Urmarirea Penala a Minorilor

Licență
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 32006
Mărime: 135.53KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I. Noţiunea, Obiectul, Principiile, Particularităţile Şi Trăsăturile Caracteristice Urmăririi Penale Şi Judecarea Cauzelor În Privinţa Minorilor 6

1.1. Obiectul, Particularităţile Şi Trăsăturile Specifice Procedurii Speciale În Cauzele Cu Minori. 6

1.2. Istoricul Procesului Penal În Privinţa Minorilor 8

1.3. Principiile De Desfăşurare A Urmăririi Penale Şi Judecarea Cauzelor În Privinţa Minorilor 13

1.4. Tratamentul Penal Al Minorilor În Legislaţia Statelor Din Sistemul De Drept Continental. 21

Capitolul Ii. Competenţa, Sesizarea Organelor De Urmărire Penală. Pornirea Desfăşurarea Şi Terminarea Urmăririi Penale. Terminarea Cauzei În Instanţa D-e Judecată În Privinţa Minorilor 39

2.1. Noţiuni Generale Privind Urmărirea Penală În Privinţa Minorilor 39

2.2. Începerea Urmăririi Penale, Modurile De Sesizare A Organelor De Urmărire Penală, Actele Procedurale Şi Competenţa (Disjungerea Cauzelor Penale) 40

2.3.Desfăşurarea Urmăririi Penale În Privinţa Minorilor 44

2.4. Terminarea Urmăririi Penale Şi Trimiterea Cauzei Penale În Judecată (Liberarea De Răspundere Penală; Încetarea Urmăririi Penale ; Rechizitoriu) 47

Capitolul Iii. Examinarea Cauzelor Penale De Către Instanţa De Judecată În Privinţa Inculpaţilor Minori 48

3.1. Desfăşurarea Procesului De Judecată În Cauzele Penale Cu Infractori Minori (Şedinţa De Judecată- Închisă Şi Descisă) 48

3.2. Persoanle Chemate În Instanţele Judecătoreşti În Cauzele Penale Privind Inculpaţii Minori(Martori, Reprezentanţi Legali, Psiholog, Pedagog Etc) 53

3.3. Punerea În Executare A Hotărârilor Judecătoreşti Privind Minorii (Modalitatea De Calculare A Pedepsei) 59

Concluzii 66

Bibliografie 70

Extras din document

INTRODUCERE

Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra procesele psihice care explică conduita umană, inclusiv comportamentul minorului infractor. Ideea după care în centrul preocupărilor organelor judiciare trebuie să stea nu minorul ca infractor, ci ca om, ca personalitate supusă transformării spre a identifica pe baza unei asemenea analize căile cele mai eficiente de influenţare şi recuperare a acestuia, este cu atât mai valoroasă cu cât delicvenţii minori se află încă în faza de formare şi, deci, sunt deosebit de receptivi şi sensibili la acţiunile factorilor din mediul social.

Necesitatea cunoaşterii personalităţii subiectului asupra căruia se acţionează reeducativ are, în pedagogie, o lungă tradiţie. Dar, dacă ar fi justificat să se ţină seama de particularităţile personalităţii minorului (legate de vârstă, nivel de dezvoltare fizică şi psihică), în ce priveşte individualizarea legală şi judiciară a sancţiunilor de drept penal, în egală măsură ar trebui avute în vedere şi atunci când se desfăşoară procesul de modelare a delicventului minor şi de pregătire a acestuia pentru a fi redat societăţii ca element util.

Reeducarea şi reintegrarea socială pot fi privite ca două faze ale aceluiaşi proces de cunoaştere, puse în relaţii de interacţiune la nivelul personalităţii în perspectiva orientării acestuia în direcţia în care şansele ei de realizare sunt mai mari, iar dimensiunile de valorificare a posibilităţilor de care dispune minorul sunt optime.

În cadrul codului penal, pe planul dreptului penal substanţial, există un sistem special alcătuit din norme şi măsuri menite să prevină şi combată criminalitatea juvenilă.

Sistemului special penal pentru minori îi corespund norme procedurale specifice, adecvate, care vin să asigure realizarea scopurilor prevederilor penale, crearea acestui cadru compus din reguli speciale fiind generată de situaţia specială a minorului, de disponibilitatea sa psihico-fizică. De precizat că, normele de procedură penală, cuprind prevederi speciale referitoare atât la minorul inculpat, cât şi la minorul parte vătămată sau cel chemat într-o altă calitate, să participe la proces.

Aceste prevederi speciale, pe lângă faptul că instituie garanţii procesuale suplimentare, oferă şi posibilitatea examinării cât mai aprofundată a cauzelor cu minori .

Pentru calitatea de învinuit sau de inculpat, problemele reglementate în mod derogator, sunt cele referitoare la “persoanele chemate la organul de urmărire penală” şi “ancheta socială”.

Codul cuprinde prevederi speciale pentru infractorii minori şi în materia asistenţei juridice şi prezentării materialului de urmărire penală.

Particularitatea tratamentului juridic al minorilor din această categorie constă în aceea că, deşi acţiunea-inacţiunea infracţională prezintă o gravitate deosebită, dacă nu se va face dovada discernământului în momentul săvârşirii actului ilicit, făptuitorul nu răspunde penal, întrucât nu este subiect activ de drept penal, fapta neconstituind o infracţiune .

