Risipa alimentara si implicatii asupra mediului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Risipa alimentara si implicatii asupra mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D. Leonti

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Ecologie

Cuprins

INTRODUCERE.3
CAPITOLUL I. SECURITATEA ALIMENTARĂ, ABORDARE GLOBALĂ ȘI LOCALĂ.5
1.1. Evoluţia conceptului de securitate alimentară. Definiţii.5
1.2. Indicatori ai securității alimentare.13
1.3. Politici nutriţionale şi alimentare: delimitări conceptuale.20
1.4. Securitatea alimentară – interes naţional, riscuri și ameninţări.26
CAPITOLUL II. ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ A RISIPEI ALIMENTARE.31
2.1. Delimitări conceptuale privind risipa alimentară.31
2.2. Cauzele pierderilor şi risipei de alimente.36
2.3. Efectele pierderilor şi risipei de alimente.37
CAPITOLUL III. STUDIU DE PIAȚĂ PRIVIND RISIPA ALIMENTARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA.41
CONCLUZII .57
BIBLIOGRAFIE.59

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială, dar şi politică a unei ţări, regiuni sau/şi în plan global. Având diferite dimensiuni de abordare, categoria securităţii alimentare, în sensul accesului economic şi fizic relativ liber al consumatorilor către aceste produse (într-un volum necesar şi un asortiment bogat), poate fi prezentată ca o tratare de bază.

În plan global, esenţa problemei securităţii alimentare constă în creşterea numărului populaţiei (de la 7,2 miliarde de persoane în anul 2015 până la aproape 9 miliarde de persoane în anul 2050), însoţită de remedierea concomitentă a bunăstării şi a nivelului de trai, soldată, consecutiv, cu majorarea cantitativă şi îmbunătăţirea structurii calitative a raţiei zilnice de consum. Totodată, evidenţiem problema resurselor limitate atât în aspect regional, cât şi în plan global, dar şi cea privind creşterea volumelor de producţie, nemaivorbind de îmbunătăţirea radicală a coşului minim de consum.

Un factor limitat, conform opiniei experţilor, îl constituie lipsa de apă pentru irigare şi pentru creşterea animalelor, precum şi lipsa unor elemente nutritive pentru plante, drept exemplu, menţionăm fosforul.

Este necesar de remarcat că pericolul de a supune riscurilor majore funcţionarea sectorului agrar, ca segment principal de producere a alimentelor, nu este specific doar Republicii Moldova. Atât din punctual de vedere al amplasării geografice, cât şi din considerentele rodniciei solului, sectorul agricol autohton este relativ bine înzestrat cu toţi factorii cheie de producere.

Cu toate acestea, este de subliniat faptul că ponderea produselor alimentare în cheltuielile generale ale gospodăriilor casnice în Republica Moldova, actualmente, este încă foarte înaltă, constituind 43,8%, iar în spaţiul rural – 45,6%. În comparaţie cu ţările industrial dezvoltate, această pondere este de 2, 3 ori mai mare, fapt ce denotă dependenţa dură a gospodăriilor casnice de mărimea veniturilor curente, dar şi lipsa rezervelor, vulnerabilitatea lor faţă de cataclismele naturale (ex.: secetă), instabilitatea financiară şi o multitudine de alţi factori de risc.

Scopul şi obiectivele tezei.

Scopul tezei constă în studierea risipei alimentare şi implicarea acesteia asupra mediului.

În vederea realizării scopului propus au fost stabilite următoarele obiective:

- studierea noţiunii de securitate alimentară;

- analiza principalilor indicatori ai securității alimentare;

- evidenţierea și delimitarea conceptului privind politicile nutriţionale şi alimentare;

- efectuarea analizei privind risipa alimentară;

- perfecţionarea metodologiei de determinare a cauzelor și efectele pierderilor şi risipei de alimente.

Metodologia cercetării ştiinţifice. În teză în calitate de metode de cercetare au fost utilizate: analiza cantitativă şi calitativă, inducţia şi deducţia ş.a.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în aplicarea abordărilor conceptuale a teoriilor privind indicatorii securității alimentare și risipa alimentară, elaborarea unui studiu de piață privind risipa alimentară în Republica Moldova

Sumarul compartimentelor tezei. Teza include următoarele compartimente: introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.

Valoarea aplicativă a tezei constă în utilizarea principalelor rezultate ştiinţifice de către organele de conducere ale statului la elaborarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli de legume şi fructe din punct de vedere al asigurării cu resurse necesare pentru atingerea unui nivel înalt de calitate al producţiei horticole, cucerirea de noi pieţe de desfacere şi asigurarea satisfacţiei consumatorilor de produse horticole; utilizarea metodelor propuse de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole de către managementul întreprinderilor; perfecţionareamecanismului decizional privind alocarea raţională a resurselor întreprinderii.

