Bursa de Valori București

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 21135
Mărime: 7.58MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corduneanu Carmen

Cuprins

Introducere 5

Cap.1. Locul pieţei de capital în cadrul pieţelor componente ale sistemului financiar 7

1.1. Nevoia şi capacitatea de finanţare la nivelul sectoarelor instituţionale 7

1.2. Intermediarii financiari 13

1.2.1. Instituţii de credit 13

1.2.2. Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) 16

1.2.3. Societăţi de servicii de investiţii financiare 22

Cap.2. Analiza pieţei bursiere administrată de Bursa de Valori Bucureşti 25

2.1. Evoluţia pieţei bursiere româneşti 25

2.2. Structura Bursei de Valori Bucureşti 30

2.3. Dinamica pieţei bursiere 32

Cap.3. Instrumente emise şi tranzacţionate pe piaţa de capital 39

3.1. Emisiunea de acţiuni 39

3.2. Emisiunea de obligaţiuni corporative 44

3.3. Emisiunea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor municipale 47

3.4. Tranzacţionarea instrumentelor financiare 49

Cap.4. Utilizarea pieţei la termen pentru administrarea riscurilor 53

4.1. Derivatele financiare utilizate pentru administrarea riscurilor 53

4.2. Produsele derivate tranzacţionate pe piaţa la termen de la Bucureşti 55

4.3. Strategii de hedging 58

Concluzii şi propuneri/recomandări 64

Referinţe bibliografice 65

Anexe 66

Extras din document

Introducere

Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al integrării pieţelor financiare, piaţa de capital dobândind o importanţă crescândă în cadrul sistemelor financiare contemporane. Globalizarea pieţelor financiare la nivel mondial a avut efecte favorabile şi asupra sistemului financiar românesc, ducând la consolidarea legislaţiei existente în domeniu şi la crearea şi dezvoltarea unei pieţe a serviciilor financiare viabile, care să permită tranzacţionarea unor instrumente financiare moderne. În ciuda performanţelor scăzute a pieţei de capital româneşti comparativ cu performanţele pieţelor de capital europene dezvoltate, piaţa românească de capital a cunoscut totuşi o dinamică favorabilă în ultimii ani. Nu în ultimul rând, o puternică motivaţie în alegerea temei de cercetare a fost legată de interesul meu deosebit faţă de acest domeniu, al pieţelor de capital.

Lucrarea de faţă este structurată în patru părţi: ,,Locul pieţei de capital în cadrul pieţelor componente ale sistemului financiar", ,,Analiza pieţei bursiere administrată de Bursa de Valori Bucureşti", ,,Instrumente emise şi tranzacţionate pe piaţa de capital" şi ,,Utilizarea pieţei la termen pentru administrarea riscurilor", urmărind să surprindă importanţa pe care o are piaţa de capital atât în finanţarea economiei, cât şi ca instrument de investiţie şi protecţie împotriva riscurilor asumate de investitori. De asemenea, am urmărit sa evidenţiez evoluţia pieţei bursiere româneşti de-a lungul timpului şi dezvoltarea acesteia.

În prima parte am dorit să evidenţiez atât legăturile dintre sectoarele instituţionale, modul în care se finanţează unele pe celelalte pe baza capacităţii de finanţare unor sectoare de a finanţa necesarul altor sectoare, precum şi rolul tot mai important pe care piaţa de capital a început să-l dobândească în finanţarea economiei. De asemenea, am prezentat principalii intermediarii financiari care operează pe piaţa de capital, şi anume: instituţiile de credit, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF). Aceştia au un rol important pe piaţa de capital, în special pentru investitori, deoarece asigură plasarea resurselor acestora printr-un management profesionist, diversificând riscurile asumate de investitori şi putând cu uşurinţă să urmărească investiţia făcută.

Cea de-a doua parte a lucrării prezintă o analiză detaliată a pieţei bursiere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, arătând evoluţia de-a lungul timpului a acesteia, structura Bursei de Valori Bucureşti, precum şi dinamica pieţei bursiere în ultimii ani. Cu toate că performanţele pieţei de capital româneşti sunt destul de scăzute comparativ cu pieţele europene dezvoltate, aceasta totuşi a cunoscut o dinamică favorabilă în ultimii ani.

În partea a treia am abordat şi am analizat tipurile de instrumente care se emit şi se tranzacţionează pe piaţa administrată de Bursa de Valori Bucureşti. În cadrul pieţei spot putem vorbi de acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, iar în cazul pieţei la termen, unul dintre cele mai importante instrumente financiare de pe Bursa de Valori Bucureşti îl reprezintă contractul futures.

