Riscurile în procesul creditării

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 28102
Mărime: 143.06KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Liliana Ionescu
Facultatea de Finante si Contabilitate
Universitatea "Artifex", Bucuresti

Cuprins

1.1 Creditul Abordări conceptuale 4

1.2 Tipologia creditelor 7

1.3 Principii şi reguli generale privind activitatea de creditare 10

Capitolul 2 Riscul de credit 13

2.1 Definirea, clasificarea şi identificarea riscurilor bancare 13

2.1.1 Definirea riscului 13

2.1.2 Clasificarea riscului 13

2.1.3 Identificarea riscurilor 18

2.2 Conceptul de risc de credit 18

2.3 Politica de creditare 20

2.3.1 Obiective, strategii şi principii generale privind activitatea de creditare 20

2.3.2 Categorii de credite acordate de Banca Comercialǎ Românǎ 23

2.3.3 Constituirea garanţiilor 24

2.3.4 Rambursarea creditelor 25

Capitolul 3 Gestiunea calităţii creditelor şi plasamentelor 27

3.1 Tipologia calităţii creditelor şi plasamentelor 27

3.2 Analiza bonităţii clienţilor 28

3.2.1 Tipologia clienţilor 29

3.2.2 Surse de informare cu privire la clienţii băncii 30

3.2.3 Provizionarea 30

Capitolul 4 Gestiunea riscului global de credit 33

4.1 Indicatori de apreciere ai riscului global de credit 33

4.2 Indicatori de prudenţǎ şi performanţǎ bancarǎ 34

4.3 Mǎsuri de prevenire a riscului de credit 36

4.4. Studiu de caz privind analiza dosarului de creditare al S.C. DANELLY S.R.L. 39

4.4.1. Prezentarea generală a S.C. DANELLY S.R.L. 39

4.4.2. Studierea riscului de creditare 45

Concluzii generale. Propuneri 64

Bibliografie 65

Extras din document

1.1 Creditul. Abordări conceptuale

Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod normal însoţite de plata unei dobânzi ce remunerează pe împrumutător.

Cuvântul "credit" sugerează faptul cǎ principalul element de conţinut al creditului este reprezentat prin însuşi ideea de încredere.

O alta definiţie a creditului este aceea cǎ reprezintă parte a plusprodusului dezvoltării ulterioare a societăţii umane.

Aceste raporturi se exprimǎ prin douǎ relaţii simple şi devenite clasice, respectiv:

- necesarul volumului de credit la nivel micro şi macroeconomic;

- sursele de formare ale creditului de utilizat.

În amplitudinea sa, esenţa raportului de credit se dezvăluie prin analiza trasǎturilor caracteristice:

a) Subiectele raportului de credit, creditorul şi debitorul prezintă o mare diversitate în ce

priveşte aparenţa la structurile social-economice, motivele angajării în raport de credit şi durata angajării sale, astfel cǎ ierarhizarea acestor laturi, în amănunt, este dificilǎ.

O apreciere generalǎ asupra naturii participanţilor la procesul de creditare (creditori şi debitori), conturează trei categorii principale şi de amplǎ cuprindere: întreprinderile, statul şi populaţia.

Se afirmǎ, preponderent, în calitate de creditori, întreprinderile, care, pe de o parte, manevrează importante disponibilităţi monetare, din circuitul cărora au loc considerabile degajări cu caracter temporar ce pot fi angrenate în procesul de creditare. Pe de altǎ parte, întreprinderile, prin repartizarea profitului, constituie fonduri şi rezerve, remunerează acţionarii, fapte ce majorează global capacitatea de creditare a economiei naţionale.

Creşterea veniturilor populaţiei prin angajarea masivǎ în procesele economice, prin nivelul înalt al productivităţii muncii şi prin amplitudinea spiritului de prevedere şi economisire, caracteristici ale evoluţiei contemporane în toate ţările dezvoltate, a făcut din populaţie un factor major în desfăşurarea raporturilor de credit, în primul rând, în postura de creditor.

În calitate de debitor alături de întreprinderi şi populaţie se afirmǎ amplu, în toate ţările dezvoltate, statul

b) Promisiunea de rambursare, element esenţial al raportului de credit, presupune riscuri, şi necesitǎ în consecinţǎ, adresa, angajarea unei agenţii.

În raporturile de credit, riscurile probabile sunt:

- riscul de nerambursare;

- riscul de imobilizare;

Riscul de nerambursare constǎ în probabilitatea întârzierii plǎţii sau a incapacităţii de platǎ datoritǎ conjuncturii, dificultăţilor sectoriale, sau deficientelor împrumutatului.

