Analiza Valorii Adăugate

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 19888
Mărime: 195.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drumen Mihaela
UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Proiect de licenta 2007

Cuprins

1. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII .

1.1. Definirea rezultatelor întreprinderii .

1.2. Tipologia rezultatelor întreprinderii .

1.3. Conturi de rezultate .

1.3.1. Contul de profit şi pierderi .

1.3.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune .

2. ANALIZA VALORII ADĂUGATE .

2.1. Definire, rol şi importanţă .

2.2. Analiza nivelului (formării) valorii adăugate .

2.2.1. Metoda substractivă .

2.2.2. Capacitatea întreprinderii de a produce valoare adăugata

2.2.3. Tipuri de valoare adăugată .

2.3. Analiza dinamicii valorii adăugate

2.4. Analiza structurii (distribuirii) valorii adăugate .

2.4.1. Metoda aditivă .

2.4.2. Sistem de rate de structură .

3. ANALIZA FACTORIALĂ A VALORII ADĂUGATE- MODELE DE ANALIZĂ FACTORIALĂ .

3.1. Modelul factorial care ia în considerare capacitatea întreprinderii de a reduce valoarea consumurilor intermediare.

3.3.1. Identificarea factorilor de influenţă .

3.3.2. Identificarea sensului şi măsurarea intensităţii de acţiune a factorilor asupra valorii adăugate .

3.3.3. Măsuri de creştere a valorii adăugate .

3.2. Modelul factorial care ia în considerare contribuţia muncii la obţinerea valorii adăugate .

3.2.1. Identificarea factorilor de influenţă .

3.2.2. Identificarea sensului şi măsurarea intensităţii de acţiune a factorilor asupra valorii adăugate .

3.2.3. Măsuri de creştere a valorii adăugate .

3.3. Modelul factorial care ia în considerare aportul resurselor tehnice şi materiale la realizarea nivelului valorii adăugate .

3.3.1. Identificarea factorilor de influenţă .

3.3.2. Identificarea sensului şi măsurarea intensităţii de acţiune a factorilor asupra valorii adăugate .

3.3.3. Măsuri de creştere a valorii adăugate .

4. STUDIU DE CAZ .

4.1.Prezentarea SC MACOFIL SA .

4.1.1. Elemente de identificare .

4.1.2. Scurt istoric .

4.1.3. Obiectul de activitate .

4.1.4. Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2006 .

4.2.Analiza nivelului (formării) valorii adăugate .

4.2.1. Evoluţia valorii adăugate (metoda substractivă) .

4.2.2. Evoluţia valorii adăugate (metoda aditivă) .

4.3.Analiza dinamicii şi structurii (distribuirii) valorii adăugate .

4.3.1. Dinamica valorii adăugate .

4.3.2. Evoluţia structurii valorii adăugate .

4.4.Analiza factorială a valorii adăugate .

4.4.1. Modelul factorial care ia în considerare capacitatea întreprinderii de

a reduce valoarea consumurilor intermediare.

4.4.2. Modelul factorial care ia în considerare consumul total de timp de muncă la realizarea valorii adăugate .

4.4.3. Modelul factorial care ia în considerare gradul de înzestrare tehnică la realizarea valorii adăugate .

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .

ANEXE .

1. Bilanţul .

2. Contul de profit şi pierdere .

3. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune .

BIBLIOGRAFIE . 30

Extras din document

1. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII

Analiza economico-financiară reprezint un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico-financiara a unui agent economi; la gradul de risc al activităţii sale într-un mediu concurenţial extrem de dinamic; cat si la nivelul şi calitatea performanţelor sale prin identificarea factorilor, cauzelor si condiţiilor care au determinat-o, precum si rezervelor interne de îmbunătăţire a acesteia, din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.

Analiza economico-financiară se considera a fi un instrument eficace la dispoziţia factorilor de decizie din întreprindere deoarece permite diagnosticarea stării de performanta înregistrate de întreprindere precum si echilibru financiar al întreprinderii la încheierea exerciţiului, propunându-si prin intermediul analizei sa stabilească punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare in vederea elaborării strategiei de menţinere si dezvoltare a întreprinderii.

