Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 20675
Mărime: 108.21KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Intrοduсеrе.2
 2. СΑРITΟLUL I. ΑСTUΑLITΑTΕΑ ȘI МΟTIVΑȚIΑ TΕМΕI. МΕTΟDΟLΟGIΑ ΟRGΑΝIΖĂRII ЅTUDIULUI.5
 3. 1.1. ΑСTUΑLITΑTΕΑ TΕМΕI.5
 4. 1.2. МΟTIVΑRΕΑ ΑLΕGΕRII TΕМΕI. 9
 5. 1.3. ЅСΟРUL ЅTUDIULUI.10
 6. 1.4. ΟΒIΕСTIVΕLΕ ЅTUDIULUI.10
 7. 1.5. IРΟTΕΖΕLΕ LUСRĂRII.12
 8. 1.6. ЅUΒIΕСȚI ȘI LΟС.13
 9. 1.7. ΕTΑРΕLΕ ЅTUDIULUI.13
 10. 1.8. МΕTΟDΕ DΕ СΕRСΕTΑRΕ . UTILIΖΑTΕ.ЅTUDIUL DΟСUМΕΝTΑR.14
 11. CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A LUCRĂRII.17
 12. 2.1. CE ÎNSEAMNĂ CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ?.17
 13. 2.2. STRUCTURI SPORTIVE ÎN ROMÂNIA ȘI PE PLAN INTERNAȚIONAL.20
 14. 2.3. CE ÎNSEAMNĂ SPORTUL? CARE ESTE LEGĂTURA SPORTULUI CU STATUL?.23
 15. CAPITOLUL III. DEMERSUL PERSONAL ÎN ORGANIZAREA STUDIULUI.31
 16. 3.1. ANALIZA.32
 17. 3.2. REZULTATE.44
 18. 3.3. DISCUȚII.45
 19. 3.4. CONCLUZII.50
 20. 3.5. BIBLIOGRAFIE.52

Extras din licență

Intrοduсеrе

Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile organizaţii internaţionale. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) se stipulează faptul că orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării depline a personalităţii sale.

În Scrisoarea Internaţională privind Educaţia Fizică şi Sportul, UNESCO (1978) stabileşte, la articolul 1, că aceste activităţi reprezintă „un drept fundamental al tuturor”, iar exercitarea lui are multiple efecte asupra stării de sănătate şi a dezvoltării personalităţii oamenilor.

În Convenţia asupra Drepturilor Copilului (ONU, 1989), în Convenţia împotriva Discriminării în Educaţie (ONU, 1960), în alte tratate şi declaraţii, educaţia fizică şi sportul sunt considerate activităţi prin care se asigură dreptul la educaţie.

În baza experienţei acumulate în cursul Anului European al Educaţiei prin Sport (2004), Comisia Europeană încurajează sprijinirea activităţilor fizice şi sportive prin intermediul diferitelor iniţiative politice, în domeniul educaţiei şi al formării.

În România, Legea învăţământului nr. 84/1995 precizează, la art. 4, că învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane, inclusiv prin „[…] educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului”, aspecte întărite prin Legea Educaţiei fizice şi sportului nr. 69/1999, care stipulează că acestea reprezintă activităţi de interes naţional, sprijinite de stat. Astfel, „Practicarea educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat, iar autorităţile administrative, instituţiile de învăţământ şi instituţiile sportive au obligaţia de a sprijini educaţia fizică, sportul pentru toţi şi sportul de performanţă, şi de a asigura condiţiile de practicare a acestora”.

În consecinţă, există cadrul conceptual şi legal prin care se recunoaşte rolul social al acestor activităţi şi prin care se asigură premise pentru desfăşurarea lor.

În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi sportul prezintă conţinuturi şi sarcini specifice, cu influenţe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, intelectual, estetic şi moral. În acelaşi timp, educaţia fizică şi sportul pot fi considerate drept forme speciale de educaţie prin fizic, care conduc nu doar la finalităţi biologice, ci şi la importante aspecte psihologice şi sociale.

Educaţia formală şi informală beneficiază de valorile transmise prin educaţie fizică şi sport, cum sunt acumularea de cunoştinţe, motivaţie, aptitudini, dispoziţia de a depune eforturi personale, precum şi de calităţile sociale, cum sunt munca în echipă, solidaritatea, voluntariatul, toleranţa şi fair-play-ul, totul într-un context multicultural.

Datorită marii lor accesibilităţi, educaţia fizică şi sportul se practică sub cele mai diferite forme, însoţind omul de la naştere până la bătrâneţe, creând astfel un stil de viaţă echilibrat şi sănătos. Educaţia fizică şi sportul dispun de strategii de aplicare şi metode adaptate pentru realizarea obiectivelor diferenţiate, pentru fiecare vârstă. Incluse în educaţia permanentă acestea acţionează în sistem global, fizic, psihic şi cultural favorizând integrarea socială a oamenilor indiferent de rasă, cultură sau orientare politică.

