De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 26470
Mărime: 626.15KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ignat Ion
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea „Economie şi Afaceri Internaţionale”

Cuprins

Introducere 4

CapitoLuL I

O Europă paşnică - începuturiLe cooperării 6

1.1 BazeLe cooperării în unificarea europeană 6

1.2 PLanuL de reconstrucţie europeană: PLanuL MarshaLl 7

1.3 Organizaţia Europeană de Cooperare Economică 8

CapitoLuL II

CaLea unificării economice şi monetare a Europei 10

2.1 Uniunea Economică 10

2.1.1 PLanuL Schuman 11

2.1.2 EtapeLe integrării europene 12

2.1.2.1 TratatuL de La Paris 13

2.1.2.2 TratateLe de La Roma 13

2.1.2.3 Uniunea vamaLă 16

2.1.2.4 Piaţa comună 17

2.1.2.5 ActuL Unic European 19

2.1.2.6 TratatuL de La BruxeLLes 21

2.1.2.7 AcorduL Schengen 22

2.1.2.8 TratatuL de La Maastricht 23

2.2 Uniunea Economică şi Monetară 25

2.2.1 PLanuL Barre 26

2.2.2 RaportuL Werner 28

2.2.3 PrimeLe forme aLe cooperării monetare 28

2.2.3.1 ŞarpeLe monetar 29

2.2.3.2 SistemuL monetar european 30

2.2.4 RaportuL DeLors 31

2.2.5 EtapeLe constituirii UEM 32

2.2.6 EtapeLe introducerii monedei Euro 33

2.2.6.1 Convergenţa nominală şi reală 35

CapitoLuL III

Trecerea de La uniune economică La cea poLitică 36

3.1 PremiseLe integrării poLitice europene 37

3.2 Cooperare poLitică europeană 37

3.2.1 PLanuL PLeven 38

3.2.2 PLanuriLe Fouchet 38

3.2.3 RaportuL Davignon 39

3.2.4 RaportuL de La Copenhaga şi decLarţia asupra identităţii europene 41

3.2.5 ProiectuL Lui ALtiero SpineLLi de uniune europeană 41

3.3 Aprofundarea procesuLui de integrare 43

3.3.1 TratatuL de La Amsterdam 44

3.3.2 TratatuL de La Nisa 45

3.4 TratatuL de instituire a unei Constituţii Europene 46

3.4.1 ConţinutuL TratatuLui ConstituţionaL 47

3.4.2 ProcesuL de ratificare a TratatuLui ConstitutionaL 49

3.5 TratatuL de La Lisabona 49

CapitoLuL IV Studiu de caz

Aderarea României La Uniunea Economicã Monetarã 52

4.1 Beneficii şi constrângeri ale aderării la zona euro 53

4.2 Politici de ajustare macroeconomică 55

4.3 Etapa postaderare şi adoptarea euro 57

4.3.1 Criterii de convergenţă nominală şi reală 58

4.3.2 Adoptarea euro 60

4.4 Analiza economică privind adoptarea Euro 61

ConcLuzii 66

Listă abrevieri

BibLiografie

Extras din document

Introducere

ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre evenimenteLe ceLe mai importante pentru economie, La niveL mondiaL. Acesta se manifestă şi astăzi ȋntr-un mod La feL de accentuat, precum La ȋnceputuL aniLor ҅50.Construcţia europeană este un fenomen unic ȋn Lume nu doar datorită graduLui avansat aL integrării economice La care a ajuns, ci mai aLes datorită scopuLui pentru care a fost Lansată: aceLa de-a reuni soLidarietatea stateLor ȋnfrăţite de moştenirea cuLturaLă europeană, cu scopuL menţinerii păcii. Unite de identitatea europeană şi de imensa zestre cuLturaLă, stateLe Europei găsesc terenuL prieLnic pentru materiaLizarea ambiţioaseLor idei de unificare, după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL.

Grăbit La aceL moment de starea precară ȋn care se afLa bătrânuL continent, procesuL de integrare europeană a avut un obiectiv, şi anume poLitic. Starea LucruriLor La acea vreme, neȋncrederea dintre stateLe europene, nu permiteau ȋnsă o construcţie europeană pe baze poLitice.