Cu alte cuvinte, analiza economică este practic un instrument indispensabil în determinarea situaţiei economico-financiare a unei întreprinderi şi pentru creşterea performanţelor acesteia.

1.1. Definirea rezultatelor întreprinderii

Stabilirea nivelului de performanta al activităţii întreprinderii se realizează pe baza analizei rezultatelor, ce reprezintă o parte componentă a analizei economico-financiare.

Din punct de vedere economic, rezultatul trebuie perceput ca un efect final sau intermediar al unor acţiuni economice, mai mult sau mai puţin deliberate, fiecare rezultat al activităţii întreprinderii fiind studiat nu numai ca mărime in sine ci si in raport cu un anumit criteriu luat ca baza de comparaţie , ceea ce permite cunoaşterea abaterilor intervenite in timp si spaţiu, el fiind cel care confirmă sau infirmă utilitatea acestor acţiuni.

La nivel de întreprindere se pot obţine următoarele tipuri de rezultate:

- rezultate ale activităţii productive- se concretizează în bunuri şi servicii ce au o anumită utilitate şi pot satisface anumite nevoi de consum;

- rezultate financiare- confirmă realizarea pe piaţă a rezultatelor obţinute în sfera productivă;

- rezultate sociale- obţinute prin ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia;

Analiza economico-financiară operează cu toate aceste rezultate dar utilizează în mod frecvent rezultatele financiare, acestea având formă valorică de exprimare.

1.2. Tipologia rezultatelor

Rezultatele activităţii unei întreprinderii se clasifica după diferite criterii , care permit gruparea acestora după cum urmează:

1. Clasificarea rezultatelor după modul lor de formare

După modul de formare, rezultatele pot fi grupate în două categorii principale:

a) rezultate obţinute prin clasarea cheltuielilor după natura lor;

b) rezultate obţinute prin clasarea cheltuielilor după destinaţie (sau după funcţie);

a) Formarea rezultatelor prin clasarea cheltuielilor după natură

In cazul acestei modalităţi de formare a rezultatelor cheltuielile sunt clasate după natura şi nu după funcţia acestora, iar rezultatul activităţii productive al întreprinderii se formează prin raportarea ansamblului cheltuielilor de exploatare la producţia exerciţiului.

Potrivit noilor reglementări contabile din sistemul românesc (OMF 306/2002) o ierarhizare a cheltuielilor după natura acestora este cerută de Nota explicativă nr. 4- Analiza rezultatului de exploatare. Prin întocmirea acestei note explicative este posibilă determinarea unui rezultat al exploatării strict aferent activităţii de producţie, în mod practic însă acest lucru va fi destul de dificil.

Utilizarea acestei metode pentru determinarea rezultatelor permite formarea unui sistem de indicatori numit „Cascada soldurilor intermediare de gestiune”, sistem în care se regăsesc o serie de indicatori foarte importanţi pentru aprecierea performanţelor unei întreprinderi, cum ar fi: valoarea adăugată, rezultatul brut de exploatare, etc.

Dezavantajul metodei constă în faptul că nu poate fi identificat un rezultat strict aferent activităţii de producţie (datorită interferenţei cu activitatea de desfacere şi administrare) şi în plus, rezultatul obţinut este unul potenţial, fiind doar parţial confirmat de piaţă (producţia stocată nu este încă realizată pe piaţă).

b) Formarea rezultatelor prin clasarea cheltuielilor după destinaţie (funcţie)

Spre deosebire de modelul anterior, această modalitate de formare a rezultatelor se bazează pe clasarea cheltuielilor după destinaţia acestora (exploatare, desfacere, administrare, etc.) iar in cazul rapoartelor financiare din acest model , este posibilă formarea unui rezultat strict specific activităţii de producţie, rezultatul fiind de altfel confirmat de piaţă, deoarece rezultă din compararea costului vânzărilor cu producţia vândută.

Se poate observa că rezultatele obţinute prin cele două metode diferă prin următoarele elemente: modul de clasare a cheltuielilor şi referenţialul la care acestea se raportează.

