Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

Licență
9/10 (3 voturi)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 30113
Mărime: 1.80MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Drd. Iosif TOROK
UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMIŞOARA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

CAP. I – INTRODUCERE 5

1.1. MOTIVAŢIA 5

1.2. SCOPUL ŞI OIECTIVELE LUCRĂRII 6

1.2.1. SCOPUL LUCRĂRII 6

1.2.2. OIECTIVELE LUCRĂRII 7

1.3. STUDIEREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA CRITICĂ A

BILIOGRAFIEI DE SPECIALITATE 8

1.4. IPOTEZA LUCRĂRII 10

CAP. II – FUNDAMENTAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A LUCRĂRII 11

2.1. LOVIREA MINGII CU CAPUL 11

2.1.1. BIONECANICA GENERALĂ A LOVIRII MINGII CU CAPUL 14

2.1.2. ANALIZA BIOMECANICĂ A PROCEDEELOR TEHNICE DE BAZĂ DERIVATE DE LOVIRE A MINGII CU CAPUL 16

2.2 PARTICULARITĂŢI ALE GRUPELOR DE VÂRSTĂ 13 – 15 ANI 22

2.2.1. CONSIDERAŢII GENERALE 22

2.2.2. PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE, FUNCŢIONALE ŞI PSIHICE ALE GRUPEI 13 – 15 ANI 23

2.2.2.1. DIN PUNCT DE VEDERE MORFOLOGIC 23

2.2.2.2. DIN PUNCT DE VEDERE FUNCŢIONAL 23

2.2.2.3. DIN PUNCT DE VEDERE PSIHIC 24

2.2.3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII MOTRICE LA GRUPA DE VÂRSTĂ 13-15 ANI 25

