Măsurile alternative privațiunii de libertate

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 37206
Mărime: 245.19KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. Noțiuni generale privind măsurile alternative ale privațiunii de libertate

- 1.1 Conceptul, istoricul și evoluția măsurilor alternative ale privațiunii de libertate ..6

- 1.2 Măsurile alternative privațiunii de libertate prin prisma standardelor internaționale 21

CAPITOLUL II. Pedepsele alternative

- 2.1. Amenda penală .29

- 2.2. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate 40

- 2.3. Munca neremunerată în folosul comunității ..47

CAPITOLUL III. Măsurile juridico-penale de constrîngere alternative privațiunii de libertate

- 3.1. Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei ...59

- 3.2. Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide și femei care au copii

în vîrstă de pînă la 8 ani ..68

CONCLUZIE ..80

BIBLIOGRAFIE .83

Extras din document

INTRODUCERE

Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui ce se face vinovat de comiterea acesteia. Deoarece săvîrșirea ei atentează la valorile supreme ale omenirii, precum viața, sănătatea, libertatea, integritatea etc. e și firesc ca făptuitorul să poarte răspundere pentru fapta antisocială comisă. Un stereotip format de-a lungul anilor constă în aplicarea pe larg a pedepselor privative de libertate, indiferent de gravitatea celor comise. Istoria și practica, însă a demonstrat că izolarea totală de sociatate nu întotdeauna a atins scopul pedepsei aplicate, deaceea consider că fiecare stat trebuie să promoveze o politică penală din care ar reieși că măsurile alternative nu au scopul de a atenua represiunea penală, dar utilizarea mai adecvată a alternativelor permite o mai mare concentrare a formelor de reprimare a celor mai grave infracțiuni și a celor mai periculoși infractori.

Actualitatea temei investigate. În condițiile stabilirii statului de drept în Republica Moldova și umanizării legislației față de știința dreptului penal și dreptului execuțional-penal sînt înaintate un șir de probleme de ordin teoretic și practic. Realizarea lor înseamnă asigurarea reală a executării tuturor tipurilor de pedepse prevăzute de Codul penal al Republicii Moldova. Existența fenomenului infracționalității face ca statul să reacționeze la el prin politica sa penală.

Modalitățile de reacție penală pot fi diferite. Acestea pot duce la mărirea numărului de condamnări, creșterea recidivei etc. sau, dimpotrivă, să contribuie la menținerea calităților omenești ale persoanei, deși infractor.

La aplicarea pedepselor privative de libertate se bazează pe ideea că individul se va reține de la săvîrșirea infracțiunii din frica de a fi privat de propria libertate, ceea ce în practică nu prea funcționează. Plus la toate, acest fel de pedepse infuențează mai mult negativ atît asupra persoanelor care au comis fapta infracțională, cît și asupra societății în ansamblu, fiindcă pentru condamnați închisorile apar ca adevărate „școli ale infracționalității”, iar sistemul de reabilitare, care este dezvoltat insuficient nu contribuie la reabilitarea adecvată în societate a vinovatului după ispășirea de către acesta a pedepsei penale.

Unele state au început să caute, în jurul anilor ’70, ai secolului XX, unele căi de rezolvare a problemei în cauză, aplicînd pe larg măsurile alternative privațiunii de libertate. Un pas pozitiv în această direcție a fost elaborarea și adoptarea unor acte îndreptate spre implemenatrea acestei practici în lumea întreagă, concretizat prin recomandarea făcută în anul 1981de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei țărilor membre și anume “de a înlocui pedepsele privative de libertate pe termen scurt cu alte măsuri mai eficiente”.

