Posesia

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 62848
Mărime: 223.55KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul I. Noțiunea și reglementarea dreptului de proprietate 4

1.1. Reglementarea dreptului de proprietate 4

1.2. Felul proprietatii, modalitatile dreptului de proprietate și caracteristicile sale 11

1.3. Atributele şi dezmembrămintele dreptului de proprietate 17

1.4. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate 22

Capitolul II. Posesia şi elementele constitutive ale posesiei 35

2.1 Posesia şi detenţia precară 35

2.2 Elementul material corpus 43

2.3 Elementul intenţional (animus) 51

2.4 Dobândirea şi pierderea posesiei 60

2.4.1. Dobândirea posesiei 60

2.4.2. Pierderea posesiei 68

2.4.3. Dovada posesiei 77

2.5 Condiţiile de eficacitate ale posesiei 80

2.6 Viciile posesiei 83

Capitolul III. Efectele posesiei 114

3.1. Consideraţii generale privind efectele posesiei 115

3.2. Prezumţia de proprietate 115

3.3. Dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credinţă 120

Capitolul IV. Apărarea posesiei prin acţiunile posesorii 133

4.1. Consideraţii generale asupra posesiei şi acţiunilor destinate a o apăra 133

4.2. Obiectul protecţiei posesiei 134

4.3. Condiţiile acţiunilor posesorii 135

4.4. Existenţa unui act de tulburare sau de deposedare 136

4.5. Particularităţi privind judecata şi hotărârea 137

Concluzii 148

Bibliografie 152

Extras din document

Introducere

Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era confundată cu proprietatea, ocupantul unui teren fiind posesor, dar în același timp, și proprietar.

În timp, dreptul de proprietate se separă de ocupațiunea propriu- zisă, noțiunea posesiei separându-se de cea a proprietății. In dreptul roman , posesia a apărut în legătură cu proprietatea publică. Ulterior, în timpul Republicii, noțiunea de posesie s-a extins și asupra lucrurilor susceptibile de proprietate privată.

Privită ca un simplu raport de fapt, lipsită inițial de ocrotire juridică, începe ulterior să fie ocrotită pe calea interdictelor. Simpla stare de fapt devine generatoare de consecințe juridice; posesorul, prin simplul fapt că posedă, are mai multe drepturi decât neposesorul. Trebuia însă să întrunească două elemente: un element material, consând în stăpânirea lucrului și un element intențional, constând în intenția de a stăpâni lucrul pentru sine. În lipsa celui de-al doilea element arătat suntem în prezența detenției – stare de drept, rezultată în principal din raporturi contractuale ( arendare, închiriere, comodat ș.a).

Rolul posesiei este unul din ce în ce mai important, fiind suficient să amintim că o posesie utilă reprezintă condiția principală a obținerii dreptului de proprietate. Ca urmare, ocrotirea juridică a acesteia s-a regăsit în fiecare epocă a istoriei.

Chiar dacă posesia poate fi şi un atribut al dreptului de proprietate, ea nu poate fi tratată ca un drept real distinct. Un atribut al dreptului de proprietate nu poate fi similar cu dreptul de proprietate însuşi.

Posesia poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau exercitarea unei puteri de fapt, de către o persoană asupra unui lucru, cu intenţia şi voinţa de a se comporta, faţă de toţi ceilalţi, ca proprietar sau titular al altui drept real.

Lucrarea este structurată pe patru capitole. Mare parte din lucrare privește aspecte teoretice. Totuși, ținând seama de faptul că aprofundarea unor astfel de aspecte devine mult mai facilă atunci când teoria este completată cu exemple practice, am impletit teoria cu exemple din practica judiciară.

Primul capitol privește probleme de ordin general. Am făcut o scurtă prezentare a noțiunii dreptului de proprietate și a reglementarii sale.

Capitolul al II-lea face o incursiune în istoria problematicii posesiei şi vizează în principal elementele posesiei - animus și corpus; dobândirea posesiei, calitatile şi viciile posesiei.

Capitolul III este destinat efectelor posesiei. Sunt analizate în acest capitol: prezumția de proprietate şi dobândirea fructelor prin posesia de bună- credință,

Capitolul IV și ultimul al lucrării este dedicat acțiunilor posesorii. Acestea constuie mijloace de apărare a posesiei. Nu greșim însă dacă le considerăm tot efecte ale posesiei, după cum sunt catalogate de o parte a literaturii de specialitate. Acțiunile posesorii sunt acțiuni în instanță prin care se apără posesia ca stare de fapt împotriva oricăror tulburări, având ca scop menținerea sau redobândirea posesiei, dacă aceasta a fost pierdută. Cod civil reglementează acțiunile posesorii în art. 949- 952 iar N.C.P.C. cuprinde norme de judecare a cererilor posesorii în art. 988-990.

Lucrarea se incheie cu prezentarea concluziilor.

