Transporturile Maritime

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 39425
Mărime: 255.96KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 6

NOŢIUNE, CARACTERISTICI ŞI CADRUL LEGAL AL TRANSPORTURILOR MARITIME 6

1.1. Noţiunea şi caracteristicile transporturilor maritime 6

1.2. Cadrul legal 10

1.3. Consideraţii privind O.G. nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare 10

1.3.2. Sistemul instituţional din domeniul transportului maritim 11

1.3.3. Activităţile din domeniul transportului maritim 13

1.3.4. Mijloacele de transport maritim. Navele 15

1.3.5. Personalul navigant şi echipajul navelor 16

1.3.6. Activităţi efectuate cu mijloace de transport maritim în apele naţionale 19

CAPITOLUL II 21

REGIMUL JURIDIC AL NAVEI COMERCIALE 21

2.1. Precizări prealabile 20

2.2. Individualizarea navei 21

2.3. Actele obligatorii la bordul navei 27

2.4. Dreptul de proprietate asupra navei comerciale 27

2.4.1. Contractul de vânzare a navei comerciale 27

2.4.2. Contractul de construcţie a navei comerciale 27

2.4.5. Publicitatea actelor translative referitoare la nave 30

2.4.6. Creditarea navei comerciale, împrumutul maritim 30

2.4.7. Ipoteci şi privilegii maritime 32

2.4.7.1. Gajul asupra navei comerciale 33

2.4.7.2. Ipoteca asupra navei comerciale 33

2.4.7.3. Privilegii asupra navei 34

2.4.8. Sechestrarea navei comerciale 38

CAPITOLUL III 41

OPERAŢIUNILE DE TRANSPORT MARITIM INTERNAŢIONAL 41

3.1. Traficul maritim internaţional 41

3.2. Contractul de transport maritim internaţional 41

3.2.1. Noţiune. Reglementare 41

3.2.2. Părţile contractului de transport maritim internaţional 43

3.2.3. Documentul de transport. Conosamentul 43

3.2.4. Executarea obligaţiilor contractuale 48

3.2.5. Acţiunile contra cărăuşului 49

3.3. Contractele de navlosire 50

3.3.1. Precizări prealabile 49

3.3.2. Noţiunea de navlosire. Forma şi conţinutul contractului 51

3.3.3. Tipurile de navlosire 53

CAPITOLUL IV 59

ACCIDENTELE MARITIME 60

4.1. Prevenirea accidentelor şi asistenţa pe mare 60

4.2. Avariile comune 62

4.3. Coliziunea de nave (abordajul) 65

4.4. Limitarea răspunderii proprietarilor de nave maritime 67

CAPITOLUL V 68

ASPECTE CONSTATATE LA NIVELUL PORTURILOR MARITIME ROMÂNEŞTI – STUDIU DE CAZ 68

5.2. Cererea de transport maritim 69

5.2.1. Provenienţa cererii – principalele sectoare economice 69

5.2.2. Principalele categorii de mărfurii 69

5.2.3. Alegerea transportului maritime ca alternativă de transport. 71

5.2.4. Oferta de transport maritimă 72

5.3. TARIFELE ŞI NAVLURILE LA NIVELUL PORTURILOR MARITIME ROMÂNEŞT

5.4. AUTORITĂŢI ŞI ADMINISTRAŢII PORTUALE 80

5.4.1. Rolul autorităţiilor şi administraţiilor portuale 80

5.4.2. Veniturilor autoriţăţilor şi administraţiilor portuale 81

5.4.3. Pilotajul navelor şi remorcajul –ca servicii de siguranţă în porturi 83

5.5. ACTIVITĂŢII DE ÎNCĂRCARE-DESCĂRCARE MĂRFURI ŞI SERVICIILE DE AGENTURARE NAVE 85

CONCLUZII 89

BIBLIOGRAFIE 93

Extras din document

INTRODUCERE

În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificaţia comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat.

Transportul maritim se exercită în afara limitelor suveranităţii vreunui stat. în activi¬tatea de navigaţie civilă prezintă interes delimitarea dintre marea liberă şi marea teritorială iar convenţiile referitoare la ele au incidenţă şi în transporturile maritime comerciale.

Având în vedere volumul din ce în ce mai mare de reglementări exclusiv consacrate raporturilor dintre expeditor si cărăuş (transportator), în doctrina recentă s-a considerat dreptul transportului ca fiind o ramură de drept distinctă si nu o subramură de drept a dreptului comercial

Activitatea de navigaţie civilă este reglementată, cu titlu general, prin O.G. nr. 42/1997, privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Acestor acte normative interne li se adaugă reglementările cuprinse în convenţii internaţionale.

Nava comercială este instituţia centrală a dreptului maritim. Deşi considerate de drept bunuri mobile, navele prezintă unele particularităţi care le disting de bunurile mobile propriu-zise.

