Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 440722
Mărime: 197.06KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Finante-Bănci

Cuprins

Introducere 3

Cap. 1 Evaziunea fiscală. Noţiuni generale 5

1.1 Conceptul de evaziune fiscală 5

1.2 Evaziunea fiscală şi frauda fiscală – delimitări teoretice 9

1.3 Interdependenţa evaziune fiscală, fraudă fiscală şi presiune fiscală excesivă

11

1.3.1 Factori de influenţă ai presiunii fiscale 11

1.3.2 Limitarea presiunii fiscale - mijloc de diminuare a evaziunii fiscale

17

1.4 Forme de manifestare ale evaziunii fiscale 17

Cap. 2 Evaziunea fiscală internaţională 21

2.1 Paradisurile fiscale şi companiile offshore. Noţiuni generale 21

2.2 Avantajele oferite de companiile înregistrate: avantaje fiscale directe şi beneficii suplimentare

24

2.2.1 Avantaje fiscale directe 24

2.2.2 Beneficiile suplimentare 25

2.3 Factorii de intensificare a evaziunii fiscale internaţionale 26

2.3.1 Dubla impunere juridică internatională. România şi dubla impunere în contextul combaterii evaziunii fiscale

26

2.3.2 Presiunea fiscală 29

2.4 Posibilităţi de combatere şi prevenire a evaziunii fiscale internaţionale 31

2.4.1 Diminuarea resurselor băneşti colectate la bugetul statului 32

2.4.2 Acumularea de capital 33

2.4.3 Cauzele şi efectele evaziunii fiscale 34

2.4.4 Metode de combatere a evaziunii fiscale 36

2.5 Studiu de caz :Cipru 37

Concluzii 41

Bibliografie 43

Extras din document

Introducere

Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta globalizării asupra economiilor naţionale trebuie considerată din ce în ce mai serios, fiind necesară adaptarea continuă a mecanismelor economice, sociale şi politice, la „mersul” evenimentelor internaţionale. Efectele interacţiunilor dintre economiile naţionale, în procesul general al globalizării sunt dintre cele mai diverse şi nu întotdeauna pozitive. Unuia dintre aceste efecte îi suntem contemporani: criza financiar - economică. Nu doar în această perioadă, rolul finanţelor este unul determinant. Acum, mai mult ca oricând, „intervenţia” statului pe piaţa financiară şi economică poate fi decisivă în ce priveşte „calmarea” derapajelor. Ori, fără resurse financiare, însăşi acţiunea intervenţionistă a statului este pusă sub semnul întrebării, şi implicit atingerea scopului acţiunii: stabilizarea macro economică.

Volumul resurselor statului (veniturile publice) este condiţionat de: mărimea produsului intern brut, nivelul cheltuielilor publice, factorii monetari şi demografici, factorii sociali şi politici, etc. În ce ne priveşte, considerăm că, şi evaziunea fiscală reprezintă o resursă importantă pentru veniturile publice. „Socialul”, ca sumă a relaţiilor dintre stat şi cetăţeni săi, influenţează mărimea resurselor statului datorită faptului că, procesul de constituire a resurselor este dependent de sistemul de impunere. Impunerea nu se realizează la întâmplare ci, pe baza unor principii recunoscute şi, adesea, legiferate. Unul dintre aceste principii se referă la echitatea fiscală, adică, stabilirea sarcinii fiscale în funcţie de capacitatea contributivă a contribuabililor.

Cu toate că, până în prezent nu a fost descoperită „piatra filosofală” care să rezolve problema impunerii fiscale, într-un cadru de echitate absolută, considerăm că prin această lucrare de cercetare, să ne aducem modesta contribuţie la îmbunătăţirea acestui sistem. În lumea modernă nu există sisteme fiscale perfecte, lipsite de inechităţi, însă, perfecţionarea lor în această direcţie reprezintă un deziderat al statelor moderne.

În peste 25 de ani de practică în domeniul fiscal ne-am aflat în miezul „confruntării” dintre contribuabilii cu sistemul de reglementare fiscal. Astfel, am constatat o mare carenţă în „gândirea” guvernelor aflate la putere în ce priveşte inventarierea resurselor. Soluţiile de sporire a veniturilor publice au fost „găsite” mai ales în creşterea presiunii fiscale, şi mai puţin în reducerea fenomenului

evazionist, ori, astfel de decizii au generat o serie de inechităţi în plan social.

