Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20581
Mărime: 175.16KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Lucian P. Lădar
Specializare: Contabilitate Şi Informatică De Gestiune

Cuprins

 1. CAP. 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RESURSELE MATERIALE ŞI CONSUMAREA ACESTORA LA NIVEL MACRO ŞI MICROECONOMIC 3
 2. 1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro
 3. şi micro economic 3
 4. 1.2Consumul de materii prime şi materiale. Normarea
 5. consumului de materii prime şi material la nivel microeconomic 5
 6. 1.2.1 Normele de consum specifice de materiale 5
 7. 1.2.2 Elementele componente ale consumului de materiale.
 8. Structura normei de consum 6
 9. 1.2.3 Funcţiile normei de consum 6
 10. 1.2.4 Clasificarea normelor de consum 8
 11. 1.2.5 Metode de normare a consumului de materiale 11
 12. CAP. 2 INDICATORII CONSUMULUI DE MATERIALE ŞI MATERII PRIME LA NIVEL MACRO-ECONOMIC 16
 13. 2.1 Clasificarea indicatorilor 16
 14. 2.1.1 Indicatorii consumurilor specifice de materiale în unităţi naturale 16
 15. 2.1.2 Indicatorii consumurilor specifice de materiale în unităţi valorice 18
 16. 2.2 Indicatori tehnici, tehnologici şi economici de greutate absolută
 17. specifică sau relativă a produselor 21
 18. 2.2.1 Indicatori de greutate netă a produselor 21
 19. 2.2.2 Coeficientul de utilizare productivă a materialelor 22
 20. 2.2.3 Greutatea specifică a materialelor refolosibile şi pierderilor
 21. totale rezultate în procesul tehnologic 23
 22. 2.2.4 Indicatorii de greutate specifică (relativă) a produselor 24
 23. 2.3 Indicatori sintetici 24
 24. 2.3.1Coeficientul material-produs ( )* 25
 25. 2.3.2.Coeficientul produs-material 25
 26. 2.3.3 Coeficientul valoare-cheltuieli materiale 25
 27. CAP. 3 PRINCIPALELE CĂI DE REDUCERE A CONSUMULUI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE 31
 28. CAP. 4 STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND MODUL DE CONSUMARE ŞI UTILIZARE A RESURSELOR MATERIALE LA S.C. OLIMPIA S.A. 36
 29. 4.1 Prezentarea generală a firmei S.C. OLIMPIA S.A. Oradea 36
 30. 4.1.1. Scurt istoric 36
 31. 4.1.2 Structura organizatorică. Mărimea compartimentelor
 32. funcţionale şi de producţie 37
 33. 4.2 Reducerea efectivă a consumului de materii prime şi
 34. materiale exemplificată pe un model 47
 35. 4.2.1 Analiza comparativă a normei de consum pentru feţe,
 36. pentru căptuşeli şi pentru partea de jos a încălţămintei 47
 37. 4.2.2 Principalele căi de reducere a consumurilor de materiale 52
 38. CAP. 5 EFICIENŢA ECONOMICĂ OBŢINUTĂ CA URMARE A REDUCERII CONSUMULUI DE RESURSE MATERIALE 54
 39. 5.1 Reducerea cheltuielilor la 1000 lei producţie marfă 54
 40. 5.2 Creşterea profitului ca urmare a reducerii consumului de
 41. resurse materiale, pe produs şi la nivelul firmei 56
 42. 5.3 Indicatorii consumului specific de materiale folosiţi la
 43. S.C. OLIMPIA S.A. Oradea 60
 44. 5.4 Indicatorii ‘’ Eficienţa utilizării resurselor materiale’’ 62
 45. CAP. 6 CONCLUZII 64
 46. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic

Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii economice, realizarea unui profit cât mai mare, este în fond raţiunea unui manager, a oricărui întreprinzător. Optimizarea raportului dintre efort şi efect, dintre capitalul investit şi beneficiul obţinut constituie preocuparea de căpetenie a agenţilor economici, în condiţiile economiei de piaţă, sursa de supravieţuire economică, izvorul reluăriişi continuării pe scară tot mai mare a activităţii productive în toate domeniile.

