Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A.

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 26772
Mărime: 175.75KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ion Pereş
Specializare: Contabilitate Şi Informatică De Gestiune

Cuprins

Cap. I Prezentarea firmei 1

1.1.Obiectul de activitate 1

1.2.Structura organizatorică 2

1.3.Descrierea fluxului tehnologic 5

1.4.Organizarea contabilităţii patrimoniului 6

1.5.Forma de înregistrare contabilă 7

Cap. II Aspecte generale privind situaţiile financiare anuale 8

2.1. Consideraţii generale şi perspectivele contabilităţii 9

2.2.Sfera de cuprindere 10

2.3.Informaţii furnizate de situaţiile financiare 11

2.4. Organizarea şi conducerea contabilităţii 12

Cap. III Forma situaţiilor financiare 14

3.1.Prezentarea situaţiilor financiare anuale 14

3.2.Principii contabile 16

3.3.Tratamente contabile 17

3.4.Normalizarea şi armonizarea situaţiilor financiare 19

Cap. IV Structura şi conţinutul situaţiilor financiare anuale 21

4.1. Bilanţul 21

4.2.Contul de profit şi pierdere 34

4.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu 41

4.4. Situaţia fluxurilor de trezorerie 42

4.5. Politici contabile şi note explicative 43

Cap. V Concluzii 45

Anexe 47

Bibliografie

Extras din document

1.1.Obiectul de activitate

În data de 28 august 2000, prin actul constitutiv al Soc. Com. RED SYSTEMS SA, cei 72 de acţionari prin încheierea de autentificare dată în faţa notarului au hotărât înfiinţarea acestei societăţi. Prin încheierea întocmită de către judecătorul delegat de Tribunalul judeţean la Oficiul Registrului Comerţului Timişoara nr. 1193 din 28 noiembrie 2000 constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată prin OUG nr. 32/1997 şi a Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, admite cererea de înmatriculare şi autorizează constituirea Soc. Com. RED SYSTEMS SA potrivit actului constitutiv sus menţionat. Astfel societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timişoara sub nr. J35/1191/5 decembrie 2000 şi înregistrată la Administraţia Financiară Timişoara prin codul fiscal nr. R 13580937 din 8 septembrie 2000.

Sediul societăţii:

Soc. Com. RED SYSTEMS SA are sediul social în Timişoara, str. Aştrilor, nr. 3.

Forma juridică: Soc. Com. RED SYSTEMS SA este societate cu răspundere limitată fiind persoană juridică română.

Forma de proprietate: Soc. Com. RED SYSTEMS SA are forma de proprietate privată deoarece capitalul firmei este depus de către două persoane particulare.

Obiectul de activitate: Conform codurilor de clasificare a activităţilor din economia naţională (CAEN) aprobat prin HG nr. 656/1997 Soc. Com. RED SYSTEMS SA şi-a stabilit următoarele domenii principale de activitate:

- cod CAEN 3330 - execuţie de echipamente de măsură, reglare

şi control pentru procese industriale;

- cod CAEN 5164 - comerţ cu ridicata ale maşinilor de birou şi ale

echipamentelor informatice;

Conform actului constitutiv încheiat la data de 28 august 2000, al Soc. Com. RED SYSTEMS SA, cei 72 de acţionari au stabilit împreună numirea administratorului firmei şi au hotărât în baza obiectivelor stabilite prin codurile CAEN ca firma să desfăşoare activitatea de fabricare a sistemelor electronice de diverse tipuri, urmând ca asamblarea acestora cu componentele respective aduse din import şi achiziţionate din piaţa internă să se facă în atelierul societăţii. Produsele astfel obţinute să fie valorificate atât clienţilor interni cât şi clienţilor externi pe bază de contracte de vânzare-cumpărare, oferta fiind efectuată letric prin corespondenţă şi prin mijloace audio-vizuale.

De menţionat că unul din principalele obiective ale societăţii constă în diversificarea unui evantai mult mai mare privind producţia proprie a componentelor pentru fabricarea şi asamblarea calculatoarelor de diferite performanţe precum şi a echipamentelor de automatizare care să fie competitive pe piaţa internă şi mai ales pe piaţa externă unde concurenţa este susţinută intens de către firme de prestigiu internaţional, specializate în acest domeniu. La data prezentei societatea are asigurate contracte externe cu firme din SUA, Germania şi Italia în condiţii avantajoase, iar pentru livrările efectuate până în momentul de faţă nu s-au făcut returnări de produse în ceea ce priveşte calitatea executării lor. Astfel, prin livrările de produse destinate pieţei internaţionale societatea a reuşit să se impună din punct de vedere tehnic şi calitativ ce constituie un aspect notabil în relaţiile cu clienţii, fapt ce va determina pentru viitor asigurarea unui portofoliu de comenzi mai mari din partea clienţilor externi.

