Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 86749
Mărime: 350.45KB (arhivat)
Publicat de: Manole Pantea
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. CUVÂNT ÎNAINTE 6
 2. CAPITOLUL I 8
 3. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 8
 4. 1.1. Căile de atac în general 8
 5. 1.2. Evoluţia sistemului de căi de atac ordinare în procesul penal român 16
 6. 1.3. Apelul şi recursul – noţiune şi caracterizare 25
 7. CAPITOLUL II 32
 8. CONDIŢIILE NECESARE EXERCITĂRII CONTROLULUI JURISDICŢIONAL 32
 9. 2.1. Hotărârile judecătoreşti supuse căilor de atac ordinare 32
 10. 2.1.1. Sentinţele 32
 11. 2.1.2. Încheierile 40
 12. 2.1.3. Deciziile 44
 13. 2.2. Modul de învestire al instanţei de apel – recurs 45
 14. 2.2.1. Titularii dreptului de apel şi de recurs 45
 15. 2.2.2. Condiţiile de formă necesare exercitării apelului şi recursului 55
 16. A. Termenul de declarare a căilor de atac ordinare 55
 17. B. Procedura de declarare, de renunţare şi de retragere a apelului şi recursului 59
 18. 2.2.3. Motivarea apelului şi a recursului 63
 19. CAPITOLUL III 68
 20. EFECTELE DECLARAŢIEI DE APEL ŞI DE RECURS 68
 21. 3.1. Efectul suspensiv de executare 68
 22. 3.2. Efectul devolutiv 70
 23. 3.3. Efectul neagravării situaţiei în propria cale de atac ordinară 74
 24. 3.4. Efectul extensiv 77
 25. CAPITOLUL IV 80
 26. PROCEDURA DE JUDECARE A CĂILOR DE ATAC ORDINARE ŞI SOLUŢIILE CE POT FI PRONUNŢATE 80
 27. 4.1. Judecarea căilor de atac ordinare 80
 28. 4.1.1. Caracterizarea judecăţii în apel şi în recurs 80
 29. 4.1.2. Deliberarea şi pronunţarea hotărârilor 91
 30. 4.2. Soluţiile pronunţate în apel şi în recurs 93
 31. 4.2.1. Soluţionarea apelului şi recursului 94
 32. 4.2.2. Soluţiile şi chestiunile complementare. Conţinutul deciziei 101
 33. 4.2.3. Rejudecarea cauzei de către instanţa de trimitere. Limitele rejudecării 105
 34. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 108
 35. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 115
 36. I. Tratate, cursuri universitare, monografii, dicţionare 115
 37. II. Studii, articole, note 117
 38. III. Culegeri de practică judiciară 119
 39. IV. Jurisprudenţă 119
 40. V. Surse electronice 120
 41. VI. Acte normative 120
 42. ANEXE 121

Extras din licență

CUVÂNT ÎNAINTE

Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără discriminări, precum şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale celorlalţi de către fiecare cetăţean.

Respectul faţă de lege, presupune şi respectarea unor precepte ca norme de conduită. În măsura în care membrii societăţii respectă limitele impuse prin lege, există toate premisele ca fiecare individ să ia propriile decizii într-o societate stabilă, cu efecte benefice atât pentru sine, cât şi pentru cei din jurul său. Sfidarea legii impune anumite constrângeri, care de cele mai multe ori îmbracă haina normelor de drept.

Termenul de justiţie penală este utilizat pentru a desemna totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială. Justiţia penală nu este altceva decât rezultatul evoluţiei reacţiei societăţii umane faţă de fenomenul infracţional.

Pentru o apărare eficientă a valorilor fundamentale ale omului este necesar ca statul să intervină şi să includă în sfera represiunii penale acele situaţii ce devin periculoase pentru ordinea de drept. Respectarea ordinii de drept se asigură prin vasta activitate desfăşurată de organele specializate care folosesc în acest scop un complex de căi, metode şi mijloace de natură să înfăptuiască justiţia penală.

În acest sens, pentru apărarea intereselor sale, orice persoană are consfinţit accesul la justiţie.

