Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 34520
Mărime: 232.68KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Monica Voicu

Cuprins

Capitolul 1

ANALIZA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 5

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale 5

1.1.1. Analiza viabilităţii economice 5

1.1.1.1. Analiza potenţialului intern 6

1.1.1.2. Analiza cheltuielilor 7

1.1.1.3. Analiza rentabilităţii 7

1.1.1.4. Analiza patrimonială 7

1.1.2. Analiza viabilităţii manageriale 8

1.1.2.1. Analiza subsistemului metodologic 8

1.1.2.2. Analiza subsistemului decizional 8

1.1.2.3. Analiza subsistemului informaţional 8

1.1.2.4. Analiza subsistemului organizatoric 8

1.1.2.5. Interpretarea răspunsurilor oferite de manageri şi executanţii chestionaţi şi investigaţi 9

1.1.2.6. Simptome pozitive şi negative 9

1.2. Evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe 9

1.3. Analiza SWOT 10

1.4. Determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială 13

1.5. Recomandări strategico-tactice de amplificare a potenţialului de viabilitate 14

Capitolul 2

PREZENTAREA S.C. “STIMAS” S.A. SUCEAVA 15

2.1. Istoricul societăţii 15

2.2. Prezentarea societăţii comerciale 15

2.3. Mod de constituire 16

2.4. Elemente de identificare 16

2.5. Capacitatea anuală de producţie 17

2.6. Aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare şi utilităţi 19

2.7. Clienţii 20

2.8. Profilul actual al producţiei şi analiza posibilităţilor de modificare 21

2.8.1. Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie şi preocupările societăţii

privind cercetarea, dezvoltarea şi creşterea tehnicităţii 21

2.8.2. Flexibilitatea tehnologică 22

Capitolul 3

DIAGNOSTICAREA SC “STIMAS” SA ÎN VEDEREA DETERMINĂRII POTENŢIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICĂ ŞI MANAGERIALĂ 24

3.1. Analiza viabilităţii economice 24

3.1.1. Analiza economică 24

3.1.1.1. Analiza vânzărilor şi dinamica lor 24

3.1.1.2. Analiza principalilor indicatori economici 29

3.1.1.3. Analiza cheltuielilor 30

3.1.1. Analiza bilanţului 33

3.1.2. Analiza financiară a societăţii comerciale 36

3.1.3. Analiza producţiei 47

3.1.3.1. Tehnologiile de baza şi starea tehnică a mijloacelor fixe adecvate fabricaţiei pentru fiecare grupă de produse. 47

3.1.3.2. Programarea, lansarea şi urmărirea producţiei 51

3.1.3.3. Controlul calităţii 52

3.1.3.4. Întreţinerea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor 55

3.1.4. Analiza comercială 56

3.1.4.1. Piaţa de desfacere 56

3.1.4.2. Concurenţii societăţii 59

3.1.4.3. Calculul preţurilor şi corelarea acestora cu preţurile interne şi externe 60

3.1.4.4. Promovarea vânzărilor, publicitatea şi marca de produs 61

3.1.5. Analiza resurselor umane 62

3.1.5.1. Dinamica forţei de muncă pe sectoare, gradul de echilibrare a personalului pe categorii de vârstă şi pregătire profesională 62