Capitolul I. Noțiunea și reglementarea dreptului de proprietate

1.1. Reglementarea dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate rămâne a fi, până în prezent, cea mai discutată instituţie a dreptului civil, reeşind din etapele istoriei sale de dezvoltare considerabile.

Proprietatea este un fapt constant şi universal în toate ţările şi în toate timpurile. Cu cît omul se dezvoltă şi păşeşte pe calea progresului, cu atît el simte în inima sa dorinţa de a fi proprietar şi de a munci zi şi noapte spre a-şi atinge scopul. El uită necazul şi durerea muncii, cînd se gîndeşte că rezultatul ostenelelor sale are să-i dea un patrimoniu care să-i înlesnească traiul şi să-l facă neatîrnat. Ideea de proprietate îndeamnă deci pe om la muncă şi îi face această muncă mai uşoară şi mai interesantă. Proprietatea este deci naturală şi necesară omului, fără de care organizarea socială este cu neputinţă.

Însăşi sintagma "proprietate" în forma sa latină "proprietas,, - folosită începînd cu primele două secole ale mileniului I, a fost precedată de alţi termeni. Astfel "mancipaţio et herus" erau termenii care indicau acţiunea de a lua spre deţinere şi folosire (a lua cu mîna pentru a folosi). Din punct de vedere al romanilor, dreptul de proprietate făcea parte din categoria lucrurilor corporale- res corporales- întrucît ei nu spuneau" am un drept de proprietate asupra acestui lucru" ci "haes res mea est" ceea ce înseamnă "acest lucru este al meu" aspect lingvistic care ducea la confuzia dintre drept, ca entitate juridică, şi obiectul său material.

Bibliografie

1. Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008

2. Corneliu Bârsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşi, 2007

3. Cristina Zamșa, Drept civil. Drepturi civile principale, Ed. C. H. Beck, București, 2009

4. Dumitru C. Florescu, Dreptul de proprietate, Ed. Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 2002

5. Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, București, 2000

6. Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturi reale principale, ed. A IV a, Ed. C. H. Beck, București, 2013

7. Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009

8. Flavius Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei - Noul cod civil – comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București 2012

9. Florea Bujorel, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Universul Juridic, București 2011

10. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Curs de drept civil – drepturile reale principale, ed. a II a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București 2013

11. Gheorghe Beleiu, Drept civil român, ed. a VIII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2003

12. Gheorghe Boroi, Liviu Stănciulescu , Curs seleciv pentru licenţă, ed. a 4-a revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşi, 2009

13. Ioan Adam, Drept civil. Drepturile reale. Ed. Europa Nova, Bucureşti, 2002

14. Ion Dogoaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003

15. Ion Filipescu, Andrei I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006

16. Iosif Robi Urs, Drepturile reale, Ed. Universitară, București, 2006

17. Irina Olivia Cãlinescu, Lupascu Dan, Posesia şi efectele sale juridice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013

18. Liviu Pop, Dreptul de Proprietate și Dezmembrămintele sale, Ed. Lumina LEX, București, 2001

19. Liviu Pop, Teoria generală a drepturilor reale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000

20. Maria Harbădă, Drept civil, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2009

21. Marilena Uliescu, A. Gheorghe, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Universul Juridic, București, 2011

22. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

23. Ovidiu Ungureanu, Drepturi reale, Ed. Rossetti, Bucureşti, 2001

24. Valeriu Stoica, Drept civil, Drepturi reale principale I, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004

25. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C. H. Beck, București, 2009

26. Viorel Terzea, Posesia şi actiunile posesorii in noul Cod civil. ed. aII a 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşi, 2015