Problematica folosirii mijloacelor de constrangere penală faţă de minori a constituit, in decursul timpului, şi constituie şi in prezent o preocupare importantă pentru ştiinţa dreptului penal, deoarece realitatea a demonstrat că a existat dintotdeauna, in campul infracţional, un sector bine conturat al activităţilor infracţionale săvarşite de minori. Or, dreptul penal nu poate ignora această realitate, dar nici nu poate considera la fel activitatea infracţională a minorilor ca cea desfăşurată de majori, atat din punctul de vedere al periculozităţii sociale, cat şi al mijloacelor de constrangere necesare , intrucat ineficienta dezvoltare psiho-fizică a minorilor, lipsa lor de experienţă, atragerea cu mai multă uşurinţă la săvarşirea infracţiunilor, datorită lipsei de maturitate şi a personalităţii incomplete formate, dar şi posibilitatea sporită de reeducare, precum şi imperativul ocrotirii acestei categorii de persoane, chiar in ipoteza comiterii de infracţiuni şi a recuperării lor totale, au impus o reglementare specială a răspunderii penale a minorilor şi a sancţionării lor.

In prezent, există o tendinţă pe plan mondial potrivit căreia statele caută să se asigure că sistemele lor de justiţie juvenilă sunt in acord cu dreptul internaţional in domeniul drepturilor omului. Astfel, ţări din toată lumea au preluat principiile internaţionale in propriile legi şi politici şi, drept rezultat, legislaţiile in domeniul justiţiei juvenile au fost refăcute.

Din ce în ce mai mult personal, incluzand asistenţii sociali, lucrători in domeniul drepturilor copilului, personalul din sistemele de detenţie, judecători, avocaţi, poliţişti, iniţiatori de politici şi consilierii de probaţiune participă la programe de training unde invaţă cum să aplice aceste principii internaţionale.

Scopul si obiectivele tezei. Acuitatea problemei, numarul in crestere al minorilor delicvenţi, aflati in aresturile poliţiei si mai apoi in salile de judecată, precum si experienta dobandita de autor in activitatea specifica desfasurata zi de zi in instanta de judecată, au determinat tentatia pentru obiectul prezentei investigatii, intreprinse in scopul de a identifica cauzele care determina circumstantele ce favorizeaza delicvenţa savarsite de minori, de a inainta propuneri intru reducerea dimensiunilor delicvenţei minore, de a propune unele modificari privind regimul sancţionator al infractorilor minori.

Obiectivele enumerate au determinat necesitatea inaintării si solutionarii unor sarcini concrete in procesul de efectuare a cercetarilor:

– raspunderii juridice a minorilor;

– definirea conceptului minorat ca stare biologica si psihofizica a persoanei;

– analiza stării de minorat, reflectata sub aspect juridic;

– cercetarea cauzelor si conditiilor savarsirii delicvenţeir de către minori;

– examinarea problemei minorului ca subiect de drept in legislatia Republicii Moldova;

– cercetarea juridica comparativa privind sistemul sanctiunilor aplicate minorilor delicvenţi in mai multe tari.

Faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. Şi în reglementarea actuală (art. 100 alin. 2 C. pen.), se prevede că pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficienţă pentru îndreptarea minorului.

În primul capitol, după delimitările conceptuale absolut necesare tratării unui astfel de subiect, schiţăm perspectiva criminologică, plecând de la premisa că delincvenţa juvenilă este, în primul rând, un concept juridic şi criminologic, celelalte perspective urmând a fi detaliate în capitolele următoare.

Capitolul al doilea prezintă sintetic principalele etape de urmărire penală a delicvenţilor minori.

Capitolele III, urmăreşte mecanismele de desfăşurare a procesului de judecată a cauzelor cu minori delicvenţi.

Concluziile sunt dedicate prezentării unor metode şi mijloace de evaluare şi predicţie a delincvenţei juvenile şi a unor posibile programe sociale de prevenţie şi intervenţie eficace în domeniu.

Preview document

Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 1
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 2
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 3
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 4
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 5
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 6
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 7
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 8
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 9
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 10
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 11
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 12
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 13
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 14
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 15
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 16
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 17
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 18
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 19
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 20
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 21
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 22
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 23
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 24
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 25
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 26
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 27
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 28
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 29
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 30
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 31
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 32
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 33
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 34
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 35
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 36
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 37
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 38
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 39
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 40
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 41
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 42
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 43
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 44
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 45
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 46
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 47
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 48
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 49
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 50
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 51
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 52
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 53
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 54
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 55
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 56
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 57
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 58
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 59
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 60
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 61
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 62
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 63
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 64
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 65
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 66
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 67
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 68
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 69
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 70
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 71
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 72
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 73
Urmarirea Penala a Minorilor - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Urmarirea Penala a Minorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Aspecte Privind Urmarirea Penala in Cazul Infractiunilor de Criminalitate Informatica

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Cercetarea Locului Faptei în Procesul Penal

CAPITOLUL I: DEFINIREA CERCETARII LOCULUI FAPTEI Sectiunea I: Notiuni generale Cercetarea locului faptei sau cercetarea la fata locului face...

Darea în Urmărire

CAPITOLUL I Aspecte generale privind darea în urmărire,cadru normativ Orice infractor ,după săvârşirea unei infracţiuni încearcă prin metodele pe...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Procedura Penala in Cauzele cu Infractori Minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Regimul Penal al Minorului în Albania

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Consideraţii generale privind starea de minoritate. Persoana fizică pe parcursul existenţei sale,...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Ai nevoie de altceva?