În înfăptuirea actului de justiţie un rol deosebit îl au instanţele de judecată. Legea fundamentală, Constituţia, face referiri la acest aspect stipulând, că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

Datorită complexităţii sale, actul de justiţie nu poate fi realizat în lipsa unei activităţi prealabile de urmărire şi cercetare, desfăşurate de către organele judiciare, activitate care are drept scop pregătirea condiţiilor care să asigure o judecare optimă şi să garanteze aflarea adevărului. Momentul final şi necesar al activităţii judiciare prin care se stinge raportul juridic de drept penal şi este restabilită ordinea de drept îl constituie soluţionarea conflictului. Pronunţarea soluţiei are loc după deliberarea judecătorului, acesta nemaiputând reveni asupra soluţiei, indiferent dacă este sau nu corectă. Posibilitatea modificării soluţiei este admisă de lege prin reglementarea instituţiilor căilor de atac.

În momentul de faţă, procesul penal în faza de judecată trece – de regulă – prin trei etape: fond, apel şi recurs. Ulterior soluţionării cauzelor în primă instanţă pot fi semnalate cazuri în care hotărârile judecătoreşti pronunţate sunt fundamentate fie pe o situaţie de fapt stabilită în mod greşit, fie pe o incorectă aplicare a dispoziţiilor legale. Nu întotdeauna rezolvările date au ca suport o situaţie de fapt stabilită în mod corect, real, după cum nu toate au la bază o corectă interpretare şi aplicare a legii. Chiar dacă aceste greşeli nu pot fi întotdeauna evitate, dacă sunt semnalate, devine inevitabilă înlăturarea lor.

Aşadar, există două căi de atac ordinare la care poate apela justiţiabilul atunci când este nemulţumit de hotărârea dată în primă instanţă: apelul şi recursul. Pentru unele sentinţe şi încheieri este prevăzută numai calea de atac a recursului.

Prezenta lucrare îşi propune să identifice şi să analizeze toate elementele şi caracteristicile proprii fiecărei căi de atac ordinare în parte, precum şi reglementările comune privind apelul şi recursul. În acest sens, primul capitol cuprinde referiri de ordin istoric şi de drept comparat privind căile de atac ordinare.

În al doilea capitol sunt analizate hotărârile judecătoreşti care sunt supuse căilor de atac ordinare, precum şi modul în care instanţa de apel – recurs poate fi învestită.

În al treilea capitol sunt studiate în comun efectele pe care le pot produce declaraţia de apel şi declaraţia de recurs cu indicarea, în acelaşi timp, a deosebirilor de reglementare a efectelor apelului faţă de efectele recursului atunci când o cauză poate trece prin ambele căi de atac ordinare.

Lucrarea de faţă cuprinde şi un capitol dedicat procedurii de judecată a apelului şi recursului, precum şi o analiză a soluţiilor ce pot fi pronunţate de către instanţe în căile de atac ordinare. O particularitate a judecăţii în căile de atac ordinare o constituie faza de admisibilitate, în urma căreia instanţa poate admite sau respinge cererea de modificare a soluţiei pronunţate în speţă. În caz de respingere, însă, va fi menţinută soluţia deja existentă.

În partea finală a lucrării am inclus decizii şi o serie de soluţii jurisprudenţiale menite a întregi aspectul teoretic al instituţiei căilor de atac ordinare cu problemele care apar în practică.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Căile de atac în general

În justiţia represivă perfecţiunea este un ideal greu, dacă nu chiar imposibil, de atins. Nu toate hotărârile judecătoreşti se sprijină pe adevărul real, după cum nu toate au la bază o corectă interpretare şi aplicare a legii. În administrarea justiţiei, ca şi în orice domeniu de activitate umană, oricând se pot săvârşi erori, generatoare de nedreptate, cu toate măsurile impuse de lege pentru a se asigura subiecţilor procesuali maximum de garanţii în desfăşurarea procesului penal