Riscul de imobilizare survine la bancǎ, sau la deţinătorul de depozite, care nu este în măsură sǎ satisfacă cererile titularilor de depozite, din cauza unei gestiuni nereuşite a creditelor acordate.

Efectele negative ale unei asemenea situaţii care afectează major pe deponent pot fi prevenite prin administrarea judicioasǎ a depozitelor şi creditelor de către bănci, angajarea de credite pe baza hârtiilor de valoare, mobilizarea efectelor (la piaţa monetarǎ), prin rescont şi alte operaţiuni.

c) Termenul de rambursare, ca trăsătură specificǎ a creditului are o mare varietate. De la termene foarte scurte (24 ore, termen practicat între bănci pe piaţa monetarǎ) şi încheindu-se cu termen de la 30 la 50 de ani si chiar 100 de ani (în soluţii recente pentru împrumuturi privind construcţia de locuinţe).

Pentru creditele pe termen scurt, credite acordate întreprinderilor, sau credite de consum, este caracteristicǎ rambursarea integralǎ la scadenţǎ.

Creditele pe termen mijlociu şi lung implicǎ adesea rambursarea eşalonată, fapt ce înseamnă cǎ, pe parcurs, la termene stabilite, lunare, trimestriale etc., odată cu plăţile cuvenite pentru dobânzi se rambursează o parte din împrumut (principal).

d) Dobânda este o caracteristica esenţiala a creditului.

În contractele de credit s-a instituit clauza dobânzii fixe, respectiv dobânda cuvenitǎ în cadrul acordului de credit este acceptabilǎ pentru ambele pǎrţi, pentru întregul împrumut şi pe toatǎ perioada creditului.

În condiţiile presiunii inflaţioniste accentuate din anii 1970, s-a instituit regimul dobânzii variabile(sensibile) situaţie în care dobânzile se modificǎ periodic (de regula semestrial) funcţie de nivelul dobânzii pe piaţǎ (naţionalǎ sau internaţionalǎ).

Acordurile de credit pot prevedea adiţionarea dobânzii cuvenite şi plata integralǎ la încheierea contractului (situaţie practicatǎ mai ales pentru hârtiile de valoare, obligaţiuni ale întreprinderilor, statului sau băncilor şi societăţilor financiare).

Împrumutul acordat, respectiv valoarea de emisie poate fi 100 sau 70, iar suma de rambursat funcţie de termen şi nivelul dobânzii, 142 respectiv 100.

e) Tranzacţia. Acordarea creditului.

Creditul poate fi consimţit în cadrul unei tranzacţii unice: acordarea unui împrumut, vânzarea unei obligaţiuni, angajarea unui depozit. În ultimul timp s-a dezvoltat sistemul de credit deschis, în cadrul căruia împrumuturile efective intervin la intervale liber alese de debitor. Cărţile de credit sunt modalităţile cele mai răspândite pentru aceastǎ formǎ.

Consimţirea tranzacţiei, respectiv acordarea creditului, este un act important, in vederea căruia creditorul trebuie sǎ-şi asigure o buna informaţie şi documentare pentru evitarea riscului. În acest sens băncile îşi creează un cadru propriu de informare şi documentare, sau apelează la agenţii specializaţi care studiază capacitatea de platǎ şi respectiv potenţialul economic al firmelor.

f) Consemnarea şi transferabilitatea.

Acordurile de credit sunt consemnate, în marea lor majoritate, prin înscrisuri, instrumentele de credit, a căror formǎ de prezentare implicǎ aspecte multiple şi diferenţiale. Esenţial în aceste instrumente este obligaţia fermǎ a debitorului privind rambursarea împrumutului, respectiv dreptul creditorului de a i se plăti suma angajatǎ.

Transferabilitatea instrumentelor de credit şi deci transferul acordurilor de credit de la un beneficiar la altul (de la un creditor la altul) este, în primul rând, o expresie a lichiditǎţii portofoliului de creanţe, posibilitatea pentru fiecare creditor de a transforma creanţa în bani, potrivit unei necesitǎţi sau unei noi opţiuni.

În practica bancarǎ, transferabilitatea are un loc important, deoarece permite a asigura utilizarea fluxurilor fireşti de constituire şi utilizare a capitalurilor temporar disponibile.

