Simbolismul bacovian

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 36292
Mărime: 185.12KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea Al. I. Cuza din Iași

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără a corela mişcarea literară europeană cu insistenta căutare a unor caracteristici esenţiale, comune specificului unei poezii regionale. Polemica dintre tradiţionalişti şi modernişti, proprie tuturor literaturilor, nu s-a axat la noi pe autohtonizarea în mediul cultural a unui curent înnoitor, cum ar fi simbolismul, sau a derivatului său - bacovianismul.

Simbolismul şi bacovianismul sunt în multe privinţe termeni sinonimici. Limbajul folosit de simbolişti este acela al semnificaţiilor încorporate în simboluri revelatorii. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud invită poetul modern să viziteze nevăzutul, neauzitul, nepipăitul şi nemirosibilul, pentru a putea reinventa poezia. George Bacovia o reinventează, impunând-o să coboare în micul „infern” al existenţei curente. Dacă lărgim problema bacovianismului şi îl privim stereotipic şi sincronizant - el este, mai mult decât tendinţa de a prelua şi cultiva teme şi motive bacoviene, amprenta timpului, al universului cultural românesc, al procesului de modernizare a ţării şi a literaturii (plus celelalte arte).

Lucrarea de faţă îşi propune o încercare de investigare şi de sinteză a bacovianismului din perspectiva impunerii unui stil inedit, de profundă poeticitate, un stil care aminteşte de bovarism, nichitastănescianism, borgesianism... Aidoma lui Jorge Luis Borges (1899-1986), care înnoieşte mereu eternele simboluri - a trandafirului, oglinzii,spadei, şahului, „orbirii”, a bătrâneţei şi a morţii -- Bacovia devine şi el un simbol cultural, un univers aparte, care iluminează, susţine şi poate modifica atât realitatea cât şi literatura. În planul intertextualităţii, scriitorul român este un borgesian, iar cel argentinian - un bacovian, care afirmă: „Un mare scriitor îşi creează precursori; îi creează şi într-un anumit fel îi justifică”

Prin câteva motive, mereu aceleaşi, prin mijloace extrem de simple, cel puţin în aparenţă, Bacovia sugerează plictiseala, tristeţea autumnală, monotonia exasperantă, erosul, rătăcirile., stările sufleteşti dominate de tristeţe, îşi găsesc expresia în cele mai variate simboluri: vizuale, tactile, oximoronice şi, mai ales, în cromatice. Bacovianismul, şi întregul univers simbolist, s-au remarcat în poezie prin următoarele teme şi motive lirice: motivul citadin , tema marii plecări, motivul solitudinii fiinţei, motivul iubirii.

Inovaţia ştiinţifică a lucrării. O serie de momente ale lucrarii reprezintă o primă tentativă de a analiza multiaspectual consistenţa ideatică a bacovianismului în România, cu referire la modernism. Dacă ţinem cont de etichetele stabilite de orientările literare mai vechi şi mai noi, Bacovia este: clasic, baroc, tradiţionalist, romantic, antiromantic, dadaist, simbolist, postsimbolist, antisimbolist, decadent, impresionist, preexpresionist, expresionist, suprarealist, modernist, postmodernist, reprezentant al literaturii absurdului... Deşi delimitările nu pot fi stricte, poetul are convergenţe clare cu toate şcolile şi curentele care au exploatat simbolul şi tot ce se află „dincolo” de simbolism.

Alt element inedit care împrumută randament şi noutate investigaţională este sincronismul sensibilităţii simboliste universale şi nu influenţele străine asupra creaţiei bacoviene, cum încearcă să probeze unii critici. Principiile şi metodele de cercetare se bazează pe studiul modern al ştiinţei literare româneşti şi pe folosirea creatoare a noilor metode de investigaţie: comparatism,structuralism, semiotică, psihanaliză, intertextualitate, imagologie, emergenţă şi convergenţă, textualism, comparatism.

La analiza operelor literare s-a ţinut cont de legătura indisolubilă între planul conţinutuluilstructură şi cel al formeilexpresie, între factorii interni (subiectivi) şi factorii externi(obiectivi), pentru a releva evoluţia eu-lui poetic, corelaţia între general şi particular, între universal şi individual, cât şi interferenţa miturilor cu a spaţiilor. Drept exemplu, în poemul Lacustră, întâlnim o succesiune de mituri naturale, precum cel al nopţii, al ploii, al morţii... Aceste mituri sugerează un nenumit spaţiu limitat. Demnă de atenţie este „intersectarea” unui spaţiu limitat cu unul nelimitat, în Nevroză. Ca şi mitul pustiului, majoritatea spaţiilor din lirica bacoviană apar ca o victorie temporară a vieţii asupra morţii. Pustiul din poezia bacoviană este obiectivarea morţii. De aici provine individualizarea deplină a vocii lirice.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele investigaţiilor întreprinse în lucrare, ar putea fi utilizate în vederea investigării mai aprofundate a evoluţiei estetice a genurilor liric şi epic în literatura română, începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea. Modalitatea de cercetare,din cele mai diverse perspective, a operei lui G.Bacovia permite aplicarea acesteia în cadrul unui curs optional de hermeneutică literară (interpretată şi prin prisma: eul scriitorului şi eul cititorului), sau în lectura intensivă şi extensivă, în comparatism.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

