Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 21216
Mărime: 880.34KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Gabriela Ignat
Facultatea de Zootehnie
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

Lista figurilor ...6

Lista tabelelor ...7

Introducere ... 8

PARTEA I - CONSIDERAȚII GENERALE

Capitolul 1- Analiza indicatorilor de performanță financiară .. 10

1.1 - Noțiuni introductive 10

1.2 - Conceptul de performanță ... 13

1.3 - Sursele de informație privind diagnosticul peformanțelor economico-financiare .. 20

1.4 - Analiza indicatorilor de performanță financiară . 24

Capitolul 2 - Aspecte generale privind firma S.C. MARCEL S.R.L., Răchiteni, Iași 28

2.1 - Prezentare generală . 29

2.2 - Aspecte economico-financiare 30

PARTEA A II-A - CONTRIBUȚII PERSONALE

Capitolul 3 - Studiu de caz - firma S.C. MARCEL S.R.L., Răchiteni, Iași .. ... 43

3.1 - Metodologia de cercetare 44

3.2 - Analiza marjei comerciale .. 45

3.3 - Analiza cifrei de afaceri .. 47

3.4 - Analiza valorii adăugate . 51

3.5 - Excedentul brut din exploatare . .. 57

3.6 - Analiza rezultatului brut al exploatării ... 59

3.7 - Analiza rezultatului brut al exercițiului .. 61

3.8 - Analiza rezultatului net al exercițiului 65

3.9 - Concluzii și sugetii .. 68

Concluzii . 70

Bibliografie . 72

Extras din document

Introducere

Situația economico-financiară a entității economice constituie reliefarea statică și amplă a întregii activități de comercializare și exploatare, a modului de gestionare și administrare a resurselor materiale, financiare și umane.

Studierea, ca sistem științific de sine stătător, utilizează informațiile oferite de actele contabile de sinteză și care se bazează pe o metodologie proprie, leagă și analizează aceste informații, în sensul obiectivelor economico-financiare pe care și le propune societatea.

Valențele sistemului contabil din țara noastră oferă posibilitatea exercitării analizei financiare, care constituie activitatea de diagnosticare a situației de performanță financiară a firmei. Se consideră că ea poate constitui un instrument managerial care este menit să contribuie la menținerea și evoluția societății într-un mediu concurențial tot mai dens, precum și la înțelegerea situației anterioare și prezentului, în scopul implementării obiectivelor strategice care vor urma.

Situația financiară are la bază un set de cifre și informații preluate din actele contabile de sinteză: bilanțul, contul de profit și pierderi, și anexa la bilanț. Aceasta nu se limitează însă numai la folosirea cifrelor și informațiilor din actele contabile în starea lor inițială. Acestea sunt prelucrate și transformate în vederea obținerii unor informații în măsură să satisfacă scopul și obiectivele analizei financiare, în acest scop, bilanțului contabil i se aduc o serie de corecții, el stând la baza întocmirii bilanțului financiar și a bilanțului funcțional.

În realizarea acestei lucrări, am utilizat pentru analiză, bilanțul contabil și pe baza acestuia am determinat bilanțul financiar-economic. Pornind de la bilanțul patrimonial care a reținut criteriul destinației(investiții-exploatare-trezorerie), construcția bilanțului financiar impune o nouă clasificare, care este posibilă îndeosebi datorită informațiilor referitoare la scadențele, creanțelor și datoriilor.

Bilanțului financiar-economic îi este caracterisc faptul că posturile de activ și pasiv sunt calculate la valoarea lor netă, iar construcția lui se bazează pe gradul de exigibilitate al elementelor de pasiv și gradul de lichiditate al elementelor de activ, indiferent de conținutul economic al acestora.

În realizarea bilanțului financiar se utilizează bilanțul contabil (după distribuiea profitului) asupra căruia, pe baza amănuntelor din anexa la bilanț se aplică următoarele corecții:

a) retratarea posturilor bilanțiere, ce constuie:

- excluderea componentelor de activ-fictiv, acestea reprezentând nonvalori, care corespund unor caracteristici care în caz de vânzare nu pot da naștere unui flux de numerar, acestea constau din: cheltuieli de constituire ocazionate de creare, creștere, reducere de capital, cheltuieli de cercetare-evoluție, fond comercial, decontări cu asociații privind capitalul, cheltuielile înregistrate în avans, diferențe de conversie-activ, decontări din operații în curs de clarificare și prime de rambursare a obligațiunilor. În vederea menținerii unei egalității bilanțiere, atunci când componentele de activ sunt excluse, este necesar reducerea cu aceeași valoare și pasivul bilanțului, adică să diminuarea capitalul permanent;