În ceea ce priveşte acţiunile şi emisiunile de acţiuni, am tratat emisiunile efectuate pe piaţa primară de capital, prin ofertă publică primară, în perioada 2004-2008. În ceea ce priveşte obligaţiunile şi emisiunile de obligaţiuni, le-am tratat pe acelea realizate de-a lungul timpului de către companii, stat şi municipalităţi, precum şi cele realizate de instituţii internaţionale.

În ultima parte, am evidenţiat rolul de instrument de protecţie al Bursei de Valori Bucureşti, rol care se concretizează în strategiile de hedging pe care le pot adopta investitorii în vederea acoperirii riscului de scădere sau creştere a preţului unui instrument financiar. Am prezentat o parte teoretică a ceea ce înseamnă hedgingul pe piaţa bursieră, evidenţiind modul de aplicare a strategiilor de hedging printr-un studiu de caz, efectuat pe baza datelor privind instrumentele financiare deţinute de investitor şi a evoluţiei acestora pe piaţă într-un anumit interval de timp, date preluate direct de pe Bursa de Valori Bucureşti.

Metodologia utilizată a fost, în principal, analiza de documente, mai exact analiza datelor statistice, a rapoartelor de analiză şi a altor documente oferite de instituţiile participante pe piaţa de capital în calitate de emitenţi şi intermediari financiari, instituţiile de supraveghere, control şi monitorizare a activităţii desfăşurate pe piaţa bursieră.

1. LOCUL PIEŢEI DE CAPITAL ÎN CADRUL PIEŢELOR COMPONENTE ALE SISTEMULUI FINANCIAR

1.1.NEVOIA ŞI CAPACITATEA DE FINANŢARE LA NIVELUL SECTOARELOR INSTITUŢIONALE

Activitatea economică reprezintă un proces complex ce reflectă faptele, actele, comportamentele şi deciziile oamenilor prin care are loc atragerea şi utilizarea resurselor pentru a produce bunuri şi servicii, în scopul satisfacerii trebuinţelor şi intereselor economice.

Pentru a fi prosperă, în orice societate trebuie să existe un proces de economisire şi de acumulare de capitaluri, prin intermediul acestora susţinându-se astfel investiţiile, creşterea productivităţii muncii şi sporirea veniturilor.

Economisirea reprezintă un excedent de venit asupra consumului sau mai precis, fracţiunea din venit care nu este afectată consumului. Din punct de vedere financiar, într-un cadru determinat spaţial şi temporal, excedentul venitului asupra consumului îl putem considera capital bănesc acumulat.

Toţi subiecţii economici (societăţi comerciale, administraţii publice, gospodăriile) pot deveni participanţi activi la procesul de economisire şi respectiv de investiţii din economie.

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare reprezintă valoarea netă a resurselor disponibile pe care un sector instituţional le pune la dispoziţia altui sector instituţional, dacă valoarea este pozitivă, sau de care are nevoie pentru a-şi acoperi investiţiile, dacă valoarea este negativă.

Conform Sistemului European de Conturi, există şase sectoare care constituie economia naţională, şi anume:

• Societăţi nefinanciare

• Societăţi financiare

• Administraţia publică

• Gospodăriile populaţiei

• Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (IFSLSGP)

• Restul lumii

Analiza necesarului sau a excedentului de finanţare a sectoarelor instituţionale permite estimarea viitoarelor legături de finanţare şi de alocare de capital prin intermediul mecanismelor de piaţă.

Astfel, din următorul grafic, se poate observa atât strânsa legătura dintre economia naţională în ansamblu şi sectorul extern, cât şi relaţia dintre sectorul gospodăriilor populaţiei şi celelalte sectoare nefinanciare din economie.

