Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 225
Mărime: 106.26KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare şi egalitatea juridică în negocierea contractului de vânzare.

1.1.Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare.

1.1.1.Consideraţii generale.

1.1.2.Lucrul vândut.

1.1.3. Preţul vânzării.

1.2.Egalitatea juridică în negociere a contractului de vânzare.

Capitolul 2. Condiţii necesare încheierii contractului de vânzare şi efectele sale juridice.

2.1.Condiţii de fond necesare încheierii contractului de vânzare

2.1.1. Consimtamantul partilor. Promisiunea de vanzarea

2.2. Capacitatea juridical a partilor

2.2.1. Consideratii generale

2.2.2. Reguli privind capacitatea de a incheia contractual de vanzare-cumparare comerciala

2.2.3. Incapacitati speciale privind incheierea contractului de vanzare-cumparare comerciale (interdictii)

2.2. Conditii de forma a contractului de vanzare-cumparare

2.3. Caractele juridice ale contractului de vanzare-cumparare

Capitolul 3. Obligatiile partilor

3.1. Obligatiile vanzatorului

3.1.1. Obligatia de predare a lucrului vandut

3.1.2. Obligatia de garantie

3.2. Obligatiile cumparatorului

3.2.1. Obligatia de plata a pretului

3.2.2. Obligatia de a lua in primire lucrul vandut

3.2.3. Obligatia de a suporta cheltuielile vanzarii

3.3. Consecintele nerespectarii obligatiilor contractual

3.3.1. Invocarea exceptiei de neexecutare de catre comparator

3.3.2. Regulile Codului Comercial

Capitolul 4. Efectele si incetarea contractului de vanzare-cumparare

4.1. Transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor de la vanzator la comparator

4. 1.2. Reguli speciale stabilite de Codul Comercial

4.2. Incetarea contractului de vanzare-cumparare

Capitolul 5 Speta- Actiunea Raicu contra Romaniei – Hotarare Strasbourg 19 octombrie 2006

Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL 1

1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare

Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”.

Doctrina de specialitate a definit contractul de vânzare-cumpărare întocmai ca şi legiuitorul, cu următoarele precizări:

-transmiterea dreptului de proprietate este de natura contractului de vânzare-cumpărare şi nu de esenţa lui; ceea ce înseamnă că, prin contractul de vânzare-cumpărare se poate transmite, fie un alt drept real (de exemplu, dreptul de uzufruct, dreptul de superficie), fie un drept de creanţă (de exemplu, cesiunea de creanţă).

-vânzarea-cumpărarea poate să aibă ca obiect unul sau mai multe bunuri corporale sau necorporale ori o universalitate juridică (de exemplu, în cazul vânzării unei moşteniri) sau o universalitate de fapt (de exemplu, vânzarea unui fond de comerţ).

Nu pot face obiectul unei vânzări următoarele drepturi:

-drepturile de intuitu personae (de exemplu, dreptul la pensie, dreptul la întreţinere etc.);

-drepturile patrimoniale cu caracter strict personal (de exemplu, dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor, dreptul real de uz).

Contractul de vânzare-cumpărare comercială este acel contract prin care o parte (vânzătorul) se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra unui bun către cealaltă parte (cumpărătorul), care se obligă să plătească o sumă de bani drept preţ.

Cadrul legal al contractului de vânzare-cumpărare este Codul civil, art.1294-1404, Codul comercial, art.60-73 şi diferite legi speciale, de exemplu, Legea privind fondul funciar, nr18/1991, Hotărârea Guvernului privind cartea de identitate a vehiculului, nr.610/1992 şi Instrucţiunile ministrului de interne, finanţelor şi transporturilor nr.290/2802/1189 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.610/1992.

Vânzarea-cumpărarea este o operaţie comercială care înlesneşte şi face posibil schimbul de mărfuri.

Majoritatea actelor de comerţ prevăzute de art.3 al Codului Comercial se află în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare. Astfel:

-circulaţia mărfurilor se realizează pe calea unei vânzări-cumpărări comerciale;

-întreprinderile de asigurare garantează realizarea echivalentului mărfurilor vândute, dacă au fost distruse în caz de fortă majoră;

-întreprinderile de bancă finanţează schimbul prin intermediul operaţiunilor de credit, punând la dispoziţie fondurile necesare cumpărătorului sau vânzătorului.

Codul comercial nu cuprinde o reglementare totală a contractului de vânzare-cumpărare. Elementele contractului, respectiv încheierea, executarea, desfiinţarea sunt aspecte reglementate de Codul civil, care constituie principalul izvor de drept în materia contractului de vânzare-cumpărare.

Cu toate acestea, în art.60-73 C.com. legiuitorul reglementează unele aspecte ale vânzării-cumpărării comerciale, cum ar fi:

-transferul dreptului de proprietate asupra lucrului vândut şi al riscurilor;

-preţul vânzării;

-consecinţele nerespectării obligaţiilor.

În aceste condiţii, dispoziţiile cuprinse în Codul civil vor fi completate cu reglementarile din Codul comercial care stabilesc condiţiile în care o vânzare-cumpărare are caracter comercial.

Determinarea comercialităţii unui contract de vânzare-cumpărare se face, fie în functie de criteriul pozitiv, prevazut în art.3 pct.1 si 2 C.com., fie potrivit criteriului negativ, prevăzut în art.5 C.com.

1.1.1. Consideraţii generale

Având un caracter bilateral (sinalagmatic), contractul de vânzare comercială dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi: vânzătorul este obligat să predea lucrul vândut, iar cumpărătorul să plătească preţul. Fiecare obligaţie are ca obiect o anumită prestaţie: obligaţia vânzătorului priveşte lucrul vândut, pe când obligaţia cumpărătorului se referă la preţ. Aceste două prestaţii formează obiectul contractului.