Bacovia reprezintă o „bisericuţă literară” (Eugen Lovinescu), un caz aparte, la graniţa dintre patologie şi automatismele psihologice. Supraevaluat din motive eteronomice, sau dirnpotrivă, subestimat din aceleaşi motive, „poetul toamnelor şi al marasmelor provinciale” - după cum a fost etichetat de critica ocazională, - a trecut prin frământările şi luptele literare din ultimii douăzeci de ani aproape neobservat; străin de ce se petrece în jurul lui şi retras în monotonia unei singurătăţi echivalate cu un destin. Cu toate acestea Bacovia este unul dintre cei mai autentici reprezentanţi ai literaturii noastre moderne .

Poetul George Bacovia ( pe numele real George Andone Vasiliu) s-a născut în 1881 la Bacău, fiind fiul comerciantului Dimitrie Vasiliu şi al Zoei Vasiliu. Mulţi critici literari s-au întrebat dacă pseudonimul său provine din limba latină, „Bachus via”, care înseamnă „Calea lui Bachus”, sau are legătură cu denumirea oraşului său natal, Bacău. Bacovia a vădit din copilărie un mare talent la desen, dovedindu-se şi un bun interpret la vioară şi la alte instrumente în orchestra şcolii, pe care o dirija cu entuziasm. În 1899, poetul a obţinut premiul I pe ţară la concursul „Tinerimii române” pentru „desen artistic de pe natură” . În 1900, la vârsta de 19 ani, George Bacovia s-a înscris la Şcoala Militară din Iaşi, dar s-a retras în al doilea semestru, nefiind obişnuit cu rigorile şcolii militare. Compune poezia Plumb. În 1901 se înscrie în cursul superior al Liceului Ferdinand pe care-l absolvă în 1903. Scrie poezia”Liceu”, ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenţilor din acel an, în vederea reformei învăţământului iniţiată de Spiru Haret.

Bibliografie

Acquisto, Joseph, French Symbolist Poetry and the Idea of Music, Ashgate Publishing Co., 2006

Anghelescu, Mircea, Scriitori şi curente, Bucureşti, Editura Eminescu, 1982

Anghelescu, Mircea, Literatură şi biografie, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2005

Anghelescu, Mircea, Al. Macedonski, Versuri şi proză, antologie, studiu introductiv, tabel cronologic stabilit de, Bucureşti, Editura Albatros, 1996

Ardeleanu, Virgil, Proza poeţilor, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1969

Aries, Philippe, Duby, George (coord.), Istoria vieţii private, VII-VIII. De la epoca luminilor la primul război mondial. Traducere de Constanţa Tănăsescu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996

Aug. Doinaş, Ştefan, Poezie şi modă poetică, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972

Babeţi, Adriana, Dandysmul. O istorie, Iaşi, Editura Polirom, 2004

Bachelard, Gaston, Poetica reveriei. Traducere din limba franceză de Luminiţa Brăileanu. Prefaţă de Mircea Martin, Piteşti, Editura Paralela 45, 2005

Bachelard, Gaston, Psihanaliza focului. în româneşte de Lucia Ruxandra Munteanu. Prefaţă: Romul Munteanu, Bucureşti, Editura Univers, 1989 Bacovia, G., Opere, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994

Bacovia, George, Plumb: versuri, proză. Col. iniţ. şi coord. Anatil şi Dan Vidraşcu, Chişinău, Editura Litera, 2001

Badiou, Alain, Handbook of inaesthetics. Translated by Alberto Toscano, Stanford University Press, 2005

Bahtin, M., Probleme de literatură si estetică. Traducere de Nicolae Iliescu. Prefaţă de Marian Vasile, Bucureşti, Editura Univers, 1982

Balotă, Nicolae, Umanităţi. Eseuri, Bucureşti, Editura Eminescu, 1973

Baudelaire, Charles, Critică literară şi muzicală. Jurnale intime. Traducere şi note de Liliana Ţopa. Studiu introductiv de George Bălan, Bucureşti, Editura Pentru Literatură Universală, 1968

