Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 29024
Mărime: 358.31KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Alexandru Buglea
Specializare: Economia Şi Gestiunea Producţiei Agroalimentare

Cuprins

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ANALIZEI FINANCIARE 3

1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 5

1.1 Modul de constituire 5

1.2 Analiza sistemului tehnic si tehnologic 6

1.3 Principalii indicatori economico-financiari la data de 31.12.2000 8

2 ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI 9

2.1 Analiza ratelor de structură ale pasivului 9

2.1.1 Analiza stucturii financiare pe termene de exigibilitate 9

2.1.1.1 Analiza stabilităţii financiare 9

2.1.1.2 Analiza gradului de finanţare curent 10

2.1.1.3 Analiza structurii finanţării 11

2.1.2 Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienţă 12

2.1.2.1 Analiza autonomiei financiare 12

2.1.2.2 Analiza îndatorării 14

2.2 Analiza ratelor de structură ale activului 17

2.2.1 Analiza structurii activelor permanente 17

2.2.2 Analiza structurii activelor curente 20

2.2.2.1 Analiza ratei stocurilor 21

2.2.2.2 Analiza ratei creanţelor 22

2.2.2.3 Analiza ratei disponibilităţilor 23

3 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 25

3.1.1 Analiza fondului de rulment 25

3.1.1.1 Analiza nivelului şi dinamicii fondului de rulment net 25

3.1.1.2 Analiza structurii fondului de rulment 26

3.1.1.3 Analiza gestiunii fondului de rulment 27

3.2 Analiza necesarului de fond de rulment(NFR) 28

3.2.1 Analiza nivelului şi dinamicii necesarului de fond de rulment 28

3.2.2 Analiza structurii necesarului de fond de rulment 29

3.3 Analiza trezoreriei nete 30

3.3.1 Analiza nivelului şi dinamicii trezoreriei 30

3.3.2 Analiza fluxului monetar net 32

3.4 Analiza ratelor de finanţare 32

3.4.1 Rata de finanţare stabilă 32

3.4.2 Rata de finanţare ciclică 33

3.5 Analiza patrimonilui net 33

4 ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICO FINANCIARE 36

4.1 Analiza marjei comerciale 36

4.1.1 Analiza nivelului marjei comerciale 36

4.2 Analiza cifrei de afaceri 37

4.2.1 Analiza dinamicii cifrei de afaceri 37

4.2.2 Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri 38

4.2.3 Analiza factorială a cifrei de afaceri 38

4.3 Analiza valorii adăugate 40

4.3.1 Analiza nivelului valorii adăugate 41

4.3.1.1 Analiza nivelului valorii adăugate prin metoda substractivă 41

4.3.1.2 Analiza nivelului valorii adăugate prin metoda aditivă 42

4.3.2 Analiza dinamicii valorii adăugate 42

4.3.3 Analiza structurii valorii adăugate 43

4.3.4 Analiza factorială a valorii adăugate 44

4.4 Excedentul brut din exploatare 47

4.4.1 Analiza nivelului excedentului brut al exploatării 47

4.4.2 Dinamica excedentului brut al exploatării 48

4.4.3 Analiza structurii excedentului brut al exploatării 48

4.5 Analiza rezultatului brut al exploatării 49

4.5.1 Analiza nivelului rezultatului brut al exploatării 49

4.5.2 Dinamica rezultatului brut al exploatării 50

4.6 Analiza rezultatului brut al exerciţiului 50

4.6.1 Analiza nivelului rezultatului brut al exerciţiului 50

4.6.2 Dinamica rezultatului brut al exerciţiului 51

4.6.3 Analiza structurii rezultatului brut al exerciţiului 51

4.7 Analiza rezultatului net al exerciţiului 52

4.7.1 Analiza nivelului rezultatului net al exerciţiului 53

4.7.2 Dinamica rezultatului net al exerciţiului 53

4.7.3 Analiza structurii rezultatului net al exerciţiului 54

5 ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR FINANCIARE 56

5.1 Analiza ratelor de gestiune ale activelor 56

