Îndatoririle legale ale funcționarului public

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19943
Mărime: 103.68KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Ivan Vasile Ivanoff
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE Programul de studii: I.D.

Cuprins

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive.5

CAPITOLUL 2. Îndatoririle legale ale funcţionarilor publici.11

CAPITOLUL 3. Consecinţele juridice ale neîndeplinirii îndatoririlor legale - răspunderea disciplinară.26

CAPITOLUL 4. Comparaţie între îndatoririle legale ale funcţionarilor publici şi cele ale aleşilor locali.38

CAPITOLUL 5. Concluzii şi propuneri de lege ferendă.55

BIBLIOGRAFIE.59

Extras din document

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi sate) şi pe cel de funcţionari, lucrările de specialitate din dreptul public evidenţiază câteva teze şi idei demne de a fi reţinute cu privire la noţiunea de ,,funcţionar public’’.

Astfel, unii autori constată ca : ,,.în lipsa unui statut al funcţionarilor de stat.care ar da acestei instituţii, în mod principal, caracterul de instituţie a dreptului administrativ, trebuie să admitem că suntem în prezenţa unei instituţii mixte, de drept administrativ şi de dreptul muncii.’’1

Mai mult decât atât, autorii vehiculează termeni de funcţii de stat şi funcţiuni de stat, iar în definirea funcţiei de stat (echivalentul de azi al funcţiei publice) găsim exprimarea : ,,instituţia juridică a persoanei fizice investită legal cu atribuţii în realizarea competenţei unui organ de stat, ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor ce formează conţinutul raportului juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi organul care a investit-o.’’2

O altă teză care se aplică asupra enunţului funcţiei publice are în vedere: ,,situaţia juridică impersonală (obiectivă), creată şi organizată prin acte normative, în vederea realizării puterii de stat ori pentru a concura la realizarea acesteia.’’3

În opinia profesorului Romulus Ionescu, este consacrată noţiunea de funcţionar de stat şi de funcţie de stat, corelând cele două concepte.

Funcţiunea de stat este definită ca fiind: ,,acel complex de drepturi şi obligaţii cu care este investită o persoană fizică ce fac parte din cadrul unui organ al statului, care are caracter de continuitate şi care se exercită pentru realizarea puterii de stat, pentru îndeplinirea sarcinilor acelui organ al statului.’’4

Prin funcţionar de stat, autorul sus-menţionat înţelege : ,,o persoană care, făcând parte din cadrul unui organ de stat este investită în mod legal cu o funcţie de stat, pe care o exercită în mod continuu şi pentru care primeşte în general o remuneraţie.’’1

Se remarcă aici elementele esenţiale de identificare a funcţionarului public, valabile din perioada interbelică şi până în prezent.

În scrierile lui Alexandru Negoiţă se întâlnesc influenţe ale doctrinei franceze, în definiţiile date de către acest autor. Astfel, funcţia de administraţie de stat este definită astfel: ,,un ansamblu de atribuţii stabilite prin legi sau prin actele juridice emise pe baza şi în executarea legii, atribuţii pe care le îndeplineşte o persoană fizică încadrată în muncă într-un organ al administraţiei de stat şi care are abilitate legală de a îndeplini anumite atribuţiuni’’2 , iar persoana care le îndeplineşte are calitatea de ,,funcţionar al administraţiei de stat.’’

Revoluţia din decembrie 1989 a deschis calea unei noi Constituţii, cea din 1991, care reinstaurează principiile statului de drept, punând bazele unei administraţii moderne, democratice. Administraţia se regăseşte pretutindeni, în toată complexitatea vieţii sociale, constituind una din cele mai utile activităţi umane. Funcţionarii publici nu mai reprezintă componenta exclusivă a puterii executive, ci depăşeşte această locaţie reprezentând, de fapt, un corp profesional destinat realizării şi asigurării continuităţii serviciilor publice puse la dispoziţia cetăţenilor ţării.

,,Funcţia publică’’ s-a conturat ca atare într-o continuă dispută între doctrină, jurisprudenţă şi reglementare, aşa cum Mircea Preda releva: ,,Funcţia publică şi funcţionarul public sunt instituţii juridice ale dreptului public, în general, şi ale dreptului administrativ, în particular, care s-au conturat, ca atare, într-o continuă dispută între doctrina, jurisprudenţa şi reglementare.’’3

Această controversă se întâlneşte nu numai în România, dar şi în practica şi teoria unor ţări cu o administraţie publică performantă din Europa, cum ar fi: Italia, Germania, Franţa, Anglia, Spania, în ciuda diferitelor sisteme de drept – cel roman sau anglo-saxon.

Pentru a defini într-o manieră cât mai corectă şi mai completă funcţia publică, este necesar de a pune în evidenţă atât legăturile acestei instituţii juridice cu altele, cu care se interferează, cât şi scopurile şi trăsăturile specifice care o caracterizează.