Educaţia fizică şi sportul sunt totodată factori de consolidare a rezistenţei la incovenientele vieţii moderne, o bogăţie comună cu profund caracter educativ pe parcursul întregii vieţi, reprezentând un tonic pentru activităţile de timp liber individuale sau în grup.

Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educaţia fizică şi sportul se constituie în forme de educaţie pentru sănătate. Omul este, în primul rând, o fiinţă biologică ale cărei componente structural-funcţionale sunt, în mod general şi specific, influenţate prin educaţie fizică şi sport. Funcţia de optimizare a potenţialului biologic reprezintă, de fapt, punctul de plecare al tuturor influenţelor exercitate asupra organismului uman.

O solicitare adecvată, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în antrenament sportiv, conduce la modificări morfologice şi funcţionale relevante, care permit o mai bună adaptare a individului la cerinţele vieţii cotidiene.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii promovează, prin programul „Viaţă activă” (1998), importanţa practicării sistematice a activităţilor fizice pentru sănătate, cu prioritate la copii şi tineri. Cercetările au arătat că exerciţiul fizic, practicat pe termen lung, îmbunătăţeşte sănătatea fizică şi mentală, având o contribuţie pozitivă la procesul de învăţare şi dezvoltare a personalităţii, la reducerea riscului apariţiei afecţiunilor fizice şi psihice asociate stilului de viaţă modern. În acest sens, se recomandă practicarea a cel puţin 30 de minute, zilnic, de activitate fizică, ce necesită efort moderat - pentru adulţi, şi 60 de minute -pentru copii.

Lipsa de activitate fizică conduce la excesul de greutate, favorizează apariţia obezităţii şi a unor afecţiuni cronice, precum bolile cardiovasculare şi diabetul, care afectează calitatea vieţii, pun în pericol viaţa persoanelor şi creează probleme economiei şi bugetului alocat sănătăţii (Cartea Albă privind Sportul, Comisia Comunităţilor Europene, 2007). Studiile efectuate în diferite ţări evidenţiază că fiecărui dolar investit pentru educaţie fizică şi sport îi corespunde o reducere de 3,8 dolari pentru cheltuielile medicale (Declaraţia de la Punta del Este a Miniştrilor Educaţiei, 1999). Nu întâmplător, există concepţia potrivit căreia „sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor”.

Bibliografie

1. ACADEMIA ROMÂNĂ, Intitutul de ligvistică Iorgu Iordan. (1998). Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Bucureşti: Editura Unvers Enciclopedic.

2. ACHIŢEI, G. B. (1972). Dicţionar de estetică generală. Bucureşti: Editura Politică.

3. AGABRIAN, M. (2006). Analiza de conţinut. Iaşi: Editura Polirom.

4. ANTONESEI, L. (2002). O introducere în pedagogie. Dimensiunile axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.

5. BÂTLAN, I. (2000). Valorile sportive-încercare de întemeiere a axiologiei sportive. Bucureşti: Editura Semne.

6. BECEA, L. (2009). Optimizarea comportamentului psihomotor prin tehnici de reglare şi autoreglare. Bucureşti: Editura Printech.

7. BELL, J. (1993). Doing your research project: a guide for first time research in education and social science (ed. second edition). Buckingham; Philadelphia: Open University Press.

8. BOTA, A. ŞERBĂNOIU, S. (2000). În Dragnea, A. Teoria educaţiei fizice şi sportului. (p. 57). Bucureşti: Cartea Şcolii.

9. BOTA, A. (2006). Exerciţii fizice pentru o viaţă activă. Activităţi motrice de timp liber. Bucureşti: Editura Cartea Universitară.

10. BREBAN, V. (1980). Dicţionarul limbii române contemporane. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

11. BRETTSCHNEIDER, W. (2004). Study on young people's lifestyles and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restorin the balance. http://www.ec.europa.eu/sport/library/doc/c1/doc374eu.pdf (accesat 25. 02. 2015).

12. BUNESCU, G. (1998). Şcoala şi valorile morale. Teorii şi practici ale dezvoltării psihosociomorale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. RA.

13. BUIAC, D, SUCIU, A. (2007). Sănătatea şi activităţile fizice de-a lungul timpului. Bucureşti: Editura AFIR.

14. CÂRSTEA, G. (2000). Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: Editura AN-DA.

15. CAUC, I. M. (2004). Metodologia cercetării sociologice-Metode şi tehnici de cercetare. . Bucureşti: Editura Fundaţia România de Mâine.