5.1.1 Analiza gestiunii activului total 56

5.1.2 Analiza gestiunii activelor imobilizate 57

5.1.3 Analiza gestiunii activelor circulante 58

5.2 Analiza gestiunii stocurilor 59

5.3 Analiza gestiunii creanţelor 60

5.3.1 Analiza gestiunii creanţelor curente 60

5.3.2 Analiza gestiunii creditului client 60

5.4 Ananliza gestiunii datoriilor 61

5.4.1 Analiza gestiunii datoriilor curente 61

5.4.2 Analiza gestiunii creditului furnizor 62

6 ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR 63

6.1 Analiza rentabilităţii resurselor consummate 63

6.1.1 Rata rentabilităţii resurselor curente 64

6.1.2 Rata rentabilităţii resurselor curente din exploatare 64

6.2 Analiza rentabilităţii comerciale 65

6.3 Analiza rentabilităţii economice 67

6.3.1 Rentabilitatea economică brută 68

6.3.2 Rentabilitatea economică netă 69

6.3.3 Analiza factorială a rentabilităţii economice 69

6.4 Analiza rentabilităţii financiare 71

6.4.1 Rata rentabilităţii financiare brute 73

6.4.2 Rata rentabilităţii financiare nete 73

6.4.3 Analiza factorială a rentabilităţii financiare 73

7 ANALIZA RISCURILOR 77

7.1 Analiza riscului de exploatare 77

7.2 Analiza riscului de faliment 79

7.3 Analiza bonităţii întreprinderii 81

7.3.1 Analiza lichidităţii întreprinderii 81

7.3.2 Analiza solvabilităţii întreprinderii 84

Extras din document

FINANCIARE

Situaţia financiară a întreprinderii este reflectarea statică şi complexă a întregii activităţi de exploatare şi comercializare, a modului de administrare şi gestionare a resurselor materiale, umane şi finaciare.

Analiza, ca sistem ştiinţific de sine stătător, utilizând informaţiile furnizate de documentele contabile de sinteză şi bazându-se pe o metodologie proprie, leagă şi interpretează aceste informaţii, în sensul obiectivelor economico-financiare pe care şi le propune întreprinderea.

Valenţele sistemului contabil românesc oferă posibilitate efectuării analizei financiare, care reprezintă activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a întreprinderii. Se poate considera că ea constituie un insrument managerial menit să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea întreprinderii într-un mediu concurenţial tot mai dens, precum şi la înţelegerea trecutului şi prezentului, în scopul fundamentării obiectivelor strategice viitoare

Analiza financiară are al bază un set de date şi informaţii preluate din documentele contabile de sinteză: bilanţul, contul de profit şi pierderi, şi anexa la bilanţ. Aceasta nu se limitează însă numai la folosirea datelor şi informaţiilor din documentele contabile în starea lor brută, iniţială. Acestea sunt prelucrate şi transformate în vederea obţinerii unor informaţii în măsură să satisfacă scopul şi obiectivele analizei financiare, în acest scop, bilanţului contabil i se aduc o serie de corecţii, el stând la baza întocmirii bilanţului financiar şi a bilanţului funcţional.

La elaborarea acestei lucrări, am folosit pentru analiză, bilanţul contabil şi pe baza acestuia am determinat bilanţul financiar. Plecând de la bilanţul partrimonial care a reţinut criterilul destinaţiei(investiţii-exploatare-trezorerie), construcţia bilanţului financiar impune o nouă clasificare, care este posibilă îndeosebi datorită informaţiilor referitoare la scadenţele, creanţelor şi datoriilor.

Caracteristic bilanţului financiar, este faptul că posturile de activ şi pasiv sunt luate în calcul la valoarea lor netă, iar construcţia lui se bazează pe gradul de exigibilitate al elementelor de pasiv şi gradul de lichiditate al elementelor de activ, indiferent de conţinutul economic al acestora.