CAPITOLUL I. SECURITATEA ALIMENTARĂ, ABORDARE GLOBALĂ ȘI LOCALĂ

1.1. Evoluţia conceptului de securitate alimentară. Definiţii

În principiu, securitatea alimentară înseamnă asigurarea accesului liber al populaţiei ţării (independent de vârstă, sex, poziţionare socială etc.) din punct de vedere fizic şi economic, către o cantitate suficientă de produse alimentare care ar corespunde normelor sanitar-veterinare şi care ar satisface necesităţile (preferinţele) omului pentru a duce o viaţă activă şi sănătoasă. Lipsa asigurării acestei necesităţi înseamnă şi lipsa securităţii alimentare. Evident, cauzele insecurităţii alimentare pot fi mai multe decât cele menţionate mai sus. Totodată, în măsura dezvoltării capacităţilor productive, financiare, informaţionale etc. cresc şi posibilităţile reale, inclusiv ale Republicii Moldova, de depăşire a riscurilor şi a ameninţărilor la adresa securităţii alimentare .

Securitatea alimentară face parte din securitatea fiecărui stat din lume şi aceasta la rândul ei din securitatea globală. Asigurarea securitaţii alimentare a populaţiei unui stat este în primul rând obligaţia acestuia. Un stat trebuie să-şi gestioneze eficient şi raţional resursele altfel se pune în pericol însăşi existenţa statului şi a poporului respectiv.

Problema securităţii alimentare, a aprovizionării populaţiei cu produse agroalimentare de bază şi de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică toate ţările lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Paradoxal că în perioada curentă, în plină dezvoltare a unei societaţi informatizate, foarte multe state se confruntă cu această problemă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Risipa alimentara si implicatii asupra mediului.docx

Bibliografie

1. Ene Corina. Impactul Securității alimentare în elaborarea politicilor nutriționale și alimentare, Teza de doctorat, 2005.
2. Bajura T. Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Moldova. Dimensions and Trends of Food Security in Republic of Moldova. În: Economie şi Sociologie. 2012, nr.4, pp.9-18.
3. Borza M. Agricultura ecologică în contextul schimbărilor de mediu. Lucrările Ştiinţifice Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Iaşi, 2008 – vol. 51
4. Bulgaru Mircea. Dreptul de a mînca, Editura Economică, București, 1996
5. Brown Lester. Planul B: salvarea unei planete sub presiune și a unei civilizații în impas”, Editura Tehnică, 2006
6. Brown Lester. Depășind resursele planetei: problema securității alimentare în epoca resurselor de apă și a încălzirii climei, Editura Tehnică, 2005
7. Buga O., Factor ice determină migrarea forţei de muncă şi consecinţe asupra lor. Reforme economice, avantaje şi dezavantaje. AŞM. Chişinău, 2004.
8. Condrea E. Analiza mediului concurenţial al sectorului agrar al Republicii Moldova. În: Lucrări ştiinţifice, vol. 37, UASM, Facultatea de Economie, Chişinău, 2013
9. Condrea E. Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova. În: Meridian Ingineresc, publicaţie tehnico-ştiinţifică şi aplicativă fondată la 9 februarie 1995, nr. 1, Chişinău, 2014.
10. Engelhard P. 1996. L’Afrique peut-elle se nourrir? In Les problèmes alimentaires dans le monde, Cahiers Français n° 278, octobre-décembre 1996, La Documentation Française, Paris.
11. Gaină B. Viitorul alimentaţiei raţionale aparţine produselor ecologice nonpoluate. Buletin informativ-analitic AITT, februarie, 2009.
12. Gavrilescu D., Giurcă D. coordonatori Economie agroalimentară, edit. Expert, Bucureşti 2000,
13. Dorin Vicenţiu Popescu - Rolul si locul comerţului cu bunuri alimentare în contextul globalizării, Amfiteatru economic, nr. 7/2005, p.57-64
14. Davidovici I., Dinu Gavrilescu- coordonatori, Economia creşterii agroalimentare, edit. Expert, Bucureşti 2002
15. Dima D. (coordonator), I. Diaconescu, R. Pamfilie, R. Procopie, C. Păunescu, D. Popescu, M.Bobe, L. Chiru, V. Andrei, Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului. Edit. Economică, 2006.
16. Lavinia Mădălina Micu, Doru Ion Petanec - Calitatea si siguranţa produselor alimentare în contextul reglementarilor impuse de Uniunea Europeana, Buletinul AGIR nr.1-2/2008, ianuarie-iunie, p.33-35
17. Manole V. și colab. Agromarketing, Ediția a II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2003
18. Mocanu N. Managementul reformelor în sectorul agrar al Republicii Moldova. Chişinău: UASM, 2010.
19. Mirela Stoian. Evoluţia pieţelor agroalimentare în contextul globalizării, Amfiteatru economic, nr. 7/2005, p.65-69
20. Otiman P. I. Alternativele economiei rurale a Romaniei: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă, edit. Academiei Romine, Bucureşti 2011.
21. Pelin Petruta. Scenarii și tipologii privind securitatea alimentară a României, Teza de doctorat, 2003.
22. Roman Gh. Viorel Ion, Epure L, Toader M. et. al. Istoricul agriculturii ecologice, 2010.
23. Strategia de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural din Moldova 2014-2020
24. Zahiu Letitia. Politici agroalimentare comparate, Editura Economică, 2001
25. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The State of Food Insecurity in the World 2010. Rome, 2010. 56 p. (accesat 19 iulie 2016). Disponibil: http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
26. www.maia.gov.md/ download.php.file, (accesat la data de 14.07.2016).