedepsei cu închisoarea. .10

CAPITOLUL II REGIMUL EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII.13

2.1 Aplicarea măsurilor educative minorilor care răspund penal.13

2.2 Închisoarea ca pedeapsă aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni sau unui cumul de sentinţe.15

2.3 Calculul termenului de executare a pedepsei. 17

2.4 Categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoarea.18

2.5 Particularităţi vizînd executării pedepsei închisorii în unele state europene 20

CONCLUZII.25

BIBLIOGRAFIE.27

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă – rezultă din preocupările existente atât în plan naţional cât şi în plan internaţional cu privire la modul de sancţionare a persoanelor care încalcă legea penală, precum şi a mijloacelor folosite pentru a fi reeducate în vederea resocializării lor.

În acest sens sunt semnificative documentele cu caracter internaţional şi regional adoptate, în spacial, după cel de-al doilea război mondial, mai ales de Organizaţia Naţiunilor Unite şi Consiliul Europei.

Aceste preocupări se datorează şi faptului că prin sancţionarea infractorilor şi modul de executare a pedepselor sunt îngrădite unele drepturi fundamentale ale persoanei, cum ar fi libertatea de mişcare, care este consacrată în toate constituţiile democratice şi acordurile internaţionale libera dezvoltare a personalităţii omului şi a participării acestuia la viaţa socială şi economică, la viaţa de familie, diminuarea capacităţii de administrare a bunurilor proprii, întreruperea activităţii profesionale, dreptul al asigurări sociale şi, nu în ultimul rând, afectarea demnităţii sale.

În cuprinsul acestei lucrări sunt trecute anumite aspecte legate de originea cuvântului „pedeapsă” care ar poveni din sanscrită, înţelesul fiind acela de compensaţie, despăgubire materială, în concepţia unor autorii însemnând ispăşire, purificare. La germani însemană ispăşire, ameliorare, a converti, la romani pedeapsa însemna „pocăinţă”.

Pe baza unei cazuistici semnificative, în lucrare se propune şi se justifică nevoia sporirii limitelor generale ale pedepsei închisorii.

Cuvântul „închisoare” are două sensuri: într-un prim sens, desemnează pedeapsa principală prevăzută de Codul penal, iar în cel de-al doilea, desemnează locul de deţinere, anume destinat, unde se execută pedepsele privative de libertate.

Instituirea pedepsei închisorii şi implicit, a locurilor de executare a acesteia, a marcat un evident progres în evoluţia societăţii.

Instituţia închisorii este de neconceput în afara existenţei unor structuri statale şi ea a constituit una din modalităţile prin care statul şi-a îndeplinit funcţiile sale vitale de organizare a vieţii sociale şi de apărare a societăţii.

Evoluţia instituţiei închisorii este strâns legată de evoluţia statului: lentă şi cu un pronunţat caracter represiv în antichitate şi evul mediu, îndreptată tot mai mult spre o concepţie umanitară, începând în perioada iluminismului. Istoria închisorilor din România a cunoscut aceleaşi caracteristici cu istoria acestor instituţii din Europa, cele mai noi concepţii manifestate în acest domeniu pe continent fiind preluate şi adaptate condiţiilor noastre specifice. Pedeapsa privativă de libertate şi penitenciarul sau închisoarea au o istorie comună.

Dată fiind legătura indisolubilă între aceste două noţiuni, menţionând-o pe una, o înţelegem şi pe cealaltă. Pedeapsa privativă de libertate şi penitenciarul sau închisoarea, în accepţiunea lor modernă, servind la apărarea socială, au origine recentă.

Închisorile, fără să joace întotdeauna rolul pe care îl au astăzi în prevenirea şi reprimarea faptelor prevăzute delegea penală, au fost cunoscute din antichitate.

Cât priveşte regimul închisorilor, Kuluka, comentatorul indian al legilor lui Manu spune: „…cei închişi erau băgaţi în fiare, prăpădiţi de foame şi de sete; ochii, barba, inspirând în acelaşi timp groaza şi mila tuturor care-ivedeau”.

Platon în opera sa „Asupra legilor”, afirmă cu privire la închisoare: „una lângă piaţa publică, depozit general, pentru a se asigura de persoana acestora care sunt în ea, pare a fi închisoarea preventivă, şi alta care pare o adevărată închisoare, în mijlocul câmpului.

CAPITOLUL I CONSIDERAŢIUNI GENERALE PRIVIND ÎNCHISOAREA – PEDEAPSĂ PEANLĂ.

1.1 Închisoarea – pedeapsă penală principală, privativa de libertate natura şi esenţa sa juridică.

Pedeapsa privativă de libertate (închisoarea), ca pedeapsă prevăzută de lege şi aplicată de instanţa de judecată, în executarea ei ridică multe probleme întrucît, prin natura ei, durează în timp (luni ori ani) şi executarea ei trebuie observată, îndrumată şi supravegheată pe toată această durată.

De asemenea, executarea pedepsei închisorii se face într-un anumit loc de deţinere, într-un penitenciar, care este o instituţie specială şi complexă ce pune ea însăşi multe probleme, începînd cu baza materială (localuri speciale, construcţii speciale), continuînd cu organizarea şi structura ei specifică, cu probleme de pază şi securitate, cu problema personalului şi a specificului acestuia şi terminînd cu probleme ale activităţii şi vieţii de zi cu zi in penitenciar a celor deţinuţi.