În 1985 la Congresul al VII-lea al ONU privind prevenirea infracționalității și tratamentul infractorilor, ce și-a desfășurat lucrările la Milan, țările membre au primit Rezoluția nr. 16, care atenționa asupra reducerii numărului deținuților, da preferință măsurilor alternative de pedeapsă și rein-tegrării sociale a infractorilor. În 1986 Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Rezoluția cu denumirea „Unele măsuri alternative detenției”. În această Rezoluție Comitetul de Miniștri la fel recomanda guvernelor statelor membre să includă diferite pedepse alternative și să examineze posibilitatea includerii lor în Codul penal. S-a propus, de asemenea, reexaminarea programelor de resocializare a persoanelor care au comis infracțiuni.

Cît privește politica penală a statului nostru, atunci s-a observat că în ultimii ani Republica Moldova și-a modificat direcția în cea a liberalizării pedepselor, ceea ce duce la micșorarea numărului de condamnați, care își ispășesc pedeapsa în închisori. La fel de important este și aceea că măsurile alternative privațiunii de libertate se aplică tot mai frecvent pe teritoriul țării noastre, dovada faptului fiind datele statistice ale Departamentului de Executare al Republicii Moldova.

Cu toate că la etapa actuală alternativele privațiunii de libertate sînt aplicate tot mai frecvent în practica judiciară, totuși întru eficientizarea acestora e nevoie de o serie de modificări legislative, însă totuși conchidem că ele cîștigă încrederea în fața organelor abilitate cu funcții de aplicare și executare a acestora, ceea ce este plauzibil.

Scopul și obiectivele tezei. În prezenta teza voi încerca să mă expun referitor la oportunitatea aplicării cît mai pe larg posibil a măsurilor alternative privațiunii de libertate, formulînd recomandări și propuneri îndreptate spre formarea unor concepții, care ar fundamenta rezolvarea problemei aplicării măsurilor alternative privațiunii de libertate, în condiții actuale.

Pentru a aduce la îndeplinire cele enumerate mai sus, mi-am propus realizarea următoarelor sarcini:

1. Definirea conceptului, caracterizarea istoricului, precum și evoluția instituției măsurilor alternative privațiunii de libertate, atît în RM, cît și la nivel internațional;

2. Sistematizarea standardelor internaționale referitoare la măsurilor alternative privațiunii de libertate, redînd tezele de bază oportune pentru legislația națională;

3. Analiza problemelor, care apar în procesul implimentării în practică a măsurilor alternative privațiunii de libertate;

Bibliografie

I. Acte normative:

a) Internaționale:

1. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950

// Tratate internaționale, 1998, Vol. 1.

2. Recommandation nr.R (92)16 du Comite des Ministers aux etats membres relative aux Regies Europeennes sur ies sanctions et mesures appliquees dans la commimaute (adoptee par ie Comite des Ministres le 19 octobre 1992, lors de la 482e reunion des Delegues des Ministres) //vvcdx>)e.int/com.instranet.InstraSei''let?conuTiandconi.instranet.CrndBlobGet&lnstranetIniage==57 49l5&SecMode=l&f)ocId=605204&Usage=2.

3. Recommandation nr.R (87)18 du Comite des Ministers aux etats membres concernant la

feimplification de lajustice penale (adoptee par le Comite des Ministres le 17 septembre 1987, lors

de la 410e reunion des Delegues des Ministres) // wcd.coe.int/com.instranet.lnstraServlet?command !=com.instranet.CmdBlobGet&Instranetlmage=608038&SecMode=l&Docld=694300&Usage=2.

4. Recomandarea 22 (2002) a Comitetului de Miniștri către statele membre privind îmbună

tățirea aplicării normelor europene cu privire la sancțiunile și măsurile comunitare //

http://irp.md/item.php7text id=535.

c) Naționale

1. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, nr.l din 12.08.1994.

2. Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2005 // Monitorul Oficial al Re publicii Moldova, nr.128-129/1012 din 13.09.2002.

3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 // Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003.

4. Codul cu privire la contravențiile administrative din 29.03.1985 // Veștile RSSM, 1985, nr.3.

5. Codul muncii al Republicii Moldova nr.l54-XV din 28.03.2003 // Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, nr. 159-162/648 din 29.07.2003.

