Infracțiuni Economice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 27937
Mărime: 99.10KB (arhivat)
Publicat de: Ion R.
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. Întroducere 2
 2. CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALĂ A INFRACŢIUNILOR ECONOMICE 6
 3. 1. Noţiunea şi definiţia infracţiunilor economice 6
 4. 2. Tipurile infracţiunilor economice 22
 5. 3. Elemente de drept comparat ce ţin de infracţiunile economice 23
 6. 4. Activitatea statului în vederea combaterii infracţiunilor
 7. economice 26
 8. CAPITOLUL II ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR ECONOMICE 33
 9. 1. Infracţiuni săvârşite în sfera financiar-creditară 33
 10. 2. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii de întreprinzător şi economice externe 45
 11. 3. Infracţiuni săvârşite în sfera distribuirii bunurilor 58
 12. 4. Infracţiuni săvârşite în sfera consumului de bunuri, servicii, lucrări şi exploatării fondului de locuinţe 65
 13. Concluzii şi recomandări 78
 14. Bibliografia 84

Extras din licență

Întroducere

Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de prevenire şi combatere a unor infracţiuni economico-financiare, cum sînt combaterea concurenţei neloiale, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea spălării banilor atît pe plan naţional cît şi pe plan internaţional, constituie nu numai o simpla necesitate opţională, ci şi o cerinţă indispensabilă, chiar vitală.

Originalitatea temei este dată atît de sistematizarea logică a materiei, cît şi de soluţiile de fond propuse pentru multiplele probleme pe care le ridică unele infracţiuni economico-financiare în perioada de tranziţie.

Activităţii financiare a statului îi sînt caracteristice proprietăţi organizatorice de drept. Spre deosebire de alte sfere de activitate a statului, ea poartă un caracter interramural, fiindcă acumularea, repartizarea şi utilizarea resurselor financiare atinge toate domeniile şi sferele administrării de stat. În plus, în procesul gestionării financiare, statul controlează activitatea organelor de stat, precum şi cea a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor privind realizarea sarcinilor lor.

Reieşind din cele expuse, în opinia noastră, anume controlului de stat i se atribuie rolul de instrument principal în asigurarea securităţii regionale în lupta cu infracţiunile economice.

Necesitatea elaborării prezentei lucrări a fost generată şi de înflorirea economiei tenebre existente, care în ultimul timp a căpătat proporţii mari. Pericolul economiei tenebre se manifestă şi prin numărul mereu crescînd ai infracţiunilor economico-financiare, care constituie una din cele mai numeroase probleme pentru societate. Mecanismele judiciar-legislative existente de stopare şi contracarare a infracţiunilor economico-financiare nu corespund cerinţelor actuale şi nu pot controla acest fenomen negativ, fapt care pune în pericol efectuarea reformei de trecere la relaţiile economiei de piaţă.

Scopul lucrării constă în analiză juridică a problematicii ce se impune în legătură cu combaterea infracţiunilor economice.

Pentru a ajunge la obiectivele propuse ne-am propus realizarea următoarelor sarcini:

1. cercetarea evoluţiei fenomenului infracţiunilor economice;

2. analiza noţiunii şi infracţiunilor economice;

3. examinarea elementelor componenţelor infracţiunilor economice;

4. analiza metodelor şi tehnicilor infracţiunilor economice;

5. studiul comparativ al infracţiunii infracţiunilor economice, adică evidenţierea particularităţilor juridico-penale ale acestor infracţiuni prin prisma legislaţiilor penale ale altor state;

6. perfectarea modalităţilor de calificare a infracţiunilor economice.

În lucrare s-au avut în vedere problemele deosebite pe care le ridică doctrina şi practica cu privire la combaterea şi prevenirea unor infracţiuni din domeniul comercial, fiscal şi bancar care, la ora actuală, prezintă un interes deosebit în literatura de specialitate (spre exemplu, infracţiunea de spălarea banilor este considerată una dintre cele mai stringente probleme legate de infracţiunile economico-financiare în această perioadă de tranziţie).

