Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17174
Mărime: 132.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balan Ion

Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL I. ASPECTE METODOLOGICE ALE COMERŢULUI EXTERIOR ŞI ALE COMPETITIVITĂŢII

1.1 Comerţul exterior: particularităţile şi caracteristicile de bază 5

1.2 Viziuni contemporane asupra comerţului internaţional 11

1.3 Competitivitatea şi avantajul competitiv 19

CAPITOLUL II. TENDINŢE ALE DEZVOLTĂRII COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA

2.1 Analiza evoluţiei comerţului exterior al Republicii Moldova 26

2.2 Structura comerţului exterior şi competitivitatea produselor autohtone 31

CAPITOLUL III. STRATEGII DE AMELIORARE A SITUAŢIEI ÎN COMERŢUL EXTERIOR

3.1 Protecţionismul şi competitivitatea produselor autohtone 37

3.2 Elaborarea măsurilor de promovare a exporturilor autohtone 40

Încheiere …… 49

Bibliografie 51

Anexe 53

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate se reflectă prin faptul că comerţul exterior reprezintă motorul reînnoirii structurilor productive ale ţărilor dezvoltate şi vectorul esenţial al dezvoltării naţiunilor, concomitent sporirea competitivităţii produselor autohtone duce la majorarea volumului exportului şi diminuarea deficitului balanţei comerciale. Teza dată se înscrie în categoria lucrărilor, ce prezintă atît importanţă teoretică, cît şi practică, pentru a pune în valoare problemele esenţiale ale comerţului exterior.

Pentru a evidenţia problemele esenţiale ale comerţului exterior, ne-am propus drept scop al lucrării conturarea interdependenţei dintre evoluţia comerţului exterior şi modalităţile de creştere a eficienţei comerţului exterior al Republicii Moldova, prin elucidarea factorilor ce ar facilita şi impulsiona comerţul exterior al Republicii Moldova şi a competitivităţii bunurilor autohtone.

Printre scopurile principale ale acestei teze de licenţă pot fi menţionate următoarele:

• definirea şi explicarea comerţului exterior, a teoriilor contemporane a comerţului interneţional;

• analiza evoluţiei comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada anilor 2006-2012, şi participarea acestei ţări la relaţiile economice internaţionale;

• analiza avantajului comparativ a grupelor de mărfuri în anii 2008-2012;

• analiza politicii protecţioniste şi influenţa ei asupra competitivităţii bunurilor moldoveneşti;

• analiza strategiilor de creştere a eficienţei exportului, şi posibilitatea aplicării lor în cadrul politicii comerciale a R. Moldova;

• formularea concluziilor referitor la situaţia actuală a comerţului exterior al Moldovei.

Suportul metodologic a tezei de licenţă o constituie lucrări şi studii de valoare ştiinţifică în domeniul economiei şi comerţului internaţional. Printre ele menţionăm lucrările lui Irving E. Kravis, M.V. Posner, R. Vernon, economistul suedez Staffan Burenstam-Linder, economiştii australieni H.G. Grubel si P.J. Lloyd, specialiştii neoclasici P.B. Kenen, G.C. Hufbauer si D.B. Keesing, ș.a. Metoda ştiinţifică de abordare a conţinutului lucrării o constituie analiza şi sinteza sistemică şi complexă a importurilor, exporturilor, balanței comerciale.

Baza informaţională o constitue datele oficiale a anuarelor statistice, legislaţiei şi a actele normative ale RM.

Lucrarea este structurată în trei capitole. Capitolul I ,,Aspecte metodologice ale comerţului exterior şi ale competitivităţii” prezintă abordări teoretice contemporane a comerţului internaţional, analiza corelaţiei dintre competitivitate şi avantaj competitiv.

Al doilea capitol „Tendinţe estimate ale dezvoltării comerţului exterior moldovenesc” este compus din două paragrafe şi ţine de partea practică a lucrării. Primul paragraf este consacrat analizei comerţului exterior la etapa contemporană şi sa pus accent pe analiza evoluţiei comerţului Republicii Moldova pe aa. 2006-2012, reprezentînd structura şi dinamica schimburilor comerciale. În al doilea paragraf este efectuată analiza structurii comerţului exterior şi competitivitătii produselor autohtone.

În capitolul III ,,Strategii de ameliorare a situaţiei în comerţul exterior” am făcut analiza corelaţiei dintre politica pretecţionistă şi competitivitatea bunurilor moldoveneşti. Tot în acest capitol mă refer şi la măsurile de promovare a mărfurilor autohtone pe pieţele externe. Acestea se divizează în măsuri promoţionale şi măsuri de stimulare a exporturilor, fiecare din ele fiind analizate mai detaliat în context.

În concluzie am expus ideile de bază care au fost studiate pe parcursul cercetării, precum și concluziile deduse din contextul lucrării.

CAPITOLUL I ASPECTE METODOLOGICE ALE COMERŢULUI EXTERIOR ŞI ALE COMPETITIVITĂŢII

1.1 Comerţul exterior: particularităţile şi caracteristicile de bază

Comerţul este cea mai veche şi cea mai importantă legătură economică între naţiuni, este parte integrantă a comerţului internaţional şi include exportul, importul, reexportul şi tranzitul.

