Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 37748
Mărime: 121.51KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE 2
 2. 1.CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA PROPRIETATE ŞI PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI
 3. 1.1. Aspecte metodologice si doctrinare privind proprietatea comună pe cote-parti ?
 4. 1.2. Cadrul normativ privind reglementarea juridica a proprietătii pe cote-parti
 5. 1.3. Garantarea şi apărarea drepturilor proprietarilor de cote-parti
 6. 1.4. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări
 7. 2. NATURA JURIDICĂ ŞI MODALITĂŢILE STINGERII PROPRIETĂŢII COMUNE PE COTE-PĂRŢI
 8. 2.1. Stingerea proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire
 9. 2.2. Stingerea dreptului la cota-parte în urma pierii proprietăţii comune pe cote-părţi
 10. 2.3. Renunţarea benevolă la cota-parte
 11. 2.4. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a proprietăţii comune pe cote-părţi
 12. 2.5. Alte modalităţi juridice de stingere a proprietăţii comune pe cote-părţi
 13. 2.6. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări
 14. 3. PARTICULARITĂŢILE STINGERII PROPRIETĂŢII COMUNE PE COTE-PĂRŢI ÎN CAZUL BUNURILOR IMOBILE
 15. 3.1. Premizele şi condiţiile stingerii proprietăţii comune pe cote-părţi în cazul bunurilor
 16. imobilre
 17. 3.2. Procedura stingerii proprietăţii comune pe cote-părţi în cazul bunurilor imobile
 18. 3.3. Înregistrarea de stat a bunurilor imobile proprietate comună pe cote-părţi şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile ?
 19. 3.4. Probleme teoretice şi practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări
 20. 4. PROBLEME PRACTICE, CAUZE LITIGIOASE, POSIBILE SOLUŢII ŞI
 21. DOCUMENTE DE DREPT PRIVIND STINGEREA PROPRIETĂŢII COMUNE PE COTE-PĂRŢI
 22. 4.1. Speţă
 23. 4.2. Cerere de chemare în judecată
 24. 4.3. Hotărîre judecătorească
 25. 4.4. Alte documente de drept, posibile soluţii şi comentarii
 26. 4.5. Probleme practice identificate, concluzii, propuneri şi recomandări
 27. CONCLUZII
 28. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci şi savanţilor filosofi şi economişti. Au fost exprimate diverse opinii prin care s-a încercat şi se încearca descrierea acestui fenomen. Complexitatea fenomenului proprietăţii impune necesitatea examinării lui dindouă puncte de vedere: economic şi

Juridic. În accepţiune economică, proprietateaexprimă raportul de însuşire de către om a bunurilor materiale, adică raporturilesociale în cadrul căreora se realizează această însuşire. Astfel prin proprietate seînţelege raportul dintre persoane şi bunurile materiale care le aparţin. De regulă, dreptul de proprietate este un drept pur şi simplu, prezentînd cele două trăsături caracteristice ce-i aparţin şi anume: exclusivitatea şi perpetuitatea. Aceasta înseamnă că dreptul de proprietate avînd ca obiect un bun au mai multe bunuri aparţine, în principiu, în mod exclusiv unei singure persoane.

Din punct de vedere juridic, dreptul de proprietate face posbiilă circulaţia bunurilor produse de om sau existente în natură. Circulaţia bunurilor ar fi imposibilă fără a se cunoaşte persoana competentă să decidă soarta lor, adică stăpînul bunului. Cu alte cuvinte, dreptul de proprietate permite individualizarea persoanelor care posedă, folosesc şi dispun de bunuri. Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv ce conferă titularului exercitarea în putere proprie şi în interes propriu a stributelor de posesie Dreptul de proprietate comună este acea modalitate juridică a dreptului de proprietate care se caracterizează prin aceea că toate prerogativele conferite în acest drept aparţin împreună şi concomitent mai multor titulari. Fiind cea mai importantă modalitate a dreptului de proprietate, proprietatea comună se caracterizează prin aceea că prerogativele dreptului aparţin împreună şi concomitent la mai mulţi titulari (coproprietari).

Proprietatea comună pe cote-părţi este pe larg răspândită în Republica Moldova, inclusiv proprietatea comună pe cote părţi a bunurilor imobile. Făcând o analiză a cadrului legislativ în domeniu am constatat că deşi legislaţia civilă moldovenească pevede forma şi dreptul de proprietate comună pe cote-părţi, aproape că nu există reglementări directe de ordin juridic care s-ar referi la stingerea dreptului la proprietate pe cote-părţi. Reieşind din cele expuse mai sus şi rezultă actualitatea temei investigate.

