Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 25242
Mărime: 2.15MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

Cuprins

Introducere 4

1.Masa monetară 5

1.1.Piaţa monetară şi componenţa masei monetare 5

1.1.1.Definirea masei monetare şi strucurii acesteia 6

1.1.1.1.Definirea masei monetare şi cuantificarea acesteia 6

1.1.1.2.Structura masei monetare 6

1.1.2.Componentele pieţei monetare 7

1.1.3.Cererea şi oferta de monedă 9

1.1.4.Politica monetară 10

1.2.Moneda şi agregatele monetare 12

1.2.1.Agregatele monetare şi tendinţele modificării lor în anii postbelici 12

1.2.2.Contrapartidele masei monetare 14

1.2.3.Circulaţia monetară 15

2.Rolul BNR în economie 17

2.1.Prezentarea Băncii Naţionale a României 17

-Obiectivul şi rolul B.N.R 17

-Principalele atribuţii ale B.N.R 17

-Supraveghere prudenţială 18

-Conducerea şi organizarea B.N.R 18

2.2.Supravegherea Masei Monetare 19

2.2.1Emisiunea de monedă 19

2.2.1.1.Regimul valutar din România 19

2.2.2.Sistemul naţional de plăţi 21

2.2.3.Dimensiunea agregatelor monetare 23

2.3.Reglementarea funcţionării B.N.R 24

2.3.1.Politica monetară, politica de curs de schimb şi regimul valutar 24

2.3.2.Emisiunea monetară 25

2.3.3.Operaţiuni cu instituţiile de credit 26

2.3.4.Situaţiile financiare anuale şi evidenţa contabilă 27

2.3.5.Reguli ce privesc B.N.R., derivate din statutul acesteia 28

3.Studiu de caz: B.N.R. ca instituţie ce controlează masa monetară 29

3.1. Mecanismul de transmisie a politicii monetare 29

3.1.1. Instrumentele de politică monetară 31

3.1.2. Efectul de avuţie şi de bilanţ al cursului de schimb 34

3.1.3.Proiecţiile fiscale şi prognoza macroeconomică 35

3.2.Liberalizarea contului de capital şi adoptarea strategiei de ţintire a inflaţiei în România..37

3.3.Cauzele şi efectele intrărilor masive de capitaluri 44

3.4. Cazul României ..45

3.4.1. Perioada intrărilor masive de capitaluri 45

3.4.2. Ajustarea macroeconomică după încheierea intrărilor masive de capitaluri .53

Concluzii 55

Bibliografie 56

Extras din document

Introducere

Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia.

Lucrarea este structurată astfel încât să cuprindă aspectele necesare pentru a putea concluziona referitor la masa monetară din România.

Ceea ce am vrut să evidentiez în cadrul acestei lucrări este starea actuală a masei monetare din ţara noastră şi ce rol are BNR în controlul acesteia.

Instituţia abilitată să conducă politica monetară a unei ţări este banca centrală, primul nivel al unui sistem bancar modern. În Romania noua lege bancară, Legea nr. din 23 martie 1998 şi noua Lege privind Statutul Bancii Naţionale a României din 1 iulie 1998 stabileşte că "Banca Naţională a României elaborează, aplică şi răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plăţi, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudenţială bancară în cadrul politicii generale a statului.”

În acelaşi timp, Banca Naţională colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru îndeplinirea obiectivelor sale sau pentru a fi consultată în ceea ce priveşte actele normative din domeniul bancar-monetar sau împrumuturile sectorului public.

Scopul principal al B.N.R. este stabilitatea monedei naţionale, pentru atingerea acestui obiectiv îndeplinind o serie de funcţii: B.N.R. emite, pune şi retrage din circulaţie numerarul, este banca băncilor, pe care le autorizează să funcţioneze, este casier şi bancher al statului român, stabileşte şi conduce politica monetară şi valutară a ţării şi supraveghează şi participă la reglementarea şi operarea sistemului de plăţi al ţării.

Instrumentele de care dispune şi pe care le foloseşte banca centrală sunt într-un număr restrâns: operaţiuni pe piaţa monetară, operaţiuni de creditare, rezervele minime obligatorii, operaţiuni de open-market, cursul de schimb, intervenţii pe piaţa valutară şi reglementările bancare şi valutare.