Pe parcursul acestor ani, am observat că fiscalitatea pare să fie un şir nesfârşit de enigme şi dileme, adesea dificil de soluţionat, a căror efecte sunt în măsură să producă distorsiuni sistemice majore în plan economic, social sau politic.

De ce ? Pentru că, în frecvente cazuri, statul nu este în măsură să-şi încaseze în integralitatea lor veniturile care-i aparţin iar contribuabilii nu reuşesc să stabilească o „comunicare” corectă, pragmatică şi eficientă cu instituţiile statului, în cadrul raporturilor fiscale.

Pentru cetăţeni, enigma sistemului de impunere rezidă din depersonalizarea impozitelor, dublată de repulsia generală faţă de obligaţia de a plăti fără a beneficia de o contraprestaţie. Dilema se referă la „starea” de opozabilitate a celor două părţi: statul îşi propune să încaseze venituri tot mai mari iar cetăţenii-contribuabili îşi doresc să plătească cât mai puţin. Aceasta indice sentimentul de inechitate în rândul contribuabililor care se consideră furaţi, ori de câte ori statul îşi „bagă mâna” în buzunarul lor pentru a le „dijmui” veniturile pe calea impozitelor. Cele de mai sus relevă oportunitatea cercetării.

Originalitatea derivă cel puţin din următoarele considerente:

- evaziunea fiscală, a fost „măcinată” mărunt şi „cernută” prin „sitele” dese ale unor minţi de excepţie, lăsându-ne puţine soluţii inovatoare în acest domeniu, şi totuşi , am identificat mai ales carenţele definitorii ale conţinutului economic;

- principiul de echitate fiscală nu s-a „bucurat” (din partea teoreticienilor şi mai ales a artizanilor sistemului fiscal), cel puţin până la ora actuală, de o atenţie adecvată importanţei lui, motiv pentru care am apreciat că este un ”teren” potrivit pentru a dezvolta concepte şi analize, prin valorificarea

cunoştinţelor teoretice şi practice acumulate;

- evidenţierea legăturii de interdependenţă dintre fenomenul de evaziune fiscală şi principiul de echitatea fiscală a reprezentat o altă provocare, având un caracter de noutate absolută;

- protecţia socială exercitată de stat, pe seama cheltuielilor publice iscă, nu doar nemulţumiri ci, mai ales inechităţi şi discrepanţe tot mai evidente în plan economic şi social; Pornind de la această realitate, am gândit un sistem alternativ de protecţie socială generat de sistemul de impunere a veniturilor.

Posibilităţile practice de identificare a evaziunii fiscale în etapa de planificare a inspecţiilor fiscale, modelele economice şi matematice de cuantificare a evaziunii fiscale, metodele de protecţie socială pe seama sistemului de impunere, îmbunătăţirea raporturilor fiscale dintre stat şi contribuabili, măsurile necesar a fi luate pentru creşterea eficienţei inspecţiei fiscale, înfiinţarea tribunalelor fiscale, reprezintă tot atâtea soluţii cu aplicabilitate practică în cadrul sistemului fiscal românesc. Pornind de la realitatea faptului că, principiul de echitate fiscală „apare” doar ca un deziderat şi subiect al dezbaterile politice, adesea populiste despre fiscalitate, fiind „eclipsat”, uneori până la ignorare, de randamentul impunerii, am „simţit nevoia” de a atrage atenţia asupra considerării esenţei acestui principiu: capacitatea contributivă a cetăţenilor – contribuabili. Modalitatea prin care se poate transpune în practică acest principiu poate asigura o altă percepţie a contribuabililor despre sistemul de impunere.

CAPITOLUL 1 : EVAZIUNEA FISCALA. NOTIUNI GENERALE

1.1. Conceptul de evaziune fiscală

Evaziunea fiscală constă în sustragerea de către contribuabili (persoane fizice şi juridice române sau străine) prin diferite căi, în intregime sau în parte, de la plata obligaţiilor fiscale, constând in impozite, taxe şi alte contribuţii datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale.

