Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13691
Mărime: 758.46KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Peres
UNIVERSITATEA DE VEST,,TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CUPRINS

Cuprins 1

Capitolul 1 Consideraţii generale 3

1.1 Prezentarea societăţii SC Discovery SRL 3

1.2 Structura organizatorică 4

1.3 Organizarea procesuală a SC Discovery SRL 6

1.4 Analiza principalilor indicatori economico-financiari 8

1.4.1 Analiza cifrei de afaceri 8

1.4.1.1 Analiza factorială a cifrei de afaceri 10

1.4.2 Analiza valorii adăugate 12

1.4.2.1 Metoda sustractivă 12

1.4.2.2 Metoda aditivă 14

1.4.3 Analiza diagnostic de tip factorial a valorii adăugate 16

1.4.4 Analiza cheltuielilor 20

1.4.4.1 Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii 20

1.4.4.2 Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri 22

1.4.4.2.1 Analiza factorială a cheltuielor la 1000 lei cifră de afaceri 22

1.4.4.2.2 Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri pe baza grupării

lor în variabile şi fixe 23

1.4.5 Analiza cheltuielilor cu personalul 26

1.4.5.1 Analiza factorială a cheltuielilor cu personalul 26

1.4.5.2 Analiza eficienţei cheltuielilor cu salariile 29

Capitolul 2 Situaţiile financiare elaborate de societăţile comerciale 31

2.1 Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene adiptate de România 31

2.1.1 Cadrul conceptual internaţional ( IASB ) 32

2.1.2 Obiectivele situaţiilor financiare 32

2.1.3 Utilizatorii informaţiei contabile 32

2.1.4 Situaţiile financiare 32

2.1.5 Elementele situaţiilor financiare 33

2.1.6 Criterii de recunoaştere a elementelor situaţiilor financiare 33

2.1.7 Principiile contabile 33

2.1.8 Situaţiile financiare conforme referenţialului internaţional ( IASB ) 37

2.1.8.1 Bilanţul contabil financiar 37

2.1.8.2 Contul de profit şi pierdere 38

2.1.8.3 Tabloul fluxurilor de trezorerie 40

2.1.8.4 Situaţia modificării capitalurilor proprii 41

2.1.8.5 Notele ( sau politicile contabile şi note explicative ) 42

Capitolul 3 Analiza financiară pe baza situaţiilor financiare anuale 44

3.1 Analiza echilibrelor financiare ale bilanţului 44

3.1.1 Fondul de rulment 44

3.1.2 Nevoia de fond de rulment 46

3.1.3 Trezoreria 47

3.2 Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibrului financiar 49

3.3 Analiza ratelor de echilibru financiar 50

Bibliografie 52

Anexa I Bilanţul încheiat la 31 Decembrie 2007 53

Anexa II Contul de profit şi pierdere în exerciţiul financiar 2007 55

Anexa III Bilanţul încheiat la 31 Decembrie 2008 58

Anexa IV Contul de profit şi pierdere în exerciţiul financiar 2008 60

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII DISCOVERY SRL

Societatea Comercială poartă denumirea ,, DISCOVERY S.R.L.,, şi îmbracă forma juridică de Societate cu Răspundere Limitată, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J20 / 3901/2003, cod fiscal al societăţii 71243888.

Domeniul principal de activitate al prezentei societăţi este grupa CAEN 602 ,,Alte transporturi terestre ,,având ca activitate principală 4932 ,, Transporturi cu taxiul ,,.

Capitalul social subscris vărsat este de 200 lei şi este constituit din aportul proprietarilor în numerar al celor doi asociaţi care sunt şi administratorii societăţii .

Cota de participare la capitalul social

2 x 100 = 2 x 50 %

Capitalul social este împărţit în 20 de părţi egale numerotate de la 1 la 20 în valoare de 10 lei.

În cazul în care unul dintre acţionari va dori să se retragă, dorind să- şi vândă acţiunile va trebui să anunţe în scris sub semnătură această decizie celuilalt asociat, acesta rezervându – şi dreptul de a cumpăra sau refuza acţiunile.

În cazul majorării capitalului social , ca urmare a reinvestirii profitului sau ca aport al asociaţilor la capitalul social, administratorii sunt răspunzători de exactitatea datelor comunicate Registrului Comerţului.

Conducerea societăţii se face de către administratori, care sunt asociaţii societăţii şi care pot avea calitatea de angajaţi cu contract de muncă conform Codului Muncii. Cei doi administratori au drepturi depline de administrare şi reprezentare a societăţii în raporturile juridice cu terţii .

Administratorii societăţii, deşi au ca obiectiv maximizarea veniturilor au şi o responsabilitate socială faţă de clienţi şi faţă de angajaţi ceea ce înseamnă că sunt direct răspunzători de activitatea pe care o desfăşoară răspunzând solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legal.