Capitalul social:

Societatea având caracter privat, capitalul social subscris este de 72.002.460 mii lei din care 45.000.000 mii lei reprezintă aport în numerar, iar 27.002.460 mii lei reprezintă aport în natură. Capitalul social subscris este vărsat integral în sumă de 72.002.460 mii lei şi este format din 10.000 acţiuni, iar valoarea unei acţiuni este de 7.200.246 lei.

Administrarea societăţii:

Pentru funcţia de administrator a fost angajată o persoană de cetăţenie română, numire depusă şi la Oficiul Registrului Comerţului Timişoara, în urma acceptării acestuia. În această calitate administratorul a primit împuternicirea de a reprezenta societatea în raporturile cu instituţiile de stat şi terţii, având dreptul să încheie acte în interesul profitabil al firmei cu orice persoană fizică sau juridică în scopul realizării obiectului de activitate.

Comisia de cenzori:

Acţionarii au hotărât ca activitatea desfăşurată în cadrul firmei şi gestionarea patrimoniului să fie supravegheată de către o comisie de cenzori din care un cenzor trebuie să fie expert contabil.

Durata societăţii:

Prin actul constitutiv, asociaţii au stabilit ca durata societăţii să fie nelimitată.

Modul de dizolvare şi lichidare:

Se va efectua conform Legii nr. 31/1990 modificată şi completată prin OUG nr. 32/1997 privind societăţile comerciale sau Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

1.2.Structura organizatorică

Societatea este concepută ca un sistem alcătuit din compartimente şi ateliere în vederea realizării scopului general ce îl desfăşoară. Acest sistem formează structura organizatorică a unităţii respective.

Structura organizatorică a unei societăţi comerciale reprezintă un ansamblu de persoane, posturi şi compartimente de muncă, modul de constituire al acestora, gruparea şi subordonarea lor şi nu în ultimul rând principalele legături ce se stabilesc între ele pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor prestabilite.

Structura organizatorică este alcătuită din două componente principale şi anume structura de conducere şi structura de producţie.

Elementele constitutive ale structurii organizatorice sunt: postul, funcţia, compartimentul, relaţiile organizatorice, ponderea ierarhică şi nivelul ierarhic.

Postul, cea mai simplă diviziune organizatorică, se descrie prin totalitatea obiectivelor, sarcinilor şi atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor asociaţilor care revin spre exercitare unei persoane din cadrul firmei.

Funcţia este acea diviziune organizatorică prin care se generalizează post asemănătoare sub raportul ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii.

După natura competenţelor, responsabilităţilor şi sarcinilor posturilor şi respectiv funcţiile pot fi:

-de conducere, care presupune o ridicată pondere a competenţelor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce implică exercitarea atributelor conducerii;

-de execuţie, care au competenţe, sarcini şi responsabilităţi limitate.

În cadrul celor două secţii: calculatoare şi echipamente de electronice de automatizare se execută procese tehnologice asemănătoare sau omogene pentru toate produsele fabricate în întreprindere.

Secţiile de producţie permit folosirea raţională a suprafeţelor de producţie şi scurtarea duratei ciclului de fabricaţie, ca urmare a scurtării traseelor parcurse de obiectele muncii în procesul de producţie.

Tot în cadrul acestora se introduc tehnici noi, se utilizează în secţii noi mai bine zis tehnologii perfecţionate, care permit introducerea mecanizării şi automatizării producţiei, folosirea unor utilaje, scule şi dispozitive specializate.

Directorul economic are în subordine trei birouri, acestea fiind: biroul financiar, contabilitate şi casierie, şi exercită controlul financiar preventiv asupra documentelor.

Atribuţiile biroului financiar sunt: întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, în corelaţie cu programul economic al întreprinderii, încheie contracte de credit pe baza plafoanelor stabilite în funcţie de necesităţile întreprinderii, reflectate în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigură respectarea unui regim sever de economii.

