Instituțiile Publice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 36575
Mărime: 156.35KB (arhivat)
Publicat de: Semtex O.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 7
 2. CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE ŞI SPECIFICE PRIVIND ORAGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE
 3. 1.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ-ORGANISM SPECIALIZAT AL STATULUI
 4. 1.1.1. Conceptul de patrimoniu la instituţiile publice 9
 5. 1.1.2. Organizarea şi clasificarea sistemului instituţiilor publice 13
 6. 1.2. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE
 7. 1.2.1. Contabilitatea - sursă informaţională în instituţia publică 15
 8. 1.2.2. Reguli de bază privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice 19
 9. 1.2.3. Documente justificative şi registre contabile utilizate în ţinerea evidenţei contabile la instituţiile publice 23
 10. 1.2.4. Compartimentul financiar-contabil în instituţiile publice - rol, activităţi desfăşurate 27
 11. 1.3. PARTICULARITĂŢILE UNITĂŢII MILITARE CA INSTITUŢIE PUBLICĂ
 12. 1.3.1. Dispoziţii generale privind organizarea şi conducerea contabilităţii în organizaţia militară 28
 13. 1.3.2. Elementele de activ şi de pasiv ale unităţilor Ministerului Apărării Naţionale 31
 14. CAPITOLUL II: REPERE TEORETICE PRIVIND INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV ALE INSTITUŢIEI PUBLICE
 15. 2.1. CONCEPTUL DE INVENTARIERE. CLASIFICAREA ŞI FUNCŢIILE INVENTARIERII 35
 16. 2.2. METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII INVENTARIERII. ETAPELE INVENTARIERII
 17. 2.2.1. Pregătirea şi organizarea activităţii de inventariere 42
 18. 2.2.2. Efectuarea inventarierii 45
 19. 2.2.3. Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv inventariate şi stabilirea rezultatelor inventarierii. 49
 20. 2.3. PARTICULARITĂŢI PRIVIND INVENTARIEREA ÎN UNITATEA MILITARĂ
 21. 2.3.1. Generalităţi privind inventarierea în unitatea militară 56
 22. 2.3.2. Pregătirea şi organizarea inventarierii în unitatea militară. 58
 23. 2.3.3. Efectuarea inventarierii în unitatea militară 61
 24. 2.3.4. Stabilirea rezultatelor inventarierii în unitatea militară 62
 25. CAPITOLUL III: MODALITATEA DE REGULARIZARE ŞI CONTABILIZARE A DIFERENŢELOR CONSTATATE LA INVENTAR
 26. 3.1. PERISABILITĂŢI ŞI SCĂZĂMINTE ÎN DOMENIUL MILITAR 71
 27. 3.2. REGULARIZAREA ŞI COMPENSAREA DIFERENŢELOR CONSTATE LA INVENTARIERE 73
 28. 3.3. ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A REZULTATELOR INVENTARIERII
 29. 3.3.1. Contabilizarea rezultatelor inventarierii la instituţiile publice 74
 30. 3.3.2. Înregistrarea în evidenţa contabilă şi operativă a rezultatelor inventarierii la unităţile militare care aplică experimental Noul plan de conturi 80
 31. 3.4. CERCETAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI RĂSPUNDEREA MATERIALĂ 91

Extras din licență

INTRODUCERE

Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale puterii şi administraţiei de stat, organe legislative, organe judeţene, organe ale puterii executive centrale şi locale. Toate entităţile de drept public sunt ca orice persoană juridică titulare de patrimoniu; ele posedă un ansamblu de bunuri corporale şi necorporale necesare desfăşurării activităţii lor economice, sociale, politice ori culturale (după caz), bunuri din a căror utilizare şi gestionare rezultă drepturi şi obligaţii cu valoare economică, cuantificarea elementelor de activ şi de pasiv la nivel global, cât şi la nivel structural realizându-se prin inventariere.

Punerea de acord a tuturor formelor de evidenţă cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiilor publice, asigură premisele îndeplinirii obiectivului fundamental în ceea ce priveşte produsele şi instrumentele financiar-contabile, în sensul prezentării prin intermediul situaţiilor financiare anuale de închidere a exerciţiului financiar doar a acelor informaţii caracterizate prin sinceritate, fidelitate şi realitate. În această formă, informaţiile sunt deosebit de relevante şi pentru prevenirea unor consecinţe cu implicaţii nefavorabile în gestionarea elementelor de activ şi de pasiv ale instituţiei şi implicit în adoptarea de către conducători (ordonatori de credite) a unor decizii care să nu concorde cu realitatea.