În prezenta lucrare se încearcă o prezentare a Băncii Naţionale a României, şi rolul acesteia în controlul masei monetare, lucrarea fiind structurată pe trei capitole:

1. Masa monetară

2. Rolul B.N.R. în economie

3. Studiu de caz: B.N.R. ca instituţie ce controlează masa monetară

Specificul activităţilor bancare şi rolul acestuia pt economia unei ţări presupun un mod aparte de organizare, fiind de altfel şi domeniul cel mai reglementat. Reglementarea este dată în fiecare ţară de legea bancară naţională care are menirea de a crea condiţii pentru o concurenţă normală între instituţiile de credit. Pentru ţările membre ale UE cadrul legislativ este dat de directivele europene transpuse în reglementări naţionale.

1.Masa monetară

1.1.Piaţa monetară şi componenţa masei monetare

Funcţionalitatea economiei presupune, existenţa, pe de o parte, a unui surplus de resurse, iar pe de altă parte a unui deficit de resurse, fie că este vorba de resurse materiale sau valorice. În acest caz, locul unde se va întâlni această cerere şi ofertă de resurse se concretizează în ceea ce este definit „piaţă”. Deoarece este vorba de resurse de capital această piaţă este regăsită şi sub denumirea de piaţă financiară, având rolul de mobilizare a resurselor şi plasare a lor către zona de deficit comercial.

Pe piaţa financiară se vor întâlni ofertanţi de capital, deţinători ai unui excedent de capital, cu cei care înregistrează un deficit de capital. Ofertanţii de capital se identifică sub denumirea de investitori (individuali – ce tranzacţionează sume relativ mici şi instituţionali – ce tranzacţionează volume mari pe piaţă). Participanţii pe această piaţă sunt agenţii economici cu profil de activitate specific, iar instrumentele de lucru sunt de asemenea specifice acestui sector economic. Piaţa financiară, în funcţionarea şi în structura ei, conţine pieţe reglementate şi poate fi urmărită ca fiind compusă din piaţa de capital şi piaţa monetară, în ambele cazuri întâlnirea cererii şi a ofertei se realizează prin intermediari.

Piaţa de capital reprezintă segmentul pe termen mediu şi lung al pieţii financiare. Deci, aici se vor întâlni credite şi plasamente a căror scadenţă este de peste un an.

Piaţa monetară reprezintă segmentul pe termen scurt al pieţii financiare. Aici se vor întâlni credite şi plasamente a căror scadenţă este sub un an. Conceptele, fenomenele şi procesele ce au loc pe acest segment al pieţii financiare, reprezintă obiectul studiului de faţă.

Problema definirii monedei a fost dificilă şi foarte controversată. Aceasta deoarece moneda a fost receptată de oameni ca un instrument multidimensional. Moneda a fost bunul, lucrul care a spart şi a transformat un schimb direct, între două mărfuri, într-un schimb indirect, cu cele două faze, de vânzare şi cumpărare. Dimensiunea corectă a banilor trebuie să facă distincţie între banii care circulă şi masa monetară globală şi trebuie să ţină cont de diversitatea mare a substituitelor monedei pentru a surpinde ceea ce se petrece în tot sistemul economic. Definiţia statistică a banilor presupune identificarea elementelor de activ ale patrimoniului unui agent economic.

Un alt mod de a defini moneda, a pornit de la ideea de libertate şi lichiditate. După părerea adepţilor acestei idei, moneda ar fi un bun care dă deţinătorului puterea de a se elibera de o datorie, de a asigura o plată. Moneda este o creanţă, o formă de avere, dar nu toate creanţele sunt o formă de monedă, pentru că nu pot circula libere. Masa monetară reprezintă totalitatea activelor utilizate pentru obţinerea de bunuri şi servicii.

Ca şi piaţa specifică, piaţa monetară diferă atât de piaţa bunurilor de consum personal cât şi de cea a factorilor de producţie. Obiectul tranzacţiilor pe o asemenea piaţă îl formează moneda, numerar şi bani. Piaţa monetară deţine un rol tot mai însemnat, aceasta decurgând din semnificaţia tot mai mare pe care o are moneda în economia naţională. Piaţa monetară constă din ansamblul tranzacţiilor cu monedă, din confruntarea specifică dintre cererea şi oferta de monedă în funcţie de preţul ei (rata dobânzii).

Problema definirii monedei a fost dificilă şi foarte controversată. Aceasta deoarece moneda a fost în realitate receptată de oameni ca un instrument multidimensional. Răspunsul traducătorului la o astfel de întrebare a fost acela că moneda a fost bunul care a spart şi a transformat un schimb direct între două mărfuri într-un schimb indirect cu cele două faze vânzare şi cumpărare.

