Regimul Juridic al Terenurilor

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 30130
Mărime: 117.92KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE 5

1.1. NOŢIUNEA, CONŢINUTUL ŞI FORMELE DREPTULUI DE PROPRIETATE 5

1.1.1. Consideraţii generale 5

1.1.2. Noţiune, definirea termenului 6

1.1.3. Obiectul dreptului de proprietate 8

1.1.4. Formele dreptului de proprietate 9

1.2. DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICĂ 10

1.2.1. Consideraţii generale 10

1.2.2. Sediul materiei dreptului de proprietate publică 11

1.2.3. Noţiune şi caractere juridice ale dreptului de proprietate publică 12

1.3. DREPTUL DE PROPRIETATE PRIVATĂ 14

1.3.1. Noţiune, definirea dreptul de proprietate privată. 14

1.3.2. Subiectele dreptului de proprietate privată. 15

CAPITOLUL II. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR 18

2.1. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ 19

2.1.1. Consideraţii generale 19

2.1.2. Titularii dreptului de proprietate 22

2.1.3. Sfera bunurilor care aparţin proprietăţii publice 25

2.1.3.1. Domeniul public al statului 27

2.1.3.2. Domeniul public judeţean 29

2.1.3.3. Domeniul public local al comunelor, oraşelor 29

2.1.4. Dobândirea dreptului de proprietate 32

2.1.5. Exercitarea dreptului de proprietate publică 43

2.1.5.1. Dreptul de administrare 44

2.1.5.2. Concesionarea terenurilor proprietate publică 45

2.1.5.3. Darea în folosinţă gratuită a terenurilor din domeniul public 47

2.1.5.4. Închirierea terenurilor proprietate publică 48

2.1.6. Stingerea dreptului de proprietate publică asupra terenurilor 49

2.2. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ 50

2.2.1. Circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată 50

2.2.1.1. Aspecte generale 50

2.2.1.2. Dreptul de preemţiune în cazul înstrăinării de terenuri 53

2.2.1.3. Situaţia persoanelor străine privind dreptul de proprietate privată asupra terenurilor 54

2.2.1.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra unui teren în litigiu 55

2.2.2. Schimbul de terenuri 55

2.2.3. Introducerea terenurilor agricole in circuitul urban 58

CAPITOLUL III. RECONSTITUIREA ŞI CONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGILE SPECIALE 59

3.1. CONSIDERAŢII GENERALE 59

3.2. MODALITĂŢILE ŞI PERSOANELE ÎNDREPTĂŢITE LA RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR 61

3.3. MODALITĂŢILE ŞI PERSOANELE ÎNDREPTĂŢITE LA CONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR 67

3.4. REGLEMENTĂRI SPECIALE A ALTOR CATEGORII DE TERENURI 69

CAPITOLUL IV. PARTE APLICATIVĂ: RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN BAZA LEGII NR. 33/1994 71

ASPECTE PRIVIND LEGEA NR. 33/1994 71

STUDIU DE CAZ - TEREN EXPROPRIAT PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ. 73

CONCLUZII 77

BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

Introducere

Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi oameni din ţară şi-au consolidat averea prin intermediul „afacerilor” cu terenuri. În ultimii ani, am citit foarte multe articole de ziar şi am urmărit nenumărate emisiuni care aveau ca şi subiect litigii cu privire la circuitul juridic al terenurilor de după perioada anilor ’90. Având în vedere faptul că sunt conştient de nevoia mass-media de a produce subiecte explozive care să le ridice în mod constant raitingul, am considerat de cuviinţă, că pentru a putea avea un punct de vedere obiectiv, într-un cadru dominat de interese şi subiectivism, trebuia să mă informez din sursele de specialitate, urmărind evoluţia cadrului legal.

Datorită importanţei pe care o prezintă, terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României (art.1 din Legea nr.18/1991). Aşa se explică faptul că terenurile au un regim juridic special stabilit prin lege, atât în ce priveşte circulaţia lor, cât şi modul de utilizare şi exploatare.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze relaţiile sociale privitoare la terenurile ce constituie fondul funciar al României, indiferent de deţinători şi de forma de proprietate asupra acestora. Relaţiile sociale cu privire la terenuri care fac obiectul de reglementare al dreptului funciar au loc între particulari - persoane fizice şi persoane juridice de tip privat, între persoanele juridice de tip public, precum şi între acestea din urmă şi particulari. De aceea, unele norme juridice cu privire la terenuri aparţin dreptului public, iar altele aparţin dreptului privat.

Relaţiile sociale care se nasc în legătură cu terenurile sunt reglementate prin normele dreptului civil şi prin normele dreptului funciar. Raporturile juridice civile se încadrează sferei drepturilor reale şi drepturilor personale asupra terenurilor. Celelalte raporturi juridice cu privire la terenuri, mai ales în legătură cu obligaţiile prevăzute de lege în sarcina diferiţilor deţinători, precum şi cele născute în cadrul organizării teritoriului sunt raporturi de drept funciar.

Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primele trei acoperă partea teoretică, începând cu dreptul de proprietate în general, continuând cu o clasificare a dreptului de proprietate şi o dezvoltare succintă a regimului juridic al terenurilor proprietate publică şi proprietate privată, şi încheind cu două modalităţi de dobândire a terenurilor proprietate privată. Ultimul capitol pune în practică o parte din teoria amintită în capitolele anterioare referindu-se la reconstituirea unui teren proprietate privată, teren preluat de stat prin procedura de expropriere pentru utilitate publică.

Capitolul I. DREPTUL DE PROPRIETATE

1.1 Noţiunea, conţinutul şi formele dreptului de proprietate

1.1.1 Consideraţii generale

Dreptul de proprietate este strâns legat de patrimoniu şi în doctrina română s-a considerat că este strâns legat de persoana titularului. Noţiunea dreptului de proprietate este dată de art. 480 Cod civil român, după modelul său francez de la 1804. Pe bună dreptate ea este considerată de cunoscuţi autori de specialitate ca fiind incompletă.

În doctrina franceză este cunoscută definiţia dată, după art. 544 din Codul civil francez, de Colin şi Capitant: „Proprietatea poate fi definită ca dreptul de a folosi un lucru şi de a scoate din el toată utilitatea de care el este susceptibil s-o procure în chip exclusiv şi perpetuu”. Redactarea textului francez, care prevede că este un drept de o manieră mai mult decât absolută, este considerată ca o definiţie celebră, transpusă în concepţia individualistă a dreptului român, însă în realitate folosinţa şi dispoziţia nu sunt întrutotul absolute. De aceea, este preferată definiţia dată mai sus.

Dintre toate drepturile care fac parte din conţinutul patrimoniului, dreptul de proprietate este de departe cel mai important. El este cel care-i oferă independenţă economică oricărui subiect de drept, dar şi temeiul pe care se constituie dezmembrămintele dreptului de proprietate privată şi celelalte drep¬turi reale principale. Pe de altă parte, se poate spune că multe din¬tre drepturile de creanţă nici nu ar putea exista fără dreptul de pro¬prietate, luând naştere tocmai pentru a-l pune în valoare.

Bibliografie

Adam I., Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

Adam I., Proprietatea publică şi privată asupra imobilelor în România, Editura All Beck,Bucureşti, 2000;

Adam I., Legea nr. 10/2001. Regimul juridic apli¬cabil imobilelor preluate abuziv, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

Baias F., Dumitrache B., Nicolae M., Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv, vol. I, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;

Beleiu G., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1998;

Bîrsan C. , Drepturi reale principale, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

Chelaru E., Administrarea domeniului public si a domeniului privat, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;

Chelaru E., Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck , Bucureşti, 2000;

Chelaru E., Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic al proprietăţii, în „Dreptul” nr. 8/2001;

Chelaru E, Măsurile repa¬ratorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, în „Dreptul” nr. 10/2001;

Chelaru E., Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - Comentată şi adnotată, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;

Colin A.,Capitant H., Drept civil francez, 1928, (introducerea lui A. Căderea);

Curierul Judiciar nr. 2/2002;

Dogaru I., Drept civil - Teoria generala a drepturilor reale, Editura CH Beck, Bucureşti, 2003;

Filipescu I., Filipescu A., Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 2000;

Preview document

Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 1
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 2
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 3
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 4
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 5
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 6
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 7
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 8
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 9
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 10
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 11
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 12
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 13
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 14
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 15
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 16
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 17
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 18
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 19
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 20
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 21
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 22
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 23
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 24
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 25
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 26
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 27
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 28
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 29
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 30
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 31
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 32
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 33
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 34
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 35
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 36
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 37
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 38
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 39
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 40
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 41
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 42
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 43
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 44
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 45
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 46
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 47
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 48
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 49
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 50
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 51
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 52
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 53
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 54
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 55
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 56
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 57
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 58
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 59
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 60
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 61
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 62
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 63
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 64
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 65
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 66
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 67
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 68
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 69
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 70
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 71
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 72
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 73
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 74
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 75
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 76
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 77
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 78
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 79
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 80
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 81
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 82
Regimul Juridic al Terenurilor - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Terenurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Aspecte Juridice privind Dreptul la Proprietate Privata - Aspecte Teoretice si Practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Reconstituirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Forestiere

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere, în...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Gestiunea Financiara a Institutiilor Publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Aspecte Juridice privind Dreptul la Proprietate Privata - Aspecte Teoretice si Practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Fondul Funciar al Romaniei

1. Conceptul de fond funciar. Aspecte istorice În perioada 1947-1989, prin instaurarea aşa-zisului regim de democraţie populară, a început asaltul...

Reglementarea Juridică a Fondului Funciar

Preliminarii În Republica Moldova, imediat după anii 1990, reforma în agricultură a devenit un obiectiv principal, atât al noii puteri cât şi al...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Ai nevoie de altceva?