În această lucrare de licenţă, dată fiind importanţa inventarierii în ceea ce priveşte administrarea, verificarea existenţei şi asigurarea integrităţii patrimoniului instituţiilor publice, prezint modalitatea teoretică de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de activ şi de pasiv ale acestor unităţi patrimoniale, reglementată de prevederile legale în vigoare la această dată, precum şi modalitatea de transpunere în practică a actelor normative pentru desfăşurarea activităţilor specifice inventarierii în vederea înregistrării în evidenţa contabilă a diferenţelor constatate la inventar şi realizării documentaţiei necesară a se întocmi ca urmare a constatărilor făcute.

Lucrarea de licenţă tratează problematica inventarierii elementelor de activ şi de pasiv ale instiutiilor publice şi a modalităţii de înregistrare în contabilitate a rezultatelor operaţiunilor într-o strucutră formată din trei capitole care reprezintă abordarea teoretică a temei propuse, completată de studiul de caz realizat în capitolul IV.

Capitolul I prezintă câteva dintre aspectele generale şi specifice ale organizării şi funcţionării instituţiilor publice ca organisme specializate prin care Statul îşi organizează şi desfăşoară activităţile.

Aspectele generale se referă atât la conţinutul noţiunii de patrimoniu al instituţiilor publice prezentat prin prisma mai multor abordări, cât şi la modalitatea de conducere a contabilităţii de către compartimentul financiar-contabil al acestora.

Aspectele specifice ale organizării şi funcţionării instituţiilor publice fac referire la prezentarea particularităţilor modului de organizare şi conducere a contabilităţii elementelor de activ şi de pasiv ale unităţilor Ministerului Apărării Naţionale.

Capitolul II cuprinde prezentarea pe larg a reperelor teoretice necesare organizării şi desfăşurării operaţiunilor de inventariere, în scopul asigurării cuprinderii celor două laturi vizate de orice activitate de inventariere, indiferent de tipul său: latura cantitativă care presupune punerea de acord a cantităţilor şi valorilor înregistrate în contabilitate cu cele constatate faptic şi latura calitativă dată de evaluarea cu precizie a bunurilor şi/sau valorilor supuse inventarierii.

În acest capitol prezint atât metodologia desfăşurării inventarierii pentru fiecare etapă a procesului, arătând pentru întreg personalul implicat măsurile ce trebuie luate, responsabilităţile fiecăreia şi operaţiunile ce urmează a fi efectuate în vederea creării condiţiilor favorabile desfăşurării în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi stabilirii rezultatelor, cât şi particulărităţile care apar în derularea acestora în unităţile militare ca deţinătoare de bunuri şi valori specifice obiectului său de activitate (armament şi muniţie, tehnică de luptă, maşini şi utilaje pentru sprijin de luptă, echipament, materiale de resort).

Capitolul III este alocat exclusiv prezentării operaţiunilor desfăşurate ulterior stabilirii rezultatelor inventarierii, prezentând modalitatea de regularizare şi contabilizare a diferenelor constatate la inventar.

Structurat pe patru subcapitole, acesta tratează în ordinea desfăşurării activităţilor de regularizare operaţiunile executate în vederea efectuării compensărilor cantitative între diferenţele constatate, stabilirii perisabilităţilor admise pentru toate categoriile de bunuri şi efectuării înregistrărilor în evidenţele contabile şi operative a rezultatelor acestor operaţiuni (atât după Planul de conturi pentru instituţii publice, cât şi după Noul plan de conturi aplicat experimental de unele instituţii publice şi unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale), în vederea realizării concordanţei între existentul faptic de bunuri şi valori şi cel înscris în evidenţa contabilă. Ultimul subcapitol prezintă formele de răspundere a personalului pentru pagubele produse patrimoniului Ministerului Apărării Naţionale şi constatate cu ocazia inventarierii, precum şi modalitatea de cercetare şi stabilire a răspunderii pentru acestea în sarcina persoanelor care se fac vinovate de producerea lor.