În cadrul acestei preocupări deosebite, a acestui deziderat sine gua non al raţiunii existenţei unei întreprinderi, un loc cu totul aparte îl ocupă folosirea raţională, cu randamente superioare a resurselor materiale şi energiei în procesul de fabricaţie. Aceasta, pentru că realizarea unui volum tot mai mare de produse dintr-o tot mai redusă cantitate de materiale este, în final, expresia potenţialului tehnic, a capacităţii de creaţie dar şi a forţei de atac şi de reuşită în lupta de concurenţă pe piaţă. Ca atare, gradul de eficienţă în utilizarea resurselor materiale şi a energiei se măsoară în procesul de producţie, respectiv în consumul productiv al acestora, în activitatea de transformare şi de înglobare a lor în produse finite. Dacă aprovizionarea acestor resurse, stocarea, depozitarea şi consumarea lor, transportul, manipularea etc. sunt factori care aduc sau pot aduce o contribuţie anexă, ataşată rezultatului de eficienţă economică generală a întreprinderii, modul în care sunt utilizate, deci consumate, resursele materiale şi energia reprezintă expresia de fond a conceptului şi gradului de randament economic se poate observa uşor faptul că în circuitul economic al unei întreprinderi, consumul resurselor de materiale se supune, se înglobează tehnologic fabricaţiei, devenind mijlocul şi scopul realizării existenţei întreprinderii însăşi, cu alte cuvinte, consumul productiv care transformă resursele materiale în produse finite se desprinde de circuitul aprovizionare-stocare-depozitare trecând şi integrându-se procesului de fabricaţie, complinind astfel metamorfoza acestor resurse şi încheind ciclul tehnic şi tehnologic al realizării materiale a producţiei.

Efectele unor asemenea preocupări de utilizare raţională, economică a resurselor materiale sunt multiple şi ele ocupă o plajă largă de acţiuni din sfera de activitate economico-productivă ; asemenea efecte sunt în principal următoarele :

a) realizarea unei valori mai mare de produse finite din aceeaşi cantitate de resurse materiale ; sau altfel spus, diminuarea consumului de resurse materiale şi energie pe unitatea de produs finit ;

b) diminuarea în general a consumului de resurse materiale pentru un volum dat de produse finite determină o reducere a cheltuielilor de aprovizionare, de transport, depozitare, de manipulare şi conservare, de stocare, ceea ce uşurează efortul financiar şi material al întreprinderii, disponibilizând o parte din capitalul întreprinderii afectat aprovizionării cu resurse materiale ;

c) ca efect al celor arătate mai sus, se înregistrează o reducere a cheltuielilor de producţie care se reflectă în diminuarea preţului de cost, în creşterea profitului întreprinderii, în reuşita pătrunderii pe piaţă a produselor respective, în asigurarea unui succes notabil în lupta de concurenţă.

Evident că o asemenea acţiune capătă semnificaţii mai importante atunci când este vorba de materiale ce provin din import, deoarece determină o economisire a resurselor valutare ale întreprinderii, sau o mai bună valorificare a potenţialului producţiei, a produselor finite ce se exportă.

Desigur, consecinţele acţiunilor de reducere a consumului producţiei de resurse materiale şi energie sunt multiple şi toate au un caracter favorabil, cu efecte pozitive în rezultatele generale ale întreprinderii ; aici se includ şi cele cu privire la mai buna utilizare a timpului de lucru, la folosirea superioară a dotării tehnice a maşinilor şi utilajelor de producţie, la îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie etc.