Totodată, problema abordată prezintă interes social, de drept, material, atît din punct de vedere al contemporaneităţii cît şi, îndeosebi, al viitorului.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Lucrarea se întemeiază pe cele trei izvoare ale informării juridice: legislaţie (comparaţie între legislaţia României şi legislaţia Republicii Moldova), uzanţe internaţionale, doctrină şi jurisprudenţă. Sunt avute în vedere atît reglementările internaţionale în materie (ex. Convenţia ONU privind traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, Viena; Convenţia Europeană privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor, provenite din activitatea infracţională, Strasbourg; Convenţia penală despre corupţie, Strasbourg etc.), cît şi diferite reglementări naţionale (Legea Română privind combaterea concurenţei neloiale, Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor).

În teză sunt clar evidenţiate aspectele juridice (penale), economice, sociale, şi de prevenire şi combatere a infracţiunilor economico-financiare. Necesitatea cercetării lor în grup a fost dictată de mai multe cauze obiective şi subiective.

În lucrare s-au adus contribuţii personale şi recomandări prac¬tice privind combaterea infracţiunilor economice analizate în teza de licenţă, adaptate la noile condiţii social-economice, cît şi intrarea în vigoare a Legii RM cu privire la spălarea banilor.

În teză se aduc contribuţii ştiinţifice şi recomandări practice privind perfecţionarea şi eficienţa prevenirii şi combaterii infracţiunilor economico-financiare cu un grad ridicat de pericol social.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării. Demersurile ştiinţifice ale lucrării au fost axate, în principal, pe analiza elementelor con¬stitutive ale infracţiunilor economico-financiare reglementate de legislaţia în vigoare, cît şi strategia de luptă în combaterea acestor infracţiuni în perioada de tranziţie spre societatea hipercibernetizată a liberului schimb de valori materiale şi umane.

Metoda ştiinţifică de abordare a conţinutului tezei are în vedere principiile de bază propuse la momentul elaborării, considerînd-o necesară din mai multe puncte de vedere:

1. Teza abordează, în ansamblul său, problemele şi aspectele pe care am considerat a fi cele mai importante, avînd un grad de pericol ridicat, care se cer a fi analizate şi studiate mai în detaliu pentru a fi corect aplicate în practică;

2. Lucrarea se doreşte a fi un util instrument de lucru atît pentru teore¬ticieni, cît şi pentru practicieni, fiind adresată profesioniştilor preocupaţi de aplicaţiile practice, studenţilor şi tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul dat;

3. Consider că prin prezentarea şi prelucrarea unui vast material bibliografic, în majoritate din practica şi literatura juridică a Republicii Moldova, dar şi din doctrina juridică străină, voi consolida cunoştinţele în domeniul infracţiunilor economico-financiare, ce reprezintă una dintre principalele probleme existente la moment într-o economie de piaţă.

