Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 14118
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Octavian Lazar
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE

Cuprins

Introducere 1

CAP. 1 Energia din surse regenerabile, alternativă durabilă pentru omenire în producerea energiei 5

1.1. Obiectivele generale ale strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie 6

1.2. Potențialul surselor regenerabile de energie din România 6

1.3. Premisele obținerii biocombustibililor o sursă regenerabilă de energie 8

1.4. Dezvoltarea industriei de biocarburanți în Romania 10

1.5. Avantajul utilizării biocombustibililor din floarea-soarelui 11

1.6. Discuții privind obținerea combustibililor în Europa, SUA, Brasilia 13

CAP.2 Aspecte legislative

2.1. Definiții 16

2.2. Legislația în România 20

2.3. Directive ale Comunității Europene transpuse în legislația țării noastre 21

2.4. Actele normative care susțin dezvoltarea producerii combustibililor biodegradabili,

biodiesel 24

2.5. Strategia protecției mediului 25

2.6. Strategia privind protecția atmosferei 25

2.7. Obiectivele strategiei privind protecţia atmosferei 26

2.8. Valorile limită pentru aerul ambiental, țintă ale strategiei 28

CAP.3 Studiu de caz: Prezentarea instalației de obținere a biocombustibililor de tip biodisel la SC.Marsat. SA Roman 26

3.1. Descrierea activitaţilor desfăşurate 26

3.2. Obiective 26

3.3. Prezentarea titularului de activitate 27

3.4. Descrierea și localizarea terenului 27

3.5. Organizarea amplasamentului 28

3.6. Proprietatea și utilizarea actuală a terenului 28

3.7. Descrierea instalației de obținere a biocombustibililor 29

3.7.1. Informații de materiile prime și auxiliare 32

3.8. Descrierea tehnologiei de fabricație a biocombustibililor de tip biodisel 42

CAP. 4. Studiu de impact asupra mediului pentru instalația de producere biodiesel

4.1.Informații generale 41

4.2. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 42

4.3. Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurării producției 43

4.3.1. Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice 44

4.4. Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați de activitatea propusă 44

4.5. Procese tehnologice de producție 45

4.5.1. Bilanț de materiale pe șarjă 47

4.6. Impactul produs în timpul funcționării investiției asupra factorului de mediu apă 52

4.7. Impactul produs în timpul funcționării investiției asupra factorului de mediu aer 54

4.8. Impactul produs asupra factorului de mediu sol 56

4.9. Situații de risc 58

Cap.5. INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA

POLUANȚILOR ÎN MEDIU

5.1. Emisii și reducerea poluării din surse punctiforme în aer 62

5.2. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafață și canalizare 63

5.3. Emisii și reducerea poluării din surse punctiforme din sol 63

Concluzii 64

Bibliografie 65

Extras din document

Introducere

Degradarea continuă a mediului înconjurător precum şi schimbările climatice survenite în ultimele decenii au conştientizat omenirea asupra faptului că reducerea poluării mediului trebuie să fie o prioritate mondială. România este parte la Convenţia- Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificată prin Legea nr. 24/1994 şi la Protocolul de la Kyoto la această Convenţie, protocol ratificat prin Legea nr. 3/2001. Obiectivele cunoscute în domeniu arată clar tendinţa de înlocuire în timp a combustibililor clasici cu alţii noi. Astfel, Directiva EC/2003/30 a Consiliului şi Parlamentului European din 8 mai 2003 prevede obligaţia asigurării unui procent minim de biocombustibili şi alţi combustibili regenerabili.

Noţiunile de biocombustibili, bioenergie, resurse de energie regenerabile şi-au făcut loc către opinia publică în ultimii 15–20 de ani. Dezbaterea pe aceste domenii s-a amplificat în ultimii ani şi a fost cauzată de mai mulţi factori:

- faptul cert că actualele surse producătoare de energie sunt epuizabile (cele fosile) sau pot să ajungă la un anumit nivel de la care nu mai pot creşte (potenţialul hidro);

- creşterea continuă a preţului energiei şi a surselor producătoare de energie care, la un moment dat, ar putea face imposibil accesul la acestea al unor ţări şi popoare.

- poluarea mediului, determinată în principal de produsele rezultate din folosirea combustibililor proveniţi din hidrocarburi fosile (ţiţei, gaz metan, cărbune);

- nevoia acută de a realiza produse energetice din surse regenerabile nepoluante, precum: biodieselul şi bioetanolul, obţinându-se din materii prime vegetale, cu o mare putere de regenerare

Cartea Verde a Comisiei intitulată “Spre o strategie europeană pentru securitatea alimentării cu energie”, stabileşte ca obiectiv înlocuirea până în anul 2020 a combustibililor convenţionali în proportie de 20% cu combustibili alternativi în sectorul transportului stradal.

Noile tipuri de combustibili trebuie să se alinieze la standardele tehnice deja recunoscute şi să se impună pe piaţă. Aceste standarde constituie de asemenea baza în stabilirea cerinţelor referitoare la emisiile de noxe şi la monitorizarea lor.

Lucrarea de licență intitulată ” Aspectele de mediu la o instalație de obținere a biodiselului” reprezintă interesul meu asupra dezvoltării durabile și a dezvoltării industriei de combustibili regenerabili. Lucrarea este structurată în cinci capitole cu subcapitolele aferente.

