Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 31491
Mărime: 98.54KB (arhivat)
Publicat de: Mina Luca
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ
 3. 1.1 Noţiunea, obiectul, limitele şi scopul urmăririi penale.7
 4. 1.2 Trăsăturile caracteristice ale urmăririi penale şi dispoziţii generale privind urmărirea penală.11
 5. 1.3 Organele de urmărire penală şi competenţa lor.19
 6. 4.1 Conducerea urmăririi penale de către procuror. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare.22
 7. 2. SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE PROCUROR LA TOATE ETAPELE URMĂRIRII PENALE
 8. 2.1 Sesizarea organelor de urmărire penală şi procedura începerii urmăririi penale.30
 9. 2.2 Desfăşurarea urmăririi penale.37
 10. 2.3 Suspendarea urmăririi penale şi reluarea ei.43
 11. 2.3 Terminarea urmăririi penale cu soluţii de netrimitere a cauzei în instanţa de judecată.45
 12. 2.4 Terminarea urmăririi penale prin transmiterea în judecată a cauzei penale.51
 13. 3. EXERCITAREA URMĂRIRII PENALE DE CĂTRE PROCUROR
 14. 3.1 Consideraţiuni generale privind exercitarea urmăririi penale de către procuror. 59
 15. 3.2 Competenţa procurorului la exercitarea urmăririi penale.62
 16. 3.3 Aspectele care urmează a fi verificate la punerea persoanei sub învinuire în cauzele penale din exercitarea procurorului.64
 17. 3.4. Aspectele care urmează a fi verificate la dispunerea investigaţiilor în vederea stabilirii locului aflării învinuitului în cauzele penale din exercitarea procurorului.66
 18. ÎNCHEIERE.69
 19. BIBLIOGRAFIA.73
 20. REZUMAT.77

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei activităţi din partea statului, care nu poate fi arbitrară, ci, dimpotrivă, chibzuită şi amplu reglementată prin dispoziţiile legii.

Potrivit art. 6 p.37) Cod de Procedură Penală ,,procurorul,, este persoana oficială numită, în modul stabilit de lege, pentru a conduce sau a exercita urmărirea penală, iar conform prevederilor p.3) alin.(1) art.52 Cod de Procedură Penală la efectuarea urmăririi penale procurorul conduce urmărirea penală şi controlează legalitatea acţiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală.

În scopul respectării principiului de bază privind legalitatea procesului penal, procurorul are îndatorirea să conducă şi să controleze activ organul de urmărire penală, iar acesta este obligat să anunţe imediat procurorul despre infracţiunea săvârşită şi despre începerea acţiunilor de urmărire penală în conformitate cu prevederile al. (5) art. 55 Cod de Procedură Penală.

Funcţiile de executare a conducerii urmăririi penale concomitent constituie funcţii de control asupra legalităţii acţiunilor procesuale efectuate de organele de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii, se realizează prin înfăptuirea de către procuror a măsurilor date de lege în competenţa acestuia, darea indicaţiilor în scris referitoare la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţie, anularea ordonanţelor ilegale şi neîntemeiate ale organului de urmărire penală, precum şi exercitarea altor atribuţii şi obligaţii prevăzute de Codul de Procedură Penală. Indicaţiile date de procuror în modul prevăzut de Codul de Procedură Penală sunt obligatorii şi nu limitează rolul activ al organului de urmărire penală.

Procesul penal cunoaşte mai multe sisteme, printre care: acuzatorial, inchizitorial şi cel mixt. În sistemul acuzatorial, ca urmare a influenţei justiţiei private, partea cea mai importantă o reprezenta activitatea de judecată. Odată cu întărirea statului, în Europa (cu excepţia Angliei, în care s-a dezvoltat sistemul acuzatorial) îşi face loc sistemul inchizitorial. Acest sistem, datorită caracterului prevalent represiv datorat modului de efectuare în secret a justiţiei penale, ce punea înaintea drepturilor fundamentale ale omului interesele statului şi care folosea mijloace „de stoarcere” a adevărului incompatibile cu demnitatea omului a fost, treptat, înlocuit de sistemul mixt. Acest sistem, care a cunoscut numeroase îmbunătăţiri, a introdus două faze în procesul Penal necesare pentru a se obţine condamnarea definitivă a unei persoane: urmărirea penală şi judecată [31, p. 267].

Obiectul cercetării îl constituie conducerea urmăririi penale exercitată de procuror. În vederea asigurării aplicării legii penale de catre organele de urmărire penală, procurorul conduce şi exercită urmarirea penală, controleaza corespunderea acţiunilor procesuale, efectuate de catre aceste organe, legii de procedura penală, altor acte normative, precum si actelor internationale.

Pentru realizarea acestei funcţii, în conformitate cu prevederile art.10 al Legii “Cu privire la Procuratură”, procurorul este în drept : să exercite împuternicirile prevăzute de Codul de Procedură Penală, să emită instructiuni executorii pentru organele de urmărire penală în problemele privind eficienţa activităţii de combatere şi de prevenire a criminalitatii, aplicarea legislatiei de procedură penală, precum şi privind alte aspecte ale activităţii acestor organe, să ia masuri, prevăzute de legislaţie, pentru repunerea persoanelor în drepturile lezate prin acţiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, să ceară organelor de urmărire penală luarea de masuri pentru protejarea vieţii şi pentru siguranţa părţilor vătămate, martorilor si membrilor familiilor lor sau să se asigure că aceste măsuri au fost deja luate.