2.2.4. PARTICULARITĂŢILE METODICE ALE GRUPELOR

DE VÂRSTĂ 13-15 ANI 25

2.2.4.1. GENERALITĂŢI – PARTICULARITĂŢILE ACESTEI GRUPE 25

2.2.4.2. PARTICULARITĂŢI SPECIFICE DE INSTRUIRE 26

2.2.3.3. CONŢINUTUL METODIC AL GRUPEI DE VÂRSTĂ 13-15 ANI 26

] 2.2.5. CONŢINUTUL ŞI FORMELE DE PREDARE ŞI ORGANIZARE ALE ACTIVITĂŢII DE FOTBAL LA ELEVII ÎNTRE 13-15 ANI 28

CAP. III - METODOLOGIA PRACTICO – TEORETICĂ A LUCRĂRII 31

3.1. CARACTERUL LUCRĂRII 31

3.2. METODE ŞI MIJLOACE UTILIZATE ÎN ELABORAREA LUCRĂRII 31

3.2.1. METODE DE CRECETARE 31

3.2.1.1. MODELAREA – ca metodă de cercetare 32

3.2.1.2. METODA OBSERVAŢIEI 32

3.2.1.3. METODA EXPERIMENTULUI PEDAGOGIC 33

3.2.1.4. METODA STATISTICO – MATEMATICĂ ŞI GRAFICĂ 33

3.2.1.5. METODA TESTELOR 34

3.2.2. METODE ŞI MIJLOACE DE ANTRENAMENT 34

3.2.2.1. EXERCIŢIILE FIZICE 34

3.2.2.2. APARATURA DE SPECIALITATE 35

3.2.2.3. REFACEREA CAPACITĂŢII DE EFORT 36

3.2.2.4. MIJLOACE ALE EDUCAŢIEI INTELECTUALE, MORALE ŞI ESTETICE SPECIFICE VIEŢII SPORTIVULUI 36

3.2.2.5. FACTORI NATURALI DE CĂLIRE 36

3.2.3. METODE ŞI MIJLOACE PENTRU ÎNVĂŢAREA ŞI PERFECŢIONAREA TEHNICII 37

3.2.3.1. METODE DE PREGĂTIRE A TEHNICII 37

3.2.3.1.1. Metoda predării analitice a tehnicii 37

3.2.3.1.2. Metoda exersării acţiunilor tehnice 38

3.2.3.1.3. Metoda exersării acţiunilor tehnico-tactice 39

3.2.3.1.4. Modelarea – ca metodă a perfecţionării a tehnicii de joc 39

3.2.3.2 MIJLOACELE PENTRU ÎNVĂŢAREA ŞI PERFECŢIONAREA TEHNICII 40

3.2.3.2.1. Program de exerciţii pentru învăţarea şi perfecţionarea elementelor tehnice ale jocului 40

3.3. ELEMENTELE EXPERIMENTULUI 45

3.3.1. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII EXPERIMENTULUI 45

3.3.2. EŞANTIONUL STUDIAT 45

3.3.3. DATA EFECTUĂRII PROBELOR ŞI NORMELOR DE CONTROL 46

3.4. OBIECTIVE ŞI SARCINI ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA JOCULUI DE FOTBAL LA VÂRSTA DE 13 – 15 ANI 46

3.4.1. OBIECTIVE CADRU 46

3.4.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 48

3.4.3. MODELUL JUCĂTORULUI LA SFÂRŞITUL NIVELULUI DE

ÎNCEPĂTORI 49

3.5. CONŢINUTUL INSTRUIRII 49

3.5.1. PREGĂTIREA FIZICĂ GENERALĂ 49

3.5.2. PREGĂTIREA TEHNICĂ 50

3.5.3. PREGĂTIREA TACTICĂ 51

3.5.3.1. ACŢIUNI COLECTIVE 51

3.5.3.2. ACŢIUNI INDIVIDUALE 52

3.5.4. PREGĂTIREA TEORETICĂ 52

3.5.5. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ 52

3.5.6. PREGĂTIREA BIOLOGICĂ 52

3.6. CONŢINUTUL MODELULUI DE JOC LA SFÂRŞITUL NIVELULUI DE 13 – 15 ANI 52

3.6.1. CONŢINUTUL MODELULUI DE JOC 53

3.6.2. PROBE ŞI NORME DE CONTROL 53

CAP. IV – DESFĂŞURAREA CERCETĂRII

4.1. DOCUMENTE DE PLANIFICARE 55

4.1.1. GRAFICUL PLANULUI ANNUAL DE PREGĂTIRE PENTRU GRUPELE DE 13 – 15 ANI 55

4.1.2. MODELUL PLANULUI DE PREGĂTIRE PE ETAPA Nr. 7 56

4.1.3. MODELUL CICLULUI SĂPTĂMÂNAL PENTRU PERIOADA COMPETIŢIONALĂ 57

Extras din document

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o antrenează, de cea mai mare importanţă este îmbinarea armonioasă a muncii practice cu cea teoretică, una completând-o pe cealaltă şi amândouă contribuind la ridicarea nivelului performanţelor individuale ca antrenor şi implicit a performanţelor echipei şi jucătorilor.

În promovarea fotbalului supercompetiţie, o deosebită importanţă o are pregătirea tehnică, care a simţit tot mai mult infiltraţia raţionamentului, a logicului, deoarece fiecare joc se desfăşoară după o altă partitură tactică, lucru ce impune mijloace tehnice adecvate şi care în ultimă instanţă necesită o pregătire ştiinţifică. Formarea tehnicii nu se poate baza doar pe învăţarea anumitor mişcări ci trebuie să se ţină cont şi de condiţiile pe care le implică jocul de fotbal. În acest sens, logica internă a jocului a arătat că cele mai ridicate sunt exerciţiile de pressing, cele făcute într-un tempo mai ridicat, cele făcute pe spaţii mici dar şi cele care oferă soluţii la situaţiile mai complicate de joc. Cu toate acestea, pregătirea tehnică nu formează un jucător, de aceea antrenamentul tehnic trebuie să se desfăşoare mereu în legătură cu tactica individuală.

