Sistemul vamal al Uniunii Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15860
Mărime: 160.23KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 4

Cap.1. Cadrul conceptual și delimitarea reglementărilor la nivel European 6

1.1 Delimitări conceptuale 6

1.2 Politica vamala - instrument principal al politicii comerciale aplicate 9

1.2.1 Tariful vamal 11

1.2.2 Codul Vamal 14

1.2.3 Proceduri vamale 16

1.3 Aplicarea politicii vamale comune 19

Cap.2. Regimurile vamale ale Uniunii Europene 24

2.1 Regimuri vamale definitive 24

2.1.1 Regimul vamal al importurilor 25

2.1.2 Regimul vamal al exporturilor 27

2.2 Regimurile vamale suspensive 28

2.2.1 Regimul vamal de tranzit 30

2.2.2 Regimul vamal de antrepozite 31

2.2.3 Regimul de admitere temporară 33

2.2.4 Perfecționare activă și pasivă 35

2.2.5 Transformarea sub control vamal 39

Cap.3. S.C ADESGO S.A - Studiu de caz 40

3.1 Prezentare Firmei 40

3.2Activitatea internațională a firmei 43

3.3 Derularea unui import 45

3.5 Documente și formulare aferente producției de textile 49

Concluzii 51

Bibliografie: 53

Extras din document

Introducere

Lucrarea de față reprezintă o soluție a problematicii vamale ce tratează sistemul vamal românesc în raport cu experiența europeană din acest domeniu. Considerațiile teorectice privitoare la efectele generale ale taxelor vamale, la rațiunile costului tarifar servesc ca fundament științific al întregii lucrări, cât și ca referință bibliografică pentru cei interesați în teoria comerțului internațional.

Uniunea vamală a Comunității Europene presupune un spațiu comun în care are loc libera circulație a mărfurilor și a persoanelor. În același timp, în spațiul statelor membre ale Uniunii Europene este stabilită o frontieră comună pentru luarea de măsuri în domeniul politicilor comerciale, tarifare și netarifare în raport cu țările terțe („aspect extern”).

Cel mai important mijloc de aplicare a politicii comerciale a unui stat sau guvern constă în tipul de politică vamală la care apelează acel stat, ceea ce înseamnă, un anumit teritoriu vamal la care se face referire și nivelul taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal al statului respectiv.

Un alt aspect definitoriu căruia trebuie să-i acordăm importanță îl reprezintă Codul Vamal al Uniunii Europene. Acesta stabilește tratamentul vamal care se aplică mărfurilor aflate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, până când acestea stabilesc liberul în vamă, iar, cu ajutorul reglementărilor vamale pun la dispoziție operatorilor economici care sunt implicați în comerțul exterior câteva avantaje care se referă la reducerea timpului necesar pentru crearea procedurii de vămuire și reducerea costurilor pentru această activitate logistică.

Am optat pentru tratarea acestei teme datorită faptului că vine să răspundă unei necesități actuale stringente în ceea ce privește delimitarea conceptelor din cadrul sistemului vamal, fiind aplicate norme și reglementări pentru buna desfășurare a activităților de vămuire. De asemenea, un interes deosebit din cadrul acestora îl reprezintă activitatea de import și export.

Structura demersului pe care îl întreprind este următoarea: în primul capitol am delimitat conceptual toate noțiunile fundamentale referitoare la sistemul vamal și reglementările care stau la baza organizării acțiunilor de vămuire. O deosebită atenție este acordată politicii care contribuie la aplicarea politicii comerciale fiind formată din toate reglementările și normele emise de stat prin instituțiile autorizate care se aplică mărfurilor la traversarea frontierei unei țări. Esteinclus un control al mărfurilor și mijloacelor de transport pentru îndeplinirea procedurii de vămuire, obligația vamală fiind remarcată prin achitarea drepturilor vamale la bugetul statului. Un alt aspect este evidențiat de prezența autorităților vamale pentru verificarea permanenntă a mărfurilor supuse regulilor vamale în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării.

În cel de-al doilea capitol sunt definite principalele componente ale tehnicii vamale - regimul vamal, formalitățile vamale - acestea servind drept reper pentru structurarea capitolelor consacrate prezentării sistemului vamal în Uniunea Europeană. Totodată, regimurile vamale practicate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene sunt descrise cu exactitate, acestea au la bază ansamblul normelor care se aplică în cadrul procedurii vamale. Este menționat faptul că acest regim este determinat la intrarea sau la ieșirea din țară a mărfurilor prezentate la vamă de către autoritatea vamală.