Exportul reprezintă activitatea desfăşurată de persoanele autorizate de a vinde bunuri şi servicii în alte ţări.

Bibliografie

Legile Republicii Moldova. Hotărârile Guvernului Republicii Moldova

Legea cu privire la reglementarea de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8.06.2007; Monitor oficial al R.Moldova nr.119-120/838 din 18.09.2007

Legea privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare nr.820-XIV. 17.02.2000 / Monitor oficial al R.Moldova nr.5-7/13 din 18.01.2001

Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate nr.451-XVII, 30.07.2007 / Monitor oficial al R.Moldova nr.44-9/136 din 18.12.2007

Materiale instructive şi metodice

Anuar statistic de comerţ exterior al Republicii Moldova, Chişinău, 2012, 504p.

Baza de date a Biroului Naţional de Statistică, Direcţia comerţului exterior (www.statistica.md)

Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate în cadrul regimurilor preferenţiale cu Uniunea Europeană şi statele care acordă Republicii Moldova Sistem Generalizat de Preferinţe/ Monitor oficial nr.40.41/98 din 26.02.08.

Monografii, cărţi

Albu Alexandru. Cooperarea economică internaţională / Bucureşti, 1995 – 168p.

Bal, Ana. Dumitrescu, Stelian. Economia Mondială / Bucureşti: Editura Economică, 1999 – 368p;

Cristache S. E. Metode statistice de calcul şi analiză a eficienţei economice în comerţ / Bucureşti: Editura ASE, 2003 – 308p;

Drăgan, Gabriela. Fundamentele comerţului internaţional / Bucureşti: Editura ASE, 2004 – 290p;

Galaju Ion. Economia mondială: cooperarea economică internaţională / Chişinău, ASEM, 1999, p.23-67.

Ignat Ion, Pralea Spiridon. Economia mondială. / Iaşi, 1994, p.63-84.

Miron Dumitru.Comerţ internaţional / Bucureşti: Editura ASE, 2003 – 298p.

Osadcii, Valentin. Comerţ internaţional / Chişinău, 1999 – 318p;

Patriche, Dumitru. Politici, programe, tehnici şi operaţiuni de comerţ / Bucureşti: Editura Economică, 2003 – 378p;

Patriche, Dumitru. Tratat al economiei comerţului. Bucureşti: Editura Eficient, 1998 - p212;

Pisaniuc, Maia. Politica de dezvolare regională a Republicii Moldova în perspectiva integrării în UE // Integrarea economică şi competitivitatea economică: simpoz. şt. –vol.3, Chişinău, 2004 - p127-129;

Popa, Ioan. Tranzacţii Internaţionale – politici, tehnici, instrumente / Bucureşti: Editura Recif, 1992 – 412p;

Prisecaru, Petru. Politici comune ale Uniunii Europene / Bucureşti: Ed. Economică, 2004. – 213 p.

Railean, Valentin. Borş, Vilena. Studionov, Corina. Republica Moldova şi integrarea economică europeană /. Chişinău 2000. – 224 p.

Stoian, Ion; Emilia, Dragne. Comerţ intenaţional, tehnici şi proceduri/Bucureşti: Editura Caraiman , 1997- 582p;

Sută, Nicolae. Sultana, Sută. Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane / Bucureşti: Editura Economică, 2003 – 460p;

Sută, Nicolae. Integrarea economică europeană / Bucureşti: Editura Economică, 1999– 352p;

Valentin Răilean. Business internaţional / Chişinău, 1998 – 168p.

Ungureanu, Oleg. Integrarea Europeană: curs universitar; Chişinău, 2001 – 79p;

Articole din reviste şi ziare

Harcenco Dorina, Comerţul Moldovei şi României cu Uniunea Europeană: analiză comparativă//Economica, Nr.1/2006.

Juravschi, Lucia. Uniunea Europeană – model de integrare la nivelul cel mai aprofundat // Revista economică. – 2004. – Nr 4 (17). - P.98-108.

Juravschi Nicolaie, Juravschi Lucia, Dorina Harcenco, Aspecte privind stimularea exporturilor Republicii Moldova către Uniunea Europeană//Revista Economică, Nr.2 (27)/2006, Chişinău – Sibiu, 2006.

Postică Constantin, Impactul factorilor externi asupra exportului ţărilor în dezvoltare//Economica, Nr1, 2007.

Preview document

Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 1
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 2
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 3
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 4
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 5
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 6
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 7
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 8
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 9
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 10
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 11
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 12
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 13
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 14
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 15
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 16
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 17
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 18
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 19
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 20
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 21
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 22
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 23
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 24
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 25
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 26
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 27
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 28
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 29
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 30
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 31
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 32
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 33
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 34
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 35
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 36
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 37
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 38
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 39
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 40
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 41
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 42
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 43
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 44
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 45
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 46
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 47
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 48
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 49
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 50
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 51
Căi de Sporire a Competitivității Bunurilor Autohtone - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Cai de Sporire a Competitivitatii Bunurilor Autohtone.docx

Alții au mai descărcat și

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?