Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 50577
Mărime: 216.82KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Stan
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. Introducere .4
 2. Teorii asupra originii,caracterului şi
 3. fundamentului proprietăţii .7
 4. Proprietatea în epoca daco-romană .10
 5. Formarea şi caracteristicile normelor juridice la geto-daci .10
 6. Consideraţii privind proprietatea la geto-daci .12
 7. Proprietatea în Dacia romană .14
 8. Proprietatea în epoca obştilor săteşti .17
 9. Condiţii economice şi sociale .17
 10. Norme privitoare la proprietate şi muncă .19
 11. Proprietatea în Evul Mediu dezvoltat .22
 12. Proprietatea domniei şi a domnului .22
 13. Proprietatea nobiliară .30
 14. Proprietatea boierească .31
 15. Proprietatea bisericească .41
 16. Proprietatea ţărănească .43
 17. Proprietatea în obştea liberă .44
 18. Proprietatea în obştea servită .49
 19. Proprietatea funciară urbană .50
 20. Proprietatea în Transilvania medievală .54
 21. Proprietatea regelui .54
 22. Proprietatea nobiliară .57
 23. Proprietatea bisericească .58
 24. Proprietatea ţărănească .58
 25. Formele şi modalităţile de dobândire a
 26. dreptului de proprietate feudală .60
 27. Proprietatea în epoca absolutismului luminat .66
 28. Formarea proprietăţii de tip capitalist .66
 29. Regimul bunurilor în Epoca fanariotă .
 30. Dreptul de proprietate în Ţara Românească şi Moldova .74
 31. Dreptul de protimis şi de retract .78
 32. Emfiteuza,superficia şi dezvoltarea proprietăţii orăşeneşti .83
 33. Proprietatea în sistemul dreptului transilvănean .85
 34. Evidenţa funciară .87
 35. Proprietatea în cadrul dreptului românesc modern .90
 36. Dreptul de proprietate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX .90
 37. Dezvoltarea proprietăţii de tip capitalist şi reformele agrare .90
 38. Instituţia proprietăţii în cadrul dreptului românesc modern .96
 39. Dreptul de proprietate în prima jumătate a secolului XX .101
 40. Modificări în structura proprietăţii în contextul
 41. unificării legislative .101
 42. Concluzii .108
 43. Bibliografie .111

Extras din licență

INTRODUCERE

L’ésprit de propriété double la force de l’homme

Voltaire

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru istoria dreptului românesc, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu prin tratarea istorică amplă și aprofundată, aproape monografică, a matricei drepturilor subiective în jurul căreia gravitează majoritatea codurilor civile moderne.Dincolo de fascinaţia personală pentru istorie,nu neapărat pentru disciplină ci mai ales pentru simplul fapt al unor timpuri de mult apuse, tema este incitantă prin încărcătura de semnificaţii,extinderea şi importanţa ei, necesitând o muncă relativ laborioasă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

În legătură cu prima componentă a temei-prezentarea diacronică a problemei- ca orice demers istoric argumentul utilităţii si al actualităţii nu este uşor de surprins şi pune în discuție importanţa istoriei în general. Cunoştinţele istorice chiar şi în domeniul dreptului constituie o necesitate imperativă pentru individ sau a fost redusă la stadiul de hobby în societatea actuală? Pe de o altă parte, dezvoltarea tehnologiilor în ritm exponenţial ne face dificilă formarea unei imagini obiective de ansamblu asupra prezentului. Ce să mai vorbim de trecut … Chiar avem nevoie să ştim ce s-a întâmplat acum zeci, sute sau mii de ani? Unde trebuie trasată graniţa între sinteză şi monografie? Detaliile sunt importante în soluţionarea unei probleme explicite, însă total irelevante în procesul de familiarizare cu anumite etape din dezvoltarea economico-socialo-culturală a unei civilizaţii. Din punct de vedere practic, utilitatea acumulării unei mari cantităţi de date istorice s-a voalat considerabil.Din punct de vedere teoretic, istoria poate oferi baza necesară argumentării unei dezbateri, poate furniza informaţii necesare altor ramuri ştiinţifice ori încadrării în context a anumitor realizări, evenimente.Este și cazul relației dintre drept și istorie.

Consider că utilitatea cunoaşterii istoriei dreptului se relevă în realizarea de conexiuni, în înţelegerea specificului nostru romano balcanic cu toate valenţele sale,istoria fiind cea care ne aşează pe noi ca naţie și popor într-un context global.Actualitatea unei teme istorice în drept rezidă în înţelegerea lumii juridice în care trăim,precumm şi a realităţilor curente,care au cel mai adesea rădăcini istorice.