Contractul de vânzare-cumpărare constituie principalul instrument juridic al comerţului iar operaţiunile de vânzare-cumpărare sunt cele mai frecvente întâlnite în activitatea comercială.

Contractul de vânzare-cumpărare este strâns legat de producţia de mărfuri; el constituie instrumentul juridic prin care se realizează circulaţia mărfurilor .Prin mijlocirea contractului de vânzare-cumpărare, mărfurile ajung de la producător la consumator.

Dar, acest contract prezintă interes şi pentru activitatea de producere a mărfurilor. El este folosit pentru aprovizionarea cu materiile prime, materialele etc. necesare producţiei şi, totodată, pentru desfacerea mărfurilor realizate.

Cum activitatea comercială se realizează nu numai direct, ci şi prin intermediari, contractul de vânzare-cumpărare comercială reprezintă actul juridic cel mai des întâlnit ca obiect al contractelor de intermediere: contractul de mandat, contractul de comision şi contractul de consignaţie.

Pentru a avea o imagine completă a contractului de vânzare-cumpărare utilizat în comerţ, trebuie sa ne referim la doua caractere ale acestuia: ,,caracterul comercial” şi, atunci când este folosit în tranzacţiile internaţionale de acest fel, ,,caracterul internaţional”.

Bibliografie

1. Babiuc. V, Tendinţe moderne de reglementare a transmiterii riscurilor în cadrul contractului de vânzare cumpărare, în R.R.D. nr.8/1977

2. Bădilă. M, Propunere de lege ferenda privind nulitatea incheierii contractului de vanzare-cumparare intre soti, in R.R.D. nr. 9/1977

3. Bârsan. C, Stătescu. C, Drept civil, Teoria generala a obligatiilor. Editura ALL, Bucuresti, 1992

4. Beleiu. Gh, Drept civil român, Casa de editură şi presă. Şansa – S.R.L., Bucureşti, 1992

5. Cărpenaru. St. D, Faptele de comert in dreptul comercial roman, in Dreptul nr.10-11/1991

6. Cărpenaru. St. D, Drept cicil, Contracte speciale, Dreptul de autor, Dreptul de moştenire, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1983

7. Chirica, Drept civil, Contracte speciale, Editura Corolia, Cluj Napoca, 1994

8. Codrea. R, Consecinţele vânzării lucrului altuia; în Dreptul nr.9/2002

9. Finţescu. I N, curs de drept comercial, vol.1, Bucuresti, 1929

10. Filipescu. I, Tratat de dreptul familiei, Ed. All, Bucureşti, 1993

11. Georgescu. I. L, Drept comercial roman,vol1, Editura Socec, Bucuresti, 1946

12. Pop. P, Turcu. I, Contractele comerciale, Formare si executare, vol. I, Editura Lumina Lex, 1997

13. Tudor R. Popescu, Dreptul familiei, Tratat, vol.I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965

14. Safta Romano Eugeniu, Contracte civile, Editura Grafix, Iasi, 1993

15. Safta-Romano Eugeniu, Contracte civile, Încheiere, executare, încetare, Ed. Polirom, Iaşi, 1999

16. Sanilevici. R, Drept civil. Contracte, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, 1982

17. Toader. C, Evicţiunea în contractele civile, Ed. All, Bucureşti, 2001

18. Legea nr. 21/1996 – Legea concurentei

19. Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat

20. Noul Cod Civil

21. S. Cristea – Drept comercial;

22. S. Angheni – Drept comercial;

23. Stanciu Carpenaru – Drept comercial;

24. http://www.csm-just.ro/csm/index.php?cmd=9503

25. http://www.guv.ro/presa/afis-doc.php?idpresa=51002&idrubricapresa=1&idrubricaprimm=&idtema=&tip=2&pag=1&dr

26. http://www.europafm.ro/stiri/interne/2006/octombrie/19/cedo-da-c-stig-de-cauza-unui-chirias-devenit-proprietar-pe-o-casa-nationalizata/1077/

27. cursuri PEDO

Preview document

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 1
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 2
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 3
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 4
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 5
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 6
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 7
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 8
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 9
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 10
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 11
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 12
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 13
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 14
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 15
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 16
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 17
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 18
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 19
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 20
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 21
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 22
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 23
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 24
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 25
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 26
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 27
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 28
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 29
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 30
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 31
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 32
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 33
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 34
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 35
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 36
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 37
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 38
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 39
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 40
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 41
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 42
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 43
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 44
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 45
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 46
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 47
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 48
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 49
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 50
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 51
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 52
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 53
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 54
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 55
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 56
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 57
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 58
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 59
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 60
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 61
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 62
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 63
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 64
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 65
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 66
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 67
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 68
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 69
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 70
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 71
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 72
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 73
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 74
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 75
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 76
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 77
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 78
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 79
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 80
Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Obligatiile Partilor la Contractul de Vanzare.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Norme Juridice Privind Dezvoltarea Comertului Electronic in Romania

NORME JURIDICE PRIVIND DEZVOLTAREA COMERTULUI ELECTRONIC IN ROMANIA Odata cu dezvoltarea tehnologiei noile tehnologii digitale au facut ca...

Cadrul Legislativ si Institutional Privind Protectia Consumatorilor in UE

Cadrul legislativ si institutional privind protectia consumatorilor in spatiul Uniunii Europene 1. Notiunea de consumator in legislatia U.E. si...

Principii Fundamentale ale Dreptului International Public

Principiile dreptului international public sunt acele reguli generale aplicabile relatiilor intre subiectele acestei ramuri de drept Alaturi de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Consumatorului

Cuprins Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor Componentele sistemului de...

Ai nevoie de altceva?