Pentru construirea bilanţului financiar se foloseşte bilanţul contabil (după repartizarea profitului) asupra căruia, pe baza detalielilor din anexa la bilanţ se aplică următoarele corecţii:

a).retratarea posturilor bilanţiere, care presupune:

-eliminarea elementelor de activ-fictiv, acestea fiind considerate nonvalori, corespunzând unor elemente care în caz de vânzare nu pot da naştere unui flux de numerar, acestea constau din:cheltuieli de constituire ocazionate de infiinţare, majorare, reducere de capital, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, fond comercial, decontări cu asociaţii privind capitalul, cheltuielile inregistrate în avans, diferenţe de conversie-activ, decontări din operaţii

în curs de clarificare şi prime de rambursare a obligaţiunilor. Pentru menţinerea egalităţii bilanţiere, atunci când elementele de activ sunt eliminate, este necesar să reducem cu aceeaşi sumă şi pasivul bilanţului, adică să diminuăm capitalul permanent;

-retratarea conturilor de regularizare-pasiv, acestea fiind formate din diferenţe de conversie-pasiv, veniturile înregistrate în avans cu valoarea acestora majorându-se rezervele şi decontările din operaţiile în curs de clarificare (soldul creditor) cu valoare cărora se majorează capitalurile proprii;

-retratarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, astfel, dacă reprezintă elemente fără obiect real, vor fi incluse la capitaluri proprii, iar în cazul în care au un scop bine precizat şi există o mare probabilitate de utilizare a lor, vor fi asimilate datoriilor;

b). Înregistrarea datoriei fiscale care determină pe de o parte diminuarea capitalurilor proprii, iar pe de altă parte, creşterea datoriilor pe termen scurt;

c). Regruparea elementelor bilanţiere prin agregarea anumitor date şi diminuarea altora în funcţie de lichiditate, exigibilitate, astfel încât să se obţină valori semnificative pe plan financiar, adică: în cazul activului, corecţiile urmăresc obţinerea a două mărimi şi anume imobilizări mai mari de un an şi active circulante mai mici de un an; în cazul pasivului se urmăreşte obţinerea de capitaluri permanente formate din capitaluri proprii şi împrumuturi pe termen mediu şi lung şi datorii pe termen scurt cu o exigibilitate mai mică de un an.

Scopul analizei financiare, în sens restrâns, este stabilirea diagnosticului financiar al întreprinderii, prin atingerea următoarelor obiective:

-aprecierea modului de constituire a astructurii, a surselor şi a utilizărilor dr resurse;

-aprecierea principalelor rezultate financiare obţinute;

-evidenţierea modalităţilor de realizare a echilibrului financiar;

-evaluarea modului de gestionare a resurselor financiare;

-examinarea randamentului capitalului investit;

-aprecierea riscurilor;

-evaluarea bonităţii financiare a firmei.

1.PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI

1.1Modul de constituire

Societatea comercială „ZAREA”S.A. a fost înfiinţată prin H.G.nr.1353/1990,prin preluarea integrală a patrimoniului ÎNTREPRINDERII VINURI ŞI ŞAMPANIE ZAREA.

La rândul ei, “ÎNTREPRINDEREA VINURI ŞI ŞAMPANIE ZAREA” a luat fiinţă prin actul naţionalizării, la 11 iunie 1948, a fostei “FABRICI DE ŞAMPANIE MOTT&FILLS” cu sediul în Bucureşti, str. Puţul cu apă rece nr. 3. După formare, în noiembrie 1948 s-a comasat cu întreprinderea „POPORUL” formată prin naţionalizarea întreprinderii „RHEIN”situată în Bucureşti, str. Grigore Manolescu şi Bd. Bucureştii Noi.

În anul 1951, întreprinderea a preluat şi pivniţa Gatrofield din str. Câmpia Turzii nr.32 urmând a fi folosită pentru învechirea băuturilor. În acelaşi an a fost preluat şi depozitul din str. Popa Tatu nr.64 în scopul depozitării vinurilor, fabricarea vermutului şi distilatului pentru fabricarea coniacului.

În anul 1953 a luat fiinţă secţia Băuturi răcoritoare, cu sediul în str. Grigore Manolescu, unde pe lângă băuturile răcoritoare din plante şi fructe, începe producţia de vin spumos.

În anul 1961 întreprinderea a preluat în patrimoniu Fortul Chitila care ulterior va fi utilizat pentru producţia de şampanie, iar în perioada 1984-1985 întreprinderea a preluat de la MApN şi o parte din fortul de apărare al oraşului.