Primul capitol intitulat ” Energia din surse regenerabile, alternativă durabilă pentru omenire în producerea energiei” reprezintă informarea tuturor generațiilor despre potențialul surselor de energie regenerabile importante precum și cel al disponibilități nelimitate de utilizare pe plan local și național ale acestora.

Într-o succintă prezentare vom pune în balanță premizele obținerii biocombustibililor atât în România cât și în Europa, SUA, Brasilia precum și, avantajele și dezavantajele utilizării biocombustibililor.

În al doilea capitol intitulat” Aspecte legislative” am pus în evidență actele normative care susțin dezvoltarea producerii combustibililor biodegradabili, biodiesel precum și strategia privind protecția mediului.

Capitolul trei al lucrării intitulat „ Prezentarea instalației de obținere a biocombustibililor de tip biodisel” sunt subliniate datele locative ale intreprinderii de producere biodiesel, obiectivele și strategiile de dezvoltare. Un punct de plecare ar fi cel al materiilor prime utilizate în procesul tehnologic, prezentarea etapelor de proiectare ale instalației, modul de utilizare pe fiecare etapă a procesului tehnologic, și în partea de final a capitolului produsul final , biocombustibilul.

În capitolul patru intitulat ” Studiu de impact asupra mediului pentru instalația de producere biodisel” am prezentat structura raportului la studiul de evaluare a impactului ceea ce implică o a analiză a impactului produs în timpul funcționării asupra factorilor de mediu: apă, sol, aer.

În capitolul cinci ” Instalații petru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu” sunt prezentate cele mai bune tehnici disponibile în vederea reducerii poluarii pentru fiecare factor de mediu.

Lucrarea se încheie cu concluzia că obținerea și utilizarea biocombustibililor regenerabili este un lucru favorabil din punct de vedere social-economic cât și din punct de vedere al protecției mediului.

CAP. 1 Energia din surse regenerabile, alternativă durabilă pentru omenire în producerea energiei

Sursele regenerabile dețin un potențial energetic important și oferă disponibilități nelimitate de utilizare pe plan local și national. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizează pe baza a trei premise importante conferite de acestea, și anume:

- accesibilitate,

- disponibilitate

- acceptabilitate

Sursele regenerabile de energie asigură creșterea siguranței în alimentarea cu energie și limitarea importului de resurse energetice, în condițiile unei dezvoltări economice durabile. Aceste cerințe se realizează în context național, prin implementarea unor politici de conservarea energiei, creșterea eficienței energetice și valorificarea superioară a surselor regenerabile.

Exploatarea surselor regenerabile de energie conferă garanția unor premise reale de realizare a obiectivelor strategice privind creșterea siguranței în alimentarea cu energie pe baza diversificării surselor și diminuării ponderii importului de resurse energetice, respectiv de dezvoltare durabilă a sectorului energetic și de protejare a mediului înconjurator.

Sursele regenerabile de energie pot sa contribuie prioritar la satisfacerea nevoilor curente de energie electrica si de incalzire in zonele rurale defavorizate. Valorificarea surselor regenerabile de energie, in conditii concurentiale pe piata de energie, devine oportuna prin adoptarea si punerea in practica a unor politici si instrumente specifice sau emiterea de certificate verzi" ("certificate ecologice”).

Oportunitatea implementării strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie pe termen mediu și lung în România ofera cadrul corespunzator pentru adoptarea unor decizii privind alternativele energetice și conformarea cu acquis-ul comunitar în domeniu. [1]

Preview document

Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 1
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 2
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 3
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 4
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 5
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 6
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 7
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 8
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 9
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 10
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 11
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 12
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 13
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 14
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 15
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 16
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 17
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 18
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 19
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 20
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 21
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 22
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 23
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 24
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 25
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 26
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 27
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 28
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 29
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 30
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 31
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 32
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 33
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 34
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 35
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 36
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 37
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 38
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 39
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 40
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 41
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 42
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 43
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 44
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 45
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 46
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 47
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 48
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 49
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 50
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 51
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 52
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 53
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 54
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 55
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 56
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 57
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 58
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 59
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 60
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 61
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 62
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 63
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 64
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 65
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 66
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 67
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 68
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 69
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 70
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 71
Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodieselului - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Aspecte de Mediu la o Instalatie de Producere a Biodiselului.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate din Industria Farmaceutică

CAPITOLUL 1 Tema de proiectare Proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate provenite din industria farmaceutică în vederea deversării în...

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Sisteme de Aerare in Statia de Epurare a Apelor Uzate

ABSTRACT Oxygenated water is a process transfer of gas mass in the water mass at water treatment in the biological stage. The process can rely on...

Agricultura Ecologica si Rolul Ei in Dezvoltarea Rurala in Conceptia Dezvoltarii Durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Impactul Asupra Mediului al Statiilor de Epurare a Apei - Studiu de Caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Studiu de Impact de Mediu al Societatii SC Bio Fuel Energy SRL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE 1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru: Denumire...

Bio-Dieselul

Biocarburanţii reprezintă o oportunitate in viitorul apropiat, de înlocuire a produselor petroliere, în vehiculele existente. Biocombustibilii sunt...

Ai nevoie de altceva?