Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 30011
Mărime: 127.29KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Barbu Vlad
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1 : NOȚIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL MUNCII 5

1. MUNCA ȘI FORMELE SALE 5

1.1 Semnificația termenului “muncă” 5

1.2 Munca pentru sine şi munca independentă 7

1.3 Munca subordonată 9

1.4 Dreptul individual și dreptul colectiv al muncii 11

1.5 Obiectul Dreptului muncii 12

2. RAPORTURILE JURIDICE INDIVIDUALE DE MUNCĂ 13

2.1 Terminologie. Caracteristici definitorii 13

2.2 Trăsăturile raporturilor juridice de muncă 14

2.3 Formele raportului juridic de muncă 16

2.3.1 Raportul juridic de muncă (de serviciu) al funcționarilor publici 17

2.3.2 Raporturile juridice de muncă ale procurorilor și judecătorilor 22

2.3.3 Raporturile juridice de muncă ale avocaților salarizați în interiorul profesiei 25

2.3.4 Raporturile juridice de muncă ale ucenicilor 26

2.3.5 Raporturile juridice de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special (polițiștilor). 27

CAPITOLUL 2 : TIMPUL DE MUNCĂ 31

1. NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA TIMPULUI DE MUNCĂ 31

1.1 Definiția și reglementarea timpului de muncă 31

2. DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ 32

2.1 Noțiunea de ,,durată normală a timpului de muncă” 33

2.2 Noțiunea de ,,durată redusă a timpului de muncă” 41

3. NORMA DE MUNCĂ ȘI FORMELE TIMPULUI DE MUNCĂ 44

3.1 Timpul de muncă peste durata normală 44

3.2 Munca pe timpul nopții 47

3.3 Timpul de muncă în unele activități cu condiții speciale 49

CAPITOLUL 3: TIMPUL DE ODIHNĂ 51

1. SCURT ISTORIC 51

2. DEFINIȚIA ȘI REGLEMENTAREA TIMPULUI DE ODIHNĂ 51

CAPITOLUL 4: CONCEDIUL DE ODIHNĂ 57

CONCLUZII 73

BIBLIOGRAFIE 75

Extras din document

INTRODUCERE

,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca;

Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă;

Fiecare , și mare și mic, datorează un echivalent de muncă societății în care trăiește”

Mihai Eminescu

1. MUNCA ȘI DREPTUL MUNCII

Munca este o trăsătură esențială a activității umane, omul fiind singura ființă care depune efort, în mod conștient , în vederea obținerii unor foloase. În același timp, munca reprezintă o condiție a traiului, deoarece fără a presta o muncă nu se pot obține bunurile necesare vieții. De cele mai multe ori, munca depusă reorezintă și o măsură a bunăstării individului. Munca constituie pentru economiști factor de producție, o activitate prin care oamenii utilizează aptitudinile lor, fizice și intelectuale, în scopul obținerii de bunuri și beneficii.

Dezvoltarea societății umane a determinat normatizarea relațiilor de muncă. Dacă la începutul organizării societății umane, prestarea muncii se făcea în interes propriu, pe parcursul evoluției structurilor etatice, munca s-a prestart și în folosul altor indivizi. Ulterior, cei care beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor , munca devenind pentru o mare parte a membrilor societății muncă silnică.

Dreptul modern a adus mutații în sfera dreptului în general, punând și bazele apariției dreptului muncii, ca știință și disciplină juridică. Odată cu afirmarea drepturilor fundamentale ale omului s-au conturat idei călăuzitoare și pentru dreptul muncii, cum ar fi: dreptul la muncă, interzicerea muncii silnice, remunerația muncii prestate, etc.

Trecerea de la feudalism la capitalism și industrializarea la scară largă a proceselor de producție au determinat organizarea muncitorilor în sindicate care să le apere drepturile legate de relațiile de muncă. Mișcările sindicale de la începutul secolului XX-lea, de multe ori chiar agresive și soldate cu victime, au grăbit conturarea dreptului muncii ca o disciplină juridică autonomă.

Într-un cadru în care Uniunea Europeană a trecut prin transformări radical ăn ultimele decenii, începând cu Tratatul de la Maastricht și până la extinderea acesteia cu 10 noi state în 2004, la care s-a adăugat, în 2007 România și Bulgaria, se constată o accentuare a preocupărilor Uniunii Europene pe probleme sociale, și anume, pentru legislația muncii, respective legislația securității sociale.Rolul dreptului muncii – în cadrul politicii sociale a Uniunii Europene – s-a conturat și structurat în timp, accelerând procesul de încorporare în ansamblul politicilor comunitare a politicii sociale. O acțiune esențială privind actual estapă de modernizare a dreptului muncii este aceea că se impune, în continuare, aplicarea și în România a legislației muncii din statele membre ale Uniunii Europene. Altfel spus, normele comunitare, respectiv directivele, au un rol fundamental în armonizarea legislațiilor naționale de a complini și de a orienta legislațiile naționale ăn domeniile în care Uniunea Europeană are competențe partajate cu statele membre. Directivele privind timpul de muncă și timpul de odihnă, munca de noapte, munca în schimburi, concediul și norma de muncă, au ca scop planificarea timpului de muncă, astfel încât să se asigure siguranța și sănătatea în muncă. În legislația națională, planificarea timpului de muncă a fost considerată o parte esențială a dreptului muncii, care se extinde asupra oricărui tip de relație, incluzând astfel relații de drept administrative ale funcționarilor publici sau personalului contractual. România, fiind stat membru, trebuie să se supună legislației europene; deci, orice modificare a Directivei timpului de lucru este importantă pentru țara noastră. Totuși, în spiritual normelor comunitare, Directiva dă posibilitatea statelor membre să introducă în legislația lor internă prevederi favorabile, dar acestea trebuie să adopte dispoziții legislative, administrative și normative în conformitate cu Directiva.