Baudelaire, Charles, Les Fleurs du mal. Florile răului, Chişinău, Editura Guvinas, 2001

Baudelaire, Charles, Jurnale intime. Paradisuri artificiale. Traducere din franceză de Claudiu Soare, Târgovişte, Editura Pandora-M, 2002

Baudelaire, Charles, Oeuvres completes, edition de Claude Pichois, 2 tomes, Paris, Gallimard, Bibliotheque de la Pleiade, 1975-1976

Baudelaire, Charles, Pictorul vieţii moderne şi alte curiozităţi. Antologie, traducere, prefaţă şi note de Radu Toma, Bucureşti, Editura Meridiane, 1992

Barthes, Roland, Romanul scriiturii. Antologie. Selecţie de texte şi traducere de Adriana Babeţi şi Delia Şepteţean-Vasiliu. Prefaţă Adriana Babeţi. Postfaţă Delia Şepteţean-Vasiliu, Bucureşti, Editura Univers, 1987

Bădărău, George, Simbolismul, Iaşi, Institutul European, 2005

Beguin, Albert, Sufletul romantic şi visul. Trad. rom. De Dumitru Ţepeneag, Bucureşti, Editura Univers, 1998

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului. Traducere de Tatiana Mochi, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000

Bote, Lidia, Simbolismul românesc, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1966

Botez, Adriana, Wagner şi wagnerismul în cultura franceză a secolului al XIX-lea, Cluj- Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

Boulumie, Arlette (coord.), Creaţie şi maladie. Suferinţa, boala subordonează şi stimulează creaţia.Prefaţă de Michel Tournier. Traducere de Constantin Sfeatcu, Bucureşti, Editura Artemis, 2006

...

Preview document

Simbolismul bacovian - Pagina 1
Simbolismul bacovian - Pagina 2
Simbolismul bacovian - Pagina 3
Simbolismul bacovian - Pagina 4
Simbolismul bacovian - Pagina 5
Simbolismul bacovian - Pagina 6
Simbolismul bacovian - Pagina 7
Simbolismul bacovian - Pagina 8
Simbolismul bacovian - Pagina 9
Simbolismul bacovian - Pagina 10
Simbolismul bacovian - Pagina 11
Simbolismul bacovian - Pagina 12
Simbolismul bacovian - Pagina 13
Simbolismul bacovian - Pagina 14
Simbolismul bacovian - Pagina 15
Simbolismul bacovian - Pagina 16
Simbolismul bacovian - Pagina 17
Simbolismul bacovian - Pagina 18
Simbolismul bacovian - Pagina 19
Simbolismul bacovian - Pagina 20
Simbolismul bacovian - Pagina 21
Simbolismul bacovian - Pagina 22
Simbolismul bacovian - Pagina 23
Simbolismul bacovian - Pagina 24
Simbolismul bacovian - Pagina 25
Simbolismul bacovian - Pagina 26
Simbolismul bacovian - Pagina 27
Simbolismul bacovian - Pagina 28
Simbolismul bacovian - Pagina 29
Simbolismul bacovian - Pagina 30
Simbolismul bacovian - Pagina 31
Simbolismul bacovian - Pagina 32
Simbolismul bacovian - Pagina 33
Simbolismul bacovian - Pagina 34
Simbolismul bacovian - Pagina 35
Simbolismul bacovian - Pagina 36
Simbolismul bacovian - Pagina 37
Simbolismul bacovian - Pagina 38
Simbolismul bacovian - Pagina 39
Simbolismul bacovian - Pagina 40
Simbolismul bacovian - Pagina 41
Simbolismul bacovian - Pagina 42
Simbolismul bacovian - Pagina 43
Simbolismul bacovian - Pagina 44
Simbolismul bacovian - Pagina 45
Simbolismul bacovian - Pagina 46
Simbolismul bacovian - Pagina 47
Simbolismul bacovian - Pagina 48
Simbolismul bacovian - Pagina 49
Simbolismul bacovian - Pagina 50
Simbolismul bacovian - Pagina 51
Simbolismul bacovian - Pagina 52
Simbolismul bacovian - Pagina 53
Simbolismul bacovian - Pagina 54
Simbolismul bacovian - Pagina 55
Simbolismul bacovian - Pagina 56
Simbolismul bacovian - Pagina 57
Simbolismul bacovian - Pagina 58
Simbolismul bacovian - Pagina 59
Simbolismul bacovian - Pagina 60
Simbolismul bacovian - Pagina 61
Simbolismul bacovian - Pagina 62
Simbolismul bacovian - Pagina 63
Simbolismul bacovian - Pagina 64
Simbolismul bacovian - Pagina 65
Simbolismul bacovian - Pagina 66
Simbolismul bacovian - Pagina 67
Simbolismul bacovian - Pagina 68
Simbolismul bacovian - Pagina 69
Simbolismul bacovian - Pagina 70
Simbolismul bacovian - Pagina 71
Simbolismul bacovian - Pagina 72
Simbolismul bacovian - Pagina 73
Simbolismul bacovian - Pagina 74
Simbolismul bacovian - Pagina 75
Simbolismul bacovian - Pagina 76
Simbolismul bacovian - Pagina 77
Simbolismul bacovian - Pagina 78
Simbolismul bacovian - Pagina 79
Simbolismul bacovian - Pagina 80
Simbolismul bacovian - Pagina 81
Simbolismul bacovian - Pagina 82
Simbolismul bacovian - Pagina 83
Simbolismul bacovian - Pagina 84
Simbolismul bacovian - Pagina 85
Simbolismul bacovian - Pagina 86
Simbolismul bacovian - Pagina 87
Simbolismul bacovian - Pagina 88
Simbolismul bacovian - Pagina 89
Simbolismul bacovian - Pagina 90
Simbolismul bacovian - Pagina 91
Simbolismul bacovian - Pagina 92
Simbolismul bacovian - Pagina 93
Simbolismul bacovian - Pagina 94
Simbolismul bacovian - Pagina 95
Simbolismul bacovian - Pagina 96
Simbolismul bacovian - Pagina 97
Simbolismul bacovian - Pagina 98
Simbolismul bacovian - Pagina 99
Simbolismul bacovian - Pagina 100
Simbolismul bacovian - Pagina 101
Simbolismul bacovian - Pagina 102
Simbolismul bacovian - Pagina 103
Simbolismul bacovian - Pagina 104
Simbolismul bacovian - Pagina 105
Simbolismul bacovian - Pagina 106
Simbolismul bacovian - Pagina 107
Simbolismul bacovian - Pagina 108
Simbolismul bacovian - Pagina 109
Simbolismul bacovian - Pagina 110
Simbolismul bacovian - Pagina 111
Simbolismul bacovian - Pagina 112
Simbolismul bacovian - Pagina 113
Simbolismul bacovian - Pagina 114
Simbolismul bacovian - Pagina 115
Simbolismul bacovian - Pagina 116
Simbolismul bacovian - Pagina 117
Simbolismul bacovian - Pagina 118
Simbolismul bacovian - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Simbolismul bacovian.doc