3.1.5.2. Productivitatea muncii 65

3.1.5.3. Sistemul de salarizare 66

3.2. Analiza viabilităţii manageriale 67

3.2.1. Analiza subsistemului metodologic 67

3.2.2. Analiza subsistemului decizional 68

3.2.3. Analiza sistemului informaţional 68

3.2.4. Analiza subsistemului organizatoric 69

3.2.4.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare 69

3.2.4.2. Structura organizatorică 72

3.2.4.3. Obiectivele societăţii 72

3.2.4.4. Fişele de post 73

3.2.4.5. Analiza prin prisma principiilor de concepere şi funcţionare a structurii organizatorice 75

3.3. Simptome pozitive şi negative 77

Capitolul 4

PUTEREA INTERNĂ GLOBALĂ A S.C. “STIMAX” SA 78

4.1. Identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe 78

4.2. Modelul matricelor de evaluare a factorilor interni şi externi (MEFI şi MEFE) 81

4.3. Identificarea oportunităţilor şi pericolelor mediului ambiant extern 84

4.4. Recomandări strategico-tactice de amplificare a potenţialului de viabilitate 84

Capitolul 5

FUNDAMENTAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII ŞI STRATEGII DE MANAGEMENT APLICATE 86

5.1. Proiecte de investiţii (modernizare, restructurare şi dezvoltare) 86

5.2. Strategii de management aplicate la firma STIMAS 89

5.2.1. Caracteristicile şi conţinutul strategiei 89

5.2.2. Strategii tehnologice 89

5.2.3. Strategii relaţionale 90

Concluzii 92

Anexe 97

Bibliografie şi reglementări legale 102

Extras din document

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale

Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se poate defini prin măsura în care aceasta posedă resursele comerciale, financiare, informaţionale, tehnice, umane, manageriale pentru a supravieţui şi a se dezvolta.

Analiza viabilităţii economice şi manageriale a unei organizaţii este unul din instrumentele cele mai spectaculoase şi eficiente de diagnosticare a stării de “sănătate” a acesteia la un moment dat şi de evaluare a perspectivelor sale de dezvoltare în viitor.

Această analiză schimbă radical şi raţionalizează la maximum comportamentul strategic al organizaţiilor vis-a-vis de oportunităţile şi ameninţările mediului concurenţial în care îşi desfăşoară activitatea.

Această analiză este absolut necesară pentru asigurarea competitivităţii şi securităţii organizaţiei, înlocuind comportamentul bazat pe intuiţie şi bunul simţ cu altul ce are la bază principii ştiinţifice şi raţionale de conducere.

Analiza viabilităţii economice şi manageriale furnizează informaţii precise asupra a patru categorii de variabile: forţele şi slăbiciunile organizaţiei şi oportunităţile şi ameninţările mediului. Fără o evaluare periodică şi realistă a acestor patru tipuri de forţe, organizaţia riscă să devină necompetitivă în raport cu concurenţa, astfel încât într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat ea poate dispare din viaţa economică. Din acest motiv se poate afirma că analiza viabilităţii economice şi manageriale a organizaţiei este nu numai un factor de asigurare a competitivităţii acesteia, ci şi un factor de securitate şi supravieţuire.

1.1.1. Analiza viabilităţii economice

Analiza viabilităţii economice are ca obiect de activitate:

- analiza poziţiei concurenţiale a organizaţiei;

- analiza potenţialului intern al acesteia (potenţialul material, uman, financiar);

- analiza costurilor de producţie;

- analiza rentabilităţii;

- analiza patrimonială.

Acestor aspecte li se pot adăuga şi altele în funcţie de caracteristicile funcţionale şi dimensionale ale organizaţiei, de natura obiectului de activitate, de caracteristicile pieţei de aprovizionare şi vânzare etc.

În efectuarea acestor analiza trebuie avute în vedere următoarele aspecte:2,

- analiza economică trebuie bazată pe un material informaţional pertinent şi detaliat, care să prezinte situaţia reală a fenomenelor şi proceselor ce caracterizează organizaţia;

- sistemul de indicatori trebuie ales atent şi raţional, astfel încât aceştia să fie capabili să reflecte multidimensional domeniile analizate;

- abordările corelative între unul şi mai mulţi indicatori cantitativi şi calitativi trebuie să fie astfel realizate încât să permită sesizarea unor plusuri sau minusuri din domenii variate, împreună cu cauzele generatoare;

De exemplu, unul dintre aspectele semnificative ale potenţialului de viabilitate economică îl reprezintă corelaţiile dintre cifra de afaceri, fondul de salarii, numărul de salariaţi, productivitatea muncii şi salariul mediu. Deci “starea de sănătate” pe termen mediu şi lung a organizaţiei este evidenţiată şi de respectarea corelaţiilor:

şi

unde: sunt indicii care exprimă dinamica cifrei de afaceri, a fondului de salarii, a numărului de salariaţi, a productivităţii muncii şi a salariului mediu.

