Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 27774
Mărime: 156.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA BANCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

Introducere 3

Cap.l. Impozitele speciale pe consum în cadrul sistemului fiscal al României 4

1.1. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte 4

1.2. Accizele 6

1.2.1. Produse accizabile 6

1.2.2. Scutiri la plata accizelor 16

1.2.3. Regimul de antrepozitare 18

1.2.4. Obligaţiile plătitorior de accize 22

1.2.5. Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile 23

Cap.2. Accizele în practica fiscală din România 28

2.1. Locul şi rolul accizelor în cadrul sistemului nostru fiscal 28

2.2. Aportul accizelor la constituirea veniturilor financiare publice 32

2.3.Studiu de caz privind calculul şi plata accizelor pe exemplul S.C. HEINEKEN S.A 36

2.3.1.Prezentarea generală a societaţii 36

2.3.2.Calculul accizelor luna mai 2008 39

Cap. 3. Modalitati de perfecţionare a sistemului fiscal românesc privind accizele 44

3.1. Armonizarea reglementării accizelor în tara noastră cu practica din Uniunea Europeana 44

3.2. Perfecţionarea sistemului fiscal privind accizele 51

CONCLUZII 55

BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

Introducere

În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza impozitele ca mijloc de intervenţie în economie, în practica financiară contemporană se remarcă o anumită accentuare a rolului impozitelor pe plan economic. În acest cadru, impozitele se folosesc ca pârghie de politică economică - prin însusi modul concret în care sunt aşezate şi percepute. Astfel, impozitele se manifestă ca instrumente de stimulare sau de frânamare a unar activitati şi zone (regiuni), a consumului anumitor mărfuri sau/şi servicii.

În ţarile în tranziţie, de regulă, ponderea impozitele indirecte o devansează pe aceea a impozitelor directe, în totalul veniturilor fiscale ale statului. Apelarea pe scară mai largă a acestor ţari la impozitele indirecte trebuie privită în stransă legatură cu nivelul veniturilor şi averii realizate de diferite categorii de persoane fizice şi juridice. În condiţiile în care economia acestor ţari are o performantă mai scazută comparativ cu aceea a ţarilor dezvoltate şi aportul şi randamentul impozitelor pe venit ca, de altfel, şi al celor pe avere, este mai scăzut. Daca la acestea adaugăm comoditatea şi costul relativ redus al perceperii taxelor de consumaţie şi al altor impozite indirecte găsim explicaţia opţiunii pentru aceste impozite.

În ţarile dezvoltate cel mai important impozit indirect îl constituie taxele de consumaţie. De asemenea, în ţarile în tranziţie taxele de consumaţie deţin o pondere apreciabilă în totalul încasărilor provenite din impozitele indirecte.

În unele ţari, în ultimele decenii, s-au intensificat preocupările privind utilizarea, într-o mai mare masură, a accizelor ca instrument pentru înfaptuirea unor obiective de ordin social. Astfel, creşterea consumului de alcool şi efectele nocive ale acestuia (absenteism, accidente rutiere, spitalizare, creşterea numarului de infracţiuni, etc.) au condus la concluzia că taxele de consumaţie pe alcool nu sunt folosite în suficientă măsură ca mijloc de frânare a consumului de alcool. Pe această linie, se poate vorbi de o legatură directă între volumul consumului de alcool şi nivelul impozitelor indirecte care se percep asupra alcoolului.

Accizele se instituie, de regulă, asupra produselor la care:

- producţia şi vânzarea sunt supravegheate de stat;

- elasticitatea cererii în raport cu venitul este supraunitară;

- consumul lor conduce la externalitaţi de ordin negativ (afecteaza starea de sănătate şi

conduc la cheltuieli suplimentare pentru refacere, influenţează mediul înconjurător).

Lucrarea de faţă tratează, atât sub aspect teoretic cât şi sub aspect practic problematica accizelor în sistemul fiscal al României.

Astfel, în primul capitol, dupa o scurtă prezentare generală a clasei de impozite din care fac parte accizele, şi anume impozitele indirecte, sunt abordate principalele domenii de interes în legatură cu taxele speciale de consumaţie: produse accizabile, plătitorii de accize, scutiri de la plata accizelor, regimul de antrepozitare cât şi măsurile speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile.

Cel de-al doilea capitol prezintă locul şi rolul accizelor în cadrul sistemului nostru fiscal dar şi aportul accizelor la constituirea veniturilor financiare publice în perioada 2000-2007. Urmează un studiu de caz privind calculul, înregistrarea şi plata accizelor la bugetul de stat pe exemplul S.C. HEINEKEN S.A.

Ultimul capitol are menirea de a prezenta posibilităţile de perfecţionare a modului de aşezare şi calcul al accizelor, fiind evidenţiate încercările de armonizare a legislaţiei fiscale în materie de accize cu cerinţele Uniunii Europene.

Cap.l. Impozitele speciale pe consum în cadrul sistemului fiscal al României

1.1. Caracterizarea generală a impozitelor indirecte

Impozitele şi taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii economice prin intermediul cărora se acumulează resursele financiare la dispoziţia statului, reprezentînd de fapt fundamentul şi motivaţia pe care e construită fiscalitatea.