Alții au mai descărcat și

Mihai Eminescu

Introducere Opera eminesciană, cu strălucirea ei hipnotică de frumuseţi întunecate şi tainice, este un mod de a exista, cel mai autentic şi mai...

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche,...

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine...

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Literatură comparată Pascal

INTRODUCERE Dualitatea naturii umane, prinsă în mijlocul infinitului mare şi al infinitului mic, între situarea în starea de graţie şi deopotrivă...

Mircea Eliade, inovator al romanului modern

O poetică a romanului eliadesc Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice prin deschiderea sa spre spaţiul...

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom...

Formule estetice moderne în opera lui Camil Petrescu

ARGUMENT Crearea unei opere bogate în conţinut variat şi plină de mister a fost motivul pentru care ne-am simţit atraşi de Camil Petrescu şi în...

Te-ar putea interesa și

Cheia simbolică în lirica poeților români

1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII 1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului...

Spre noua sensibilitate poetică

1.Ce inseamna simbolismul European? Definitie: Simbolismul este un curent literar aparut in Franta ca reactie la estetica parnasianismului in...

Diversitate tematică, stilistică și de viziune artistică în poezia interbelică

În această perioadă s-au dezvoltat mai multe curente literare printre care: simbolism, tradiţionalism,modernism, avangardism. Prezentarea...

Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică

Perioada interbelică desemnează intervalul de 21 de ani între cele două Razboaie Mondiale (1918-1939). Această perioadă se caracterizează pe plan...

Poezie interbelică

Perioada interbelicã Anii interbelici se caracterizeazã în literatura românã printr-o remarcabilã dezvoltare a romanului care în scurt timp atinge...

Studiu de caz - limba română

I. DINAMICA POEZIEI INTERBELICE SAU SIMBIOZA INCONFUNDABILĂ A CURENTELOR LITERARE Diversitatea tematică stilistică și de viziune artistică în...

Oglinda - Simbolul Înțelepciunii și al Cunoașterii

I Notiuni generale 1.1 Introducere Cu toţii ştim ce este o oglindă: un obiect din metal sau sticlă, de diferite forme, având o faţă acoperită cu...

Opera lui George Bacovia

INTRODUCERE George Bacovia se situeaza intre doua momente ale istoriei literare romanesti; ilustrand, de fapt, “devenirea istorica a curentului...

Ai nevoie de altceva?