Sistemul de formare a rezultatelor prin clasarea cheltuielilor după destinaţia acestora are o valoare informaţională superioară sistemului de formare a rezultatelor prin clasarea cheltuielilor după natură, din următoarele motive:

- o raportare a cheltuielilor direct productive la producţia exerciţiului este perfect justificată, dar nu este la fel de justificată şi o raportare a cheltuielilor de circulaţie la această producţie, ele trebuind să fie comparate cu producţia vândută sau cu cifra de afaceri, lucru pe care sistemul de clasare a cheltuielilor după natură nu îl permite;

- permite evidenţierea unui rezultat de natura profitului strict aferent activităţii de producţie;

- permite o mai bună gestionare şi urmărire a cheltuielilor şi implicit a profitabilităţii întreprinderii;

- includerea cheltuielilor de administrare în cheltuielile de exploatare (la clasarea cheltuielilor după natură) afectează performanţele acestei activităţi fără să permită evaluarea eficienţei activităţii de administrare.

2. Clasificarea rezultatelor după gradul de cuprindere

In sistemului contabil românesc, contul de profit şi pierdere atât potrivit vechilor reglementări cât şi noilor reglementări, prezintă în partea superioară rezultatele cu caracter global, in timp ce in partea inferioară rezultatele devin tot mai sintetice.

Acest criteriu de clasificare a rezultatelor se bazează pe modul de formare în sistemul contabil românesc şi permite departajarea lor în trei principale categorii, după cum urmează:

a) indicatori de rezultate care exprimă volumul activităţii desfăşurate;

b) indicatori de rezultate care exprimă profitabilitatea activităţii sau a întreprinderii în ansamblul său;

c) indicatori de rezultate ce măsoară potenţialul de finanţare al întreprinderii.

Clasificarea indicatorilor de rezultate după acest criteriu permite o analiză diferenţiată a performanţelor unei întreprinderi, astfel:

- performanţe care ţin de capacitatea productivă a întreprinderii şi care pot conduce la extinderea volumului de activitate şi la creşterea cotei de piaţă a firmei sau la consolidarea poziţiei pe piaţă a acesteia (acest gen de performanţă se măsoară cu indicatorii de rezultate ce exprimă volumul activităţii);

- performanţe care conduc la creşterea nivelului de profitabilitate al întreprinderii şi care nu întotdeauna sunt efectul creşterii volumului de activitate (sunt reflectate de rezultatele care exprimă profitabilitatea);

- performanţe care se referă la capacitatea întreprinderii de a genera şi mobiliza resurse financiare care să asigure o finanţare echilibrată şi eficientă a activităţii (se apreciază cu indicatorii care exprimă potenţialul de finanţare).

Preview document

Analiza Valorii Adăugate - Pagina 1
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 2
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 3
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 4
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 5
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 6
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 7
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 8
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 9
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 10
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 11
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 12
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 13
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 14
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 15
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 16
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 17
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 18
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 19
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 20
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 21
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 22
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 23
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 24
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 25
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 26
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 27
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 28
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 29
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 30
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 31
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 32
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 33
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 34
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 35
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 36
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 37
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 38
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 39
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 40
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 41
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 42
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 43
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 44
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 45
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 46
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 47
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 48
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 49
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 50
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 51
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 52
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 53
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 54
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 55
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 56
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 57
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 58
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 59
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 60
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 61
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 62
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 63
Analiza Valorii Adăugate - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Analiza Valorii Adaugate.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Sistemelor ERP în Managementul Firmei

INTRODUCERE În prezent se manifestă o creştere semnificativă a cantităţii de informaţii, obţinute şi manipulate în firme, tendinţă accentuată şi...

Plan de Afaceri la SC Vinex SA Pitesti

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Analiza Activității Economice a Firmei pe Piața Serviciilor de Construcții

Introducere Analiza economico-financiară este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza Performantelor si Riscurilor la o Societate Comerciala

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Analiza Financiara a Firmei SC Alfar SA - Arad

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea : S.C. ALFAR S.A. Arad; 2. Sediul social: C. Zimandului, nr. 3, Arad; 3. Telefon/fax: 057/234512 4....

Model de Raportare a Performanțelor Financiare și Nefinanciare

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 56 BIBLIOGRAFIE 61 INTRODUCERE Titlul lucrării mele de licenţă este “Model de raportare a performanţelor...

Analiza Cash Flowurilor unei Societati

INTRODUCERE Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si...

Ai nevoie de altceva?