Tehnici de Protecție a Mediului în România

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 21526
Mărime: 89.46KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Drăgoi
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul 1. Evoluţia istorică a dreptului mediului în România 6
 3. 1.1. Reguli privind natura în vechiul drept românesc 7
 4. 1.2. Perioada contemporană 8
 5. 1.3. Apariţia şi dezvoltarea legislaţiei privind conservarea naturii 10
 6. 1.4. Perioada 1950 – 1989 11
 7. 1.5. Dezvoltarea dreptului mediului în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană 14
 8. Capitolul 2. Actele de reglementare privind protecţia mediului în dreptul intern 17
 9. 2.1. Categorii de acte de reglementare privind protecţia mediului 17
 10. 2.1.1. Avizul de mediu 18
 11. 2.1.2. Acordul de mediu 18
 12. 2.1.3. Autorizaţia de mediu 19
 13. 2.1.4. Bilanţul de mediu 22
 14. 2.1.5. Auditul de mediu 22
 15. 2.2. Procedurile de emitere 23
 16. 2.2.1. Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private 24
 17. 2.2.2. Procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planurile si programele în documente nedefinite 26
 18. 2.3. Revizuirea actelor de reglementare 28
 19. 2.4. Suspendarea actelor de reglementare 30
 20. 2.5. Revocarea actelor de reglementare 30
 21. 2.6. Transferul actelor de reglementare 31
 22. 2.7. Aspecte procedurale 31
 23. 2.8. Startegii de protectie a mediului in agro-ecosisteme si implicit in fermele agroturistice 34
 24. 2.8.1. Strategii privind protecţia mediului în ecosistemele agricole şi rurale 35
 25. 2.8.2. Strategii privind protecţia mediului în ecosistemele agrosilvice 36
 26. 2.8.3. Strategii de reorientare tehnologică spre agroturismul sustenabil 37
 27. Capitolul 3. Fondul pentru mediu 39
 28. 3.1. Reglementarea fondului pentru mediu 40
 29. 3.2. Fondul pentru ameliorare a fondului funciar 42
 30. 3.3. Fondul ecologic national 42
 31. 3.4. Fondul de conservare şi regenerare a padurilor 45
 32. 3.5. Fondul forestier al României 45
 33. Capitolul 4. Răspunderea juridică în dreptul mediului 47
 34. 4.1. Condiţile şi formele răspunderii juridice 47
 35. 4.1.1. Consideraţi generale 47
 36. 4.1.2. Răspunderea civilă delictuală 48
 37. 4.1.3. Răspunderea contravenţională în dreptul mediului 50
 38. 4.1.4. Răspunderea penală 54
 39. 4.1.5. Rolul corpului de inspecţie şi control ecologic, precum şi de voluntariat în prevenirea şi sancţionarea faptelor reprobabile la adresa mediului 57
 40. 4.2. Particularităţile răspunderii statale în domeniul protecţiei mediului conform convenţiilor şi tratatelor internaţionale 60
 41. 4.2.1. Consideraţii generale 60
 42. 4.2.2. Elementele răspunderii.Particularităţi 61
 43. 4.2.3. Răspunredea subiectivă 64
 44. Concluzii 64
 45. Bibliografie 66

Extras din licență

Introducere

Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte în cadrul sistemului juridic, dreptul mediului depăşind stadiul unor simple dezvoltări în cadrul ramurilor naţionale.

Termenul de mediu a fost întalnit înaca din secolul al XIX în sens biologic, ca ambianţă naturală a vieţuitoarelor; ulterior, el a apărut în domeniul geografic şi era definit ca spaţiul locului şi influenţat de către om.

Din punct de vedere etimologic, cuvântul mediu îşi are originea în latinescul medium care desemnează totalitatea factorilor şi condiţiilor care formează cadrul general în care se desfăşoară viaţa materială a societăţii omeneşti.

Oamenii de ştiinta, economiştii, juriştii, politicienii, sensibilizaţi de importanţa covârşitoare a imperativului de protecţie a mediului şi a resurselor naturale, reflectează anumite aspecte ale mediului, care, de fapt, este unic.