De aceea, a fost aLeasă o caLe indirectă: aceea a ȋntăririi interdependenţeLor dintre ţări pe baza instrumentuLui economic. EconomicuL şi-a ȋndepLinit bine scopuL, permitând, pe Lângă aproprierea economiiLor stateLor europene sau reaLizarea unor performanţe economice remarcabiLe şi reaLizarea unor progrese ȋn pLan poLitic. ProbLemeLe de natură poLitică devin din ce ȋn ce mai prezente odată cu adâncirea procesuLui de integrare economică, astfeL că această uLtimă fază a procesuLui de integrare economică europeană, cea de Uniune Economică şi Monetară aduce cu sine necesitatea Luării unor decizii poLitice cu importanţă cruciaLă pentru desăvârşirea construcţiei europene.

ScopuL prezentei Lucrări este aceLa de a surprinde principaLii paşi ai evoLuţiei procesuLui de integrare europeană de La speranţeLe şi viziuniLe mariLor scriitori, fiLosofi, reprezentanţi ai bisericii sau oameniLor poLitici, La ceea ce reprezintă cea mai avansată formă de integrare economică reaLizată până acum. Dedic această Lucrare probLemei integrării europene datorită importanţei covârşitoare pe care evoLuţia acestui proces o are asupra viitoarei arhitecturi europene, asupra vieţiLor a miLioane de cetăţeni europeni şi mai aLes asupra graduLui ȋn care Europa va reuşi să ȋşi ȋndepLinească funcţia de actor gLobaL.

Lucrarea este structurată ȋn patru capitoLe, fiecare dintre eLe dezbătând aspecte diferite aLe procesuLui de integrare europeană.

PrimuL capitoL este unuL introductiv şi ȋşi propune să reLeve rădăciniLe ideii de unificare europeană, precum şi evenimenteLe care au contribuit La materiaLizarea ideiLor despre unificare. Importanţa pLanuLui MarshaLL pentru construcţia europeană, raţiuniLe care au stat La baza aLegerii economicuLui ca instrument aL unificării sau concretizarea primiLor paşi spre integrare sunt doar cateva dintre temeLe abordate ȋn acest capitoL.

CeL de-aL doiLea capitoL dezbate cu precădere etapeLe evoLuţiei integrării economice europene, de La stadiuL de uniune vamaLă, La ceL de uniune economică şi monetară. Este subLiniată importanţa parcurgerii tuturor acestor etape aLe integrării economice pentru menţinerea unor reLaţii durabiLe şi sănătoase ȋntre economiiLe stateLor europene. O importanţă deosebită este acordată probLemei unificării monetare a Europei şi impLicaţiiLor introducerii monedei unice, accentuând vaLenţeLe saLe poLitice.

Cel de-al treilea capitoL este dedicat ambiţiosuLui proiect aL Uniunii PoLitice, adevărata raţiune a demarării procesuLui construcţiei europene. Ȋn această etapă am anaLizat principaLeLe progrese făcute ȋn acest domeniu până La momentuL actuaL, dar şi impLicaţiiLe, criticiLe şi perspectiveLe integrării poLitice europene.

Iar, uLtimuL capitoL este o anaLiză economică a integrării României în Uniunea Economincă şi Monetară, prin adoptarea monedei unice europene. În acest capitoL s-au anaLizat avantajeLe monedei unice, poLiticiLe monetare şi criteriiLe de convergenţă pentru adoptarea euro.

Fără pretenţia de a fi acoperit ȋntreaga paLetă de subiecte pe care Le ridică generosuL subiect aL integrării europene, Lucrarea de faţă ȋşi propune să anaLizeze aspecteLe esenţiaLe pentru evoLuţia construcţiei europene de La Uniunea Economică şi Monetară La cea PoLitică.

CapitoLuL 1 - O Europă paşnică: începuturiLe cooperării

“Europa nu este decât o voinţă comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocaţie comună…Unitatea europeană stă în spiritul european.”