Tema aleasă își propune să contribuie la eforturile activității de fixare și implementare în materie, prin lărgirea semnificativă a orizontului de cunoaștere în domeniul larg al Dreptului Muncii în general, iar în particular, a sferei de cunoștințe specific domeniului pieței muncii, a reglementărilor intervenite și a reformei acesteia, din perspective europeană și națională.

În mod special s-a urmărit o abordare a temei alese în primul rând din perspectiva teoretică a definirii și implementării, într-un cadru general, a ramurii de drept al muncii, a semnificației termenului de ,,muncă” în cadrul raporturilor de muncă , în structurile profesionale din România precum și , într-un cadrul si o abordare mai restrânsă, a definirii și implementării noțiunilor si dispozițiilor referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă în cadrul raporturilor de muncă de la nivel național și nu numai.

În același timp , lucrarea prezintă, tot sub aspectul teoretic, o analiză pe baza reglementărilor din legislația internă, făcând aici referire, în special la Codul muncii, la modificările aduse acestuia precum și o vadită analiză pe baza tratatelor elaborate în acest domeniu.

Bibliografie

I. Legislaţie

1. Constituţia României din anul 2003 - forma revizuită şi republicată a Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003.

2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 1147 din 19 decembrie 2005)

4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.

5. Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007

6. Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007

7. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, încheiat potrivit art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/29.11.2006

8. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de muncă.

II. Tratate. Cursuri. Monografii

1. Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

2. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.

3. Luminiţa Dima, „Codul muncii şi legile uzuale”, ediţia a III-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2006

4. Luminiţa Dima, „Codul muncii şi legile conexe”, ediţia 2007, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

5. Ion Traian Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti, 2007

6. Constantin Sava, Stelian Ivan, „Dreptul muncii”, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2004,

7. Stelian Ivan, Adrian Osolinschi, „Dreptul muncii - Curs universitar”, Editura AXA, Botoşani, 2006.

8. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului muncii - comentate”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006.

9. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.

10. A. Ţiclea (coordonator), “Codul muncii. Adnotat şi comentat”, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

11. Alexandru Ţiclea, „Acte normative noi - Codul muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2003.

12. Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, „Codul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

13. Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, „Prezentarea de ansamblu şi observaţii critice asupra noului Cod al muncii”, în Revista Dreptul, nr. 4/2003;

14. Andrei Popescu, „Dreptul internaţional al muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2006.

15. Andrei Popescu, „Reglementarea relaţiilor de muncă. Practică europeană”, Bucureşti, Editura Tribuna economică, 1998;

16. Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, Dreptul social european”, Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de mâine”, 2003;

17. Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007

18. Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;

19. Şerban Beligrădeanu, „Legislaţia muncii, comentată”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

20. Vasile Popa, Ondina Pană, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

21. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod al muncii”, Partea IV-a, în Revista Pandectele Române nr. 6/2003.

22. Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2004;

23. Nicolae Voiculescu, „Drept comunitar al muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.

Preview document

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 1
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 2
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 3
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 4
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 5
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 6
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 7
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 8
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 9
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 10
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 11
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 12
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 13
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 14
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 15
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 16
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 17
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 18
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 19
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 20
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 21
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 22
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 23
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 24
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 25
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 26
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 27
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 28
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 29
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 30
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 31
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 32
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 33
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 34
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 35
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 36
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 37
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 38
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 39
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 40
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 41
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 42
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 43
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 44
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 45
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 46
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 47
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 48
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 49
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 50
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 51
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 52
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 53
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 54
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 55
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 56
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 57
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 58
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 59
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 60
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 61
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 62
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 63
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 64
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 65
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 66
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 67
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 68
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 69
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 70
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 71
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 72
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 73
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 74
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 75
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 76
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 77
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 78
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 79
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 80
Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Rolul timpului de munca si de odihna in relatiile de munca din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Legitima Apărare

CAPITOLUL I Aspecte generale privind răspunderea penală 1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale Răspunderea penală este...

Drept International Public - Statul Subiect de Drept International Public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Analiza Activitatii Turistice la SC Parc SA Alba Iulia

CAPITOLUL I ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Calitatea mare a turismului în realizarea unor efecte sociale şi economice...

Timpul Liber, Agrementul și Serviciile Turistice

CAPITOLUL 1- TIMPUL LIBER- IMPORTANŢA ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI Timpul liber este o componentă a nivelului de trai şi a calitaţii vieţii, exprimă...

Economie Regionala - PND

Prioritatile nationale de dezvoltare 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere pag. 37 2....

Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o...

Serviciile Turistice

Argument Activitatea agenţilor economici din industria serviciilor (de exemplu a unei întreprinderi hoteliere, a unui restaurant, a unei firme de...

Agenția de Turism PULS COM Iași

Sinteza raportului Agenţia PULS furnizează servicii turistice complete de bună calitate la cele mai bune preţuri. Este o agenţie care oferă...

Asigurări

Introducere În anul 1997, în România, sistemul de asistenţă medico-sanitară a fost pus pe noi baze, prin adoptarea Legii asigurărilor sociale...

Ai nevoie de altceva?