Răspunderea Disciplinară a Salariaților

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 28764
Mărime: 112.62KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Irina Sorica

Cuprins

CAPITOLUL I :

REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII pag. 4

- 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII pag. 4

- 2. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII pag. 7

- 3. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII pag. 8

- 4. CUMULUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE CU ALTE FORME ALE RĂSPUNDERII JURIDICE

pag. 9

4.1 JUSTIFICARE pag. 9

4.2 CUMULUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE CU RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ pag.10

4.3 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ CU CEA PENALĂ pag.11

4.4 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ CU CEA CONTRAVENŢIONALĂ pag.12

CAPITOLUL II :

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAŢILOR – DISCIPLINA MUNCII pag.13

- 1. NOŢIUNE pag.13

- 2. ISTORIC ŞI IZVOARE pag.14

2.1 ISTORIC pag.14

2.2 IZVOARE pag.16

2.2.1 REGULAMENT INTERN pag.17

2.2.2 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ pag.20

2.2.3 CODURILE DEONTOLOGICE pag.21

- 3. CĂILE DE INFĂPTUIRE A DISCIPLINEI MUNCII pag.22

CAPITOLUL III :

TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ŞI CONDIŢIILE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.24

- 1. PREROGATIVA DISCIPLINARĂ A ANGAJATORULUI pag.24

- 2. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ŞI CONDIŢIILE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.25

2.1 TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE pag.25

2.2 NOŢIUNI PRIVIND CONDIŢIILE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.26

2.3 ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE ABATERII DISCIPLINARE pag.28

2.3.1 OBIECTUL RĂSPUNDERII DISCIPLINARE pag.28

2.3.2 LATURA OBIECTIVĂ pag.30

2.3.3 SUBIECTUL ABATERII DISCIPLINARE pag.31

2.3.4 LATURA SUBIECTIVĂ (VINOVĂŢIA) pag.31

- 3. CAUZELE DE NERĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ pag.32

CAPITOLUL IV :

SANCŢIUNILE DISCIPLINARE pag.35

- 1. NOŢIUNEA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.35

- 2. CLASIFICAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.36

- 3. SANCŢIUNILE DISCIPLINARE GENERALE pag.36

CAPITOLUL V:

- PROCEDURA APLICĂRII ŞI EXECUTĂRII SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.42

- 1. PRELIMINARII pag.42

- 2. CERCETAREA ABATERII DISCIPLINARE pag.43

- 3. PROCEDURA CERCETĂRII DISCIPLINARE PREALABILE pag.44

- 4. EFECTELE NEPREZENTĂRII SALARIATULUI FĂRĂ UN MOTIV OBIECTIV LA CERCETAREA DISCIPLINARĂ PREALABILĂ pag.45

- 5. FINALIZAREA CERCETĂRII pag.46

- 6. INDIVIDUALIZAREA SANCŢIUNII DISCIPLINARE pag.46

- 7. TERMENELE DE APLICARE A SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.48

- 8. DECIZIA DE SANCŢIONARE pag.49

- 9. EXECUTAREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.51

- 10. RADIEREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.52

CAPITOLUL VI :

- CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ pag.53

- 1. CONTESTAŢIA ÎMPOTRIVA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE pag.53

- 2. ROLUL INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ÎN ÎNLOCUIREA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE

pag.55

- 3. CĂILE DE ATAC pag.56

3.1 RECURSUL pag.56

3.2 REVIZUIREA pag.57

CAPITOLUL VII :

- RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A SALARIAŢILOR ÎN DREPTUL COMPARAT pag.58

- 1. PRECIZĂRI pag.58

- 2. REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAŢILOR DIN BULGARIA

pag.58

- 3. REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A SALARIAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA pag.61

- 4. CONCLUZII pag.65

CONCLUZII pag.67

BIBLIOGRAFIE pag.73

Extras din document

CAPITOLUL I

REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL

MUNCII

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII

Orice activitate omenească desfăşurată în cadrul unui colectiv, în vederea atingerii unui scop, au ca bază organizarea activităţii şi respectarea unei anumite discipline, cu alte cuvinte, existenţa unui complex de reguli în conformitate cu care să se desfăşoare activitatea, precum şi respectarea acestor reguli

Disciplina muncii, componentă majoră a disciplinei sociale, constituie unul din factorii fundamentali ai organizării şi desfăşurării eficiente a procesului de muncă, în toate sectoarele şi toate compartimentele de activitate.

Datorită trăsăturilor proprii, disciplina muncii se configurează ca o instituţie de sine stătătoare a dreptului muncii , problematica acesteia suscitând interesul doctrinei de specialitate încă de la prima reglementare legală în domeniul şi până în prezent.

În literatura de specialitate au fost formulate de-a lungul timpului diverse definiţii ale disciplinei muncii, definiţii enunţate în lumina actelor normativ în vigoare şi a ordinii sociale de la acel moment.

Astfel, disciplina muncii în baza unei prime noţiuni enunţate în literatura de specialitate cuprinde normele de comportare ale muncitorilor şi funcţionarilor unei întreprinderi socialiste, precum şi supunerea lor la ordinea de muncă în concordanţă cu natura întreprinderii, pentru a fi asigurat procesul de producţie în vederea îndeplinirii şi depăşirii planului de stat.