27. www.coe.ro

Preview document

Posesia - Pagina 1
Posesia - Pagina 2
Posesia - Pagina 3
Posesia - Pagina 4
Posesia - Pagina 5
Posesia - Pagina 6
Posesia - Pagina 7
Posesia - Pagina 8
Posesia - Pagina 9
Posesia - Pagina 10
Posesia - Pagina 11
Posesia - Pagina 12
Posesia - Pagina 13
Posesia - Pagina 14
Posesia - Pagina 15
Posesia - Pagina 16
Posesia - Pagina 17
Posesia - Pagina 18
Posesia - Pagina 19
Posesia - Pagina 20
Posesia - Pagina 21
Posesia - Pagina 22
Posesia - Pagina 23
Posesia - Pagina 24
Posesia - Pagina 25
Posesia - Pagina 26
Posesia - Pagina 27
Posesia - Pagina 28
Posesia - Pagina 29
Posesia - Pagina 30
Posesia - Pagina 31
Posesia - Pagina 32
Posesia - Pagina 33
Posesia - Pagina 34
Posesia - Pagina 35
Posesia - Pagina 36
Posesia - Pagina 37
Posesia - Pagina 38
Posesia - Pagina 39
Posesia - Pagina 40
Posesia - Pagina 41
Posesia - Pagina 42
Posesia - Pagina 43
Posesia - Pagina 44
Posesia - Pagina 45
Posesia - Pagina 46
Posesia - Pagina 47
Posesia - Pagina 48
Posesia - Pagina 49
Posesia - Pagina 50
Posesia - Pagina 51
Posesia - Pagina 52
Posesia - Pagina 53
Posesia - Pagina 54
Posesia - Pagina 55
Posesia - Pagina 56
Posesia - Pagina 57
Posesia - Pagina 58
Posesia - Pagina 59
Posesia - Pagina 60
Posesia - Pagina 61
Posesia - Pagina 62
Posesia - Pagina 63
Posesia - Pagina 64
Posesia - Pagina 65
Posesia - Pagina 66
Posesia - Pagina 67
Posesia - Pagina 68
Posesia - Pagina 69
Posesia - Pagina 70
Posesia - Pagina 71
Posesia - Pagina 72
Posesia - Pagina 73
Posesia - Pagina 74
Posesia - Pagina 75
Posesia - Pagina 76
Posesia - Pagina 77
Posesia - Pagina 78
Posesia - Pagina 79
Posesia - Pagina 80
Posesia - Pagina 81
Posesia - Pagina 82
Posesia - Pagina 83
Posesia - Pagina 84
Posesia - Pagina 85
Posesia - Pagina 86
Posesia - Pagina 87
Posesia - Pagina 88
Posesia - Pagina 89
Posesia - Pagina 90
Posesia - Pagina 91
Posesia - Pagina 92
Posesia - Pagina 93
Posesia - Pagina 94
Posesia - Pagina 95
Posesia - Pagina 96
Posesia - Pagina 97
Posesia - Pagina 98
Posesia - Pagina 99
Posesia - Pagina 100
Posesia - Pagina 101
Posesia - Pagina 102
Posesia - Pagina 103
Posesia - Pagina 104
Posesia - Pagina 105
Posesia - Pagina 106
Posesia - Pagina 107
Posesia - Pagina 108
Posesia - Pagina 109
Posesia - Pagina 110
Posesia - Pagina 111
Posesia - Pagina 112
Posesia - Pagina 113
Posesia - Pagina 114
Posesia - Pagina 115
Posesia - Pagina 116
Posesia - Pagina 117
Posesia - Pagina 118
Posesia - Pagina 119
Posesia - Pagina 120
Posesia - Pagina 121
Posesia - Pagina 122
Posesia - Pagina 123
Posesia - Pagina 124
Posesia - Pagina 125
Posesia - Pagina 126
Posesia - Pagina 127
Posesia - Pagina 128
Posesia - Pagina 129
Posesia - Pagina 130
Posesia - Pagina 131
Posesia - Pagina 132
Posesia - Pagina 133
Posesia - Pagina 134
Posesia - Pagina 135
Posesia - Pagina 136
Posesia - Pagina 137
Posesia - Pagina 138
Posesia - Pagina 139
Posesia - Pagina 140
Posesia - Pagina 141
Posesia - Pagina 142
Posesia - Pagina 143
Posesia - Pagina 144
Posesia - Pagina 145
Posesia - Pagina 146
Posesia - Pagina 147
Posesia - Pagina 148
Posesia - Pagina 149
Posesia - Pagina 150
Posesia - Pagina 151
Posesia - Pagina 152
Posesia - Pagina 153

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Dreptul de Proprietate - Limite si Restrictii

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Tulburarea de Posesie

Introducere Toate legiuirile din toate epocile au apărat posesia în ea însăşi, făcându-se abstracţie de existenţa unui drept prealabil în persoana...

Politică externă și de securitate comună în reglementarea tratatelor de la Maastricht și Amsterdam

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene....

Posesia

Introducere Posesia se află la baza drepturilor reale și constituie manifestarea exsterioară a existenței acestora. Ea și-a găsit reglementare în...

Te-ar putea interesa și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Posesia în Dreptul Roman

1. Posesia în Dreptul Roman 1.1. Noțiuni generale. Posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea unui bun material de către o persoana...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Posesia

INTRODUCERE În doctrina juridica proprietatea si expresia sa juridica - dreptul de proprietate a fost apreciat a fi cel mai important drept civil...

Dobândirea dreptului de proprietate prin posesia de bună-credință în NCC

Capitolul I. Noţiunea și reglementarea dreptului de proprietate 1.1. Definiție Într-o societate organizată pe baza principiilor economiei de...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Tulburarea de Posesie

Introducere Toate legiuirile din toate epocile au apărat posesia în ea însăşi, făcându-se abstracţie de existenţa unui drept prealabil în persoana...

Posesia ca Temei al Dobândirii Dreptului de Proprietate

Introducere Posesia – “poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau...

Ai nevoie de altceva?