Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 23808
Mărime: 81.71KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ BUCUREŞTI

Cuprins

Capitolul 1 Consideraţii generale privind instituţia primarului .1

1.1. Noţiuni introductive .1

1.2. Statutul primarului .1

1.3. Alegerea primarului .2

1.3.1. Validarea alegerii primarului .3

1.4. Mandatul primarului .4

1.4.1. Conceptul de mandat .4

1.4.2. Natura juridică a mandatului .4

1.4.3. Trăsăturile caracteristice mandatului .5

1.4.4. Condiţiile şi dobândirea mandatului .6

1.5. Durata mandatului primarului .7

1.6. Conţinutul mandatului .9

1.6.1. Drepturile aleşilor locali .9

1.6.2. Obligaţiile aleşilor locali .10

1.7. Protecţia mandatului .10

1.7.1. Măsuri generale de protecţie .11

1.7.2. Registru de interese .11

1.8. Incompatibilitatea funcţiei de primar .13

1.9. Indemnizaţia aleşilor locali .14

Capitolul 2. Atribuţiile primarului .15

2.1. Precizări terminologice .15

2.2. Clasificarea atribuţiilor .18

2.3. Delegarea atribuţiilor .24

2.3.1. Delegarea atribuţiilor către viceprimar .25

2.4. Serviciile publice locale şi aparatul propriu de specialitate .26

Capitolul 3. Actele primarului .27

3.1. Definirea actelor administrative .27

3.2. Trăsăturile caracteristice actului administrativ .27

3.3. Clasificarea actelor administrative .30

3.4. Condiţiile de legalitate ale actelor administrative .32

3.5. Formele procedurale de elaborare a actelor administrative .35

3.6. Efectele juridice ale actelor administrative .43

3.7. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative .44

3.8. Actele propriu-zise ale primarului .50

Capitolul 4. Aspecte de drept comparat privind instituţia primarului .55

4.1. Consideraţii introductive .55

4.2. Statutul primarului în unele ţări din Uniunea Europeană .56

4.2.1. Primarul în Franţa.56

4.2.2. Primarul în Elveţia.57

4.2.3. Primarul în Belgia.57

4.2.4. Primarul în Italia.57

4.2.5. Primarul în Spania.57

4.2.6. Primarul în Germania.58

4.2.7. Primarul în Danemarca.58

4.2.8. Primarul în Grecia.58

Concluzii .60

Bibliografie .62

Extras din document

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI

1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe (art. 21 din Legea nr. 215/2001).

Legea administraţiei publice locale, aşa după cum se poate observa, prin dispoziţiile sale dezvoltă normele constituţionale ale art. 121, alin. (2), care fundamentează funcţionarea primarilor ca autorităţi administrative, clarifică conceptul de autoritate administrativă autonomă, rolul şi raportul dintre autoritatea deliberativă şi cea executivă, precum şi competenţele care le sunt conferite de lege.

De asemenea, se precizează interdependenţa lor ca autorităţi administrative autonome care trebuie să rezolve împreună treburile publice din comune şi oraşe. ( art. 21, alin. (2)din Legea nr. 215 /2001 ).

1.2. STATUTUL PRIMARULUI

În România primarul are o dublă natură :

1) autoritate a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe.

2) reprezentant al statului la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.2

Primarul este autoritate a administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, el fiind cel care răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local astfel că, potrivit art. 68, lit.b prima teză din legea administraţiei publice locale se stabileşte că aceasta „asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local”.

De asemenea primarul îndeplineşte şi rolul de reprezentant al statului în unităţile

administrativ – teritoriale în care a fost ales, fapt ce rezultă din dispoziţiile art. 69, alin. (1) din legea organică, potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, precum şi a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a legilor, precum şi a altor asemenea atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează exclusiv în această calitate.

Ca atare, primarul, ca autoritate administrativă autonomă executivă, unipersonală, prin competenţele stabilite de lege, prin calitatea sa de ales al colectivităţii, de reprezentant al persoanei juridice, (comuna şi oraşul), dar şi de reprezentant al statului, se bucură de un statut specific, aparent preeminent între autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei sau oraşului.

1.3. Alegerea primarului

Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială.

Pentru funcţia de primar se depun candidaturile separate de către partide, alianţe politice, alianţe electorale sau candidaturi independente, candidaţii independenţi trebuind să prezinte o listă de susţinători care să cuprindă minim 20% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din circumscripţia în care candidează, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraşelor, 1000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5000 în cazul municipiului Bucureşti.

Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie. Este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin. Un al doilea tur de scrutin se organizează şi în caz de balotaj între mai mulţi candidaţi la funcţia de primar. La al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. În al doilea tur de scrutin este declarat primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor. Certificatul alegerii ca primar se eliberează de biroul electoral de circumscripţie. Dosarul alegerii primarului se înaintează, cu pază militară, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost ales, iar certificatul alegerii ca primar se eliberează de biroul electoral de circumscripţie.

Condiţii pentru alegerea primarului.

Ca şi pentru consilieri, Legea electorală impune aceleaşi condiţii, şi anume:

-să aibă drept de vot;

-să fi împlinit 23 de ani până în ziua alegerilor;

-să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială în care urmează să fie aleşi;

-să nu le fie interzisă asocierea în partide politice;

Bibliografie

A. Studii cu caracter general, tratate, cursuri, monografii.

1. Ioan Alexandru, Administraţia publică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002 ;

2. Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2005 ;

3. Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Ed. All Beck, Bucureşti 2003;

4. Emil Bălan, Drept administrativ şi Procedură civilă, Ed. Universitară, Bucureşti 2002;

5. Florin Coman-Kund, Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2007;

6. Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed. Lumina lex, Bucureşti 2005;

7. Corneliu Manda, Drept administrativ, Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002 ;

8. Corneliu Manda, Drept administrativ, Tratat elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2005 ;

9. Vasilica Negruţ, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2004;

10. Tiberiu Pavelescu, Gabriel Moinescu, Drept administrativ român, Ed. Tritonic, Bucureşti 2004 ;

11. Eugen Popa, Mari instituţii ale dreptului administrativ, ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002 ;

12. Mircea Preda, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;

13. Mircea Preda, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002 ;

14. Mircea Preda, Autorităţile administraţiei publice-Sistemul constituţional român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2002 ;

15. Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2004 ;

16. Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2006 ;

B. Articole şi studii de specialitate.

1. Dacian Dragoş, Natura juridică a hotărârii de validare a alegerii primarului în funcţie, în revista Dreptul, nr. 1/2002;

2. Nicolae Radu Stoian, Suspendarea din funcţie a primarului în condiţiile legii 215/2001, Legea administraţiei publice locale, în revista Dreptul, nr. 1/2003;

3. Verginia Vedinaş, Primarul autoritate executivă a autonomiei locale, în Dreptul, nr. 1/2003;

C. Legislaţie .

1. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 noiembrie 2004, modificată prin Legea nr. 216/2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.590 din 7 iulie 2005.

2. Legea nr. 286/2006 privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale, nr.215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 18 iulie 2006.

3. legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1154 din 07 decembrie 2004.

D. Surse Internet .

1. www.cdep.ro.

2. www.dreptonline.ro.

3. www.dsdex.ro.

4. www.e-juridic.ro.

5. www.legislaţie.just.ro.

Preview document

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 1
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 2
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 3
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 4
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 5
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 6
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 7
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 8
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 9
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 10
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 11
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 12
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 13
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 14
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 15
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 16
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 17
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 18
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 19
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 20
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 21
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 22
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 23
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 24
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 25
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 26
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 27
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 28
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 29
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 30
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 31
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 32
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 33
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 34
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 35
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 36
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 37
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 38
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 39
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 40
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 41
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 42
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 43
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 44
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 45
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 46
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 47
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 48
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 49
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 50
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 51
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 52
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 53
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 54
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 55
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 56
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 57
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 58
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 59
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 60
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 61
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 62
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 63
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 64
Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Primarul si viceprimarul - autoritati executive ale administratiei publice.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Managementul Institutiilor Publice - Primaria Municipiului Bucuresti

1. Prezentarea institutiei. 1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea. Primaria Municipiului Bucuresti...

Administrație Publică

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE Cunoaşterea ştiinţifică a unei anumite materii presupune identificarea noţiunilor cu care operează ştiinţa...

Lucrare de Practica Primaria Bacau

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Bacau este...

Proiect de Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Sectorului 5 Bucuresti

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria...

Lucrare de Diploma - Primar

1. Începutul institutiei primarului în România Etapele si procesele parcurse de institutia primarului au purtat pecetea epocii, a conditiilor...

Reproiectarea Procesuala și Structural - Organizatorica a Primăriei Orașului Costesti

REPROIECTAREA PROCESUALA SI STRUCTURAL -ORGANIZATORICA A PRIMARIEI ORASULUI COSTESTI ETAPA I. PREZENTAREA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC AL PRIMARIEI...

Caiet de practică - Primăria Comunei Ruginoasa, Județul Iași - serviciul de contabilitate

1. Organizarea şi funcţionarea autorităţii publice 1.1 Scurt istoric Primăria comunei Ruginoasa este o autoritate locală cu putere executivă...

Ai nevoie de altceva?