Pe de altă parte, Platon în Scrisoarea a şaptea stabileşte modul in care trebuie structurată o analiză: pentru orice lucru există trei aspecte prin care se ajunge la cunoaşterea lui, la care se adaugă un al patrulea, ca fiind cunoaşterea însăşi, iar al cincilea, fiind ceea ce este obiectul cunoaşterii şi fiinţarea adevărată a lucrului. Cele trei aspecte sunt : I) numele, II) definiţiaa şi III) forma sub care se prezintă lucrul. în ceea ce privește forma sub care se prezintă proprietatea, a fost esenţială regula lui Aristotel, potrivit căreia pentru a înţelege un lucru, acesta trebuie studiat în devenirea sa de-a lungul timpului. Unde proprietatea nu este protejată, se poate zice că acolo nu mai există societate posibilă şi reîncepe barbaria.(Constantin Enache) Aceste idei sunt aşa de simple şi evidente astăzi încât nu înţelegem cum au putut fi contestate şi nesocotite fără studiul evolutiv al instituţiei. Proprietatea are dreptul să i se recunoască propria ei istorie, care, pentru a fi înţeleasă, trebuie mai întâi descompusă, dar nu apelând la concepte prejudecate, ci descifrând propria evoluţie a dreptului de proprietate. Prin urmare, trebuie observate mişcarea şi transformarea dreptului de proprietate de-a lungul timpului. Există momente remarcabile în evoluţia istorică a proprietăţii, în timp, de la mitologie la dreptul românesc contemporan.

Cu privire la cealălalt element al temei-proprietatea- este unul din punctele de reper despre care se crede că se ştie totul, deşi sunt încă multe de descifrat, şi care continuă să fascineze de mii de ani, cu conotaţiile ei majore: putere, libertate, bogăţie. Istoria omenirii este scrisă şi rescrisă în funcţie de încărcătura social-politică ce i se atribuie. Este un concept mereu încărcat de noutate și copleșit de multiplele perspective pe care le poate oferi tratarea lui.În acelaşi timp tot mai multe voci susţin necesitatea unei viziuni integratoare pentru a descifra sensurile actuale ale evoluției acestui concept.Proprietatea are un loc privilegiat ,fie că vorbim despre filozofie,economie,politică,drept etc., impunându-se categoric ca un concept central,indiferent de natura perspectivei teoretice din care este abordată. Nu există societate umană fără proprietate.Instinct sau cucerire a omului,rând pe rând fantasmă și stimulent pentru unii,factor de opresiune pentru alţii,proprietatea a dezlănțuit pasiuni,a împărțit gândirea,a aţâţat cupiditatea, a întărâtat ura, a provocat revoluții . Proprietatea reprezintă fundamentul oricărui sistem de drept. Istoria fiecărei societăţi omeneşti, în oricare spaţiu geografic ar fi apărut, se naşte şi se verticalizează prin proprietate. În majoriatea codurilor civile, aproape toate articolele gravitează în jurul proprietății,dreptul de proprietate fiind matricea drepturilor subiective moderne. Dreptul de proprietate ca drept fundamental este o temă foarte mult discutată şi foarte mult mediatizată în zonele politice. Dreptul de proprietate este un drept de origine incontestabilă, foarte strâns lipit de viaţa omului, de bunăstarea individului, de bunăstarea societăţii. Proprietatea a fost şi rămâne prilej de bucurie, dar şi de conflict, proprietatea poate explica în fond multe reuşite şi nereuşite ale societăţii. Dreptul de proprietate este o prerogativă inerentă naturii umane, un mijloc de atingere a valorilor umane recunoscute, o concesie a legiuitorului. Această concesie este făcută în considerarea aspiraţiilor fundamentale ale omului.

Bibliografie

Berindei D., Adăniloaie N. , Reforma agrară din 1864, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1967;

Bolcuţ Emil ,Cernea Emil , Istoria statului şi dreptului românesc, Ed. Press Mihaela SRL , Bucureşti ,1999 ;

Cantacuzino. M., Elementele dreptului civil, Ed.All Educational, Bucureşti,1998;

Cantemir Dimitrie, Descriptio XIII, Ed. Academiei RSR , Bucureşti,1973;

Cernea Emil, Contribuţii la istoria instituţiilor: Obiceiul prisăcilor, în Revista Arhivelor anul LXVI ,vol.LI, nr.1/1989;

Condurachi Ioan D., Formarea vechiului drept românesc nescris, în Revista Ţara Bârsei, nr. 5, Braşov, 1935;

Costin Miron, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Minerva,Bucureşti, 1975;

Cronţ Gheorghe, Hanga Vladimir, Herlea Alexandru , Istoria dreptului românesc vol.I ,Ed.Academiei R.S.R., București, 1980;

Firoiu Dumitru, Marcu Liviu P., Istoria dreptului românesc vol.II, partea I, Ed.Academiei R.S.R., București, 1984;

Firoiu Dumitru, Marcu P.Liviu , Istoria dreptului românesc vol.II, partea a II-a , Ed. Academiei R.S.R. , București,1987;

Fotino George , Pagini din istoria dreptului românesc, Ed.Academiei RSR , Bucureşti , 1972;

Gionea Vasile , Studii de drept constituţional şi istoria dreptului III, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti,1995;