Aşezarea şi perceperea impozitelor şi taxelor se poate realiza numai prin utilizarea şi punerea în funcţiune a unui mecanism fiscal, a unor metode, tehnici şi instrumente fiscale prin aplicarea cărora sa fie respectate principiile fiscale. Impozitele şi taxele, ca o componentă a sistemului fiscal, reprezintă veniturile bugetului de stat care provin de la persoanele juridice şi fizice.

Sistemul fiscal, prin pârghiile sale, oferă posibilităţi pe care organele statului le pot utiliza în vederea satisfacerii unor cerinţe de interes general sau local, ca şi în conducerea activitaţii economice şi sociale. Statul, prin intermediul sistemului fiscal, îşi procură resursele necesare finanţării cheltuielilor, de a căror realizare depinde îndeplinirea funcţiilor sale. În procesul aşezării, urmăririi şi perceperii impozitelor, aceste pârghii ale sistemului fiscal dau posibilitatea statului ca prin aparatul său specializat să exercite, în anumite limite, controlul asupra economiei.

În practica economică se regăsesc o multitudine de impozite şi taxe, care se deosebesc nu numai ca şi conţinut, dar şi ca formă. Astfel în funcţie de fond şi formă impozitele pot fi grupate în două mari categorii : impozite directe şi impozite indirecte.

Impozitele indirecte se percep cu prilejul vânzarii unor bunuri sau prestarii unor servicii (transport, spectacole, activitaţi turistice şi hoteliere etc.). În cazul acestor impozite, prin actul normativ este stipulat în mod expres faptul ca subiectul impunerii este diferit de suportatorul final.

În ţarile dezvoltate, de regulă aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decât cel al impozitelor directe. Ponderea impozitelor indirecte în totalul încasarilor fiscale ale statului cunoaşte difereţieri de la o ţara la alta, ca urmare a impunerii consumului de bunuri şi de servicii din ţara respectivă.

Spre deosebire de ţarile dezvoltate, cele în curs de dezvoltare înregistrează o pondere crescîndă a impozitelor indirecte, care o devanseaza pe cea a impozitelor directe, ceea ce indică un grad scazut de averi deţinute de persoanele fiziee şi juridice din ţările respective.

Impozitele indirecte sunt instituite de stat asupra vânzarilor de mărfuri şi prestărilor de servicii. Cotele utilizate pentru calcularea acestor impozite nu sunt diferenţiate în funcţie de venitul, averea sau situaţia personală a acelor care cumpără mărfuri sau apelează la servicii.

Impozitele indirecte sunt vărsate la bugetul de stat, de regulă, de către industriaşi, comercianţi, însa sunt suportate de către consumatori, deoarece se includ în preţul de vânzare al mărfurilor. Drept urmare, impozitele indirecte nu afectează veniturile nominale, ci numai pe cele reale, micşorînd puterea de cumpărare.

Preview document

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 1
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 2
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 3
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 4
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 5
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 6
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 7
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 8
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 9
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 10
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 11
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 12
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 13
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 14
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 15
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 16
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 17
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 18
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 19
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 20
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 21
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 22
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 23
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 24
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 25
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 26
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 27
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 28
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 29
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 30
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 31
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 32
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 33
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 34
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 35
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 36
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 37
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 38
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 39
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 40
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 41
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 42
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 43
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 44
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 45
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 46
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 47
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 48
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 49
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 50
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 51
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 52
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 53
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 54
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 55
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 56
Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Accizele in Romania si Armonizarea Lor cu Cele Practicate in Cadrul Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Impactul TVA în România

Argument Fiecare dintre noi a auzit măcar o singură dată despre TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). Chiar dacă suntem înterprinzători, având propria...

Pardisurile fiscale și companiile offshore

Introducere Lucrarea cu titlul Paradisurile fiscale și companiile offshore face parte din tema Paradisurile fiscale în care se prezintă aspecte...

Impozitul pe Profit

1. PREZENTAREA IMPOZITULUI PE PROFIT. Impozitul pe profit este un impozit direct care a înlocuit impozitul pe beneficiul întreprinderii socialiste...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Organizarea și Funcționarea Direcției Generale de Finanțe Publice Iași

CAPITOLUL I .FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE”IAŞI” 1.1 SCURT ISTORIC Directia generala a...

Structura Resurselor Financiare Publice

Cap.1 Caracterizarea generală a sistemului resurselor financiare publice 1.1. Caracterizarea generală a principalelor tipuri de resurse financiare...

Politica Fiscala a Uniunii Europene

INTRODUCERE Primele succese ale CECO precum şi avantajele pe care le-ar fi presupus continuarea operei de unificare europeană au determinat...

Cercetarea pieței berii în România

Capitolul 1 - Descrierea generala a pietei berii din Romania Scurt istoric si calitati Povestea berii a inceput acum 8000 de ani, timp in care a...

Sistemul Fiscal

1. Definirea conceptului: Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este...

Importanța Impozitelor Indirecte în Constituirea Veniturilor Bugetului

Capitolul 1 IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ECONOMIA DE PIATA DIN ROMÂNIA NECESITATEA, EVOLUTIA SI ROLUL LOR 1.1. Impozitele indirecte în economia de...

Ai nevoie de altceva?