În 1972 el a fost definit, în „Le Grand Larousse”, ca fiind „ansamblul elementelor naturale şi artificiale care condiţionează viaţa umană”. În Dicţionarul Webster găsim o definiţie generală a mediului, care ar fi „circumstanţele, obiectele ori condiţiile care inconjoară persoana”, urmată de precizarea „amsamblul factorilor fizici, chimici şi biotici care actionează asupra unui organism ori unei comunităţi ecologice şi determină în definiţie forma şi supravieţuirea lor”, caruia i se adaugă „amsamblul condiţiilor sociale şi culturale care influenţează viaţa unui individ ori a unei comunităţi”.

O concepţie holistică determină mediul ca obiect de interes şi de acţiune publică, ce s-a reflectat cu pregnanţă în termenii actelor normative adoptate în unele ţări la sfârşitul anilor 1960, precum şi în documentele primei Conferinţe a Naţiunilor Unite privind mediul, la Stockholm în iunie 1972.

Putem definii dretul mediului ca fiind o ramură a sistemului nostru juridic care strânge normele juridice ce reglementează relaţiile dintre persoane formate în legătură cu protecţia şi dezvoltarea mediului.

În ziua de azi relaţia dinte om şi mediu reprezintă o preocupare majoră a lumii. Revoluţia industrială a avut un efect pozitiv asupra omeniri dar, în acelaşi timp, ea este considerată ca fiind principala cauza a perturbarii echilibrelor specifice care se manifestă în natură.

Aproape întrega lume se confruntă cu fenomenele negative, unele nemaiîntalnite pe tot parcursul omenirii. În cautarea unei noi surse de hrană şi energie, omul a intervenit brutal în echilibrul sensibil al factorilor de mediu, ceea ce a avut drept urmare distrugerea condiţiilor de viaţă ale anumitor specii de plante şi animale şi punerea în pericol a existenţei acestora sau chiar dispariţia lor.

În România, Adunarea Constituantă din 1991 a inclus chiar în Legea fundamentală a statului prevederi de bază care să asigure protecţia mediului. Aceste prevederi au fost dezvoltate în legislaţia primară adoptată ulterior, urmărindu-se, totodată, corelarea cu reglementările în domeniu din Uniunea Europeană. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului defineşte mediul ca fiind „ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”.

Prin poluare, în genrel, se întelege orice introducere de catre om în mediu, direct sau indirect, unor substanţe ori energii cu efecte dăunatoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şi proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări legitime ale mediului.

În condiţiile vieţii moderne, a dezvoltării tot mai accentuate a industriilor, dar şi a tehnologiilor, poluarea şi dispariţia unor specii de plante şi animale au început să devină tot mai acute. Pentru stoparea acestei situaţii, sub egida ONU au fost adoptate până în prezent 16 convenţii, acorduri şi alte acte juridice cu vocaţie universală în domeniul protecţiei mediului , completate apoi cu zeci de protocoale de aplicare.

La iniţiativa unor state sau a unor organizaţii ce sunt preocupate de soarta mediului, au fost elaborate şi adoptate un număr important de acte internaţionale cu aplicabilitatea regională. Între acestea, cele mai implicate state în demersurile vizând combaterea poluării şi prezervarea condiţiilor de mediu sunt ţările din vestul Europei.

Analizarea principalelor tehnici de protectie a dreptului mediului ce vizează protecţia şi conservarea naturii, ariilor protejate şi a monumentelor, precum şi evoluţia reglementărilor ce privesc protecţia mediului, au constituit principalul obiectivul al prezentei lucrări.

Capitolul 1. Evoluţia istorică a dreptului mediului în România

Dezvoltarea, apariţia şi constituirea legislaţiei româneşti privind protecţia mediului într-o ramura de drept autonomă şi a dreptului mediului ca disciplină ştiinţifică au o istorie relativ îndelungată, care au cunoscut mai multe etape, cu caracteristici proprii.