Astfel, nava propriu-zisă, spre deosebire de bunurile mobile obişnuite, este supusă înmatriculării, fiind ca atare individualizată în registrele căpităniei portului unde a fost înregistrată. Nava comportă elemente de identificare specifice: un nume propriu (sau un număr de înmatriculare), o naţionalitate proprie (dată de pavilionul pe care are dreptul să-l arboreze), un port de localizare (port de ataş), un tonaj propriu şi o clasă de registru proprie.

O serie de alte elemente conturează regimul juridic aplicabil navei comerciale. Astfel, există anumite cerinţe privind documentele pe care nava trebuie să le poarte cu sine, şi anume documentele sale de identificare, precum şi documentele de identificare a echi¬pajului. De asemenea, nava comercială poate să aparţină în totalitate unui singur proprietar sau să facă parte din patrimoniul mai multor subiecte de drept. Modalităţile cele mai importante de dobândire a dreptului de proprietate asupra navei sunt vânzarea-cumpărarea şi contractul de construcţie a unei nave noi, acesta din urmă fiind un contract de vânzare de bunuri viitoare încheiat între beneficiar şi un şantier naval executant al comenzii.

Anumite formalităţi însoţesc operaţiunile translative de drepturi asupra navelor, care trebuie înscrise atât într-un registru teritorial (al căpităniei zonale), cât şi într-un registru centralizat, fie că se modifică sau nu naţionalitatea navei respective.

Finanţarea construcţiei navei, a reparaţiei acesteia sau a călătoriei se poate realiza atât prin mijloacele de drept comun, cât şi prin împrumutul maritim, împrumutul maritim este o instituţie specifică dreptului maritim, fundamental diferită de împrumutul obişnuit, întrunind, ca natură juridică, trei finalităţi, adică o asociere la risc, o creditare şi o asigurare în acelaşi timp.

Garantarea plăţii creanţelor maritime reprezintă un domeniu cu o anumită specifi¬citate, întreţinută şi de diferenţa substanţială dintre dreptul continental şi sistemul de drept anglo-saxon. La îndemâna creditorilor se află nu numai privilegiile şi ipotecile din dreptul intern român, ci şi gajul şi garanţia specifică dreptului englez denumită „mortgage", forme de garantare instituite prin Convenţia de la Bruxelles din 1926.

Nava comercială poate face şi obiectul unor măsuri de sechestrare menite a asigura recuperarea unei creanţe împotriva deţinătorului navei, fiind astfel posibilă, după caz, instituirea fie a unui sechestru asigurător, fie a unui sechestru judiciar.

Traficul maritim internaţional, facilitat de Convenţia de la Londra din 1965, are la bază încheierea de contracte de transport maritim internaţional. Printr-un asemenea contract, cărăuşul se angajează faţă de pasager sau expeditorul mărfurilor, după caz, să deplaseze pe mare, de la portul de expediere şi până la cel de destinaţie, pasageri sau o încărcătură determinată, în schimbul unei remuneraţii. Deplasarea pe mare, în temeiul unui contract de transport, poate fi ocazională sau organizată sub formă de curse regulate între anumite porturi, pe un anumit itinerar prestabilit şi cu orar invariabil, fixat dinainte.

Un rol deosebit de important în cadrul transporturilor maritime internaţionale îl deţine documentul de transport, având denumirea specifică de conosament. Conosa¬mentul îndeplineşte o triplă finalitate: este o dovadă a existenţei contractului de trans¬port, o probă a îmbarcării mărfii si un titlu reprezentativ al încărcăturii, în funcţie de situaţia de fapt probată în legătură cu marfa ce urmează a fi transportată de cărăuş, conosamentul poate fi de preluare sau de îmbarcare, în acelaşi timp, în funcţie de con¬diţiile sale de transmisibilitate, conosamentul poate fi nominativ, la ordin sau la purtător, în vederea realizării funcţiilor sale, conosamentul trebuie să conţină anumite menţiuni obligatorii.

Bibliografie

C. Alexa. Transporturi şi expediţii internaţionale Editura All. Bucureşti, 1995.

S. Bobu, Sechestrul asigurător al navei comerciale, R.D.C. nr. 10/1998.

Gh. Caraiani, Organizarea transporturilor maritime internaţionale, R.D.C. nr. 9/1996;

O. Căpăţînă, Avariile comune în transporturile maritime internaţionale, R.D.C. nr. 2/2001.

O. Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor. Partea-specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.

D. Clocotici, Aspecte actuale ale exploatării navelor maritime Româneşti şi ale se¬chestrului maritim, Dreptul nr. 3/1996;

D. Clocotici, Probleme actuale ale dreptului maritim şi al transporturilor internaţio¬nale pe apă, în actualul context al globalizării, R.D.C. nr. 4-9/1999.

A. Cristea, Drept maritim, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2001.

A. Cristea, Drept maritim. Contractul de navlosire a navei pe voiaj. Obligaţia navlosi-torului de a pune la dispoziţie marfa, R.D.C. nr. 3/1995.