În vederea exercitării activităţii procurorului în conducerii urmăririi penale, el personal ia măsuriile necesare şi dă indicaţii organului de urmărire penală ca acesta să le ia pentru buna desfăşurare a urmăririi penale. Pentru a se asigura la îndeplinirea în bune condiţii a respectivelor măsuri, procurorul trebuie să ia sau să dea indicaţiile sale în acest sens în scris şi motivate.

Aceasta este urmărirea penală, în literatura de specialitate ea se mai numeşte cercetare, anchetă preliminară, investigaţie, instrucţie, urmărire, informaţie etc [22, p. 3]. Urmărirea penală constituie activitatea desfăşurată de organele specilizate pentru a aduna, a confrunta, a verifica probele cu privire la săvîrşirea infracţiunii, pentru a descoperi făptuitorul, a stabili răspunderea acestuia şi pentru a-l trimite în judecată dacă este cazul.

În contextul celor spuse, este necesar de menţionat că activitatea de descoperire a infracţiunilor, de identificare şi prindere a infractorilor, de stabilire prin probe a vinovăţiei acestora, ca activitate primară în cadrul procesului penal, este necesară pentru combaterea promptă şi fermă a infracţiunilor.

Rapiditatea şi eficienţa cu care acţionează organele de urmărire penală pentru combaterea infracţiunilor constituie nu numai o condiţie esenţială pentru sancţionarea penală a infracţiunilor, dar şi un important factor de prevenire a infracţiunilor, de apărare a valorilor fundamentale a societăţii, de întărire a încrederii fiecărui cetăţean în securitatea vieţii, integrităţii şi drepturilor sale.

Urmărirea penală constituie o activitate necesară şi sub aspectul ocrotirii celor nevinovaţi împotriva unor constrîngeri nejustificate. Aflarea adevărului cu privire la faptă şi făptuitor, ca sarcină a organului de urmărire penală, împiedică tragerea la răspundere penală a celor nevinovaţi, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor.

Bibliografie

Izvoare normative

1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 1 din 12.08.1994. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311496

2. Codul procesual penal al R. M. nr. 122– XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 104 – 110/447 din 07 iunie 2003 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326970

3. Codul procesual penal al României adoptat la 01.07.2012. http://www.anpjust.ro/interna/Codul%20de%20procedur%C4%83%20penal%C4%83%20al%20Rom%C3%A2niei.pdf

4. Legea cu privire la Procuratură nr. 294-XVI din 25.12.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 55-56/155 din 17.03.2009. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331011

5. Legea cu privire la mediere nr. 237-XVI. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 183-191/730 din 07.12.2007. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326080

6. Legea privind activitatea specială de investigaţii. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 59 din 29.03.2012. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343452

7. Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13.12.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 8/86 din 07.02.1995. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311650

8. Legea despre statutul deputatului nr. 39-XIII din 07.04.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 059 din 15.04.2005. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313277

9. Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală nr. 333 din 10.11.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 195 din 22.12.2006 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=319077

10. Уголовно-процесcуальный кодекс Российской Федерации принятый Государственной Думой 22.11.2001, вошедший в силу 18.12.2001. http://www.consultant.ru/popular/upkrf/

11. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. prin rezoluţia 39 (46) din

10 decembrie 1984, întrată în vigoare la 26.06.1987. New York 10 decembrie 1984, în vigoare pentru Republica Moldova din 28.12.1995. În: ediţia oficială ,,Tratate internaţionale” 1998, volumul 1. 386 p. http://www.dri.gov.ro/documents/conv%20impotriva%20torturii.pdf

12. Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Adoptată la Roma la 4 martie 1950. A intrat în vigoare la 3.09.1959. În vigoare pentru Republica Moldova din 1.02.1998. În: ediţia oficială ,,Tratate internaţionale”, 1998, volumul 1. 341 p. http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/drepturi_ce.php

Preview document

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 1
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 2
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 3
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 4
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 5
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 6
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 7
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 8
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 9
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 10
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 11
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 12
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 13
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 14
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 15
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 16
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 17
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 18
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 19
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 20
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 21
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 22
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 23
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 24
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 25
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 26
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 27
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 28
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 29
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 30
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 31
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 32
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 33
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 34
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 35
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 36
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 37
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 38
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 39
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 40
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 41
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 42
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 43
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 44
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 45
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 46
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 47
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 48
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 49
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 50
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 51
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 52
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 53
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 54
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 55
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 56
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 57
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 58
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 59
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 60
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 61
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 62
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 63
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 64
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 65
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 66
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 67
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 68
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 69
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 70
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 71
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 72
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 73
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 74
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 75
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 76
Rolul procurorului la exercitarea următorul penale - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Rolul procurorului la exercitarea urmaririi penale.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Elaborarea lucrarii de licenta "Aspecte generale privind pluralitatea de infractori" s-a realizat sub indrumarea - tema aleasa prezentand...

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

CAPITOLUL I Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală SECŢIUNEA 1 Noţiunea de competenţă in materie penală În doctrina...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Problemele realizării principiului contradictorialității și egalitățile armelor în procesul penal

INTRODUCERE Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina primordială a unui stat de drept şi misiunea unei guvernări bune. Astăzi,...

Acțiunea penală în procesul penal

În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Ai nevoie de altceva?