Preview document

Infracțiuni Economice - Pagina 1
Infracțiuni Economice - Pagina 2
Infracțiuni Economice - Pagina 3
Infracțiuni Economice - Pagina 4
Infracțiuni Economice - Pagina 5
Infracțiuni Economice - Pagina 6
Infracțiuni Economice - Pagina 7
Infracțiuni Economice - Pagina 8
Infracțiuni Economice - Pagina 9
Infracțiuni Economice - Pagina 10
Infracțiuni Economice - Pagina 11
Infracțiuni Economice - Pagina 12
Infracțiuni Economice - Pagina 13
Infracțiuni Economice - Pagina 14
Infracțiuni Economice - Pagina 15
Infracțiuni Economice - Pagina 16
Infracțiuni Economice - Pagina 17
Infracțiuni Economice - Pagina 18
Infracțiuni Economice - Pagina 19
Infracțiuni Economice - Pagina 20
Infracțiuni Economice - Pagina 21
Infracțiuni Economice - Pagina 22
Infracțiuni Economice - Pagina 23
Infracțiuni Economice - Pagina 24
Infracțiuni Economice - Pagina 25
Infracțiuni Economice - Pagina 26
Infracțiuni Economice - Pagina 27
Infracțiuni Economice - Pagina 28
Infracțiuni Economice - Pagina 29
Infracțiuni Economice - Pagina 30
Infracțiuni Economice - Pagina 31
Infracțiuni Economice - Pagina 32
Infracțiuni Economice - Pagina 33
Infracțiuni Economice - Pagina 34
Infracțiuni Economice - Pagina 35
Infracțiuni Economice - Pagina 36
Infracțiuni Economice - Pagina 37
Infracțiuni Economice - Pagina 38
Infracțiuni Economice - Pagina 39
Infracțiuni Economice - Pagina 40
Infracțiuni Economice - Pagina 41
Infracțiuni Economice - Pagina 42
Infracțiuni Economice - Pagina 43
Infracțiuni Economice - Pagina 44
Infracțiuni Economice - Pagina 45
Infracțiuni Economice - Pagina 46
Infracțiuni Economice - Pagina 47
Infracțiuni Economice - Pagina 48
Infracțiuni Economice - Pagina 49
Infracțiuni Economice - Pagina 50
Infracțiuni Economice - Pagina 51
Infracțiuni Economice - Pagina 52
Infracțiuni Economice - Pagina 53
Infracțiuni Economice - Pagina 54
Infracțiuni Economice - Pagina 55
Infracțiuni Economice - Pagina 56
Infracțiuni Economice - Pagina 57
Infracțiuni Economice - Pagina 58
Infracțiuni Economice - Pagina 59
Infracțiuni Economice - Pagina 60
Infracțiuni Economice - Pagina 61
Infracțiuni Economice - Pagina 62
Infracțiuni Economice - Pagina 63
Infracțiuni Economice - Pagina 64
Infracțiuni Economice - Pagina 65
Infracțiuni Economice - Pagina 66
Infracțiuni Economice - Pagina 67
Infracțiuni Economice - Pagina 68
Infracțiuni Economice - Pagina 69
Infracțiuni Economice - Pagina 70
Infracțiuni Economice - Pagina 71
Infracțiuni Economice - Pagina 72
Infracțiuni Economice - Pagina 73
Infracțiuni Economice - Pagina 74
Infracțiuni Economice - Pagina 75
Infracțiuni Economice - Pagina 76
Infracțiuni Economice - Pagina 77
Infracțiuni Economice - Pagina 78
Infracțiuni Economice - Pagina 79
Infracțiuni Economice - Pagina 80
Infracțiuni Economice - Pagina 81
Infracțiuni Economice - Pagina 82
Infracțiuni Economice - Pagina 83
Infracțiuni Economice - Pagina 84
Infracțiuni Economice - Pagina 85
Infracțiuni Economice - Pagina 86
Infracțiuni Economice - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Infractiuni Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Conduita Funcționarului

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Elemente de psihologie a infractorului și victimei criminalității economico-financiare

CAPITOLUL I ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A INFRACTORULUI ŞI VICTIMEI CRIMINALITĂŢII ECONOMICO – FINANCIARE Lumea financiar bancară şi-a extins atât de...

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Infracțiuni în domeniul afacerilor

Cap. I ASPECTE GENERALE SI COMUNE I.1 Cadrul general al reglementarii: Regimul juritic al societatilor comerciale a fost reglementat in Codul...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Victima infracțiunii economice

Introducere Economia națională a Republicii Moldova este influențată, în principal, de modul de funcționare a diferitelor ramuri care ocompun....

Analiza Riscului Comercial în Domeniul Hotelier

METODOLOGIE Teoria si practica contemporana pun in evidenta faptul ca riscul nu mai este doar o chestiune leagata de sansa, care are loc fara...

Combaterea evaziunii fiscale și a altor infracțiuni economice prin implementarea administrației electronice

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE EVAZIUNI FISCALĂ „Evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor licite sau ilicite prin care cei...

Ai nevoie de altceva?