În ce priveşte primul aspect, al corelării funcţiei publice cu alte instituţii juridice, Ion Popescu Slăniceanu observă că: ,,adesea, în literatura juridică se defineşte doar funcţia publică de stat, nu funcţiile publice de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale autonome. De asemenea, în unele definiţii nu se exprimă, cum ar fi corect, legătura dintre funcţia publică şi serviciul public. Or, determinant pentru noţiunea de funcţie publică este legătura sa strânsă cu serviciul public, dat fiind că numai în cadrul unui serviciu public pot exista funcţii publice şi, mai ales, funcţionari publici, persoane cu o anumită pregătire de specialitate, care ocupă astfel de funcţii publice.’’1

Bibliografie

1. IONESCU, R., Drept administrativ, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1970, Bucureşti;

2. IORGOVAN, A., GILESCU, V., Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, 1986, Bucureşti;

3. IOVANAŞ, I., Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Ed.Didactică şi pedagogică, 1977, Bucureşti;

4. IVANOFF, I.V., Deontologia funcţiei publice, Ed. Bibliotheca, 2013, Târgovişte;

5. IVANOFF, I.V., Teoria şi exerciţiul funcţiei publice, Ed.Universităţii Valahia, 2001, Târgovişte;

6. NEGOIŢĂ, A., Ştiinţa administraţiei, Ed.Didactică şi Pedagogică, 1977, Bucureşti;

7. NEGULESCU, P., Tratat de drept administrativ, ed. a IV-a, 1934, Bucureşti ;

8. PREDA, M., STECOZA, G., Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici, Rev.Dreptul-nr.8/2000;

9. PRISACARU, V., Funcţionarii publici, 2004. Bucureşti;

10. SLĂNICEANU, I.P., Teoria funcţiei publice, Ed.Evrika, 1998, Brăila;

11. VERMEULEN, J., Contractul ca modalitate de recrutare a funcţionarilor publici, în R.D.P. nr.1-2/1932;

12. VERMEULEN, J., Curs de Teoria funcţiei publice, 1943, Bucureşti;

13. DEX, Ed.II, Universul Enciclopedic, 1996, Bucureşti;

14. ***H.G. nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice publicată în M. Of., Partea I, nr. 757/29.10.2003;

15. ***Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici publicată în M.Of., Partea I, nr. 157/23.02.2004;

16. ***Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie publicată în M.Of., Partea I, nr. 219/18.05.2000;

17. ***Legea datoriei publice nr. 81/1999 publicată în M.Of., Partea I, nr. 215/17.05.1999;

18. ***Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a altor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, publicată în M.Of., Partea I, nr. 263/28.10.1996;

19. ***Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în M.Of., Partea I, nr. 282/11.11.1996;

20. ***Legea nr. 180/2002, publicată în M.Of., Partea I, nr. 268/22.04.2002;

21. ***Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, publicată în M.Of., nr.204/23.04.2001;

22. ***O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra¬venţiilor, publicată în M.Of., Partea I, nr. 410/25.07.2001;

23. ***Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în M.Of., nr.648/31.08.2002.

Preview document

Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 1
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 2
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 3
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 4
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 5
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 6
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 7
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 8
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 9
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 10
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 11
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 12
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 13
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 14
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 15
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 16
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 17
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 18
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 19
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 20
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 21
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 22
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 23
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 24
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 25
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 26
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 27
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 28
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 29
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 30
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 31
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 32
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 33
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 34
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 35
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 36
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 37
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 38
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 39
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 40
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 41
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 42
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 43
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 44
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 45
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 46
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 47
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 48
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 49
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 50
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 51
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 52
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 53
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 54
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 55
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 56
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 57
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 58
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 59
Îndatoririle legale ale funcționarului public - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Indatoririle legale ale functionarului public.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Securitatea și Santataea în Munca

Introducere În totate statele lumii au existat şi s-au dezvoltat sisteme pentru crearea unui mediu de munca sigur şi salubru. Aceste sisteme au...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Te-ar putea interesa și

Standardele Deontologice ale Funcționarilor Publici

I. INTRODUCERE În introducerea proiectului nostru vom evidenţia, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită de noi sub forma unei...

Dreptul Familiei

Capitolul II. Noţiuni gen despre dr. fam. Secţiunea I. Noţiunea, ob. şi izv. dr. fam. Def. Dreptul familiei reprezintă acea ramură a sistemului...

Drept Penal

OMORUL CALIFICAT Consta in fapta unei persoane care saviseste un omor in anumite imprejurari grave anume prevazute de lege: - omorul savârsit cu...

Functionarul Public

1. Functionarul public. Notiune. Reglementare. Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana...

Infractiunile de Serviciu

Argument Relatiile sociale menite sa asigure buna desfasurare a activitatii organelor sau institutiilor de stat sau publice si implicit apararea...

Drept Penal Special

art.246: Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor E prev art.246 Cpen si consta “in fapta functionarului public sau functionar, care cu...

Drept Penal Special - Infractiuni

I. OMUCIDEREA OMORUL(art.174 C.pen): 1.Continutul legal:“Uciderea unei persoane, se pede cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor...

Drept Penal Special Semestrul II

INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII Ofensa adusă unor însemne- art. 236 – 1. Conţinutul juridic Potrivit alin. 1, infracţiunea constă în orice...

Ai nevoie de altceva?