Studiul de caz din Capitolul IV este o aplicare în practică a noţiunilor teoretice prezentate în primele capitole. Este realizat la una din gestiunile U.M. 01766 Bucureşti, respectiv la gestiunea materiale şi tehnică de resortul hrănirii.

CAP. I: ASPECTE GENERALE ŞI SPECIFICE PRIVIND ORAGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE.

1.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ – ORGANISM SPECIALIZAT AL STATULUI

1.1.1. Conceptul de patrimoniu la instituţiile publice

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute elaborează procedee de evidenţă, calcul, analiză şi control în expresie valorică a existenţei şi stării precum şi a mişcării şi transformării patrimoniului. Obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute

Obiectul contabilităţii instituţiilor publice îl constituie pe de o parte patrimoniul public (aflat în administrarea instituţiei) şi patrimoniul privat al instituţiei, cu drepturile şi obligaţiile rezultate din activitatea desfăşurată, iar pe de altă parte constituirea de venituri şi cheltuielile efectuate din alocaţii bugetare şi extrabugetare, rezultatele activităţii desfăşurate şi închiderea exerciţiului bugetar

Patrimoniul reprezintă obiectul unui drept, respectiv al dreptului de proprietate, ca drept real asupra bunului. În această calitate, patrimoniul exclude terţele persoane de la beneficiul acestui drept cu caracter pecuniar, în consecinţă, el putând fi evaluat şi exprimat în echivalent bănesc.

Explicaţia noţiunii de patrimoniu trebuie să pornească în mod logic de la originea acesteia, respectiv patrimonium, care în limba latină desemna averea sau moştenirea lăsată de înaintaşi. Expresia are corespendenţă şi în alte lexicuri grefate pe limba latină sub formele: le patrimoine în limba franceză, il patrimonio în limba italiană, el patrimonio în limba spaniolă. Menţionez că în limba engleză şi germană nu se utilizează termenul de patrimoniu, ci doar conţinutul său economic şi juridic; în consecinţă, în contabilitatea anglo-saxonă termenul de patrimoniu este substituit de cele două componente ale sale, respectiv avere pentru activ şi capital pentru pasiv

În abordarea patrimoniului din punct de vedere contabil se are în vedere totalitatea bunurilor aparţinând instituţiei publice, dobândite în cadrul relaţiilor de drepturi şi obligaţii. Patrimoniul reprezintă o unitate sintetică de structură, o entitate autonom constituită, distinctă atât faţă de persoana căreia îi aparţine, cât şi faţă de fiecare element din care este compus. Orice element component al patrimoniului îndeplineşte o funcţie dublă:

- componentă a întregului, calitate care îl integrează în structura şi funcţiile întregului;