În ceea ce priveşte biroul contabilitate, acesta se ocupă cu întocmirea situaţiilor contabile care să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi nu în ultimul rând întocmirea lunară a balanţei de verificare şi pe baza acesteia a bilanţului contabil la încheierea fiecărui exerciţiu financiar.

Pentru analiza structurii organizatorice prezentăm în ansamblu organigrama până la nivelul locurilor de muncă în modul următor:

Bibliografie

1. I. Talpoş- Finanţele României, vol. I, Editura Sedona, 1995

2. Feleagă Niculae- Sisteme contabile comparate, ediţia a II-a, vol II, Editura Economică, Bucureşti, 1999

3. H. Cristea, R. Cărceie, - Evaluarea întreprinderii, Editura Marineasa

A. Buglea, V. Săcui Timişoara, 2000

4. Dorel Mateş - Contabilitatea financiară a întreprinderii între normalizare şi armonizare, vol I, Editura Mirton, Timişoara, 2002

5. C. G. Demetrescu - Istoria contabilităţi, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972

6. C. Olariu, M. Teaciuc,- Teoria generală a contabilităţii, Editura Poligrafică,

V. Băbăiţă Timişoara, 1971

7. M. Ristea, Mirela Dima- Contabilitatea societăţilor comercialei, Editura Universitară, Bucureşti, 2002

8. I. Pereş, O. Bunget,- Controlul economic financiar, Editura Mirton,

D. Popovici, C. Pereş Timişoara, 2000

9. Staicu Constantin- Contabilitate financiară armonizată cu Directivele Europene, Editura CECCAR, Bucureşti, 2002

10. M. Epuran, V. Băbăiţă- Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara 2000

11. Farcane N., Cotleţ D. - Reforma în sistemul contabil românesc, Editura Universuri Universitare, Timişoara, 1999

12. Atansiu Pop - Contabilitatea financiară românească armonizată, Editura Intelcredo, Deva, 2002

13. XXX- OMF 94/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în M.O. Nr.85 din 20 februarie 2001

14. XXX- Standarde Internaţionale de Contabilitate 2002

15. XXX- OMF 306/2002 privind aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, M.O. nr. 279 bis/2002

16. XXX - Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate, partea I, Editura Economică, Bucureşti, 2001

17. XXX- Legea contabilităţii, nr. 82/1991

18. XXX- Legea societăţilor comerciale, nr. 31/1990

Preview document

Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 1
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 2
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 3
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 4
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 5
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 6
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 7
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 8
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 9
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 10
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 11
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 12
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 13
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 14
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 15
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 16
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 17
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 18
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 19
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 20
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 21
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 22
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 23
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 24
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 25
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 26
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 27
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 28
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 29
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 30
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 31
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 32
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 33
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 34
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 35
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 36
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 37
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 38
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 39
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 40
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 41
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 42
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 43
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 44
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 45
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 46
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 47
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 48
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 49
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 50
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 51
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 52
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 53
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 54
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 55
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 56
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 57
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 58
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 59
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 60
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 61
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 62
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 63
Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A. - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • ANEXA 1.doc
  • ANEXA 2.doc
  • ANEXA 3.doc
  • ANEXA 4.doc
  • ANEXA 5.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrarea.doc
  • Prefata.DOC

Alții au mai descărcat și

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Analiza Patrimoniului pe Baza Bilantului Contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Proiecte Economice - SC Stiltex SA

În acest proiect s-au folosit urmatorii factori: - coeficientul de evaluare al mijloacelor fixe : 1,41 - coeficientul de renegociere a...

Analiza performanțelor economico-financiare ale societății SC Albalact SA pe baza bilanțului și a contului de profit și pierdere

Capitolul I: Prezentarea societăţii S.C. ALBALACT S.A. 1.1. Scurt istoric si amplasarea societatii Amplasarea SC Albalact SA Sediu: localitatea...

Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia...

Controlul documentar

Introducere În cadrul acestui proiect vom prezenta procesul de control documentar –contabil. Acesta presupune controlul de stabilire a...

Analiza Performanței Întreprinderii SC Felix Turism SA

CAPITOLUL 1 BAZA DE INFORMAȚII 1.1 Prezentarea societății S.C. TURISM FELIX S.A îşi desfășoară activitatea în staţiunea balneo-climaterică Băile...

Econometrie (E-Views)

1. SCURTĂ DESCRIERE A COLUMBIEI 1.1. ORGANIZARE TERITORIALĂ Columbia (spaniolă Colombia), oficial Republica Columbia este o țară din partea de...

Ai nevoie de altceva?