Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 41383
Mărime: 151.16KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucia Irinescu

Cuprins

PRELIMINARII

Capitolul I - Considerații generale privitoare la situația juridică a copilului

Secțiunea 1 – Copilul conceput ca subiect de drept

Secțiunea 2 – Copilul născut ca subiect de drept – capacitatea civilă

Subsecțiunea 1.Capacitatea civilă de exercițiu a minorului

Subsecțiunea 2. Lipsa capacității civile de exercițiu.

Subsecțiunea 3. Capacității civilă de exercițiu restrânsă a minorului.

Subsecțiunea 4. Capacității civilă de exercițiu deplină a minorului.

Subsecțiunea 5.Sancţiunea nerespectării regulilor referitoare la capacitatea civilă de exerciţiu.

Secțiunea 3 – Reglementări internaționale privind drepturile copilului

Subsecţiunea 1. Convenţia Naţiunilor Unite cu plivire la drepturile copilului

Subsecţiunea 2. Convenţia cu privire la drepturile copilului.

Secțiunea 4 – Norma conflictuală privitoare la situația legală a copilului.

Subsecțiunea 1. Starea și capacitatea

Subsecțiunea 2. Numele.

Subsecțiunea 3. Filiația.

Subsecțiunea 4. Autoritatea părintească.

Subsecțiunea 5. Obligația de întreținere.

Subsecțiunea 6. Aspecte de drept internațional privat privind drepturile și obligațiile părintești.

Capitolul II – Situația legală a copilului din timpul căsătoriei

Secțiunea 1 – Stabilirea filiației copilului din timpul căsătoriei

Subsecțiunea 1. Filiația față de mamă.

Subsecțiunea 2. Filiația față de tatăl din căsătorie.

Secțiunea 2 – Numele copilului din timpul căsătoriei

Secțiunea 3 – Domiciliul copilului din timpul căsătoriei

Secțiunea 4 – Cetățenia copilului din timpul căsătoriei

Capitolul III – Situația legală a copilului din afara căsătoriei

Secțiunea 1 – Stabilirea filiației copilului din afara căsătoriei

Secțiunea 2 – Numele copilului din afara căsătoriei

Secțiunea 3 – Domiciliul și cetățenia copilului din afara căsătoriei

Capitolul IV - Sistemul drepturilor copilului.

Secțiunea 1. Principii generale ale respectării și garantării drepturilor copilului

Secțiunea 2. Drepturile copilului.

Subsecțiunea 1. Drepturi şi libertăţi civile

Subsecțiunea 2. Drepturi privind mediulfamilial şi îngrijirea alternativă

Subsecțiunea 3. Drepturi referitoare la sănătatea şi bunăstarea copilului

Subsecțiunea 4. Drepturi vizând educaţia, activităţile recreative şi culturale

CONCLUZII

Extras din document

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI

DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI

PRELIMINARII

Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor juridice privind drepturile personale nepatrimoniale și patrimoniale ale copilului a cărui filiație a fost legal stabilită .

Noul cod civil reglementează situația legală a copilului în Secțiunea a III-a (art. 448-450) din Capitolul II al Titlului III din Cartea a II-a. Dispozițiile din Codul civil se completează cu cele din alte acte normative, de exemplu, Legea nr. 271/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și cu dispoziții referitoare la succesiune, legislația muncii, dispozițiile referitoare la pensia de urmaș, etc.

În lucrarea de față ne vom referi în special la următoarele aspecte: filiația copilului, numele, domiciulul, cetățenia, obligația legală de întreținere și drepturile copilului. Primele aspecte le vom trata în capitolul II și III, cu referire atât la copilul din căsătorie (Capitolul II), cât și cu referire la copilul din afara căsătoriei (Capitolul III), iar drepturile copiului le vom trata separat în capitolul IV.

Făcând referire la toate aceste aspecte în curpinsul lucrării, am considerat necesar să tratăm și aspectele ce țin de capacitate, la persoana fizică în general și la copil în special, reglementările internaționale în domeniul protecției copilului și aspecte de drept internațional privat ce se pot ivi în legătură cu situația legală a copilului. Aceste aspecte sunt tratate în Capitolul I.

Capitolul I - Considerații generale privitoare la situația juridică a copilului

Secțiunea 1 – Copilul conceput ca subiect de drept

A.Preliminarii. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este acea parte a capacităţii civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a avea drepturi şi obligaţii civile . Capacitatea se dobândeşte odată cu naşterea. Stabilind regula potrivit căreia capacitatea de folosinţă se dobândeşte de la naştere, art. 35 din Codul civil dispune imperativ şi explicit: „capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia”. Prin urmare, ca regulă, data naşterii este data începutului capacităţii de folosinţă a persoanei fizice sau „omul este subiect de drept din momentul naşterii”, regulă absolut firească ce este întâlnită în toate legislaţiile şi în toate timpurile (în dreptul roman, în dreptul vechi românesc, etc.).

