Concurența

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 23060
Mărime: 99.88KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

Concurenţa este un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care motivează, atît afacerile, cît şi existenţa oamenilor. Este cert că omul, de cînd se naşte şi pînă moare, va încerca să se adapteze mediului natural, social şi economic în care trăieşte, ceea ce presupune că va trebui să cunoască ce înseamnă competiţia. În primul rînd, va concura cu sine însuşi, pentru a-şi depăşi limitele şi pentru a se situa într-o poziţie favorabilă în societate. Apoi, va trebui sa concureze cu alţi competitori, evidenţiindu-şi anumite abilităţi, care îi vor permite situarea pe o poziţie avantajoasă.

În general concurenţa se desfăşoară între întreprinderi în calitatea lor de ofertanţi (vînzători), fiecare concurent încercînd să satisfacă cît mai bine nevoile clienţilor, mai bine decît pot să le satisfacă întreprinderile concurente. Pentru aceasta, evident, întreprinderea va utiliza mijloacele necesare de concentrare a acţiunilor sale în raport cu nevoile exprimate de cumpărători.

Actualitatea temei de cercetare este determinată de creşterea importanţei concurenţei ca mecanism actual de reglare a relaţiilor de piaţă, generate de intensificarea schimburilor internaţionale de mărfuri, creşterea rolului societăţii transnaţionale. Concurenţa reprezintă elementul-cheie în funcţionarea mecanismului pieţii şi a economiei de piaţă în general. Un avantaj important ar fi acela că concurenţa îi determină pe agenţii economici să se orienteze către consumatori, mai precis către nevoile acestora, încercînd să le satisfacă cît mai bine prin oferirea unor produse sau servicii diferenţiate faţă de cele ale celorlalţi competitori, este un mijloc eficient de a elimina profiturile excedentare realizate de către unii agenţi economici, de a aloca resursele pentru anumite utilizări necesare societăţii, de a determina firmele să producă bunuri de calitate la costuri reduse şi în cantităţile dorite de consumatori, de a stimula introducerea inovaţiilor tehnologice.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării.

În cadrul acestui context este folosită metoda analizei istorice care este necesară pentru cercetarea originii, metoda analizei comparative (analizei logice, deductive, inductive, generalizare specificare) utilizate pe tot parcursul tezei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării.

Elemente de momente ştiinţifice prezintă analiza unor noi aspecte esenţiale ce conţine concurenţa neloială. Ca fenomen juridic complex, aceste elemente s-au concretizat în următoarele teze principale:

Obiectul investigaţiei nu a stat pînă acum la baza vre-unui studiu complex în Republica Moldova.

De exemplu s-a făcut un studiu de cercetare între concurenţa loială şi cea neloială, analiza minuţioasă a formelor răspunderii juridice.

Scopul şi sarcinile lucrării ar fi următoarele:

1. elucidarea specificului concurenţei;

2. definirea conceptului;

3. prezentarea procedurii răspunderii juridice a concurenţei neloiale;

4. studierea răspunderii juridice evidenţiind caracterele ei în Republica Moldova;

5. studierea şi evidenţierea mai pronunţată a caracterelor ce delimitează principalele forme ale răspunderii juridice

Structura lucrării. Această lucrare se propune de a se concentra în problema importanţei formelor de răspundere pentru actele de concurenţă neloială cuprinsă în trei capitole dintre care:

Capitolul I- prezintă o sinteză şi o analiză a conceptului concurenţei prin prisma expunerii cîtorva definiţii.

Capitolul II- cuprinde trei paragrafe unde sunt abordate formele concurenţei comerciale, particularităţile specifice ale concurenţei loiale cît şi celei neloiale, impactul lor asupra relaţiilor comerciale.

Capitolul III- aici am oglindit modalităţile specifice răspunderii juridice, ce este in general raspunderea juridică şi care sunt formele ei, am evidenţiat răspunderea juridică pentru acte de concurenţă neloială cum ar fi: denigrarea, dezorganizarea, imitaţia, reclama comparativă şi superlativă, testarea mărfurilor, publicitatea mincinoasă, inoportună, publicitatea şocantă.