6. Codul de executare a sancțiunilor de drept penal nr. 1524 din 22.06.1993 // Monitorul Par lamentului, nr.l/l din 30.01.1994.

7. Legea Republicii Moldova pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 51-XIII din 14.04.1994 ii Monitorul Parlamentului, nr.6/7 din 30.06.1994.

8. Legea Republicii Moldova pentru modificarea Codului penal, Codului de procedură pena lă, Codului cu privire la contravențiile administrative, Codului de executare a sancțiunilor de drept

penal și Codului muncii, nr.205-XIV din 25.11.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

nr.7-8/37 din 28.01.1999.

9. Legea Republicii Moldova privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Mol dova, nr.H60-XV din 21.06.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.128-19/1014 din

13.09.2002.

10. Legea Republicii Moldova pentru modificarea și completarea Codului penal, nr.211-VX

din 29.05.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-120/470 din 13.06.2003.

11. Legea Republicii Moldova pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 184-

XVI din 29.06.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 126-130/599 din 11.08.2006.

12. Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative, nr.53-XVl din 13.03.2008 //

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.84-85 din 13.05.2008.

13. Legea privind drepturile copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994 // Monitorul Oficial al Re publicii Moldova, nr. 13/127 din 02.03.1995.

14. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.l56-XIV din 14.10.1998 // Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, nr.l 1 l-l 13/683 din 17.12.1998.

15. Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei, nr.245-XV din

18.07.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 137-138/ 1054 din 10.10.2002.

...

Preview document

Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 1
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 2
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 3
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 4
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 5
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 6
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 7
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 8
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 9
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 10
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 11
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 12
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 13
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 14
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 15
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 16
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 17
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 18
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 19
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 20
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 21
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 22
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 23
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 24
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 25
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 26
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 27
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 28
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 29
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 30
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 31
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 32
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 33
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 34
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 35
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 36
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 37
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 38
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 39
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 40
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 41
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 42
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 43
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 44
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 45
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 46
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 47
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 48
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 49
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 50
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 51
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 52
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 53
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 54
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 55
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 56
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 57
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 58
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 59
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 60
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 61
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 62
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 63
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 64
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 65
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 66
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 67
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 68
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 69
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 70
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 71
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 72
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 73
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 74
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 75
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 76
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 77
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 78
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 79
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 80
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 81
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 82
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 83
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 84
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 85
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 86
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 87
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 88
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 89
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 90
Măsurile alternative privațiunii de libertate - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Masurile alternative privatiunii de libertate.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Spionajul în Legislația Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei: Spionajul este o infrcțiune care nu poate fi ignorată. Considerată cea mai veche meserie din lume, este o...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Condiția juridică a străinului în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un...

Natura juridică a condamnării condiționate

Capitolul I.Consideratii generale privind natura juridica a condamnarii conditionate 1.1 Notiunea si esenta condamnarii conditionate Odata cu...

Te-ar putea interesa și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Motodologia cuvântului pedeapsă

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept...

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Reintegrarea socială a persoanelor care execută pedepse privative de libertate

INTRODUCERE Reintegrarea socială presupune „restructurarea caracterului infractorului astfel încât acesta să poată activa în societate fără a...

Lucrare Licenta

DIVERSIFICAREA SISTEMULUI DE SANCTIUNI SI A ALTOR MASURI DE RASPUNDERE PENALA CONSTITUIE O LEGITATE A POLITICII PENALE. CA MASURI ALTERNATIVE...

Natura juridică a condamnării condiționate

Capitolul I.Consideratii generale privind natura juridica a condamnarii conditionate 1.1 Notiunea si esenta condamnarii conditionate Odata cu...

Reintegrarea socială a minorilor delincvenți - rolul instituțiilor din comunitate

Introducere Actualitatea temei: La etapa actuală Republica Moldova se confruntă cu o multitudine de probleme sociale rezultate din transformările...

Ai nevoie de altceva?