- aspectele interne analizate trebuie corelate cu cele externe, ale mediului ambiant naţional şi internaţional, în care acţionează organizaţia;

- trebuie urmărite cu prioritate performanţele economice, măsura în care acestea au fost corect dimensionate şi realizate.

Obiectivul esenţial al analizei viabilităţii economice şi manageriale este studierea detaliată a condiţiilor de mediu şi concurenţiale ale organizaţiei şi a situaţiei interne a acesteia în vederea stabilirii resurselor de care dispune pentru a funcţiona şi a se dezvolta.

1.1.1.1. Analiza potenţialului intern

Viabilitatea economică a organizaţiei, performanţele acesteia, sunt dependente de volumul, structura şi eficienţa utilizării resurselor umane, materiale şi financiare.

- Resursele umane

Se analizează din două puncte de vedere:

- ca dimensiune şi structură;

- de pe poziţia eficienţei utilizării personalului.

Pentru analiza eficienţei utilizării resurselor umane se analizează dinamica productivităţii muncii.

Un element de evidenţiere a utilizării resurselor umane şi a eficienţei organizaţiilor îl reprezintă modul de respectare a unor corelaţii între principalele obiective şi rezultatele obţinute din realizarea lor.

Două dintre aceste corelaţii sunt de ordin cantitativ:

unde: - indicele cifrei de afaceri;

- indicele fondului de salarii;

- indicele numărului de salariaţi.

Cea de a treia corelaţie este de ordin calitativ:

unde: - indicele productivităţii muncii;

- indicele salariului mediu.

- Resursele materiale

Analiza acestora implică abordarea celor două categorii de active fixe şi circulante prin prisma volumului structurii, dinamicii şi eficienţei lor.

Eficienţa mijloacelor fixe se analizează prin prisma a doi indicatori: cifra de afaceri la 1000 de lei mijloace fixe; profit la 1000 de lei mijloace fixe.

Analiza eficienţei utilizării activelor circulante se realizează cu ajutorul indicatorilor:

- viteza de rotaţie a activelor circulante (a stocurilor). Aceasta se exprimă prin:

- coeficient (număr de rotaţii):

sau

- durata unei rotaţii :

Este de dorit ca organizaţia să aibă o rotaţie a stocurilor cât mai rapidă posibil.

- durata recuperării creanţelor, calculată cu formula:

Valorile ideale pentru DRC sunt cuprinse între 0 şi 30 zile.

1.1.1.2. Analiza cheltuielilor

Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor are la bază datele din contul de profit şi pierdere, precum şi din contul de venituri şi cheltuieli.

1.1.1.3. Analiza rentabilităţii

Se realizează cu ajutorul a doi indicatori:

- profitul (ca indicator de volum);

- rata rentabilităţii.

Pentru aprofundarea analizei se utilizează şi ratele rentabilităţii:

- rata rentabilităţii costurilor;

- rata rentabilităţii resurselor ocupate (a activelor);

- rata rentabilităţii veniturilor;

- rata rentabilităţii economice;

- rata rentabilităţii financiare.

1.1.1.4. Analiza patrimonială

Urmăreşte atât anliza structurii patrimoniului, cât şi analiza funcţională a situaţiei financiar patrimoniale.