Scopul tezei constă în elucidarea reglementărilor referitoare la:

1) Aspecte metodologice si doctrinare privind proprietatea comună pe cote-parti ;

2) importanţa proprietăţii comune pe cote părţi;

3) particularităţile stingerii dreptului de proprietate privată pe cote părţi, inclusiv şi a bunurilor imobiliare;

4) înscrierile efectuate în capitolele şi subcapitolele Registrului bunurilor imobile în legătură cu stingerea dreptului la cota-parte din bunul imobiliar;

5) efectele şi valoarea juridică a stingerii dreptului la proprietate asupra proprietăţii comune pe cote-părţi.

Studiind literatura de specialitate, a legislaţiei contemporane, a diferitelor aspecte teoretice şi practice ale temei abordate, avînd ca scop fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea recomandărilor practice în vederea creării unui mecanism adecvat şi eficient de protecţie a drepturilor imobiliare în Republica Moldova, am conturat următoarele obiective:

- efectuarea unei analize ştiinţifice a conceptului, proprietate privată pe cite-părţi, în contextul general;

- definirea şi evidenţierea particularităţilor de efectuare a stingerii dreptului de proprietate pe cote-părţi;

- analiza cadrului legislativ privind stingerea proprietăţii comune pe cote părţi;

- cercetarea şi determinarea importanţei înregistrării bunurilor imobile aflate în proprietate comună pe cote-părţi;

- aplicarea în practică a legislaţiei privindproprietatea comună pe cote părţi;

- cercetarea şi determinarea efectului juridic al stingerii proprieăţii comune pe cote-părţi.

Temelia lucrării o constituie analiza teoretică şi practică: a noţiunilor şi prevederilor legale, a practicii de aplicare privind bunurile imobile aflate în proprietate comună pe cote părţi, precum şi stingerea dreptului de proprietate comună pe cote părţi. Lucrarea întruchipează rezultatele obţinute din sistematizarea legislaţiei, din practica aplicării ei, din cercetarea specificului regimului juridic al bunurilor imobile, alformării proprietăţii private pe cote-părţi, al înregistrării bunurilor imobile. Sunt evidenţiate un şir de probleme, cărora li se propun soluţii interpretative. Subiectul cercetat –stingerea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi – destul de puţin cercetat în literatura de specialitate, considerăm că va fi util unui cerc larg de studenţi, cercetători, practicieni etc.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute

Prezenta lucrare este o încercare de a cerceta în mod sistemic în circuitul civil importanţa stingerii dreptului de proprietate comună pe ote părţi şi a înregistrării ei în sistemul cadastral.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării poate fi estimată sub următorul aspect:

s-a realizat un comentariu sistemic al legislaţiei privindstingerea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi.

Metodologia.Potrivit obiectivelor care denotă caracterul interdisciplinar, cercetarea este axată pe un areal de metode ştiinţifice cum ar fi metoda logică,comparativă, cantitativă. Metodologia cercetării include nu numai tehnici, procedee de investigare ca instrumente ale cunoaşterii, dar şi principii, teze, postulate ce au stat la baza evoluţiei fenomenului încetării dreptului la proprietate şi respectiv la cunoaşterea ştiinţifică a acestui fenomen complex. Metodele:

dialectică, sistemică, comparativă, interpretativă au fost aplicate în cercetarea tuturor aspectelor tezei, investigarea naturii juridice a corelaţiei dintre încetarea dreptului la proprietate şi asigurarea dreptului la proprietate, a evoluţiei acestora.. Metoda bibliografică a fost centrală pentru studierea surselor necesare studiului, precum şi pentru interpretarea şi sintetizarea diferitor opinii în literatura naţională şi internaţională. De asemenea, în cadrul cercetării au fost utilizate analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, generalizarea, care au creat viziuni obiective, adevărate despre fenomenul patrimoniului, dreptului de proprietate şi a încetării dreptului la proprietate.

Metoda logică stă la baza studiului şi a sintezei care a rezultat cu argumentarea concluziilor. Una dintre metodele aplicate este şi metoda cantitativă care prezumă studierea şi sistematizarea bazei normative şi doctrinare, naţionale şi internaţionale, rezultată cu concluzii.

Volumul şi structura tezei. Volumul tezei este de 100 pagini. Structura a fost condiţionată de scopul şi obiectivele lucrării şi constă din introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie.

Introducerea reprezintă fundamentarea şi justificarea temei alese pentru cercetare, întregul spectru de probleme care relevă actualitatea şi importanţa problemei abordate, gradul de cercetare a temei, scopul şi obiectivele propuse spre realizare, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, baza metodologică.