Conform Codului muncii din 1973 s-a precizat în general că disciplina muncii „implică existenţa unui complex de reguli”şi „respectarea acestora”, fapt în bază căruia disciplina muncii însuma totalitatea normelor care trebuiau respectate de persoanele încadrate în muncă în timpul desfăşurării raportului juridic de muncă.

În prima perioadă a socialismului vom descoperi o altă enunţare a acestei instituţii, şi care s-ar defini prin totalitatea de reguli care stabileşte obligaţiile angajaţilor în procesul muncii şi măsurile de sancţionare a celor vinovaţi de neîndeplinirea lor.

Astăzi, ca instituţie de drept pozitiv al muncii, disciplina muncii semnifică în mod obiectiv un sistem de norme care reglementează comportarea salariaţilor în desfăşurarea procesului muncii, iar din punct de vedere subiectiv –al salariatului- disciplina muncii constituie o obligaţie juridică de sinteză, care însumează şi rezumă în esenţă totalitatea obligaţiilor asumate prin încheierea contractului individual de muncă. Această obligaţie este generală, ea nu comportă nici un fel de excepţie, revenind fiecărui salariat. De asemenea mai poate fi şi de natură contractuală, deoarece ia naştere în mod concret, în sarcina unei persoane determinate, prin încadrarea acesteia în colectivul de muncă al unui angajator, având la bază încheierea unui contract individual de muncă.

Din punct de vedere juridic, disciplina muncii poate fi caracterizată, ca unul din principiile generale ale reglementării relaţiilor de muncă. Respectarea disciplinei muncii constituie o obligaţie de bază a fiecărui salariat , şi de asemenea o îndatorire complexă a persoanei încadrate în muncă de a realiza la timp şi întocmai obligaţiile de serviciu fără a încălca indicaţiile şefilor ierarhici respectând programul de lucru şi procesul tehnologic şi de muncă.

Literatura juridică clasifică mijloacele sau căile de înfăptuire a disciplinei muncii în două categorii Prima categorie cuprinde căile sau mijloacele cu caracter organizatoric, preventiv şi stimulativ. În cea de a doua categorie se cuprind sancţiunile aplicate în cazul încălcării disciplinei muncii. Desigur că, pe de o parte, reglementarea acestor sancţiuni constitue un mijloc eficient de prevenire a abaterilor disciplinare, iar, pe de altă parte, sancţiunile se aplică numai în ipoteză săvârşirii unor astfel de fapte ilicite.

Pentru a fi pe deplin eficientă disciplina muncii trebuie să fie liber consimţită având un caracter autonom, şi de asemenea este o condiţie obiectivă, necesară şi indispensabilă

desfăşurării activităţii fiecărui angajator, şi priveşte exclusiv relaţiile sociale de muncă. În virtutea raportului de subordonare, salariatul trebuie să respecte nu numai obligaţiile generale

de muncă prevăzute în actele normative, în contractul colectiv şi contractul individual de muncă, regulamentul intern, dar şi măsurile (dispoziţiile) date de angajator prin decizii, ordine scrise sau verbale în exercitarea atribuţiilor sale de coordonare, îndrumare şi control.

Preview document

Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 13
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 14
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 15
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 16
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 17
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 18
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 19
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 20
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 21
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 22
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 23
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 24
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 25
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 26
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 27
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 28
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 29
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 30
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 31
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 32
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 33
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 34
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 35
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 36
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 37
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 38
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 39
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 40
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 41
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 42
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 43
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 44
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 45
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 46
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 47
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 48
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 49
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 50
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 51
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 52
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 53
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 54
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 55
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 56
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 57
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 58
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 59
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 60
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 61
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 62
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 63
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 64
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 65
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 66
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 67
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 68
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 69
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 70
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 71
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 72
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 73
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 74
Răspunderea Disciplinară a Salariaților - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Disciplinara a Salariatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Activitatea autorităților administrației publice cu specială privire asupra actului administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Interzicerea Taxelor cu Efect Echivalent

Definitia taxelor cu efect echivalent Jurisprudenta defineste taxele cu efect echivalent ca fiind toate acele taxe care, oricare ar fi denumirea...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea disciplinară a salariaților potrivit codului muncii. particularități ale răspunderii disciplinare a funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 1.1 Responsabilitate şi răspundere Conceptul de responsabilitate aparţine...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT 1.1. Noţiunea dreptului muncii A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților Potrivit Codului Muncii

Un prim sens, cel principal, este de “activitate îndreptată spre un anumit scop în procesul căruia omul efectuează, reglementează şi controlează...

Regulament de Ordine Interioara

Capitolul I. Dispozitii generale Art. 1. Dispozitiile prezentului regulament se aplica tuturor salariatilor societatii pe toata durata...

Răspunderea disciplinară a salariaților

INTRODUCERE Managementul resurselor umane consta in ansamblul activitatilor orientate catre asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea...

Drept

Contractul colectiv de muncă 1. Părţile. Specific societăţii contemporane întemeiată pe economia de piaţă este dialogul social dintre...

Dreptul muncii

Munca se poate desfășura în cadrul unor diverse categorii de raporturi juridice, și anume: a) civile (întemeiate pe un contract de mandat sau de...

Ai nevoie de altceva?