Solicitările din antrenament şi competiţie se fac cu o participare fizică şi psihică tot mai evidentă. Toate acestea au implicaţii asupra comportamentelor modelului de instruire al fotbaliştilor, inclusiv asupra metodologiei predării tehnicii la copii de la 13 – 15 ani, prin creşterea volumului, intensităţii şi complexităţii în pregătire. Ca urmare, în conceptul actual despre antrenamentul de fotbal, instruirea copiilor şi juniorilor de 13 – 15 ani este o parte integrantă sistemului de pregătire pentru fotalul de performanţă. În acest context, cantitatea, dar, mai ales calitatea procesului de pregătire a copiilor şi juniorilor, care constituie baza de masă a fotbalului de performanţă, reprezintă un factor hotărâtor al asigurării unei capacităţi superioare de performanţă a fotbalului, la nivelul exigenţelor jocului actual şi în perspectiva evoluţiei lui.

Pornind de la aceste premize am considerat că este necesar elaborarea unui model metodic de învăţare a lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13 – 15 ani. Realizarea acestui obiectiv este condiţionată în cea mai mare măsură, de creşterea continuă a calităţii şi eficienţei muncii de selecţie şi instruire la nivelul copiilor şi juniorilor, de optimizare a procesului de pregătire. Problemele pe care le-a ridicat şi le ridică acest deziderat sunt multiple şi se referă la cele mai diverse componente ale intruirii, cum ar fi: raportul optim dintre componentele antrenamentului, raţionalizarea şi standardizarea mijloacelor, modelarea pregătirii, programarea instruirii, alegerea celor mai eficientemetode de pregătire şi dozarea eficientă a efortului.

O contribuţie deosebită în rezolvarea acestor probleme şi-a adus-o şi o va aduce cercetarea ştiinţifică, atât cea fundamentală, care studiază baza de masă a fotbalului de performanţă în toată complexitatea ei, conceptual, în esenţă, cât şi cea aplicativă, care abordează aspecte mai limitative dar concrete, specifice practicii şi metodicii fotbalului la acest nivel. Mai mult chiar, până în prezent au fost efectuate numeroase studii cu caracter aplicatuv, la care au aderat mulţi specialişti în domeniu din lumea întreagă, prin studii şi cercetări efectuate de-a lungul anilor. În prezent se poate aprecia că cea mai mare parte a problematicii de antrenament, în general, la nivelul copiilor şi juniorilor este rezolvată satisfăcător, dar cerinţa de continuă perfecţionare impune întreprinderea a noi studii şi cercetări din alte puncte de vedere sau alte planuri în lumina noutăţilor apărute pe plan naţional sau internaţional.

Alegerea acestei teme mi-a fost inspirată şi de dorinţa de a activa în continuare ca antrenor în baza de masă a fotbalului de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor, avâns astfel datoria profesională să mă implic în cercetare, să experimentez ipotezele exprimate realist şi îndrăzneţ, aducându-mi astfel contribuţia la progresul fotbalului românesc pe plan internaţional. Un alt motiv pentru care am ales această temăde cercetare este faptul că această problemă este de actualitate la nivelul copiilor şi juniorilor şi nu a fost prezentată suficient în literatura de specialitate.

Motivaţia alegerii acestei teme mi-a fost inspirată şi de dorinţa de cunoaştere cât mai în profunzime a metodologiei de elaborare a unui model de învăţare şi perfecţionare a tehnicii la nivelul copiilor şi juniorilor, care să folosească în pregătire şi să aducă rezultate pozitive în instruirea tinerilor fotbalişti. Ca şi antrenor consider că tema mă va ajuta în mod deosebit în cadrul viitoarei mele activităţi de după absolvirea facultăţii, dorind în acelaşi timp să pun la dispoziţia celor interesaţi un material de specialitate.