În primul capitol CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA PROPRIETATE ŞI PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI sunt date aspectele metodologice si doctrinare privind proprietatea comună pe cote-parti, cadrul normativ privind reglementarea juridica a proprietătii pe cote-parti, precum şi garantarea şi apărarea drepturilor proprietarilor de cote-parti

În cel de al doilea capitol NATURA JURIDICĂ ŞI MODALITĂŢILE STINGERII PROPRIETĂŢII COMUNE PE COTE-PĂRŢI sunt scoase în evidenţă stingerea proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire, stingerea dreptului la cota-parte în urma pierii proprietăţii comune pe cote-părţi, renunţarea benevolă la cota-parte, exproprierea pentru cauză de utilitate publică a proprietăţii comune pe cote-părţi, precum şi a altor modalităţi principale privind încetarea dreptului la cota-parte din proprietatea comună.

În capitolul al treilea PARTICULARITĂŢILE STINGERII PROPRIETĂŢII COMUNE PE COTE-PĂRŢI ÎN CAZUL BUNURILOR IMOBILE ne vom referi la premizele şi condiţiile stingerii proprietăţii comune pe cote-părţi în cazul bunurilor imobiliare, la procedura stingerii proprietăţii comune pe cote-părţi în cazul bunurilor imobile, înregistrarea de stat a bunurilor imobile proprietate comună pe cote-părţi şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile.

În capitolul patru PROBLEME PRACTICE, CAUZE LITIGIOASE, POSIBILE SOLUŢII ŞI

DOCUMENTE DE DREPT PRIVIND STINGEREA PROPRIETĂŢII COMUNE PE COTE-PĂRŢI, vom prezenta o speţa şi rezolvarea ei în instanţa de judecată.

Preview document

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 1
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 2
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 3
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 4
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 5
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 6
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 7
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 8
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 9
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 10
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 11
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 12
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 13
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 14
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 15
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 16
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 17
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 18
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 19
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 20
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 21
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 22
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 23
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 24
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 25
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 26
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 27
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 28
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 29
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 30
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 31
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 32
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 33
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 34
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 35
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 36
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 37
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 38
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 39
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 40
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 41
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 42
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 43
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 44
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 45
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 46
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 47
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 48
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 49
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 50
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 51
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 52
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 53
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 54
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 55
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 56
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 57
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 58
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 59
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 60
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 61
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 62
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 63
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 64
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 65
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 66
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 67
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 68
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 69
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 70
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 71
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 72
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 73
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 74
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 75
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 76
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 77
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 78
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 79
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 80
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 81
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 82
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 83
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 84
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 85
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 86
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 87
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 88
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 89
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 90
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 91
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 92
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 93
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 94
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 95
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 96
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 97
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 98
Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Stingerea Proprietatii Private pe Cote Parti.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății

INTRODUCERE L’ésprit de propriété double la force de l’homme Voltaire Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă...

Metodica cercetării accidentelor de muncă

Introducere Procedeul probator, denumit în Codul român de procedură penală cercetarea la faţa locului (art.129 C.p.) - cunoscut în legislaţiile...

Dreptul de proprietate - evoluție și particularități

„Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria. Aceste idei sunt aşa de simple...

Proprietatea civilă pe cote-părti - noul cod civil

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în consecinţa trebuie să se înţeleagă că titularul are puterea de a-i trage...

Înregistrarea condominului

INTRODUCERE Actialitatea temei investigate. Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară revenirea la reglementările ce...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul de Proprietate și Posesiunea în Roma Antică și în Lumea Contemporană

Atat institutia proprietatii cat si cea a posesiunii au fost recunoscute inca din dreptul roman. In timp, ambele institutii au evoluat odata cu...

Te-ar putea interesa și

Modul și condițiile de valorificare a bunurilor întrate în proprietatea privată a statului

CAPITOLUL 1 Cadrul legislativ ce reglementeaza modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului...

Elemente de Drept Civil

CAPITOLUL I PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE A) Noţiune Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază...

Drepturi Reale

1.Notiuni generale despre patrimoniu.Din studiul partii generale a dreptului civil cunoastem ca obiectul dreptului civil - ramura importanta a...

Drept Civil

DREPT CIVIL-DR. REALE CURS 1 PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE PATRIMONIALE Consideraţii generale Pentru înţelegerea noţiunii de patrimoniu este...

Drept Civil

1.PATRIMONIUL A. NOŢIUNEA JURIDICĂ DE PATRIMONIU Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural...

Ai nevoie de altceva?