Analiza funcţională a situaţiei financiar-patrimoniale este orientată pe:

- Fondul de rulment, calculat cu ajutorul bilanţului patrimonial

FR = Active circulante - Datorii pe termen scurt

- Nevoia de fond de rulment (NFR)

NFR = Stocuri + Creanţe - Obligaţii pe termen scurt

1.1.2. Analiza viabilităţii manageriale

1.1.2.1. Analiza subsistemului metodologic

În cadrul acestei etape se analizează:

- instrumentul managerial folosit efectiv în cadrul organizaţiei (metode, tehnici, instrumente de management);

- aspectele metodologice ale managementului, respectiv a metodologiilor de concepere, funcţionare şi perfecţionare a sistemului de management;

- funcţiile managementului.

1.1.2.2. Analiza subsistemului decizional

Se analizează:

- modul de adoptare şi fundamentare a deciziilor;

- tipurile de decizii care se iau pe diferite nivele ierarhice;

- structura deciziilor pe funcţiile managementului şi funcţiunile firmei.

1.1.2.3. Analiza subsistemului informaţional

Se analizează:

- tipurile de informaţii care se vehiculează;

- disfuncţionalităţile sistemului informaţional;

- fluxurile şi circuitele informaţionale;

- mijloacele de tratare a informaţiilor.

1.1.2.4. Analiza subsistemului organizatoric

Analiza este orientată spre:

- analiza principalelor componente procesuale şi a contribuţiei acestora la susţinerea realizării obiectivului;

- analiza prin prisma unor principii de concepere şi funcţionare a sistemului organizatoric;

- analiza încadrării cu personal;

- analiza principalelor documente de formalizare a structurii organizatorice;

- analiza conceperii şi funcţionării principalelor componente primare ale structurii organizatorice.

Bibliografie

1. Aurel Iancu, Tratat de economie, vol. 3, Piaţă, concurenţă, monopol, Editura Expert, Bucureşti, 1992

2. Bărbulescu C-tin, Bâgu C-tin, - “Managementul producţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

3. Cezar Mereuţă - “Tranziţia managementului societăţilor comerciale româneşti, perioada 1990-2000”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994;

4. Gh. Basanu, D-tru Fundătură - “Management, marketing”, Editura Coresi S.R.L., Bucureşti, 1993;

5. Gh. Cotor - “Evaluarea întreprinderii”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994;

6. Gh. Sica - “Costurile de producţie în economia de piaţă”, Editura Lumina & A, Bucureşti, 1992;

7. H.G. nr. 945/1990 privind inventarierea şi reevaluarea patrimoniului;

8. H.G. nr. 64/1991 privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea economico-financiara

9. H.G. nr. 26/1992 privind reevaluarea activelor;

10. H.G. nr. 887/1995 ci privire JR Normele metodologice privind vânzarea contra numerar, a acţiunilor societăţilor comerciale cu capital de stat care se privatizează potrivit Legii nr. 55/1995;

11. Ioan Ciobanu - “Strategii de management”, Editura Universităţii “A.I. Cuza”, Iaşi, 1994;

12. Ioan Hălălău ş.a. - “Organizarea şi planificarea unităţilor industriale”, Editura Didactica şi

13. Ionescu Gh., Cazan E., Negruţa A.L., - “Management organizaţional”, Editura Tribuna

14. Iulian Ceauşu - “Regulament cadru de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale pe acţiuni”, editat de Asociaţia de Terotehnicä şi Terotehnologie din România, Bucureşti, 1991;

15. Pedagogică, Bucureşti, 1983;

16. Legea nr. 58/1991 a privatizării societăţilor comerciale;

17. Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează;

18. Legea nr. 5 5/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare;

19. Mihalcea, R., Androniceanu, A., Management, Ed. Economică, 2000, p. 253.

20. Modalităţi de exprimare a valorii întreprinderii -”Tribuna economică”, nr. 34,35/1990, 27/1992;

21. Moldoveanu, G., Analiza organizaţională, Editura Economică, 2000, p. 46.

22. Nica Panainte ş.a. - “Managementul firmei”, Editura Condor S.RL. Chişinău, 1993;

23. Nicolescu O., (coordonator), - “Strategii manageriale de firmă”, Editura Economică, Bucureşti, 1996.

24. Nicolescu, O., Verboncu, I., Management, Ed. Economică, 1995, p. 285.

25. Niculescu M., Lavalette G., - “Strategii de creştere”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

26. Norme metodologice pentru aplicarea Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează, emise de FPS, FPP şi ANP, publicate în Monitorul Oficial Dr. 2 111995;