Preview document

Instituțiile Publice - Pagina 1
Instituțiile Publice - Pagina 2
Instituțiile Publice - Pagina 3
Instituțiile Publice - Pagina 4
Instituțiile Publice - Pagina 5
Instituțiile Publice - Pagina 6
Instituțiile Publice - Pagina 7
Instituțiile Publice - Pagina 8
Instituțiile Publice - Pagina 9
Instituțiile Publice - Pagina 10
Instituțiile Publice - Pagina 11
Instituțiile Publice - Pagina 12
Instituțiile Publice - Pagina 13
Instituțiile Publice - Pagina 14
Instituțiile Publice - Pagina 15
Instituțiile Publice - Pagina 16
Instituțiile Publice - Pagina 17
Instituțiile Publice - Pagina 18
Instituțiile Publice - Pagina 19
Instituțiile Publice - Pagina 20
Instituțiile Publice - Pagina 21
Instituțiile Publice - Pagina 22
Instituțiile Publice - Pagina 23
Instituțiile Publice - Pagina 24
Instituțiile Publice - Pagina 25
Instituțiile Publice - Pagina 26
Instituțiile Publice - Pagina 27
Instituțiile Publice - Pagina 28
Instituțiile Publice - Pagina 29
Instituțiile Publice - Pagina 30
Instituțiile Publice - Pagina 31
Instituțiile Publice - Pagina 32
Instituțiile Publice - Pagina 33
Instituțiile Publice - Pagina 34
Instituțiile Publice - Pagina 35
Instituțiile Publice - Pagina 36
Instituțiile Publice - Pagina 37
Instituțiile Publice - Pagina 38
Instituțiile Publice - Pagina 39
Instituțiile Publice - Pagina 40
Instituțiile Publice - Pagina 41
Instituțiile Publice - Pagina 42
Instituțiile Publice - Pagina 43
Instituțiile Publice - Pagina 44
Instituțiile Publice - Pagina 45
Instituțiile Publice - Pagina 46
Instituțiile Publice - Pagina 47
Instituțiile Publice - Pagina 48
Instituțiile Publice - Pagina 49
Instituțiile Publice - Pagina 50
Instituțiile Publice - Pagina 51
Instituțiile Publice - Pagina 52
Instituțiile Publice - Pagina 53
Instituțiile Publice - Pagina 54
Instituțiile Publice - Pagina 55
Instituțiile Publice - Pagina 56
Instituțiile Publice - Pagina 57
Instituțiile Publice - Pagina 58
Instituțiile Publice - Pagina 59
Instituțiile Publice - Pagina 60
Instituțiile Publice - Pagina 61
Instituțiile Publice - Pagina 62
Instituțiile Publice - Pagina 63
Instituțiile Publice - Pagina 64
Instituțiile Publice - Pagina 65
Instituțiile Publice - Pagina 66
Instituțiile Publice - Pagina 67
Instituțiile Publice - Pagina 68
Instituțiile Publice - Pagina 69
Instituțiile Publice - Pagina 70
Instituțiile Publice - Pagina 71
Instituțiile Publice - Pagina 72
Instituțiile Publice - Pagina 73
Instituțiile Publice - Pagina 74
Instituțiile Publice - Pagina 75
Instituțiile Publice - Pagina 76
Instituțiile Publice - Pagina 77
Instituțiile Publice - Pagina 78
Instituțiile Publice - Pagina 79
Instituțiile Publice - Pagina 80
Instituțiile Publice - Pagina 81
Instituțiile Publice - Pagina 82
Instituțiile Publice - Pagina 83
Instituțiile Publice - Pagina 84
Instituțiile Publice - Pagina 85
Instituțiile Publice - Pagina 86
Instituțiile Publice - Pagina 87
Instituțiile Publice - Pagina 88
Instituțiile Publice - Pagina 89
Instituțiile Publice - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale

CAPITOLUL I ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ECONOMIEI 1.1. Conceptul şi tipologia ăntreprinderii 1.1.1. Definirea întreprinderii Desigur pentru...

Posibilități de Creștere a Competitivității Produselor și Serviciilor în Cadrul SC Lorben SRL Tecuci

Capitolul 1. Analiza nivelului competiţiei şi competitivităţii în România Relansarea economică a României, noţiune îndelung dezbătută şi utilizată...

Datoria publică a României în perioada 2008-2010

Introducere Lucrarea de față reprezintă o încercare de a trata tema “Datoria publică internă și externă a României în perioada 2008-2010 ” și de a...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Contabilitatea Calculul și Evidența Stocurilor la Ratt

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMISOARA 1.1. ISTORIA TRANSPORTULUI MUNICIPAL Prin decizia Primăriei Municipiului...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Comunicarea între Instituțiile Publice Europene și Instituțiile Publice Naționale

Comunicarea între Instituţiile Publice Europene şi Instituţiile Publice Naţionale "Omul poate dobândi diferite competente în viată, inclusiv pe...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice

1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE IN INSTITUTIA PUBLICA 1.1.PREZENTAREA GENERALA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BOTOSANI Municipiul Botosani este...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Reevaluarea și Amortizarea Activelor Fixe Aflate în Patrimoniul Instituțiilor Publice o Noutate în Politica Contabilă a Instituțiilor Publice

.1. Reevaluarea activelor fixe Prin Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul...

Interdependența dintre Instituțiile Publice și Instituțiile Private

Organizații publice și organizații private Organizaţiile reprezintă entităţi considerate a fi complexe şi dificil de a da o definiție concretă....

Organizații publice

1. Definitie, clasificari 1.1.Ce este organizatia publica? “Organizatiile sunt unitati sociale (sau grupuri umane) construite si reconstruite in...

Ai nevoie de altceva?