În anii 1979-1981, ca urmare a acţiunilor de sistematizare a oraşului s-a construit şi s-a pus în funcţiune pe platforma industrială Bucureştii Noi, actuala secţie de coniac şi vermut şi corpul de clădire pentru administrarea întreprinderii (sediul central) din cadrul actualei secţii de şampanie Bucureştii Noi 111.

Ca urmare, în prezent, S.C.Zarea S.A.îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor amplasamente (tabelul nr.1.1):

Tabelul nr. 1.1

Situaţia patrimonială şi obiectul de activitate

Denumirea subunităţii

amplasamentProfil de activatateSituaţia patrimonială

Zarea 2

Str.Grigore Manolescu nr.2-producerea şi îmbutelierea de vin spumos şi alte băuturi;

-spaţiu comercial.

Atribuită prin naţionalizare

Zarea 3

Bd. Bucureştii Noi nr.174-producere,condiţionare şi îmbuteliere vinuri speciale tip vermut şi bitter.Investiţie proprie

Zarea 4

Str. Popa Tatu nr.62 -prepararea şi conservarea băuturilor alcoolice tari (pivniţa de învechire în conservare din 1990);

-spaţii comerciale.Atribuită în septembrie 1951

Zarea 5

Str. Câmpia Turzii nr.32-învechirea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice tari;

-coniacoteca naţională.Atribuită în 1951

Zarea 6

Bd. Bucureştii Noi nr.174-producerea, învechirea şi îmbutelierea băuturilor spirtoase;Investiţie proprie

Zarea 16

Fortul Chitila-învechirea şi depozitarea vinului spumant;

-spaţii închiriate pentru depozitare.Fortul atribuit în 1961

Zarea 17

Bd. Bucureştii Noi nr.111-sediul central;

fabricarea, învechirea şi depozitarea vinului spumant;

-spaţiu comercial.Sediul central- investiţie proprie;

Secţia de fabricaţie atribuită prin naţionalizare

Zarea 18

Rampa CF Chitila-depozitare ambalaje;

-recepţie materii prime, ambalaje.Investiţie prorie

Zarea 20

Fortul Otopeni-învechire şi depozitarea vinului spumant.Fortul atribuit în 1984.

Terenul aferent acestor amplasamente, în suprafafaţă totală de 431.334m2 este dispersat pe raza Municipiului Bucureşti (Sector 1) şi a Sectorului Agricol Ilfov(comunele Chitila şi Otopeni) după cum urmează(tabel nr.1.2):

Tabelul nr. 1.2

Amplasament Suprafaţa

totală (m2)Suprafaţa

construită(m2)Reţea

drumuri(m2)Suprafaţa liberă(m2)

Total general

din care: 431.33427.23311.261177.250

Chitila(SAI)360.4082.6656.470163.094

Otopeni(SAI)15.1912.4161.7308.053

Mun. Bucureşti

din care: 55.73122.1523.0616.103

Zarea 22.731.1.764127-

Zarea 311.2994.761768380

Zarea 4 4.8231.81525266

Zarea 5579266-14

Zarea 612.9295.793455246

Zarea 1723.3747.7531.4595.398

1.2Analiza sistemului tehnic si tehnologic

Principalele produse din nomenclatorul de fabricaţie al S.C. Zarea S.A.Bucureşti sunt:

- vin spumos;

- vin spumant;

- vermut;

- bitter;

- vinars si alte băuturi spirtase;

- alte băuturi alcoolice;

- vin de regiune;

- macerat de plante.

De remarcat faptul că ponderea producţiei fizice este dominată de vin spumant şi vermut. Ca urmare producţia societătii are la bază două tehnologii principale de fabricaţie diferite, şi anume tehnologia de fabricaţie a vinului spumant şi tehnologia de fabricaţie a vermutului. Fluxurile tehnologice sunt coordonate si structurate pe principii de specializare de produs. In general procesele de fabricaţie sunt controlate la toate nivelele, existînd o evidenţă operativă a stocurilor de materii prime, produse finite, a consumurilor aferente produsului.