Analiza utilizării resurselor materiale scoate în evidenţă faptul că, în cele mai frecvente cazuri, materiile prime se pot transforma integral din forma iniţială în produse finite pentru care au fost asigurate : aceasta datorită naturii şi caracteristicilor dimensional-constructive ale materialelor noi sau ale valorilor de întrebuinţare prevăzute pentru a fi fabricate, a tehnicii şi tehnologiei de fabricaţie utilizate în prelucrarea resurselor. Acest aspect se are în vedere la stabilirea destinaţiilor de utilizare şi a formelor de regăsire a resurselor materiale introduse în prelucrare.

Eforturile unităţilor economice trebuie îndreptate în primul rând către reducerea elementelor de cheltuieli cu pondere hotărâtoare în costurile de producţie, deci a cheltuielilor materiale, fără a neglija totuşi posibilităţile pe care le oferă reducerea şi a celorlalte cheltuieli.

Utilizarea judicioasă a resurselor materiale este rezultatul unui complex de acţiuni orientate în direcţia ridicării nivelului tehnic şi calitativ al produselor, valorificării superioare a materiilor prime şi materialelor, extinderea folosirii înlocuitorilor, a materialelor refolosibile prin introducerea pe scară largă, în toate întreprinderile, a progresului tehnic. Reprezentând o direcţie esenţială de utilizare cu eficienţă economică superioară a resurselor materiale, ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor are în vedere accentuarea tuturor laturilor calitative ale producţiei şi muncii, ştiinţei, organizării şi conducerii.

Fabricarea produselor la un nivel tehnic şi calitativ ridicat este condiţionată nu numai de potenţialul tehnic şi tehnologic, ci şi de alţi factori. Astfel, o calitate mai bună a materiei prime asigură o calitate mai bună a produsului finit. În acelaşi timp, o calitate mai bună a materiei prime înseamnă şi un consum mai mic pe unitate de produs, realizarea aceloraşi parametri funcţionali ai produsului cu cantităţi mai mici de material. Un produs de calitate superioară asigură o funcţionare pe timp îndelungat a acestuia, satisfacerea pe o perioadă mai lungă a utilităţilor pentru care a fost creat, fără a fi necesară fabricarea altui produs şi înlocuirea celui existent economisind astfel în timp, resursele materiale. Fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului atrag, la rândul lor, un consum mai redus de materiale pentru întreţinerea şi repararea acestuia pe parcurs, pentru asigurarea funcţionării fără întrerupere, fără sau cu înlocuirea într-o proporţie cât mai mică a pieselor, subansamblelor şi componentelor produsului pe timpul exploatării lui.

Realizarea obiectivului privind ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor se asigură şi prin modernizarea şi reproiectarea acestora, acţiuni care determină creşterea duratei de viaţă şi a siguranţei în funcţionare, reducerea greutăţii şi gabaritului, diminuarea consumurilor de materiale, sporirea randamentelor, scăderea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii.

O altă direcţie care asigură folosirea raţională a materiilor prime, materialelor, combustibililor o constituie valorificarea superioară a acestora. Această direcţie se concretizează prin continuarea şi accentuarea procesului de modernizare a structurii producţiei în toate ramurile economiei naţionale şi în primul rând în industrie.

1.2 Consumul de materii prime şi materiale. Normarea consumului de materii prime şi material la nivel microeconomic

1.2.1 Normele de consum specifice de materiale

Normele de consum specific de materii prime, materiale, combustibil, energie, etc. reprezintă un indicator sintetic de plan, prin care se asigură utilizarea raţională şi valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale. Materiile prime , materialele, combustibilii, energia, şi celelalte resurse materiale se folosesc în întreaga economie naţională, numai pe bază de norme Si normative de consum.

Normele de consum materiale reprezintă un indicator sintetic de plan dat odată cu planul unic naţional de dezvoltare economico-socială, prin care se asigură utilizarea judicioasă şi valorificarea superioară a resurselor materiale. Cu cât normele de materiale sunt mai precis determinate, cu atât necesarul de materiale pentru îndeplinirea planurilor de producţie al întreprinderilor industriale este mai corect stabilit, iar consumul de materiale trebuie să se încadreze în această limită.

Reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, energie etc. la nivel de întreprinderi industriale constituie rezerva cea mai importantă şi principala cale de reducere a cheltuielilor materiale pe unitatea de produs.

Pe baza normelor de consum de materiale se fundamentează principalii indicatori ai planului de aprovizionare tehnico-materială, necesarul pentru plan de resurse materiale (Npl), respectiv necesarul de aprovizionat (Na), conform relaţiilor :

Nai = Npli + Ssfi - Sîi

unde:

Npli = reprezintă necesarul pentru plan din materia primă “i” I = l, m;

Ncij = norma de consum din materialul “i” pentru produsul finit “j”;

Qj = volumul fizic de producţie al produsului “j” ;

Nai = stocul de la sfărşitul perioadei de plan al materiei prime “i” ;

Sîi = stocul de la începutul perioadei al materiei prime“i”

Cu cât normele de consum de materiale sunt mai precis determinate, cu atât calculul indicatorilor se plan este mai corect stabilit.

Bibliografie

[1] BĂŞANU Gheorghe, PRICOP Mihai - “Managementul aprovizionării şi desfacerii”, Bucureşti, Editura Economică, 1996

[2] CÂRSTEA Gheorghe - “Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale”, Bucureşti, Editura Economică, 2000

[3] FULGEANU Nicolae, AUREL Brânză, LĂDAR Lucian - “Economia, organizarea şi planificarea aprovizionării tehnico-materiale şi desfacerii”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983

[4] FUNDĂTURĂ Dumitru - “Managementul resurselor materiale”, Bucureşti, Editura Economică, 1999

[5] FUNDĂTURĂ Dumitru - “Aprovizionarea tehnico-materială”, Bucureşti, Editura Politică, 1982

[6] LĂDAR Lucian - “Aplicaţii la marketing-aprovizionare-desfacere”, Universitatea din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 1986

[7] LĂDAR Lucian, PUTZ Ecaterina - “Marketing-aprovizionare-desfacere”, Universitatea din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 1979

[8] POPESCU M.V. - “Măsurarea eficienţei utilizării resurselor materiale”, Bucureşti, Editura Tehnică, 1980

[9] ROS Jay - “Marketing cu costuri minime”, tradus de Cosmina Mengheş, Bucureşti, Editura Teora 1997

Preview document

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 1
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 2
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 3
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 4
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 5
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 6
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 7
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 8
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 9
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 10
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 11
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 12
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 13
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 14
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 15
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 16
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 17
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 18
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 19
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 20
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 21
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 22
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 23
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 24
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 25
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 26
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 27
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 28
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 29
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 30
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 31
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 32
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 33
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 34
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 35
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 36
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 37
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 38
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 39
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 40
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 41
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 42
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 43
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 44
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 45
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 46
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 47
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 48
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 49
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 50
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 51
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 52
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 53
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 54
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 55
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 56
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 57
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 58
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 59
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 60
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 61
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 62
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 63
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 64
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 65
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 66
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 67
Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • COPERTA.DOC
 • DIPLOMA.DOC

Alții au mai descărcat și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Comerțul internațional, factor important în economia internațională

INTRODUCERE Trăim într-o lume care este puternic interconectată de complexe tranzacţii economice şi sociale, probleme legate de mediu, colaborări...

Orientări în Determinarea Nivelului Prețului pe Piața Bunurilor De Consum

INTRODUCERE Preţul a constituit, de-a lungul timpului, obiectul preocupărilor cercetătorilor din domeniul economiei, psihologiei, statisticii sau...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Analiza consumului personal în România, inclinația spre consum

Aspecte teoretice privind consumul Consumul reprezintă un act de distrugere a bunurilor, sau a serviciilor. Consumul se împarte în două tipuri :...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Inflația, fluctuațiile economice, statul și economia

1.Caracterizarea ciclicitatii in economie Activitatea economica se caracterizeaza prin aceea ca: 1 evolutia ei nu este uniforma, liniara; 2...

Ai nevoie de altceva?