A. Cristea, Nava maritimă - bun mobil. Caracteristici, R.D.C. nr. 7-8/2000.

A. Cristea, Privilegii şi ipoteci maritime, R.D.C. nr. 10/1998.

A. Cristea, V. Pătulea, Obligaţia navlositorului de a pune la dispoziţie marfa, Dreptul nr. 8/1996.

P. I. Demetrescu, Contractul de transport,Cartea I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1962.

Preview document

Transporturile Maritime - Pagina 1
Transporturile Maritime - Pagina 2
Transporturile Maritime - Pagina 3
Transporturile Maritime - Pagina 4
Transporturile Maritime - Pagina 5
Transporturile Maritime - Pagina 6
Transporturile Maritime - Pagina 7
Transporturile Maritime - Pagina 8
Transporturile Maritime - Pagina 9
Transporturile Maritime - Pagina 10
Transporturile Maritime - Pagina 11
Transporturile Maritime - Pagina 12
Transporturile Maritime - Pagina 13
Transporturile Maritime - Pagina 14
Transporturile Maritime - Pagina 15
Transporturile Maritime - Pagina 16
Transporturile Maritime - Pagina 17
Transporturile Maritime - Pagina 18
Transporturile Maritime - Pagina 19
Transporturile Maritime - Pagina 20
Transporturile Maritime - Pagina 21
Transporturile Maritime - Pagina 22
Transporturile Maritime - Pagina 23
Transporturile Maritime - Pagina 24
Transporturile Maritime - Pagina 25
Transporturile Maritime - Pagina 26
Transporturile Maritime - Pagina 27
Transporturile Maritime - Pagina 28
Transporturile Maritime - Pagina 29
Transporturile Maritime - Pagina 30
Transporturile Maritime - Pagina 31
Transporturile Maritime - Pagina 32
Transporturile Maritime - Pagina 33
Transporturile Maritime - Pagina 34
Transporturile Maritime - Pagina 35
Transporturile Maritime - Pagina 36
Transporturile Maritime - Pagina 37
Transporturile Maritime - Pagina 38
Transporturile Maritime - Pagina 39
Transporturile Maritime - Pagina 40
Transporturile Maritime - Pagina 41
Transporturile Maritime - Pagina 42
Transporturile Maritime - Pagina 43
Transporturile Maritime - Pagina 44
Transporturile Maritime - Pagina 45
Transporturile Maritime - Pagina 46
Transporturile Maritime - Pagina 47
Transporturile Maritime - Pagina 48
Transporturile Maritime - Pagina 49
Transporturile Maritime - Pagina 50
Transporturile Maritime - Pagina 51
Transporturile Maritime - Pagina 52
Transporturile Maritime - Pagina 53
Transporturile Maritime - Pagina 54
Transporturile Maritime - Pagina 55
Transporturile Maritime - Pagina 56
Transporturile Maritime - Pagina 57
Transporturile Maritime - Pagina 58
Transporturile Maritime - Pagina 59
Transporturile Maritime - Pagina 60
Transporturile Maritime - Pagina 61
Transporturile Maritime - Pagina 62
Transporturile Maritime - Pagina 63
Transporturile Maritime - Pagina 64
Transporturile Maritime - Pagina 65
Transporturile Maritime - Pagina 66
Transporturile Maritime - Pagina 67
Transporturile Maritime - Pagina 68
Transporturile Maritime - Pagina 69
Transporturile Maritime - Pagina 70
Transporturile Maritime - Pagina 71
Transporturile Maritime - Pagina 72
Transporturile Maritime - Pagina 73
Transporturile Maritime - Pagina 74
Transporturile Maritime - Pagina 75
Transporturile Maritime - Pagina 76
Transporturile Maritime - Pagina 77
Transporturile Maritime - Pagina 78
Transporturile Maritime - Pagina 79
Transporturile Maritime - Pagina 80
Transporturile Maritime - Pagina 81
Transporturile Maritime - Pagina 82
Transporturile Maritime - Pagina 83
Transporturile Maritime - Pagina 84
Transporturile Maritime - Pagina 85
Transporturile Maritime - Pagina 86
Transporturile Maritime - Pagina 87
Transporturile Maritime - Pagina 88
Transporturile Maritime - Pagina 89
Transporturile Maritime - Pagina 90
Transporturile Maritime - Pagina 91
Transporturile Maritime - Pagina 92
Transporturile Maritime - Pagina 93
Transporturile Maritime - Pagina 94
Transporturile Maritime - Pagina 95
Transporturile Maritime - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Transporturile Maritime.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristicile Contractului de Transport in Comertul International

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Din cele mai vechi timpuri, transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Regimul Juridic al Transporturilor de Bunuri pe Mare

Regimul juridic al transporturilor de bunuri pe mare 1. Activitati de tansport naval Activitatile de transport naval care se desfasoara in...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Sanctiuni Disciplinare Aplicate Functionarilor Publici

SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE FUNCIONARILOR PUBLICI I. RǍSPUNDEREA ADMINISTRATIVǍ Ȋn sens general, prin administraţie publică se inţelege...

Raspunderea Juridica a Carausului Maritim

INTRODUCERE In Conventia Natiunilor Unite privind transportul de marfuri pe mare , adoptata la Hamburg la 31 martie 1978,(la care Romania a aderat...

Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Ai nevoie de altceva?