1.tehnologia de fabricaţie a vinului spumant

Vinul spumant (şampania) este vinul spumos saturat cu dioxid de carbon pe cale naturală. Acesta se obţine prin refermentarea vinurilor de masă albe şi roz cu adaos de zahăr, în vase închise ermetic (sticle speciale sau rezervoare de mare capacitate).

Procesul tehnologic pentru oţinerea vinului spumant comportă vinificaţia si şampanizarea.

Bibliografie

1. Băileşteanu Gheorghe -“Diagnostic, risc şi eficienţă în afaceri“ Editura Mirton, Timişoara,1997.

2. Buglea Alexandru -Note de curs.

3. Georgescu Nicolae - “Analiză economico-financiară“, Editura Mirton, Timişoara,1999.

4. Mihai Ioan şi colab.-“Analiza bilanţului contabil“, Editura Economică,Bucureşti,1999.

5. Mihai Ioan, Buglea Alexandru, Ştefea Petru -“Analiza financiară a întreprinderii. Îndrumător metodologic“, Editura Marineasa, Timişoara, 1999.

6. Eros-Stark Lorant, Pantea Marius - “Analiza situaţiei financiare - Studiu de caz“ Editura Marineasa, Timişoara, 1999.

Preview document

Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 1
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 2
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 3
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 4
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 5
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 6
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 7
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 8
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 9
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 10
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 11
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 12
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 13
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 14
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 15
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 16
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 17
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 18
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 19
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 20
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 21
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 22
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 23
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 24
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 25
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 26
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 27
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 28
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 29
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 30
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 31
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 32
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 33
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 34
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 35
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 36
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 37
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 38
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 39
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 40
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 41
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 42
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 43
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 44
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 45
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 46
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 47
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 48
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 49
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 50
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 51
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 52
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 53
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 54
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 55
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 56
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 57
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 58
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 59
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 60
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 61
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 62
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 63
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 64
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 65
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 66
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 67
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 68
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 69
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 70
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 71
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 72
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 73
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 74
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 75
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 76
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 77
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 78
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 79
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 80
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 81
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 82
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 83
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 84
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 85
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 86
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 87
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 88
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 89
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 90
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 91
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 92
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 93
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 94
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 95
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 96
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 97
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 98
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 99
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 100
Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A. - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Analiza situatiei financiare la S.C.Zarea S.A..doc

Alții au mai descărcat și

Analiza, diagnosticul și evaluarea întreprinderii Rent a Car SRL

Capitolul 1: Prezentarea societatii Rent a car SRL 1.1 Informatii generale despre societate 1.1.1 Elemente de identificare 1. Denumirea:...

Analiza echilibrului financiar al firmei SC Încălțăminte Dorina SRL

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: SC “Încălţăminte Dorina” S.R.L, Beiuş 2. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 51 bis, jud. Bihor...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Analiza rentabilității entității economice - Studiu de caz la SC Orion 92 SA

Investigarea societăţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - studiu de caz indicatorii de cash-flow

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu....

Analiza economico-financiară la SC Aerostar SA

INTRODUCERE Această lucrare își propune să scoată în evidență modul în care informațiile din situațiile financiare sunt prezentate și...

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Te-ar putea interesa și

Calculatia si Cost Final

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi....

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Evaluarea Întreprinderilor în Cadrul Acțiunilor de Privatizare și Restructurare a Firmelor

I. CADRUL ACTIVITATII DE EVALUARE, STANDARDELE SI PRINCIPIILE DE EVALUARE. PROCESUL DE EVALUARE 1.1 Cadrul activitatii de evaluare Activitatea...

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

İ N T R O D U C E R E Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Program de marketing firma Zara

1. Denumirea firmei: Reprezentanta ZARA Brasov. Activitate principala: 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;...

Auditul Financiar

CAPІTOLUL I. NOŢІUNІ GENERALE PRІVІND AUDІTUL FІNANCІAR 1.1. Conceptul de audіt fіnancіar Profesіa de contabіl exіstă cu doua mіlenіі і.e.n.,...

Reproiectarea managerială a băncii Credit Europe Bank (România) SA

1.PREZENTAREA FIRMEI Credit Europe Bank (Romania) S.A. este activa pe piata romaneasca din Februarie 2000. Banca noastra, in calitate de...

Ai nevoie de altceva?