Tot astfel, există multe probleme personale şi dificile, de sănătate, muncă, trebuinţe etc, ale celor ce execută pedeapsa în penitenciar ce constituie o comunitate eterogena, (ca varstă, sex, infracţiuni săvarşite), iar pe de altă parte, o comunitate de oameni care trebuie supravegheată, controlată, îndrumată.

Din toate aceste motive, executarea pedepsei privative de libertate este o problemă complexă, cu multiple laturi, a cărei reglementare juridică implică şi multe dificultăţi motiv pentru care, raportat la funcţiile pedepsei, urmează a se constata că scopul pedepselor constînd în reeducarea condamnaţilor şi prevenirea săvarşirii de noi infracţiuni se poate realiza în anumite cazuri, raportat la fapta comisă, gradul concret de pericol social al acesteia şi persoana infractorului, prin aplicarea unor măsuri neprivative de libertate care pot conduce la îndeplinirea acestui deziderat şi fără a se lua măsura încarcerării într-un loc de detenţie.

În doctrină s-a materializat deja ideea că viaţa socială a demonstrat că în foarte multe cazuri, reeducarea infractorilor prin mijloace tradiţionale (executarea pedepsei în penitenciar) nu este eficientă sau nu este utilă în toate situaţiile, iar dacă se are în vedere scopul pedepsei, reeducarea infractorilor, se impune căutarea şi utilizarea, pe langă mijloacele comune (tradiţionale) de individualizare a executării pedepsei, folosirea unor măsuri care să se plieze pe specificul anumitor infractori.

Bibliografie

1. Codul penal al Republicii Moldova. nr. 985-XV din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009.

2. Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu, sub red. Lui Barbăneagră A., Ed. ARC, Chişinău, 2003.

3. Adam A., Zaharia V. Cocorţă A. Cojocaru V., Ghidul rudelor persoanelor condamnate, Institutul de Reforme Penale, Editura “Helmax”, Chişinău, 2006. p.59.

4. Borodac Alexandru şi alţii, Manual de drept penal. Partea generală, “Tipografia Centrală”, Chişinău, 2005. 516 p.

5. Botnaru S., Şavga A., grosu V., Drept penal. Partea generală. Vol.I, Ed. Cartier Juridic, Chişinău, 2005. 624 p.Cuşnir V., Berliba V., Zosim Al.,

6. Carp S., Cojocaru R., Ursu V., Studiu selectiv in materie de drept penal, Chişinău, 2004. 192 p.

7. Legea Republicii Moldova „Cu privire la sistemul penitenciar”. nr. 1036-XIII din 17.12.1996. Republicat in: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.183-185/654 din 10.10.2008.

8. Statutul executării pedepsei de către condamnaţi aprobat prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 583 din 26.05.2006. In: Monitorul Oficial nr. 91-94/676 din 16.06.2006.

9. Osadcii C., Conceptul individualizării executării pedepsei cu inchisoarea, Revista naţională de drept, Nr.2, februarie 2009, p.63-66.

10. Osadcii C., Caracterizarea individualizării executării pedepsei ca principiu al dreptului execuţional-penal, Anuar Ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, „Probleme actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii” Ediţia a VII-a, 2006, p.150-159

11. Osadcii C., Conceptul, conţinutul şi importanţa clasificării condamnaţilor, Analele Ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, „Ştiinţe socio-umanistice”, Ediţia a VII-a, Chişinău, 2006, p.108-112.

Preview document

Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 1
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 2
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 3
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 4
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 5
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 6
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 7
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 8
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 9
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 10
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 11
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 12
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 13
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 14
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 15
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 16
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 17
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 18
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 19
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 20
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 21
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 22
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 23
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 24
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 25
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 26
Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Inchisoarea - Categorie de Pedeapsa Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Obligațiile condamnatului la muncă neremunerată în folosul comunității

1. Aspecte generale despre pedeapsa cu munca neremunerată în folosul comunității Sistemul pedepselor penale reprezintă un adevărat „inventar” al...

Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România

I. Introducere Executarea silită reprezintă o procedură reglementată de lege prin care se asigură, cu ajutorul forței de constrângere a statului,...

Detențiunea pe Viață

Dreptul penal ca ramura de drept Dreptul penal este ramura de drept , ca sistem al normelor juridice penale care reglementeaza relatiile de...

Drept Execuțional Penal

I. DREPT EXECUȚIONAL PENAL 1.1. Noțiune și obiect Profesorul Ioan Oancea definește dreptul execuțional penal ca fiind “ramura de drept alcătuită...

Te-ar putea interesa și

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Relatia Victima-Infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Sancțiunile Penale Aplicate Fucționarilor Publici și Demnitarilor Publici

Lucrarea de față reflectă preocuparea pentru examinarea aspectelor de doctrină și jurisprudență privind sancțiunile penale aplicate funcționarilor...

Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen

Introducere Actualitatea și importanța problemei abordate. Criminalitatea întotdeauna a erodat valorile sociale, bunăstarea, amenințând viața sau...

Ai nevoie de altceva?