Pentru prima dată după 1989 , evaziunea fiscală a fost definită ca fiind “ sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetelor asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale şi extrabugetare de către persoanele fizice şi juridice române sau străine”.(legea nr.87/ 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale publicate in MO nr.299/1994)

Oreste Atanasiu a considerat evaziunea fiscală ca totalitatea procedeelor licite şi ilicite cu ajutorul cărora cei interesati sustrag o parte sau în întregime din averea lor, obligaţiunilor stabilite de legile fiscale

Se poate spune deci, cu alte cuvinte, că in orice acţiune a subiectului economic, de natură sa diminueze valoarea monetară a plăţilor legale către bugetul statului(şi alte fonduri publice constituite conform legii), se încadreaza la categoria economică numită evaziune fiscală.

Virgil Cordescu arată că, multimea neobisnuită a obligaţiunilor pe care taxele legilor fiscale fac să apese asupra celui mai mare număr de cetaţeni, nu a putut decât să stimuleze, în toate timpurile ingeniozitatea lor sau să favorizeze invenţia procedeelor destinate să eludeze sarcinile fiscale. Cînd sarcinile fiscale apasă prea greu asupra unei materii impozabile, aceasta tinde să evadeze. Este vechea regulă a lui Sismondi şi anume că impozitul nu trebuie niciodată să puna pe fugă materia pe care o loveşte, el trebuie să fie cu atât mai moderat cu cât aceasta bogaţie este de natură mai fugitivă.

Aceasta este aceeaşi regulă care o găsim şi la Bestiot în “ Sophisme Economique” şi anume că impozitul poate ajunge la acel punct la care dacă adăugam o cifră îi scădem produsul sau, a impune mai mult este a primi mai putin.

Preview document

Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 1
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 2
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 3
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 4
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 5
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 6
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 7
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 8
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 9
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 10
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 11
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 12
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 13
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 14
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 15
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 16
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 17
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 18
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 19
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 20
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 21
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 22
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 23
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 24
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 25
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 26
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 27
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 28
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 29
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 30
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 31
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 32
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 33
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 34
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 35
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 36
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 37
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 38
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 39
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 40
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 41
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 42
Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Paradisurilor Fiscale - Intre Evaziune si Frauda Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala – Cai, Mijloace de Combatere

I. FISCALITATE – OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR 1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii Apariţia sistemului...

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE 1.1. PRESIUNEA FISCALĂ Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu...

Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Evaziunea fiscală - concept și forme de manifestare

INTRODUCERE Am conceput această temă deoarece sunt foarte multe de vorbit despre evaziunea fiscală și mai ales în zilele noastre când toți...

Pardisurile fiscale și companiile offshore

Introducere Lucrarea cu titlul Paradisurile fiscale și companiile offshore face parte din tema Paradisurile fiscale în care se prezintă aspecte...

Prezentarea Paradisurilor Fiscala in Malta

INTRODUCERE Paradisurile fiscale joaca un rol cheie in accentuarea miscarii de capitaluri si alcatuirea unor retele complexe de tranzactii si...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Evaziune Fiscala prin Companii Offshore

Introducere “Înca de pe vremea grecilor antici…” – am putea începe, ca multe alte istorisiri. Întradevar, în istorie, evaziunea fiscala este “de...

Aspecte Privind Tehnicile de Spălare a Banilor pe Plan Internațional

I N T R O D U C E R E Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au...

Evaziunea Fiscala si Posibilitati de Combatere a Acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Paradisurile Fiscale și Evaziunea Fiscală Legală la Nivel Internațional

INTRODUCERE În această lucrare sunt prezentate principalele aspecte teoretice şi practice cu privire la paradisurile fiscale, apariţia şi...

Paradisuri Fiscale

Paradisuri fiscale 1. Noţiuni introductive privind paradisurile fiscale 1.1. Noţiunea de paradis fiscal Termenul de "paradis fiscal" nu poate fi...

Prezentarea Paradisurilor Fiscala in Malta

INTRODUCERE Paradisurile fiscale joaca un rol cheie in accentuarea miscarii de capitaluri si alcatuirea unor retele complexe de tranzactii si...

Companiile Offshore si Evaziunea Legala pe Piata Financiara Internationala

I. Paradisurile fiscale – instrumente ale evaziunii fiscale internaţionale 1.1. Istoric Ideea de "paradis fiscal" nu este deloc nouă. Oamenii au...

Ai nevoie de altceva?