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL CONCURENŢEI ÎN RELAŢIILE COMERCIALE

- 1.1 NOŢIUNEA ŞI EVOLUŢIA CONCURENŢEI

Prin originea sa conceptul de concurenţă s-a format din vremuri străvechi. Reglementările juridice moderne l-au preluat din limbajul uzual, completîndu-l cu noi caracteristici în scopul adaptării la cerinţele vieţii economice moderne. În general prin concurenţă se înţelege o confruntare, o luptă între tendinţe adverse care converg spre acelaşi scop. În limbajul obişnuit concurenţa este o competiţie, unde oamenii încearcă să existe mai bine decît rivalii lor şi care tind să obţină ceea ce au obţinut alţii, sau chiar mai mult, în aceeaşi perioadă de timp. Fiind privită ca o rivalitate sau o întrecere, într-un anumit domeniu de activitate, concurenţa se manifestă pe plan social ca opoziţie între înţelese individuale şi cele sociale generale, între drepturi şi obligaţii, între manifestări altruiste sau egoiste. În plan economic şi comercial, concurenţa a fost de la început înţeleasă ca un factor decisiv în activitatea productivă şi de comerţ.

Concurenţa nu este altceva decît o luptă dusă cu mijloace economice între industriaşi, comercianţi, monopoluri, ţări etc, pentru acapararea pieţei, desfacerea unor produse, clientelă şi pentru obţinerea unor cîştiguri cît mai mari. Concurenţa sau competiţia presupune existenţa a două sau mai multe întreprinderi care activează în cadrul unei pieţe pentru atragerea unui număr cît mai mare de clienţi în vederea atingerii unor obiective propuse. Ca urmare concurenţa îi determină pe agenţii economici să se orienteze către consumatori, mai precis către nevoile acestora, încercînd să le satisfacă cît mai bine prin oferirea unor produse sau servicii diferenţiate faţă de cele ale celorlalţi competitori. Acest lucru presupune adoptarea unui anumit comportament concurenţial, comportament care se manifestă în relaţiile de concurenţă existente într-un domeniu de activitate sau într-o piaţă.

Bibliografie

I. Acte Normative

1.1 Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07. 1994// Monitorul Oficial 1.08.1998

1.2 Cod Civil al Republicii Moldova 2004//Nr.1107-XV din 06.06.2002

1.3 Cod cu privire la Contravenţiile Administrative al Republicii Moldova 2003, aprobat la 29.03 1985

1.4 Cod Penal al Republicii Moldova 2007

1.5 Legea Republicii Moldova cu privire la Protecţia Concurenţei din 30.06.2000, //Monitorul Oficial al R.M. nr.166-168 din 31.12.2000

1.6 Legea Republicii Moldova privind Protecţia Consumatorilor din 13.03.2003, //Monitorul Oficial al R.M. nr.126-131/507 din 27.06.2003

1.7 Legea Republicii Moldova cu privire la Secretul Comercial din 06.07.1994,//Monitorul Oficial 10.11.1994

1.8 Legea Republicii Moldova privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei din 29.01.1992, //Monitorul Oficial 2/46 din 28.02.1992

1.9 Legea Republicii Moldova cu privire la Publicitate din 27.06.1997,

//Monitorul Oficial al R.M. nr67-68/555 din 16.10.1997

II. Literatura doctrinară:

2.1 Albu Ioan-„Drept civil.Contractul şi răspunderea contractuală”, Editura Dacia, Cluj Napoca 1994

2.2 Avornic Gh, Aramă E, Negru B-„Teoria Generală a Dreptului”, Chişinău 2004

2.3 Barac L-„Răspunderea şi sancţiunea juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1997

2.4 Bloşenco A-„Răspunderea civilă delictuală”,Chişinău 2002

2.5 Belostecinic G.,-„Concurenţă, Marketing, competitivitate, ASEM, Chişinău 1999

2.6 Calafus S-„Dreptul Afacerilor.Curs universitar” Editura Adco, Constanţa 2003

2.7 Căpăţină O-„Dreptul concurenţei comerciale.Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1998

2.8 Căpăţină O-„Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa patologică. Monopolismul. Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993