Preview document

Bursa de Valori București - Pagina 1
Bursa de Valori București - Pagina 2
Bursa de Valori București - Pagina 3
Bursa de Valori București - Pagina 4
Bursa de Valori București - Pagina 5
Bursa de Valori București - Pagina 6
Bursa de Valori București - Pagina 7
Bursa de Valori București - Pagina 8
Bursa de Valori București - Pagina 9
Bursa de Valori București - Pagina 10
Bursa de Valori București - Pagina 11
Bursa de Valori București - Pagina 12
Bursa de Valori București - Pagina 13
Bursa de Valori București - Pagina 14
Bursa de Valori București - Pagina 15
Bursa de Valori București - Pagina 16
Bursa de Valori București - Pagina 17
Bursa de Valori București - Pagina 18
Bursa de Valori București - Pagina 19
Bursa de Valori București - Pagina 20
Bursa de Valori București - Pagina 21
Bursa de Valori București - Pagina 22
Bursa de Valori București - Pagina 23
Bursa de Valori București - Pagina 24
Bursa de Valori București - Pagina 25
Bursa de Valori București - Pagina 26
Bursa de Valori București - Pagina 27
Bursa de Valori București - Pagina 28
Bursa de Valori București - Pagina 29
Bursa de Valori București - Pagina 30
Bursa de Valori București - Pagina 31
Bursa de Valori București - Pagina 32
Bursa de Valori București - Pagina 33
Bursa de Valori București - Pagina 34
Bursa de Valori București - Pagina 35
Bursa de Valori București - Pagina 36
Bursa de Valori București - Pagina 37
Bursa de Valori București - Pagina 38
Bursa de Valori București - Pagina 39
Bursa de Valori București - Pagina 40
Bursa de Valori București - Pagina 41
Bursa de Valori București - Pagina 42
Bursa de Valori București - Pagina 43
Bursa de Valori București - Pagina 44
Bursa de Valori București - Pagina 45
Bursa de Valori București - Pagina 46
Bursa de Valori București - Pagina 47
Bursa de Valori București - Pagina 48
Bursa de Valori București - Pagina 49
Bursa de Valori București - Pagina 50
Bursa de Valori București - Pagina 51
Bursa de Valori București - Pagina 52
Bursa de Valori București - Pagina 53
Bursa de Valori București - Pagina 54
Bursa de Valori București - Pagina 55
Bursa de Valori București - Pagina 56
Bursa de Valori București - Pagina 57
Bursa de Valori București - Pagina 58
Bursa de Valori București - Pagina 59
Bursa de Valori București - Pagina 60
Bursa de Valori București - Pagina 61
Bursa de Valori București - Pagina 62
Bursa de Valori București - Pagina 63
Bursa de Valori București - Pagina 64
Bursa de Valori București - Pagina 65
Bursa de Valori București - Pagina 66
Bursa de Valori București - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Bursa de Valori Bucuresti.docx
  • Cuprins.docx

Alții au mai descărcat și

Planul de Afaceri

CAPITOLUL I . Consideraţii generale privind planul de afaceri I .1. Ce este planul de afaceri? În lansarea unei afaceri sau în extinderea uneia...

Indici Bursieri ai Bursei de Valori București

Capitolul I PIAŢA DE CAPITAL – PRINCIPALA COMPONENTĂ A PIEŢEI FINANCIARE 1.1. Concepte, definiţie, trăsături Sistemul financiar reprezintă...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Fondurile de Investiții - Produse Dinamice ce Valorifică Potențialul Pieței Financiare

Introducere La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să...

Politica Comercială a României în Perioada de Tranziție

Introducere În cadrul oricărei economii, efectuarea de analize macroeconomice cu ajutorul cărora să se precizeze tendinţele de evoluţie...

Globalizare versus Integrare Financiară

INTRODUCERE Nu există o definiție a globalizării într-o formă universal acceptată și, probabil, nici definitivă. Motivul rezidă în faptul că...

Bursa de valori

1. Introducere Tematica referatului este „Bursa de valori”. In prima parte a referatului vom afla ce inseamna bursa, de unde provine termenul de...

Societățile de Servicii de Investiții Financiare

Societăţile de servicii de investiţii financiare Concept privind intermediarii pieţei de capital Piaţa valorilor mobiliare, componentă a pieţei...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în România şi constituirea bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului...

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Bursa de Valori București - analiză tehnică

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 1.1. Tipuri de valori mobiliare Nu există în nici o jurisdicţie din lume, o definiţie...

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Bursa de Valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Tranziția la economia de piață și Bursa de Valori București

Capitolul 1 Tranzitia la economia de piaţa 1.1 Contextul economic-social-politic Cu mult înainte de anul 1989 ţările din Europa Centrală şi de...

Analiza societatilor tranzactionare de titluri la Bursa de Valori Bucuresti in data de 04 mai 2008

Analiza societatilor tranzactionare de titluri la Bursa de Valori Bucuresti in data de 04 mai 2008 Bursa de Valori Bucuresti este una din cele...

Ai nevoie de altceva?