O parte consistentă din cadrul acestei lucrări este evidențiată de aplicarea cunoștințelor prin prezentarea studiului de caz al companiei SC.ADESGO.S.A Este vorba despre o firmă românească cu activitate în domeniul produselor textile, care aduce la cunoștință modul de aplicare activităților și procedeelor de vămuire în cadrul cărora este aplicat regimul vamal definitiv. Deosebit de importană este descrierea etapelor de vămuire și modul prin care se desfășoară această activitate.

Cap.1. Cadrul conceptual și delimitarea reglementărilor la nivel European

1.1 Delimitări conceptuale

Unul dintre fundamentele Uniunii Europene de la înființare a fost Uniunea Vamală, care a dus la crearea și dezvoltarea sistemului vamal. În general, începuturile Uniunii Vamale au apărut din momentul apariției și dezvoltării CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului), mai exact, din 1951. Ulterior, sistemul vamal s-a dezvoltat împreună cu evoluția Uniunii Europene. Începând cu anul 1968, uniunea vamală a devenit existentă, prin urmare, tarifele și restricțiile cantitative dintre statele membre erau desființate iar procesul de schimbare a tarifelor vamale nationale cu cel comun era încheiat.

Odată cu apariția economiei mondiale s-a dovedit faptul că dezvoltarea economică a unei țări este subordonată de strângerea resurselor proprii, umane, materiale și financiare. Țările nu se pot desprinde de circuitul economic mondial. Participarea la divizunea internațională a muncii și implicit la circuitul economic mondial este de natură să protejeze eforturile proprii ale fiecărui popor și să grăbească progresul economic al tuturor statelor.

Colaborarea economică și tehnico-științifică internațională alcătuiesc unul dintre cei mai importanți factori ai dezvoltării economice. La dezvoltarea relațiilor economice internaționale contribuie numeroși factori cum ar fi:

- perfecționarea cadrului juridic menit să ajute această cooperare;

- noi hotărâri de garantare contra pericolelor;

- acțiunea de a informatiza;

- transporturile internaționale;

- evoluția și generalizarea garanțiilor de bunuri și persoane.

Toți acești factori alcătuiesc sisteme diferite care cuprind economiile contemporne ale statelor, între care există relații de interdependență, executate atât în cadrul bilateral cât și cel multilateral, pe baza unor reguli stabilite ca un acord de hotărâre între state.Cooperarea economiilor naționale contemporane la fragmentarea internațională a muncii impune însă și o protejare a acestora de către stat, deci o instituție de drept public, prin folosirea diverselor mijloace și tehnici.

Bibliografie

1. Belu Mihaela, Sistemul vamal, ed Economică, București, 2003.

2. Taxation and customs union https://ec.europa.eu, accesat la data de 11 martie 2020.

3. I. Popa - Tranzacții comerciale internațioanle,Editura Economică, București,1997.

4. Theule-Martin., La Douane, Instrument de la strategii internaționale, Editura Economică, Paris, 1995.

5. Popa, Ioan, Tranzacții de comerț exterior, Editura Economică, București, 2002.

6. Cosmin Stoica, Politica Vamală-Comerț liber și echitabil prin politica vamală, Ed. ProUniversitaria, București, 2009.

7. Taxation and Customs Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit_en, accesat la data de 21 martie 2020.

8. Caraiani Gheorghe, Regimurile suspensive în legislația vamală comunitară și cea românească, ed. Lumina Lex, București, 2003.

9. Barthe Marie, Economie de l’Union Europene, Editura Economică, Paris, 2000.

10. Legard, G.,Martini, H., Les documents ImportExport, Gualino, Paris, 1999.

11. Theule-Martin., La Douane, Instrument de la strategii internaționale, Ed. Economică, Paris, 1995.

12. Popa, Ioan, Sută, Nicolae (coordonatori), Programul de pregătire a specialiștilor vamali, Cursul 1: cadrul multilateral al comerțului internațional, Editura Economică, București, 2000.