2.9 Constantinescu A. Rucăreanu I-„Concurenţa în dicţionar juridic de comerţ exterior, Bucureşti 1986

2.10 Creţoiu Gh., Cornescu V., Bucur Ion-„Economie politică”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti 1995

2.11 Dobrotă Niţă-„Economie politică”, Editura Economica, Bucureşti 1995

2.12 Eminescu Y-„Concurenţa neloială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993

2.13 Filipescu I-„Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami, Bucureşti 1997

2.14 Florescu C-„Marketing”, Editura Marketer, Bucureşti 1992

2.15 Iorgovan A., -„Drept administrativ. Tratat elementar”, Editura All Beck, III Vol, Bucureşti 1993

2.16 Lupu Gh., Avornic Gh.,-„Teoria generală a dreptului”, Chişinău 1997

2.17 Moldovanu D.,-„Economie politică, Editura Arc, Chişinău 2001

2.18 Moldovanu D.,-„Curs de teorie economică”, Editura Arc, Chişinău 2006

2.19 Manolache O.-„Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar, Editura All Beck, Bucureşti 1997

Preview document

Concurența - Pagina 1
Concurența - Pagina 2
Concurența - Pagina 3
Concurența - Pagina 4
Concurența - Pagina 5
Concurența - Pagina 6
Concurența - Pagina 7
Concurența - Pagina 8
Concurența - Pagina 9
Concurența - Pagina 10
Concurența - Pagina 11
Concurența - Pagina 12
Concurența - Pagina 13
Concurența - Pagina 14
Concurența - Pagina 15
Concurența - Pagina 16
Concurența - Pagina 17
Concurența - Pagina 18
Concurența - Pagina 19
Concurența - Pagina 20
Concurența - Pagina 21
Concurența - Pagina 22
Concurența - Pagina 23
Concurența - Pagina 24
Concurența - Pagina 25
Concurența - Pagina 26
Concurența - Pagina 27
Concurența - Pagina 28
Concurența - Pagina 29
Concurența - Pagina 30
Concurența - Pagina 31
Concurența - Pagina 32
Concurența - Pagina 33
Concurența - Pagina 34
Concurența - Pagina 35
Concurența - Pagina 36
Concurența - Pagina 37
Concurența - Pagina 38
Concurența - Pagina 39
Concurența - Pagina 40
Concurența - Pagina 41
Concurența - Pagina 42
Concurența - Pagina 43
Concurența - Pagina 44
Concurența - Pagina 45
Concurența - Pagina 46
Concurența - Pagina 47
Concurența - Pagina 48
Concurența - Pagina 49
Concurența - Pagina 50
Concurența - Pagina 51
Concurența - Pagina 52
Concurența - Pagina 53
Concurența - Pagina 54
Concurența - Pagina 55
Concurența - Pagina 56
Concurența - Pagina 57
Concurența - Pagina 58
Concurența - Pagina 59
Concurența - Pagina 60
Concurența - Pagina 61
Concurența - Pagina 62
Concurența - Pagina 63
Concurența - Pagina 64
Concurența - Pagina 65
Concurența - Pagina 66
Concurența - Pagina 67
Concurența - Pagina 68
Concurența - Pagina 69
Concurența - Pagina 70
Concurența - Pagina 71
Concurența - Pagina 72
Concurența - Pagina 73
Concurența - Pagina 74
Concurența - Pagina 75
Concurența - Pagina 76
Concurența - Pagina 77
Concurența - Pagina 78
Concurența - Pagina 79
Concurența - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Concurenta.doc

Alții au mai descărcat și

Consumul de servicii al populației

Introducere Cu toții știm că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulțime de întâmplări pot distruge viața cuiva, o boală sau un accident pot...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Analiza concurenței

Introducere Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului...

Compania Danone - Jucător Major pe Piața Globală

Introducere În condițiile comunicațiilor, transporturilor și fluxurilor financiare mai rapide, lumea devine din ce în ce mai mică. Produsele...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Formarea Pretului de Echilibru

Pieţele agricole au jucat de-a lungul vremurilor un rol esenţial în apariţia şi dezvoltarea oraşelor, îndeplinind atât o funcţie socială, cât şi...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Analiza și Cercetarea Concurențiilor Întreprinderii Elko pe Piața IT

Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru sanatatea unei economii, intrucat ea genereaza motive pentru ca actorii unei piete sa...

Evaluarea Ofertei de Produse și Servicii a Concurenților

Argument Concurenţii sunt întreprinderi similare care urmaresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor, fiind percepute de către consumatori ca...

Microeconomie - Concurenta

1. Concurenta-trasatura esentiala a economiei de piata Manifestarea cererii si ofertei se bazeaza pe libera initiativa. Forma activa a liberei...

Concurenta de Oligopol

1. INTRODUCERE Relatiile dintre agentii economici pe piata, în functie de interesele lor, constituie un sistem economic de concurenta, în care...

Piata si Concurenta

Conceptul de structura a pietei Structura unei piete se defineste in fuctie de numarul si marimea firmelor, natura produsului si usurinta intrarii...

Infractiuni privind Concurenta Comerciala

1. Cadrul general al reglementarii. 1.1.Consideratii generale.Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul...

Concurență și modul în care aceasta influențează performanța economică a unei entități economice

Concurență și modul în care aceasta influențează performanța economică a unei entități economice CAPITOLUL I 1.1 Concurenta- consideratii...

Ai nevoie de altceva?