16. CEAUŞESCU, N. N. (1976). Pedagogia educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: SportTurism.

17. CEAUŞESCU, N. N. (2002). Istoria pedagogiei educaţiei fizice. Bucureşti:: Editura Lumina Lex.

18. CHELCEA, S. (2007). Metodologia cercetării ştiinţifice. Metode cantitative şi calitative. Bucureşti: Editura Economică.

19. CRAHAY, M. (2009). Psihologia educaţiei. Bucureşti: Editura Trei.

20. CRISTEA, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: EDP.

21. CUCOŞ, C. (1995). Pedagogie şi axiologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.

22. CUCOŞ, C. (2006). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom.

23. DRAGNEA, A. (1996). Teoria antrenamentului sportiv. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.

24. DRAGNEA, A., BOTA, A. (1999). Teoria activităţilor motrice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.

25. DRAGOMIR, P. SCARLAT, E. (2004). Educaţie fizică şcolară. Bucureşti: editura Didactică şi Pedagogică.

26. DRĂGAN, I. (1985). În Gheorghe, G.M., Dialog despre natură şi sănătate. Bucureşti: Ceres.

27. DUMITRESCU, A. (2010). Sportul de masă mijloc de socializare a studenţilor. Studiu de caz-Centrul universitar Cluj- Napoca. Teză de doctorat.

28. EPURAN, M. (1984). Psihologia educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti: ANEFS.

29. Constantin Pehoiu, (2005), Aspecte din istoria şi evoluţia practicării exerciţiilor fizice, Editura Transversal, Târgovişte,p. 82;

30. Pehoiu, Constantin , (2011) For a New Conception on Physical Education and Sport Book Editor(s): Zhu, XF, International Conference on Physical Education and Society Management (ICPESM 2011), Hong Kong, PEOPLES R CHINA, DEC 12-13, 2011, VOL 1 Book Series: Lecture Notes in Management Science Volume: 1 Pages: 118-121 Published: 2011;

31. Pehoiu Constantin and Andra Pehoiu (2010) Physical activities and promoting a healthy life style in new social and economic conditions, Proceedings WSEAS Intternational Confferences, Enveriment, Medicine and Health Sciences (EMEH'10), Penang, Malaysia, March 23-25, 2010 (supported by the University Kebangsaan Malaysia- National University of Malaysia).

Preview document

Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 1
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 2
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 3
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 4
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 5
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 6
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 7
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 8
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 9
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 10
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 11
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 12
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 13
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 14
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 15
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 16
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 17
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 18
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 19
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 20
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 21
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 22
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 23
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 24
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 25
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 26
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 27
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 28
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 29
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 30
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 31
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 32
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 33
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 34
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 35
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 36
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 37
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 38
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 39
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 40
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 41
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 42
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 43
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 44
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 45
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 46
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 47
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 48
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 49
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 50
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 51
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 52
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 53
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 54
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 55
Educația fizică, sportul și cultura organizațională în România - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Educatia Fizica, Sportul si Cultura Organizationala in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Studiu privind Metodologia de Organizare a Lecției de Educație Fizică la Gimnaziu

INTRODUCERE Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi complexe, complexitatea fiind determinată de conţinutul, structura, desfăşurarea şi...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Studiu cu privire la selecția copiilor la înot clasa a 5-a

INTRODUCERE Înotul este un sport ciclic și presupune dezvoltarea armonioasă a calităților și deprinderilor motrice. În acest sport sunt întâlnite...

Rolul și Locul Exercițiilor de Dezvoltare Fizică Generală în Cadrul Lecțiilor de Educație Fizică și Sport la Clasele IX-XII

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Formarea omului modern presupune dezvoltarea lui din punct de vedere fizic, intelectual, etic, estetic, în...

Activitatea motrică de cultură fizică la școlari

I.Argumentarea teoretică a lucrării 1.1.Actualitatea și importanța studiului În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi...

Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Cunoaşterea şi autocunoaştere este un proces ce implică dimensiunile...

Activități de timp liber

Activitati de timp liber “Timpul liber nu inseamna sfarsitul muncii, ci, dimpotriva, munca inseamna sfarsitul timpului liber” (Aristotel)...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și Execuția Cheltuielilor Bugetare la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr 2 Comănești

Cap 1.Organizarea și funcționarea Centrului Școlar pentru educație Incluzivă nr.2 Comănești 1.1.Scurt istoric Centrul Şcolar se află că locaţie...

Pedagogie

SEMINARUL I 1.EDUCAŢIA: CONCEPT, GENEZĂ, FORME, CARACTERISTICI; 2.EDUCABILITATEA: SUPORTUL MATERIAL AL EDUCAŢIEI; 3.FACTORII DEZVOLTĂRII...

Ai nevoie de altceva?