Judecata deţine rolul principal în activitatea desfăşurată în vederea realizării scopului procesului penal, întrucât în această fază se stabileşte, cu caracter definitiv, vinovăţia inculpatului şi sancţiunea pe care acesta trebuie să o suporte drept consecinţă a faptei sale sau, dimpotrivă, absolvirea sa definitivă de învinuirea ce i s-a adus. Dată fiind importanţa deosebită a acestei faze, legiuitorul a sporit drepturile procesuale de care pot uza părţile şi a impus numeroase garanţii procesuale pentru a crea cele mai bune condiţii de distribuire a justiţiei. Cu toate acestea, este posibil totuşi ca hotărârea judecătorească să fie greşită, fie din cauza părţilor, care prin denaturările şi reticenţele lor nu i-au informat corect pe judecători sau nu s-au putut apăra , fie chiar din cauza judecătorilor, care nu şi-au exercitat rolul activ, nu au apreciat corect situaţia de fapt ori au interpretat sau aplicat greşit legea substanţială sau procedurală Şi dacă este cu totul de înţeles că erorile nu pot fi întotdeauna evitate, ar fi absolut de neiertat ca acestea, odată comise, să se permanentizeze, chiar atunci când este posibil să se descopere existenţa lor.

Necesitatea verificării activităţii desfăşurate de către instanţele judecătoreşti şi a hotărârilor pronunţate a impus instituirea căilor de atac, astfel încât să nu dobândească

Autoritate de lucru judecat decât acele hotărâri care sunt conforme cu legea şi cu adevărul.

Importanţa căilor de atac pentru înfăptuirea justiţiei a determinat înscrierea în Constituţia revizuită a României (art. 129) a principiului că: „Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”. Acest principiu, recunoscut ca drept fundamental al omului, este consacrat şi de documente de drept internaţional. Astfel, Pactul internaţional referitor la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966 enunţă în art. 145 parag. 4 pct. 5 că: „Orice persoană declarată ca răspunzând de săvârşirea unei infracţiuni are dreptul, în conformitate cu normele prescrise de această lege, să ceară examinarea de către o jurisdicţie superioară a declarării vinovăţiei sale şi a pedepsei aplicate”.

Preview document

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 1
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 2
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 3
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 4
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 5
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 6
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 7
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 8
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 9
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 10
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 11
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 12
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 13
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 14
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 15
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 16
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 17
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 18
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 19
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 20
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 21
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 22
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 23
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 24
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 25
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 26
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 27
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 28
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 29
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 30
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 31
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 32
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 33
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 34
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 35
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 36
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 37
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 38
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 39
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 40
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 41
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 42
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 43
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 44
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 45
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 46
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 47
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 48
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 49
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 50
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 51
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 52
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 53
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 54
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 55
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 56
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 57
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 58
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 59
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 60
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 61
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 62
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 63
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 64
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 65
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 66
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 67
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 68
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 69
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 70
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 71
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 72
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 73
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 74
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 75
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 76
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 77
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 78
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 79
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 80
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 81
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 82
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 83
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 84
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 85
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 86
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 87
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 88
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 89
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 90
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 91
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 92
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 93
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 94
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 95
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 96
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 97
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 98
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 99
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 100
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 101
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 102
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 103
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 104
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 105
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 106
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 107
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 108
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 109
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 110
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 111
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 112
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 113
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 114
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 115
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 116
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 117
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 118
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 119
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 120
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 121
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 122
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 123
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 124
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 125
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 126
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 127
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 128
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 129
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 130
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 131
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 132
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 133
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 134
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 135
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 136
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 137
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 138
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 139
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 140
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 141
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 142
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 143
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 144
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 145
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 146
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 147
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 148
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 149
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 150
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 151
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 152
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 153
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 154
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 155
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 156
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 157
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 158
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 159
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 160
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 161
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 162
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 163
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 164
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 165
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 166
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 167
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 168
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 169
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 170
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 171
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 172
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 173
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 174
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 175
Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul - Pagina 176

Conținut arhivă zip

 • Studiu Comparativ Privind Caile de Atac Ordinare in Procesul Penal - Apelul si Recursul.docx

Alții au mai descărcat și

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Căile de Atac

Introducere Diferite forme arhaice de îndreptare a greşelilor de judecată au existat din cele mai vechi timpuri începând cu dreptul roman,apoi cel...

Protecția internațională a drepturilor omului - libertatea individuală și siguranța persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept Procesual Penal

Capitolul I Noţiuni generale privind dreptul procesual penal şi procesul penal Secţiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noţiune...

Ai nevoie de altceva?