ASOCIAT ADRESA Nr.acţiuni Valoare

lei %

SUCIU PETRONELA Str.BUCEGI Nr. 4 10 10 50%

SUCIU SORIN IOAN Str. BUCEGI Nr. 4 10 10 50%

Tabel 1 Cote de participare asociaţi SC Discovery SRL

Conducerea societăţii este formată din :

• SUCIU PETRONELA - administrator – cu o experienţă de 16 ani, ca laborant la S.N.C.F.R. Simeria, şi cu o experienţă în conducere ca administrator al DISCOVERY S.R.L. din martie 2003;

• SUCIU SORIN-IOAN – administrator – cu experienţă în întreţinerea şi repararea autoturismelor, fiind calificat de către Ministerul Transporturilor, şi cu o experienţă în conducere, ca administrator DISCOVERY S.R.L.din martie 2003.

Asociaţii care sunt şi administratorii societăţii sunt organul de conducere al societăţii, care decide asupra acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.

Consiliul de Administraţie are următoarele drepturi şi obligaţii:

1) Aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor de servicii şi funcţionale;

2) Hotărăşte cu privire la contractarea de credite pe termen lung şi pentru nevoi curente;

3) Hotărăşte cu privire la gajarea creditelor cu bunuri ale societăţii;

4) Elaborează programul de activităţi al societăţii pe exercitiului următor;

5) Negociază şi aprobă contractul colectiv de muncă;

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică se refera la ansamblul diviziunilor organizatorice constituit astfel încât să asigure realizarea obiectivelor întreprinderii.

În organizarea structurală a firmelor există o multitudine de structuri, toate fiind mai mult sau mai puţin variante a unor trei tipuri: ierarhică, funcţională, ierarhic funcţională.

În cadrul societăţii DISCOVERY S.R.L. există o structură ierarhică – liniară.Aceasta se caracterizeaza prin delegări de autoritate, administratorii pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică operatorului de transport iar acesta la rândul său dă dispoziţii şefilor de tură care le comunică conducătorilor auto sarcinile ce le revin. Ca atare un subordonat primeşte dispoziţii de la un singur conducător în faţa căruia răspunde pentru acţiunile sale.

Întrucât acest tip de structură este simplu de înţeles, el este simplu de aplicat în procesul conducerii. Întotdeauna în vârful unei astfel de piramide se află conducătorul colectiv şi individual, care exercită conducerea operativă, iar la bază se găsesc executanţii. Acest tip de structură prezintă următoarele avantaje :

• Sisteme de comunicaţie având canale de legatură relativ scurte, sunt rapide în sens descendent şi ascendent, acţionand cu eficienţa mare;

• Prin numărul redus de membri, autoritatea şi răspunderile sunt bine definite;

• Nu apare necesitatea solicitării specialiştilor în stabilirea schemelor organizatorice, acestea fiind simple;

Posibilitatea elaborării operative a celor mai corespunzătoare decizii, cultivând şi promovând spiritul de sinteză, acesta constituind o bună şcoală de formare a cadrelor de conducere.

Preview document

Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 1
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 2
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 3
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 4
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 5
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 6
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 7
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 8
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 9
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 10
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 11
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 12
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 13
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 14
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 15
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 16
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 17
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 18
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 19
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 20
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 21
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 22
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 23
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 24
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 25
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 26
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 27
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 28
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 29
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 30
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 31
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 32
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 33
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 34
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 35
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 36
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 37
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 38
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 39
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 40
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 41
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 42
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 43
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 44
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 45
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 46
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 47
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 48
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 49
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 50
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 51
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 52
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 53
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 54
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 55
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 56
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 57
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 58
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 59
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 60
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 61
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 62
Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Situatii Financiare - Surse Informationale in Fundamentarea Decizilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Analiza costurilor întreprinderii la S.C. Triconf S.A.

1. Sarcini principale ale studiului costurilor in conditiile actuale Ţinând seama de importanţa majoră a problemei costurilor de producţie pentru...

Analiza rentabilității entității economice - Studiu de caz la SC Orion 92 SA

Investigarea societăţii economice necesită un demers specific care integrează viziunea clasică bazată pe cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi a...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Sistemul de Contabilitate în România

CAP 1. SISTEMUL DE CONTABILITATE ÎN ROMÂNIA La această dată, sistemul contabil din România este reglementat de Legea Contabilităţii nr. 82 din 24...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiza Cheltuielilor cu Personalul

Capitolul 1 1.1 Scopul analizei Obiectul de studiu al analizei îl formează activitatea economico-financiară a agenţilor economici de nivel micro...

Analiza Economică

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 DEFINIREA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE În spaţiul...

Te-ar putea interesa și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Analiza economico-financiară a unei întreprinderi

Introducere:Consideratii generale Diagnosticul economico-financiar reprezinta un instrument managerial ,care permite formularea unor judecati de...

Monografia contabilă - Societatea Utilaj Transport S.A Călărași

Mediul activității. Analiza fluxurilor financiar-monetare și diagnosticul financiar CAP. 1 - Mediul activității 1.1. Organizarea activității...

Structura finanțelor și procesul bugetar

CAPITOLUL I. RAPORTURILE FINANCIARE Raporturile finantelor publice Finantele publice constituie o ramura a stiintelor economice si au legaturi...

Complexitatea sistemelor informaționale economice

Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite...

Ai nevoie de altceva?