Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 10963
Mărime: 228.69KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: ADMINISTAREA AFACERILOR

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Date generale despre investiție

1.1 Conceptul de investiție

1.2 Clasificarea investiţiilor

1.3 Elementele financiare ale investiţiei

1.4 Politici şi strategii investiţionale

Capitolul 2. Noțiuni introductive privind studiul de fezabilitate

2.1. Studiul de fezabilitate –date generale

2.2 Rolul şi importanţa studiului de fezabilitate în luarea deciziei de investiții

2.3. Structura studiului de fezabilitate

2.4. Formularea deciziei de investiţie

Capitolul 3. Studiu de caz la firma S.C SIDEM S.R.L

3.1 Date generale

3.2 Costul investiției și sursele de finanțare.Influența factorilor calitativi și cantitativi asupra

rezultatelor economice.

3.3 Prezentarea situaţiei bilanţiere pentru urmatoarul exercitiu si calcularea urmatoarelor categorii de indicatori

3.4 Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficienței economice a investițiilor fiind supuse spre analiză trei variante de proiecte de investiții

3.5 Calculul indicatorilor propuşi de metodologia Băncii Mondiale folosind aceeași rată de actualizare

Capitolu 4 Concluzii

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL 1

INVESTIŢIA

1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale

Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară deosebit de complexă, fiind percepută cu semnificaţii şi sensuri diferite. Investiţiile sunt consecinţa principalei decizii financiare a întreprinderii, care presupune crearea de capacităţi de producţie, şi de comercializare. În definirea investiţiilor se are în vedere reflectarea anumitor caracteristici generale şi omogene ale acestora în raport cu modul de formare sau cu destinaţia pe care fondurile respective o primesc.

La prima vedere investiţia apare ca o operaţiune de modificare şi de creştere a patrimoniului iniţial: construcţii industriale şi civile; achiziţia, montajul şi instalarea unor echipamente industriale; cumpărarea unor maşini, utilaje etc. La o analiză mai profundă, investiţia este alocarea capitalurilor economisite în activităţi lucrative şi profitabile care să majoreze valoarea capitalurilor investite.

Investița într-o altă formulare reprezintă totalitatea resurselor ( materiale, umane, financiare, informații ) alocate pentru dezvoltarea-modernizarea forței productive a societății, a întregii vieți sociale, astfel încât să se creeze condițiile necesare obținerii unor efecte utile în viitor .

Conceptul de investiţie pote fi definit din puncte de vedere diferite şi anume: financiar, contabil (sau economic după alte opinii), juridic şi psihologic.

În sens financiar, investiţia reprezintă schimbarea unei sume de bani prezente şi certe, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile: achiziţionarea unei maşini pentru creşterea productivităţii muncii, construirea unei uzine în vederea sporirii producţiei, asimilarea unui brevet pentru fabricarea de noi produse. Tot în sens financiar, investiţiile reprezintă plasamente pe pieţele financiare ale excedentelor de rentă neconsumate, efectuate de deţinătorii acestora.

În sens contabil, investiţiile sunt considerate imobilizări concretizate în bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achiziţionate sau create în întreprindere, care rămân constante o perioadă mai lungă de timp (au o durată de viaţă mai mare de un an). Această abordare pune accentul pe conţinutul material al efortului investiţional şi pe valoarea şi durata de viaţă a investiţiei realizate.

Sub aspect juridic, investuţiile semnificând în acest caz achiziţii de bunuri sau elemente care constituie componente ale unui patrimoniu şi obiect al dreptului de proprietate (echipamente de producţie, bunuri, terenuri, valori mobiliare, bunuri imateriale etc.). Aceste bunuri pot aduce sau nu venituri posesorului lor, deci creşterea bogăţiei este în acest caz rezultatul creşterii proprietăţii.

Conceptul de investiţii are în prezent un conţinut foarte complex şi nu este abordat în mod unitar în literatura şi practica economică şi financiară internaţională. Într-o acepţiune largă , investiţiile reflectă plasamentul de capitaluri lichide (mijloace băneşti) atât în imobilizări pe termen lung de natură corporală, necorporală şi în participaţiuni, cât şi în imobilizări pe termen scurt. Într-o manieră asemănătoare, investiţiile sunt definite şi în reglementări legale privind investiţiile din ţara noastră (Ordonanţa nr.92/1997 privind stimularea investiţiilor directe), respectiv ca “participare la constituirea sau extinderea unei întreprinderi în oricare din formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acţiuni sau părţi sociale ale unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, precum şi înfiinţarea sau extinderea în România de sucursale de către societăţi comerciale străine”.