Guţan Manuel , Istoria dreptului românesc ediţia a 2-a , revăzută şi adăugită, Ed.Hamangiu, 2008;

Hanga Vladimir, Istoria dreptului românesc-Dreptul cutumiar, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iași ,1973;

Herlea Alexandru, Studii de istorie a dreptului II.Dreptul de proprietate, Ed.Dacia , Cluj-napoca,1985;

Iorga Nicolae ,Discursuri Parlamentare , Ed. Politică, Bucureşti, 1981;

Jakotă Mihai Vasile, Drept roman I, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1998;

Marcu Liviu P., Din istoria formelor de proprietate în România în Studii de drept românesc,anul 4(37),nr.2,aprilie-iunie 1992;

Marcu Liviu P., Reformele agrare din Dobrogea de la sfârşitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea în context sud-est european, în Comunicări de istorie a Dobrogei, Constanța, 1983;

Marx Karl,Capitalul, vol.I,ed. a IV-a, București, Ed.Politică, 1960;

Marx Karl ,Engels F., Opere,vol.19, București,Ed.Politică, 1964;

Pașcu Ștefan , Din Istoria Transilvaniei,vol.I, Ed.Dacia

Pașcu Ștefan, Hanga Vasile , Crestomaţie pentru studiul istoriei statului şi dreptului, vol. II, nr. 913, Ed. Ştinţifică, 1958;

Stahl H.H., Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti,I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1958;

Stahl H.H., Controverse de istorie socială românească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969;

Șotropa Valentin, Introducere si bibliografie la istoria dreptului român, Ed. Cartea Românească, Cluj,1937;

Tomulescu C. St., Drept privat roman, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1973;

Ungureanu Ovidiu, Munteanu C., Rujan I.C. , Evoluţia istorică şi fundamentele filozofice,juridice,sociologice şi teologice ale proprietăţii asupra pământului în Pandectele Române,nr.5/2009;

Ungureanu Ovidiu, Munteanu C. ,Tratat de Drept civil.Bunurile .Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, 2008;

Vasiu Ioana, Istoria vechiului drept românesc, Ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1997;

Vulcănescu R., Etnologie juridică, Ed. Academiei RSR, 1970.

Preview document

Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 1
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 2
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 3
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 4
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 5
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 6
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 7
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 8
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 9
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 10
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 11
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 12
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 13
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 14
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 15
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 16
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 17
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 18
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 19
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 20
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 21
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 22
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 23
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 24
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 25
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 26
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 27
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 28
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 29
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 30
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 31
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 32
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 33
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 34
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 35
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 36
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 37
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 38
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 39
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 40
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 41
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 42
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 43
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 44
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 45
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 46
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 47
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 48
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 49
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 50
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 51
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 52
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 53
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 54
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 55
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 56
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 57
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 58
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 59
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 60
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 61
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 62
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 63
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 64
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 65
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 66
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 67
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 68
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 69
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 70
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 71
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 72
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 73
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 74
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 75
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 76
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 77
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 78
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 79
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 80
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 81
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 82
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 83
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 84
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 85
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 86
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 87
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 88
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 89
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 90
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 91
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 92
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 93
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 94
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 95
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 96
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 97
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 98
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 99
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 100
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 101
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 102
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 103
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 104
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 105
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 106
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 107
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 108
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 109
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 110
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 111
Teorii asupra originii, caracterului și fundamentului proprietății - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Teorii asupra originii, caracterului si fundamentului proprietatii.docx

Alții au mai descărcat și

Opera legislativă Cuza

Introducere Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naţional român (1862-1866), sub domnia...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Istoricul constituțiilor românești

Constitutia în România a aparut mult mai târziu decât constitutiile din tarile europene din vest, cu toate ca aparitia ei a fost determinata de...

Te-ar putea interesa și

Contract Administrativ

ARGUMENT Contractul administrativ reprezintă o creaţie a jurisprudenţei Consiliului de Stat francez şi el a fost dezvoltat în doctrină de unul din...

Rascola din 1907

Cine nu a auzit de rascoala taranilor din 1907? Timp de mai bine de 45 de ani, regimul comunist a considerat evenimentele ca pe un exemplu elocvent...

Sociologie

l.1. Începuturile sociologiei. De la cunoasterea presociologica la cunoasterea sociologica. Stiinta este conceputa ca ansamblu sistematic de...

Introducere în Teoria Dreptului Constituțional

Titlul I Introducere în teoria dreptului constitutional Capitolul 2. Notiuni fundamentale despre drept Aparitia si evolutia dreptului sunt...

Etica Profesională

NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Din punct de vedere etimologic,...

Etică Profesională

Tema I Curs introductiv Etica si morala Obiectivele acestei teme sunt urmatoarele: a) Sa cunoasteti semnificatia termenilor: etica, morala,...

Istoria Sociologiei și Orientările Sale

Sociologia este una dintre ştiinţele relativ recent apărute. Aceasta a apărut odată cu revoluţia franceză (1789) dar şi cu revoluţia industrială....

Ai nevoie de altceva?