1.1.1.Definirea masei monetare şi strucurii acesteia

1.1.1.1.Definirea masei monetare şi cuantificarea acesteia

Masa monetară reprezintă ansamblul mijloacelor de plată, respectiv de lichidităţi, existente la un moment dat în cadrul economiei unei ţări sau a unei zone monetare.

În opinia profesorului Costin C. Kiriţescu , masa monetară reprezintă:

-o mărime eterogenă constând din suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei ţări pentru cumpărarea de bunuri şi servicii şi pentru achitarea datoriilor;

-agregatul sau agregatele financiare care sunt strâns corelate cu produsul naţional brut sau cu un alt indicator al activităţii economice.

Masa monetară cuprinde numerarul şi banii scripturali (sau banii de cont), ambele componente având aceeaşi putere şi cumpărare şi transformându-se curent una în cealaltă.

Din punct de vedere statistic, masa monetară se cuantifică pe baza bilanţului centralizat al sistemului bancar dintr-o ţară, după deducerea înregistrărilor duble dintre bănci.

La nivelul unei economii , deţinătorii de monedă aparţin atât sectorului bancar cât şi celui nebancar. Sectorul bancar al economiei este reprezentat de băncile comerciale, care deţin rezerve în moneda băncii centrale, iar sectorul nebancar al economiei este reprezentat de agenţii economici şi populaţie, care deţin numerar şi disponibilităţi în conturile curente la băncile comerciale.

Aşadar masa monetară este reprezentată de un stoc de creanţe asupra băncilor, creanţe deţinute de utilizatorii de monedă, bancari şi nebancari.

Preview document

Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 1
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 2
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 3
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 4
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 5
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 6
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 7
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 8
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 9
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 10
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 11
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 12
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 13
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 14
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 15
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 16
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 17
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 18
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 19
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 20
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 21
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 22
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 23
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 24
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 25
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 26
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 27
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 28
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 29
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 30
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 31
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 32
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 33
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 34
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 35
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 36
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 37
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 38
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 39
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 40
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 41
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 42
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 43
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 44
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 45
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 46
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 47
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 48
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 49
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 50
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 51
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 52
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 53
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 54
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 55
Rolul BNR în controlul masei monetare din România - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Rolul BNR in Controlul Masei Monetare din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea de inspecție fiscală - studiu de caz SC Vito&Mar SRL

INTRODUCERE Misiunea principală a orcarei administrații fiscale este de a colecta suma corectă a impozitelor și taxelor și a altor contribuții...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Controlul Fiscal - Mecanism de Combatere a Evaziunii Fiscale în România

INTRODUCERE Controlul fiscal este instrumentul pe care îl au la îndemână puterile publice pentru supravegherea si determinarea prin metode si...

Politica Monetară în România între Lichiditate și Solvabilitate

Introducere Creaţia monetară este o emisiune de monedă scripturală datorată intermediarilor monetari; când întreprinderile şi persoanele...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Teorii Monetare Contemporane

1.OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI MONETARE Teoria monetara se ocupa de un spectru larg de probleme, de la natura si functiile baniilor la efectele...

Relația dintre Masa Monetară și PIB

RELATIA DINTRE MASA MONETARA SI PIB I. Masa monetara 1. Definirea masei monetare - reprezinta un indicator care desemneaza totalitatea...

Agregate Monetare

INTRODUCERE Actualitatea temei. Ca indicatori de măsurare , agregatele monetare trebuie să asigure realizarea unei legături directe şi simple cu...

Te-ar putea interesa și

Politica Monetară

CAPITOLUL I SISTEMUL MONETAR 1.1 Sistemul Monetar în Străinătate Dezvoltarea fenomenului financiar-monetar sub forma activităţilor economice de...

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Locul și Rolul Băncii de Emisiune în Cadrul Sistemelor Bancare Moderne

Cap I: Consideraţii genarale privind Băncile de Emisiune 1.1 Scurt istoric al apariției băncilor de emisiune Apariția și dezvoltarea sistemelor...

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Banca Națională a României - analiza sistemului bancar din România

1. Organizarea Bancii Nationale a Romaniei Romania moderna nu putea fi imaginata fara o Banca Nationala . Pentru a pune insa cheia de bolta a...

Rezerva Minimă Obligatorie și Rolul Ei în Activitatea Bancară

CAP. 1. SISTEMUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII 1.1. Conceptul de rezerve minime obligatorii Literatura de specialitate din ţara noastră,...

Politica BNR de țintire directă a inflației în perioada noiembrie 2009 - octombrie 2010

1. Introducere Inflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor şi de...

Ai nevoie de altceva?