Prin creditare, băncile folosesc, într-o primǎ etapǎ, capitalurile temporar disponibile mobilizate de ele, urmând ca, într-o etapǎ viitoare, sǎ recurgă la concursul altor fluxuri de capital existente sau create de banca emisiune şi alte bănci, prin operaţiile de recreditare.

În economia de piaţǎ, raporturile de credit sunt considerabile în dimensiunile lor şi multiple, în varietatea lor.

Astfel, existǎ mai multe tipuri de credite:

a) Creditul comercial reprezintă creditul pe care şi-l acordǎ agenţii economici la vânzarea mărfii sub forma amânării plǎţilor. Astfel, un furnizor - vânzătorul - livrează marfa clientului - cumpărătorul - fără ca acesta din urmǎ sǎ plătească imediat. Ei se înţeleg ca, după câteva zile, clientul sǎ plătească marfa. În schimb, cumpărătorul, pentru a garanta buna sa credinţǎ, va emite o cambie, un document, unde e specificatǎ suma pe care o datorează, termenul la care va plăti şi faptul cǎ se angajează sǎ plătească la acel termen. De asemenea, acest document conţine data emiterii şi semnătura celui care o emite.

b) Creditul bancar - participanţii la creditul bancar sunt reprezentaţi la modul general, de un agent nebancar (producătorul sau agentul economic), pe de o parte, şi banca, pe de alta. Acest tip de credit prezintă avantajul unei mai mari flexibilităţi comparative cu cel comercial, întrucât sumele disponibile pot fi orientate către diferite forme de activitate economicǎ. Între creditul comercial şi cel bancar existǎ o puternicǎ legătură, în sensul cǎ uneori creditul comercial se poate transforma în credit bancar, sau acesta poate constitui suport al acordării unui credit comercial.

c) Creditul obligatar constituie o formǎ a creditului contractat de stat prin lansarea titlurilor de împrumut (obligaţiuni, bonuri de tezaur), în scopul acoperirii deficitului bugetar. În economiile moderne, creditul obligatar deţine o pondere importantǎ, care se măsoară ca pondere a datoriei faţǎ de produsul intern brut.

d) Creditul ipotecar reprezintă un credit garantat cu proprietăţi imobiliare sub forma clădirilor (în special în mediul urban) sau de natura terenurilor (în mediul rural). Importanţa creditului ipotecar provine din aceea cǎ permite mobilizarea capitalurilor disponibile pe termen lung.

e) Creditul de consum - este creditul folosit la vânzarea cu plata în rate a unor bunuri de consum personal de valori mari şi folosinţǎ îndelungatǎ-poate fi vorba de bunuri electrocasnice, mobilier, automobile, etc. şi poate fi acordat pe termen scurt sau mijlociu.

În urma enumerării succinte a acestor mari categorii de credite este necesar de subliniat unele aspecte ce le reunesc sau le deosebesc. Două dintre aceste categorii de credite, creditul comercial şi creditul obligatar, presupun obligaţiile directe între debitor şi creditor, posibile a fi desfăşurate în sfera băncilor, de la început până la sfârşit.

Celelalte categorii de credite, creditul bancar, creditul ipotecar şi creditul de consum, presupun desfăşurarea unor raporturi de credit complementare intermediare prin bănci.

Bibliografie

1. Basno C., Dardac N. “Produse, costuri şi performanţe bancare”, Editura Economicǎ, Bucureşti,2000, p. 105-106.

2. Basno C., Dardac N., Floricel C. “Monedǎ, credit, bănci”, Editura didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucureşti, 1999, p 150-156.

3. Basno C., Dardac N. “Management Bancar”, Editura Economicǎ 2002.

4. Dedu Vasile “Gestiune bancarǎ”, Ediţia a II-a, Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ, Bucuresti,1999, p.89.

5. Niţu Ion “Managementul riscului bancar”, Editura Expert, Bucureşti, 2000, p.55-71, p.79-82.

6. Stoica Victor, Deaconu Petre “Banii. Teoriile monetare. Administrarea banilor şi politica monetarǎ”, Editura Economicǎ 2003.

7. Pioaru Andreea - Raluca “Sistemul Bancar din România”, Editura DaneRom 2005, p. 90-91, p.107-112.

8. *** B.C.R., Riscul în activitatea de creditare.

9. *** B.C.R., “Revista băncii”, nr.4(40) decembrie 2000.

10. *** B.C.R., “Revista băncii”, nr.1(41) martie 2001.

11. *** B.N.R., Normele nr2/2000.

12. *** Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificatǎ prin Legea nr.83/1994.

13. *** Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

14. *** Legea 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare.