În sens restrâns , investiţiile reprezintă cheltuieli ce se efectuează pentru obţinerea de active imobilizate, prin contruire, reconstruire, lărgire, modernizare sau achiziţionare de maşini, utilaje. instalaţii, clădiri, mijloace de transport etc. Investiţiile sunt considerate şi cheltuielile referitoare la lucrări de proiectare, prospecţiuni şi explorări geologice şi pregătirea personalului ce va lucra la obiectivele de investiţie.

Indiferent de punctele de vedere conform cărora se definesc investiţiile, se pot observa câteva trăsături caracteristice :

• cu ocazia desfăşurării investiţiei se produce o transformare a valorii din formă bănească în forme materiale diverse ( echipamente materiale, bunuri financiare, informatii etc.) care au durate de viaţă economică îndelungate;

• prin procesele de valorificare care urmează se speră obţinerea unei valori suplimentare concretizată intr-un surplus monetar;

• operaţiunile de constituire a activelor imobilizate, dar mai ales cele de valorificare suportă numeroase riscuri care dau caracter aleatoriu rezultatelor;

• pe timpul desfăşurării investiţiei are loc o imobilizare de mijloace financiare al cărei cost trebuie acoperit în viitor de rezultatele nete sperate.

Investiţiile joacă un rol central, multiplicator în creşterea economică, influențând atât cererea, cât şi oferta pe piaţă. Scopul fundamental al investiţiilor este acela de a spori bogăţia proprietarilor (acţionarilor) şi, implicit, a valorii întreprinderii. Pe termen scurt, investiţiile vizează creşterea productivităţii, diversificarea activităţilor, îmbunănătăţirea condiţiilor de muncă, cu impact favorabil la nivel macroeconomic. Rolul investițiilor în circuitul economic și social este sugestiv schematizat în figura de mai jos:

Preview document

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 1
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 2
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 3
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 4
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 5
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 6
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 7
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 8
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 9
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 10
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 11
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 12
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 13
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 14
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 15
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 16
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 17
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 18
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 19
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 20
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 21
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 22
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 23
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 24
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 25
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 26
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 27
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 28
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 29
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 30
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 31
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 32
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 33
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 34
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 35
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 36
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 37
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 38
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 39
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 40
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 41
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 42
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 43
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 44
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 45
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 46
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 47
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 48
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 49
Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Importanta Studiului de Fezabilitate in Luarea Deciziei de Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Dobănda Bancară și Implicațiile Sale

Cap 1 Abordări teoretice privind dobănda bancară 1.1Formele dobănzi în cadrul unei economi Dobănda este o categorie complexă cu multe...

Investiții în Administrația Publică

Capitolul I Considerente privind administraţia publică 1.1. Tendinţe actuale în administraţia publică locală Societatea românească se află...

Analiza Diagnostic SC Turism Felix SA

1. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC A SC TURISM FELIX SA 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. TURISM FELIX S.A A. Elemente de identificare a) Denumire:...

Strategii pe piața autoturismelor din România

Capitolul 1. Piaţa şi mediul economic concurenţial 1.1. Mediul de afaceri contemporan Mediul de afaceri reprezintă ansamblul reglementărilor...

Te-ar putea interesa și

Decizia de investiție

Cap.I Aspecte privind investiţiile 1.1. Noţiuni conceptuale Noţiunea de investiţie este sinonimul cu: alocare, plasare, dotare, iar într-un sens...

Studiu de Fezabilitate

INTRODUCERE Trăim într-o lume aflată într-o continuă schimbare şi perspectiva din care privim lucrurile se modifică uneori de la o clipă la alta....

Strategii investiționale în afaceri - studiu de fezabilitate SC Ferma de Animale SRL

1. Propuneți o idee de afaceri inovativă și motivați alegerea făcută Trăim într-o lume aflată într-o continuă schimbare şi perspectiva din care...

Studiul de Fezabilitate - Baza pentru Fundamentarea Deciziei Investitionale

Introducere Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii care în final participă la realizarea procesului de...

Economia de Piață

CUVÂNT ÎNAINTE Având în vedere contextul creat în economia româneasca după decembrie 1989, şi anume trecerea la economia de piaţă, întreprinderile...

Proiecte Economice - System Client

Cap. 1. Studiu de fezabilitate a aplicaţiei proiectate Activitatea de initiere a unui proiect este una din cele mai laborioase, pentru că este...

Managementul Investițiilor

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ALE EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR 1.1 Investiţiile – suportul material al retehnologizării agenţilor economici şi...

Procesul Investițional

TEMA: Procesul Investiţional 1. Conţinutul procesului investiţional 2. Etapele procesului investiţional 3. Studiul de fezabilitate 4. Baza...

Ai nevoie de altceva?