27. Octavian Jaba - “Conducerea operativă a producţiei (Gestiunea producţiei)”, Editura Universităţii “A.L Cuza”, Iaşi, 1994;

28. Ordin al Ministrului Finanţelor nr. 746/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice do aplicare a Legii nr. 15/1994;

29. Ordonanţa nr. 10/1992 pentru aprobarea statutului - cadru al Fondului Proprietăţii Private, aprobată prin Legea nr. 114/1992.

30. Popescu D., - “Co nducerea afacerilor”, Editura Scripta, Bucureşti,1998.

31. Rusu, C., Voicu, M., ABC-ul managerului, Ed. “Gh. Asachi”, 1997, p. 254.

32. Rusu, C., Frunză, V., Luca, G., Berinde, D., Analiza şi reglarea firmei prin costuri, Ed. “Gh. Asachi”, Iaşi, 1995, p. 162.

33. Rusu, C., Voicu, M., Management pe baza centrelor de responsabilitate, Ed. Economică, 2001, p.

34. Verboncu, I., Popa, I., Diagnosticarea firmei: teorie şi aplicaţie, Ed. Tehnică, 2001, Bucureşti,

35. Zoleţan, T., Burduş, E., Căprărescu, Gh., Managementul organizaţiei, Ed. Economică, Bucureşti, 1998, p.282.

Preview document

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 1
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 2
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 3
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 4
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 5
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 6
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 7
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 8
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 9
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 10
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 11
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 12
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 13
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 14
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 15
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 16
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 17
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 18
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 19
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 20
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 21
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 22
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 23
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 24
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 25
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 26
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 27
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 28
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 29
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 30
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 31
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 32
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 33
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 34
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 35
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 36
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 37
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 38
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 39
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 40
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 41
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 42
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 43
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 44
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 45
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 46
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 47
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 48
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 49
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 50
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 51
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 52
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 53
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 54
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 55
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 56
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 57
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 58
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 59
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 60
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 61
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 62
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 63
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 64
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 65
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 66
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 67
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 68
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 69
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 70
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 71
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 72
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 73
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 74
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 75
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 76
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 77
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 78
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 79
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 80
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 81
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 82
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 83
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 84
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 85
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 86
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 87
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 88
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 89
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 90
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 91
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 92
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 93
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 94
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 95
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 96
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 97
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 98
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 99
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 100
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 101
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 102
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 103
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 104
Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • tabele.doc
  • lucrare final.doc
  • anexe.doc

Alții au mai descărcat și

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Analiza pieței și a potențialului intern al SC Albalact SA

CAP. 1 - Baza de informatii 1.1. Prezentarea societatii Albalact este al doilea mare jucator din piata locala a produselor lactate. Compania are...

Evoluția vânzărilor la Kenvelo

PROMOVAREA VANZARILOR – CONCEPT, INSTRUMENTE SI MODALITATI DE IMPLEMENTARE 1.1. Locul promovarii vanzarilor in structura activitatii promotionale...

Creșterea performanței economico-financiare la SC Comnilis SRL

CAPITOLUL I PERFORMANȚA ECONOMICO-FINANCIARĂ.ABORDĂRI TEORETICE 1.1. Conceptul de performanță economico-financiară Conceptul de performanţă...

Management strategic - SC Electrica SA

1 REZUMAT DECIZIONAL 1.1 Obiectivele activitatii desfasurate În urma definitivarii primilor pasi din cadrul reorganizarii sale, si în perspectiva...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?