- retratarea conturilor de regularizare-pasiv, acestea fiind constiuite din diferențe de conversie-pasiv, veniturile înregistrate în avans cu valoarea acestora se majorează rezervele și decontările din operațiile în curs de clarificare (soldul creditor) cu valoare cărora se majorează capitalurile proprii;

- retratarea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli, astfel, dacă constituie componente fără componentă reală, vor fi inttroduse la capitaluri proprii, iar în cazul în care au un scop bine definit și există o probabilitate mare de folosință a lor, vor fi asimilate datoriilor;

b) consemnarea datoriei fiscale care determină pe de o parte micșorarea capitalurilor proprii, iar pe de altă parte, evoluția datoriilor într-un timp scurt;

c) reorganizarea datelor bilanțiere prin agregarea anumitor elemente și micșoarea altora în funcție de lichiditate, exigibilitate, astfel încât obținându-se indici semnificativi pe plan financiar-economic, adică: în cazul activului, corecțiile urmăresc rezultate a două mărimi și anume imobilizări mai mari de un an și active circulante mai mici de un an; în cazul pasivului se urmărește rezultatului de capitaluri permanente formate din capitaluri proprii și împrumuturi pe termen mediu și lung și datorii într-un timp scurt cu o exigibilitate mai mică de un an.

Capitolul 1 - Analiza indicatorilor de performanță financiară

Abordările relatate prin standarde internaționale de contabilitate IAS/IFRS prin performanțe economic-financiar se face referire la veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale unei societăți economice. Informațiile cu privire la aceste structuri financiar-economice sunt oferite în mod express de către Contul de Profit și Pierdere însă o parte din notele cu scop explicativ ce vin să completeze datele care privesc performanțele societății economice. Aci se face referire la notele explicative cu caracter obligatoriu de întocmit potrivit reglementărilor în vigoare contabile (O.M.F.P. nr. 1752/2005) și anume: „Analiza rezultatului din exploatare”, „Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari”, „Active imobilizate”, „Provizioane”.

1.1 - Noțiuni introductive

Modificările sociale și economice la nivelulîntregului glob a condus la modificarea modului de gândire și de desfășurare a afacerilor societăților economice. La nivel internațional au loc consultări publice din ce în ce mai intense și mai dese pe tema responsabilității societăților, comportament care ar trebui să respecte fundamentele termenului de „dezvoltare durabilă”.

Performanța continuă să reprezinte obiectivul oricărei organizații deoarece numai prin performanță organizațiile au posibilitatea de a evolua și de a se dezvolta.

Performanța organizațională consituie cel mai importantă mod de măsurare a realizării unei firme, cu ajutorul unui set de indici care arată rezultatele diferitelor elemente ale acesteia. Scopul este de a arăta rolul și necesitatea activităților de monitorizare și evaluare în vederea evoluției performanțelor și îmbunătățirii eficienței în sectorul economic, oferind totodată și un suport metodologic pentru desfășurarea acestor activități.

În perioadele de timp mai puțin stabile, un mare avantaj pe care trebuie să-l dețină o societate este capacitatea de a recunoaște soluții într-un timp scurt și cu puține informații la dispoziție, dar care să fie structurate; de a avea capacitatea să măsoare în continuare toate mișcările companiei cât și ale pieței - clienți, competitori și furnizori; de a realiza sistemul în așa mod încât să permită verificarea rezultatelor înainte de a fi puse în practică, deoarece riscul unei decizii eronate este ridicat și de cele mai multe ori decizia este ireversibilă.