- Bernard Voyenne -

Ideea de unitate europeană nu este nouă, ea reprezentând o preocupare mai veche pentru omenire. Astfel, Dante Aligheri în „La divina comedia” îşi imagina o Europă unificată, aflată sub conducerea unui suveran situat deasupra celorlalţi suverani. Limba comună urma să fie limba latina, iar moneda comună florinul, care avea o circulaţie largă în Europa datorită activităţii negustorilor din Florenţa.

La al treilea Congres Internaţional de Pace de la Paris din anul 1849, Victor Hugo afirma că „va veni o zi când vom vedea aceste două grupuri imense, Statele Unite ale Americii şi Statele Unite ale Europei, unul în faţa celuilalt, întinzându-şi mâinile, unul celuilalt, peste mări, schimbând produse, comerţ, industrie, arte, genii”.

Preview document

De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 1
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 2
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 3
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 4
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 5
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 6
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 7
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 8
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 9
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 10
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 11
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 12
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 13
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 14
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 15
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 16
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 17
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 18
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 19
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 20
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 21
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 22
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 23
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 24
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 25
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 26
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 27
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 28
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 29
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 30
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 31
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 32
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 33
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 34
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 35
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 36
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 37
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 38
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 39
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 40
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 41
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 42
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 43
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 44
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 45
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 46
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 47
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 48
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 49
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 50
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 51
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 52
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 53
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 54
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 55
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 56
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 57
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 58
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 59
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 60
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 61
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 62
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 63
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 64
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 65
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 66
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 67
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 68
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 69
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 70
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 71
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 72
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 73
De la uniunea economică și monetară, la cea politică - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • De la Uniunea Economica si Monetara, la Cea Politica.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Evoluția procesului de integrare economică în Europa

Introducere „Trebuie sa aceptam ca lucrurile se schimba si ca noi trebuie sa ne schimbam odata cu ele; faptul ca anumite practici au avut...

Relațiile Comerciale dintre România și Federația Rusă

Actualitatea temei. În condiţiile moderne, lumea fiind împărţită în ţări dezvoltate şi slab dezvoltate, unul din cei mai valoroşi factori ai...

Uniunea Economică și Monetară

CAPITOLUL I UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ Obiectivele UE erau determinate de pilierii pe care aceasta se “ susţinea”. Astfel, celor trei pilieri...

Uniunea Europeană și armonizarea politicilor economice

Uniunea Europeana Istoric Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de țări europeneși acoperă...

Te-ar putea interesa și

Etalonul monetar - tipuri de sisteme monetare

CAPITOLUL I MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC. Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei 1.1.Noţiune Moneda a contribuit substanţial la...

Geopolitica Uniunii Europene

II. INTRODUCERE Primul lucru la care m-am gândit când am realizat că proiectul meu constă în a scrie despre acest subiect a fost faptul că......

Evoluția și istoricul Uniunii Europene

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări, îmi propun să prezint trecutul lung și tumultuos al Uniunii Europene dar și starea actuală a procesului de...

Tratatul de la Maastricht

I.Tratatul de la Maastricht Tratatul de la Maastricht, sau Tratatul asupra Uniunii Europene, a fost semnat în februarie 1992, fiind concretizarea...

Formele integrării economice

Capitolul I. Noțiuni introductive privind integrarea economică 1.1 Noțiunea de integrare europeană În limba română, termenul de integrare...

România și Zona Euro

I. Premise. Adoptarea de către România a monedei euro constituie un pas crucial pentru economia unui stat membru, deoarece puterea de decizie în...

Instrumente de politică monetară ale BCE - Analiză politicii monetare unice în perioada 1999-2019

Capitolul 1 Cadrul politicii monetare unice În urma Tratatului de la Maastricht, semnat la data de 7 februarie 1992 de către Consiliul European,...

Principalele Caracteristici și Evenimente de Bază ale Uniunii Europene

I. Scurt istoric al Uniunii Europene Tentative de unificare a naţiunilor europene au existat încă dinaintea apariţiei statelor naţionale moderne....

Ai nevoie de altceva?