În finalul acestui subcapitol, doresc să subliniez că pe plan teoretic lucrarea vine să completeze paleta cercetărilor ştiinţifice cu caracter aplicativ, aducând unele lămuriri cu privire la elaborarea unui model metodic pentru învăţarea loviri mingii cu capul la nivelul copiilor şi juniorilor de 13-15 ani. În domeniul practicii, cunoscând metodologia de predare a tehnicii jocului de fotbal la nivelul copiilor şi juniorilor, se poate acţiona cu mai mult discernământ şi eficienţă în selecţie, în abordarea procesului de instruire şi nu în ultimul rând la realizarea obiectivelor pentru obţinerea performanţei.

1.2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII

1.2.1. SCOPUL LUCRĂRII

Scopul acestei lucrări este perfecţionarea profesională a antrenorilor, pentru a putea forma jucători de performanţă, de a-i perfecţiona tenico-tactic. Performanţă care astăzi şi mai exact în anii următori nu va fi posiilă fără un proces complex de antrenament în care factorul tehnic, mai precis tacticizarea tehnicii, să joace un rol important ăncă de la nivelul copiilor şi juniorilor. Fără ai face pe copii să înţeleagă că nu este suficient să alerge şi să lovească mingea, fără să şi gândească, rezultatele vor fi modeste în procesul lor de instruire. Este necesar să-i conştientizăm pe copii că este foarte util pentru a avea o exprimare tehnică mai eficientă; să gândească, să analizeze şi să i-a decizii avantajoase, iar apoi să execute repede şi corect în situaţiile de dezechilibru şi adversitate procedeele tehnice simple şi complexe, care să-i aducă un avantaj în disputa cu adversarul.

Preview document

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 1
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 2
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 3
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 4
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 5
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 6
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 7
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 8
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 9
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 10
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 11
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 12
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 13
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 14
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 15
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 16
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 17
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 18
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 19
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 20
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 21
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 22
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 23
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 24
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 25
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 26
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 27
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 28
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 29
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 30
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 31
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 32
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 33
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 34
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 35
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 36
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 37
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 38
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 39
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 40
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 41
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 42
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 43
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 44
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 45
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 46
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 47
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 48
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 49
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 50
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 51
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 52
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 53
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 54
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 55
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 56
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 57
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 58
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 59
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 60
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 61
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 62
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 63
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 64
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 65
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 66
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 67
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 68
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 69
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 70
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 71
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 72
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 73
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 74
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 75
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 76
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 77
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 78
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 79
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 80
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 81
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 82
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 83
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 84
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 85
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 86
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 87
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 88
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 89
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 90
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 91
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 92
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 93
Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • 1 - Primele pagini.doc
  • 1- cuprins.doc
  • Model Metodic Pentru Invatarea Lovirii Mingii cu Capul la Jucatorii de 13 - 15 Ani.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de perfecționare a procesului de instruire în fotbalul juvenil

Performanta sportului a progresat impresionant de mult in ultimii ani. Nivelurile de performanta inimaginabila inaintea vremii au devenit...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Studiu privind dezvoltarea calității motrice, forța la o echipă de juniori II

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA EDUCAŢIEI FIZICE ÎN SISTEMUL NOSTRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT Există suficiente dovezi, adunate de-a lungul anilor, care pot...

Metode și Mijloace Actuale Utilizate în Vederea Eficientizării Jocului de Fotbal din Punct de Vedere tehnico-tactic

Capitolul I – Fundamentarea teoretică 1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul...

Contribuții privind Experimentarea Metodei Stretching în Antrenamentul Jucătorilor de Fotbal

INTRODUCERE În urmǎ cu câtva timp sportul era socotit doar o distracţie pentru copii sau o modalitate de a-şi umple timpul liber pentru adulţii...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea conținutului și tehnologiei pregătirii fotbaliștilor de 12 - 14 ani

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Importanţa teoretică şi practică a temei Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai mare răspândire în...

Fotbal

Introducere Alegerea acestei teme mi-a fost inspirată şi de dorinţa de a activa în continuare ca antrenor în baza de masă a fotbalului de...

Metodica predării fotbalului în scoală

Formele de invatamant in care se practica fotbalul sunt • Fotbal in invatamantul primar • Fotbalul in invatamantul gimnazial si liceal Fotbalul...

Ai nevoie de altceva?