Progresiv, de la primele reguli nescrise, de drept cutumiar, care vizau aspectele minore de ocrotire a naturii şi până la reglementările actuale, care se armonizează cu legislaţia comunitară şi normele juridice privind problemele ecologice globale, în cadrul unui proces adesea contradictoriu, s-a scris istoria acestei ramuri postmoderne de drept.

Concepţii generale exprimate de reglementările juridice au evoluat şi ele de la o abordare utilitaristă, de ocrotire a factorilor de mediu în raport cu valoarea lor economică, cu utilitatea prezentă pentru om şi numai în subsidiar, pe cale indirectă, de consecinta, vizandu-se şi protejarea naturii, prin recunoaşterea nevoii de conservare a mediului natural ca interes uman fundamental, până la viziunea care pune înainte de toate valoarea intrinsecă a mediului, protejându-se elementele care sunt sau nu necesare omului pentru supravieţuire ori exploatate de acesta. Acest proces a fost puternic influenţat de evoluţia reglementărilor internaţionale în materie, înainte de 1989, de prima conferinţă a O.N.U. privind mediul uman şi după 1990, de hotărârile Conferinţei mondiale de la Rio de Janeiro şi ale Conferinţei de la Johannesburg, precum şi de eforturile de integrare euro-atlantică. Aderarea României la UE, în data de 1 ianuarie 2007, marchează o nouă etapă a dzvoltării dreptului mediului.

Preview document

Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 1
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 2
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 3
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 4
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 5
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 6
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 7
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 8
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 9
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 10
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 11
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 12
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 13
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 14
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 15
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 16
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 17
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 18
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 19
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 20
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 21
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 22
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 23
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 24
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 25
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 26
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 27
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 28
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 29
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 30
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 31
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 32
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 33
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 34
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 35
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 36
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 37
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 38
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 39
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 40
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 41
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 42
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 43
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 44
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 45
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 46
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 47
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 48
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 49
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 50
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 51
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 52
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 53
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 54
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 55
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 56
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 57
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 58
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 59
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 60
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 61
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 62
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 63
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 64
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 65
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 66
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 67
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 68
Tehnici de Protecție a Mediului în România - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Tehnici de Protectie a Mediului in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Autorizația de mediu

I. Permisele sau autorizaţiile de mediu Autorizatia de mediu reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente...

Legislația protecției mediului

Capitolul 1 – Noţiuni introductive 1.1. Autorităţi competente 1.2. Acte normative 1.3. Acte de reglementare 1.1.Autorităţi competente...

Dreptul Mediului

CURSUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL MEDIULUI 1.1. Noţiunea, trăsăturile şi definiţia dreptului mediului Din punct de vedere etimologic, cuvântul...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Steganografie criptografică pentru fișiere mp3

1. STEGANOGRAFIA 1.1 INTRODUCERE Steganografia este arta ascunderii de informatie secreta în informatie obisnuita non-secreta. Un atacator se...

Particularitățile comercializării produselor zaharoase

Produsele obtinute pe baza de amidon, glucoza, miere, zahar se numesc produse zaharoase sau dulciuri. Acestea sunt mult apreciate de consumatori...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Impactul Plantelor Transgenice Asupra Mediului

REZUMAT Ingineria genetică poate fi definită ca un ansamblu de tehnici care permit fie introducerea în patrimoniul genetic al unei celule a uneia...

Programe Comunitare Preaderare

Cap.1 Noţiuni introductive 1.1 Definiţii şi necesitate Statele care doresc să adere la Uniunea Europeană sunt nevoite să treacă printr-un proces...

Apărarea Națională

1. Prezentarea bunului public - aparearea nationala Apararea nationala este un bun public pur, adica un bun aflat in proprietate publica,...

Implicarea Fundației Terra Mileniul III în Soluționarea Impactului Utilizării Energiei Nucleare Asupra Biodiversității

Capitolul I Prezentarea generală a Terra Mileniul III Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi non-profit...

Evaluarea posibilității de implementare a unui sistem de management de mediu în activitatea de recuperare a gazelor nitroase prin oxidare și absorbție cu obținerea acidului azotic diluat

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV Scopul documentației realizate a fost acela de a verifica posibilitatea implementării unui Sistem de Management de...

Ai nevoie de altceva?