13. Sută, Nicolae, Comerț internațional și politici comerciale, Editura Independența Economică, Brăila, 1999.

14. Băjan Doru, Reglementări vamale, ed. Tribuna Economică, București, 2004.

15. Le Pau de Ligny Gerard, Guide commercial de l’exportation, Dunod, Paris, 1987.

16. Legea privind Codul Vamal al României (Legea 141/1997) si Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României (Decizia de Guvern 1114/2001).

17. Terms of International Trade, United States Departament of Commerce, International Trade Administration, Washington, 1987.

18. Suceavă Ion, Drept vamal, ed.Sitrch, Craiova, 2007.

19. Caraiani, Gh.; Cazacu, Cornel, Vămuirea mărfurilor de import-export, Editura Economică, București, 1996.

20. Lefebre, F Douane. Reglementation communautaire et nationale, Ed. Lefebre, 1993.

21. Sută, Nicolae, Comerț internațional și politici comerciale, Editura Eficient, București, 2000.

22. Ioan Popa, Tranzacții comerciale internațioanle, Editura Economică, 1997.

23. Miron Dumitru, Laura Păun, Integrarea economică regională, Ed. Sylvi, București, 2000.

24. Gheorghe Caraiani, Reglementări interne și internaționale privind vămuirea mărfurilor, Editura Lumina Lex, București, 1998.

25. Gilbert Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, București, 2007.

26. Raluca Vasiliu, Operațiuni vamale,, Editura Tribuna Economică, București, 2008.

27. România, Codul vamal al Uniunii Europene, Regia Autonomă, 2006.

28. Belu, Mihaela; Joldes, Cosmin; Marinas, Laura , Sistemul vamal, Editura Economică, București, 2003

29. Johnson H.G., An Economic Theory of Protecționism , Tariff Bargaining and the Formation of Custom Unions, Journal of Political Economy vol.73, 1965.

30. Emilian M. Dobrescu., Integrare economică europeană, Editura Economică, București 2010.

31. Diamond by Adesgo https://www.adesgo.ro/, accesat la data de 30 mai 2020.

32. Data.gov.ro https://data.gov.ro, 2013, accesat la data de 25 mai 2020.

33. Kompass your route to business world wide https://ro.kompass.com/c/adesgo-sa/ro002413/, accesat la data de 15 mai 2020.

Preview document

Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 1
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 2
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 3
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 4
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 5
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 6
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 7
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 8
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 9
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 10
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 11
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 12
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 13
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 14
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 15
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 16
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 17
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 18
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 19
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 20
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 21
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 22
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 23
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 24
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 25
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 26
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 27
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 28
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 29
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 30
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 31
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 32
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 33
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 34
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 35
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 36
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 37
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 38
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 39
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 40
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 41
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 42
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 43
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 44
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 45
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 46
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 47
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 48
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 49
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 50
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 51
Sistemul vamal al Uniunii Europene - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Sistemul vamal al Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza concurenței pe piața de retail din România

Introducere Comerțul a fost necesar încă de la începutul comunicării dintre oameni, realizându-se inițial prin schimbul produselor ce le erau...

Studiu comparativ privind structura și funcționaliatea sistemului bugetar în state unitare

Introducere Bugetul public reprezintă un echilibru între două componente foarte importante ale sale și anume: veniturile și cheltuielile. Cu o...

Aspecte contabile și fiscale privind leasingul

Introducere În ultimii ani, serviciile financiare au parcurs faze impunătoare datorate oportunităților furnizate de conjunctura economică. Este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Politica vamală, componentă complexă a politicilor economice

CAPITOLUL 1 REDEFINIRI ALE POLITICII COMERCIALE ROMANESTI IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 1.1 ROLUL SI OBIECTIVELE POLITICII COMERCIALE IN...

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Studiu comparativ privind așezarea și perceperea TVA în diferite state ale lumi

Capitolul I: Noţiuni introductive privind Taxa pe valoarea adăugată 1.1. Definiţia taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)...

Rolul și importanța impozitelor indirecte în formarea bugetului de stat

Introducere Începând cu anul 1994, în România, este parcursă o perioadă de tranziţie ce se caracterizează prin profunde modificări, atât în sfera...

Uniunea vamală a Uniunii Europene

Capitolul I. Uniunea Vamală a Uniunii Europene şi Politicile Vamale I.1. Introducere Într-o perioadă în care umanitatea, în majoritatea ei, se...

Ai nevoie de altceva?