15. *** Legea 31/1990 privind formele de organizare a societǎţilor comerciale în România.

16. *** Legea 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, republicatǎ.

17. *** Legea 36/1991 privind societăţile agricole.

18. *** Legea 99/1999 privind contractul de garanţii reale mobiliare.

19. *** Legea 58/1998 privind activitatea bancarǎ.

20. *** Legea 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României.

21. *** O.U. nr.31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România.

22. *** www.bcr.ro

Preview document

Riscurile în procesul creditării - Pagina 1
Riscurile în procesul creditării - Pagina 2
Riscurile în procesul creditării - Pagina 3
Riscurile în procesul creditării - Pagina 4
Riscurile în procesul creditării - Pagina 5
Riscurile în procesul creditării - Pagina 6
Riscurile în procesul creditării - Pagina 7
Riscurile în procesul creditării - Pagina 8
Riscurile în procesul creditării - Pagina 9
Riscurile în procesul creditării - Pagina 10
Riscurile în procesul creditării - Pagina 11
Riscurile în procesul creditării - Pagina 12
Riscurile în procesul creditării - Pagina 13
Riscurile în procesul creditării - Pagina 14
Riscurile în procesul creditării - Pagina 15
Riscurile în procesul creditării - Pagina 16
Riscurile în procesul creditării - Pagina 17
Riscurile în procesul creditării - Pagina 18
Riscurile în procesul creditării - Pagina 19
Riscurile în procesul creditării - Pagina 20
Riscurile în procesul creditării - Pagina 21
Riscurile în procesul creditării - Pagina 22
Riscurile în procesul creditării - Pagina 23
Riscurile în procesul creditării - Pagina 24
Riscurile în procesul creditării - Pagina 25
Riscurile în procesul creditării - Pagina 26
Riscurile în procesul creditării - Pagina 27
Riscurile în procesul creditării - Pagina 28
Riscurile în procesul creditării - Pagina 29
Riscurile în procesul creditării - Pagina 30
Riscurile în procesul creditării - Pagina 31
Riscurile în procesul creditării - Pagina 32
Riscurile în procesul creditării - Pagina 33
Riscurile în procesul creditării - Pagina 34
Riscurile în procesul creditării - Pagina 35
Riscurile în procesul creditării - Pagina 36
Riscurile în procesul creditării - Pagina 37
Riscurile în procesul creditării - Pagina 38
Riscurile în procesul creditării - Pagina 39
Riscurile în procesul creditării - Pagina 40
Riscurile în procesul creditării - Pagina 41
Riscurile în procesul creditării - Pagina 42
Riscurile în procesul creditării - Pagina 43
Riscurile în procesul creditării - Pagina 44
Riscurile în procesul creditării - Pagina 45
Riscurile în procesul creditării - Pagina 46
Riscurile în procesul creditării - Pagina 47
Riscurile în procesul creditării - Pagina 48
Riscurile în procesul creditării - Pagina 49
Riscurile în procesul creditării - Pagina 50
Riscurile în procesul creditării - Pagina 51
Riscurile în procesul creditării - Pagina 52
Riscurile în procesul creditării - Pagina 53
Riscurile în procesul creditării - Pagina 54
Riscurile în procesul creditării - Pagina 55
Riscurile în procesul creditării - Pagina 56
Riscurile în procesul creditării - Pagina 57
Riscurile în procesul creditării - Pagina 58
Riscurile în procesul creditării - Pagina 59
Riscurile în procesul creditării - Pagina 60
Riscurile în procesul creditării - Pagina 61
Riscurile în procesul creditării - Pagina 62
Riscurile în procesul creditării - Pagina 63
Riscurile în procesul creditării - Pagina 64
Riscurile în procesul creditării - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Riscurile in procesul creditarii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Te-ar putea interesa și

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Creditarea Bancara

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Lucrare de Practica la Banca Comerciala Romana SA - Sucursala Libertatii-Bucuresti

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Active si Pasive Bancare. Corelarea Operatiunilor Active cu Cele Pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Gestiunea Riscurilor Bancare in Creditarea Intreprinderilor de Comert Exterior

Introducere Evolutiile economiei romanesti inregistrate in perioada de dupa 1993 au stat sub semnul eforturilor generale de restructurare a...

Necesitatea și Rolul Gestunii Riscurilor Financiare

INTRODUCERE În prezent, ţara noastră e pe cale spre economia de piaţă. Orientarea economiei spre o direcţie de dezvoltare nouă, calea economiei de...

Ai nevoie de altceva?