În teoria izvoarelor drepturilor subiective civile naşterea este un eveniment juridic, adică o împrejurare care se produce independent de voinţa omului (aici, nou născutului) şi de care legea civilă leagă naşterea unor drepturi (aici, aptitudinea generală de a dobândi drepturi şi obligaţii). Pentru a fi „eveniment juridic” faptul naşterii (parturitio) este condiţionat, cum este şi firesc, de împrejurarea ca cel născut să fie viu; pare un truism, dar legătura dintre viaţa „juridică” şi viaţa „biologică” este indisolubilă.

În doctrină s-a susţinut constant, şi pe bună dreptate, că legea română nu impune condiţia viabilităţii: pentru a dobândi capacitatea de folosinţă copilul trebuie să se nască viu, nu şi viabil. Mai întâi, cu privire la naştere, încă din dreptul roman se arăta că omul se consideră născut atunci când este separat de mamă. pentru că înainte de naştere copilul nu are o existenţă proprie şi face parte din corpul mamei, aşa încât nu poate fi considerat om. Pe de altă parte, pentru ca nou-născutul să fie „persoană fizică”, să dobândească personalitate juridică, trebuie să se nască viu (vivus). În dreptul roman se sublinia că „acei născuţi morţi nu se consideră nici născuţi, nici procreaţi, pentru că nu au putut niciodată să aibă titlul de copii” (qui mortui nascuntur, neque procreati videntur, qui nunquam liberi appellari potuerunt). În acelaşi sens, C. Calimach dispunea că „pruncul ce se naşte mort încât se atinge de cele pentru dânsul păstrate drituri, în nădejdea de a se naşte viu, se socoteşte ca şi cum n-ar fi fost zămislit” (art. 34), iar în Codul civil din 1864, art. 654 alin. 3 C.civ. (din capitolul intitulat „Despre calităţile cerute pentru a succede) dispunea: „Copilul născut mort este considerat că nu există”. În prezent, art. 36 din Codul civil, prevede că ”Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu”.

Vom reţine că timpul cât a trăit copilul este indiferent pentru dobândirea capacităţii de folosinţă, aşa încât are capacitate chiar dacă „a murit de îndată ce s-a născut” (licet illico postquam in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decessit). Pentru a fi considerat născut viu, copilul trebuie, la limită, să fi respirat cel puţin o dată, ceea ce se poate dovedi prin prezenţa aerului în plămâni, prin proba numită a docimaziei. În dreptul vechi roman, jurisconsulţii considerau ca o condiţie a vieţii ca nou-născutul să fi ţipat (voce emissa) sau, cum întâlnim mai târziu în dreptul vechi românesc, „să slobozească glas în ceasul ce se va naşte” (A. Donici, art. 1 § 37) , dar Iustinian a respins această opinie, considerând că nu este exclus ca el „să fie mut” (quod et si mutus fuerat). Este interesant de amintit că art. 35 din Codul Calimach dispunea: „când există îndoială, de s-a născut pruncul viu sau mort, se socoteşte după iuridica presumţie, că s-a născut viu, şi cel ce se împotriveşte este datoriu să dovedească împotrivirea sa”, instituind o prezumţie legală în sensul că faptul naşterii implică pe cel de a fi trăit (in dubio partus natus praesumitur vivus, quia nemo praesumitur nasci mortuus).

Preview document

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 1
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 2
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 3
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 4
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 5
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 6
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 7
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 8
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 9
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 10
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 11
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 12
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 13
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 14
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 15
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 16
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 17
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 18
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 19
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 20
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 21
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 22
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 23
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 24
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 25
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 26
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 27
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 28
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 29
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 30
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 31
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 32
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 33
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 34
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 35
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 36
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 37
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 38
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 39
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 40
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 41
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 42
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 43
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 44
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 45
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 46
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 47
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 48
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 49
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 50
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 51
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 52
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 53
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 54
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 55
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 56
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 57
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 58
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 59
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 60
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 61
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 62
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 63
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 64
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 65
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 66
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 67
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 68
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 69
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 70
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 71
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 72
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 73
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 74
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 75
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 76
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 77
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 78
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 79
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 80
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 81
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 82
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 83
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 84
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 85
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 86
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 87
Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Situatia Legala a Copilului din Timpul si din Afara Casatoriei
    • 1.Prima pagina.doc
    • 2.Cuprins.doc
    • 3.Licenta.doc
    • 4.Bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Filiatia Fata de Mama si Tata

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Concubinaj, logodnă, căsătorie elemente comune și elemente diferențiale

CONCUBINAJ, LOGODNĂ, CĂSĂTORIE ELEMENTE COMUNE ŞI ELEMENTE DIFERENŢIALE I. Concubinajul (uniunea liberă) Deşi cele mai multe cupluri aleg ca...

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate....

Perceptia Sociala a Familiei, Casatoriei si Divortului

REZUMAT Prin prezenta cercetare ne-am propus sa analizam perceptia sociala asupra familiei, casatoriei si divortului de catre tinerii...

Ai nevoie de altceva?