Bibliografie

1. Albu, N., Albu, C., Soluții practice de eficentizare a activităților și e creștere a performanței organizaționale, Editura Ceccar, București, 2005

2. Bărbulescu, C., Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economic. Strategii și politici de redresare și dinamizare a activității, Editura Economica, București, 2002

3. Carmen Luiza Costuleanu, Gabriela Ignat, 2017 - Contabiltate generală, caiet de lucrări practice, Ed. StudIs, ISBN 978-606-775-669-2, 233 pag

4. Chiran Aurel, Ciurea Ioan Valeriu, Elena Gindu, Gabriela Ignat, 2006 - Management, marketing și gestiune economică, Editura Performantica

5. Doina Cojoc, Gabriela Ignat, 2003, Contabilitate și analiza economico financiară, Lucrări practice, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași

6. Doina Cojoc, Gabriela Ignat, Constantin Iațco, 2008 - Contabilitate pentru ingineri, Lucrări practice, Ed PIM, ISBN 978-606-520-153-8, 151 pag

7. Elena Enache, Marius Gust, Mihaela Diaconu - Analiza economico-financiară, Editura Independența Economică, 1998

8. Gabriela Ignat, Doina Cojoc, 2008 - Bilanțul contabil și reușita economică, Editura PIM, Iași

9. Gabriela Ignat, Lilia Șargu, Teodor Bivol, 2020 - Performanță prin management și comunicare financiară, Chișinău: Lira, (Tipogr. "Adrilang") ISBN 978 - 9975-3287-8-4.334:005.3(075)I-39, 219 pag

10. Gabriela Ignat, Andreea Alexandra Timofte, 2017 - Contabilitate și gestine economică; Caiet de lucrari practice , Ed StdIS, ISBN 978-606-775-544-2, 180 pag

11. Gabriela Ignat, Carmen Luiza Costuleanu, 2017 - Contabilitate și analiză economico financiară, Caiet de lucrări practice, Ed StudIs, ISBN 978-606-775-749-1, 200 pag

12. Gabriela Ignat, 2016 - Contabilitate și gestiune economică, Ed.”Ion Ionescu de la Brad”, ISBN 978-973-147-229-4, 126 pag

13. Gabriela Ignat, 2016 - Contabilitate și analiză economico financiară, Ed.”Ion Ionescu de la Brad”, ISBN 978-973-147-228-7, 218 pag

14. Gabriela Ignat, 2014 - Spirala contabilității - contabilitate generală, Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, ISBN 978-973-147-160-0, 278 pag

15. Gabriela Ignat, Doina Cojoc, 2008 - Bilanțul contabil și reușita economică, Ed. Pim ISBN 9978-606-520-222-1, 112 pag

16. Georgeta Vintilă, Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2000

17. Ghic, G., Grigorescu, C., J., Analiza Economico-financiară, Ed. Universitară, București, 2008

18. Jianu, I., Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii, Editura Ceccar, București, 2007

19. Maxim, E., Diagnosticarea și evaluarea organizațiilor, Editura Sedcom Libris, Iași, 2010

20. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice și aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006

21. Paraschivescu, D. M., Managementul contabilității financiare, Editura Tehnopress, Iași, 2008

22. Păvăloaia, Willi și colab. Diagnosticul și evaluarea întreprinderii. Iași, Tehnopress, 2006

23. Petrescu, S., Analiză și diagnostic financiar, Ghid teoretico-aplicativ, Editura Ceccar, București, 2006

24. Solomon, D., Analiza Diagnostic și evaluarea performanței economico-financiare a întreprinderilor comerciale, Editura Alma-Mater, Bacău, 2010

25. Verboncu, Ion, Zalman, Michael. Management și performanțe. București, Editura Universitară, 2005

26. Zybaczynski, G., Manole, V., Îmbunătățirea continuă și managementul variaților pentru creșterea performanțelor, Editura Irecson, București

27. www.bnr.ro

28. www.economiaintreprinderii.ro/cap27/s4.html

29. www.macrostandard.ro/indicatori_analiza_financiara.html

30. www.marcel.com.ro

31. documente oficiale/contabile ale firmei S.C. MARCEL S.R.L.

Preview document

Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 1
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 2
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 3
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 4
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 5
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 6
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 7
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 8
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 9
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 10
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 11
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 12
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 13
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 14
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 15
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 16
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 17
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 18
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 19
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 20
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 21
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 22
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 23
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 24
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 25
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 26
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 27
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 28
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 29
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 30
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 31
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 32
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 33
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 34
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 35
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 36
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 37
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 38
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 39
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 40
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 41
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 42
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 43
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 44
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 45
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 46
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 47
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 48
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 49
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 50
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 51
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 52
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 53
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 54
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 55
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 56
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 57
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 58
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 59
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 60
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 61
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 62
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 63
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 64
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 65
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 66
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 67
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 68
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 69
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 70
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 71
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 72
Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Indicatori de performanta calculati pe baza situatiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Rachiteni, Iasi.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?