Impozitul pe Profit

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 28284
Mărime: 1.56MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lobont Oana

Extras din document

INTRODUCERE

Tema abordată în cadrul acestei lucrări este intitulată „Analiza economico-financiară a impozitului pe profit în România” şi este structurată în patru capitole. Conceptele abordate iau în considerare actualul context economic intern , marcat însă de profunde transformări la nivelul economiei mondiale. Statul român a trebuit să adapteze structurile economico-sociale, financiare şi fiscale pentru a fi în concordanţă cu mecanismele şi legile de funcţionare ale economiei de piaţă. În consecinţă, gestionarea patrimoniului fiecărei întreprinderi a devenit deosebit de complexă, necesitând armonizarea legislaţiei financiar-contabile şi fiscale româneşti cu cea existentă pe plan internaţional, proces care, fiind într-o continuă dezvoltare şi adaptare, a prezentat interes pentru noi.

În economia de piaţă, impozitele, taxele, subvenţiile şi alocaţiile bugetare, împrumuturile de stat şi cheltuielile guvernamentale constituie pârghii tot mai importante din mediul economic şi politic, cu repercursiuni asupra mediului social. Prin intermediul acestora se colectează şi repartizează resursele financiare la dispoziţia statului, iar în acelaşi timp, pot fi utilizate ca instrumente de gestiune macroeconomică şi de asigurare a echilibrului general economic şi financiar.

Dezvoltarea proprietăţii private a ajutat la conturarea ideii că piaţa, prin forţele şi automatismele sale, poate fi un ghid mai bun al unei politici fiscale eficiente decât intervenţia guvernamentală. Astfel, au fost adoptate o serie de măsuri pentru a putea genera deplasarea dinspre intervenţionism prin impozite, către neutralitatea acestora, care permite reducerea distorsiunilor generate de impozite şi a impactului general al fiscalităţii asupra contribuabililor.

Orice unitate patrimonială funcţională este un sistem economic deschis care, prin natura sa, interacţionează în permanenţă cu mediul extern, unde componente ale acestuia generează efecte directe asupra activităţii unităţii, iar altele acţionează indirect, prin intermediul celorlalte componente, cu o influenţă la fel de importantă. În această lucrare, mai precis în abordarea impozitului pe profit şi a elementelor directe, am studiat latura fiscală, care o amprentă marcantă asupra întreprinderii şi face obiectul unei atenţii deosebite.

Însă până a aduce în discuţie efectul pe care îl are fiscalitatea asupra mediului unei întreprinderi, ne vom îndrepta atenţia asupra modului în care aceasta influenţează la nivel macroeconomic veniturile publice ale unui stat. Dintre multitudinea de impozite pe care un stat le percepe, ne vom opri asupra impozitelor directe, iar dintre acestea vom studia modul de percepere şi de calcul al impozitului pe profit. În capitolul I, vom face o scurtă prezentare a fiscalităţii, urmând ca în cel de-al doilea capitol să fie prezentate impozitele directe şi modul în care acestea sunt percepute la nivelul veniturilor bugetare precum şi ponderea pe care o au în aceste venituri. Capitolul III este dedicat în întregime impozitului pe profit punând accentul pe categoriile de contribuabili şi pe modalitatea de calcul a acestuia. În ultimul capitol vom analiza impactul pe care legislaţia fiscală, contextul economic, iar în mod special, impozitul pe profit, îl manifestă la nivelul unui agent economic.

Luând în considerare premisele expuse mai sus, această lucrare are ca principal scop să identifice şi să problematizeze raportul dintre impozitul pe profit la nivel microeconomic, precum şi la nivel macroeconomic. La nivel macroeconomic ne îndreptăm atenţia asupra legislaţiei fiscale şi a modului în care aceasta este întocmită şi pusă în aplicare de către organele competente şi măsura în care este respectată de cei vizaţi iar la nivel microeconomic, este studiat modul de calcul al impozitului pe profit în cadrul unei întreprinderi vizate.

Prin urmare, unul dintre principalele obiective ale lucrării este reprezentat de punerea în evidenţă atât e elementelor comune cât şi a divergenţelor existente între modul în care este perceput impozitul la nivel macroeconomic şi microeconomic, procesul de optimizare fiscală fiind extrem de complex şi realizându-se doar în urma unei cunoaşteri a normelor fiscale, prin prezentarea diferitelor impozite şi taxe pe baza principalelor prevederi legale în domeniu.

CAP.I. INTRODUCERE ÎN FISCALITATE

1.1. FISCALITATEA- NOŢIUNE, FUNCŢII ŞI ROL

1.1.1. NOŢIUNEA DE FISCALITATE

Conceptului de fiscalitate a fost prezent încă din timpul Imperiului Roman, având originea din latinescul „fisc” care desemna visteria împăratului. Dintre formele derivate ale cuvântului fisc, o importanţă deosebită o are noţiunea de fiscalitate. Aceasta a fost atestată în Franţa în anul 1749, având sensul de „regim al impozitelor”. În economia zilelor noastre, fiscalitatea este definită ca un sistem de percepere a taxelor, iar fiscul înfăţişează instituţia statului investită cu dreptul şi obligaţia de a reglementa, de a încasa şi de a urmări plata impozitelor şi taxelor datorate statului de către contribuabili.

Fiscalitatea reprezintă un element definitoriu în viaţa socială, economică şi politică a unui stat, având capacitatea de a influenţa puternic oricare dintre cele trei ramuri. Pornind de la această premisă, acest instrument trebuie analizat atât din punct de vedere static, cat şi dinamic. Modul de organizare şi de funcţionare a fiscalităţii ne oferă informaţii importante în legătură cu politica fiscală, presiunea fiscală şi totodată eficienţa implicării statului ca instituţie în viaţa economico-socială a contribuabililor.

Juridic, fiscalitatea se defineşte ca fiind ansamblul legilor, regulilor şi mecanismelor cu privire la impozite menite să asigure realizarea rolului fundamental pe care îl joacă acestea în funcţionarea organismului statal şi, pe un plan mai larg, a vieţii sociale în ansamblul ei. Economic, fiscalitatea reprezintă atât ansamblul reglementărilor privind stabilirea şi perceperea impozitelor, cat şi o caracteristică a politicii statului în materie de impozite şi o expresie a sarcinilor fiscale ale diferitelor categorii de contribuabili. (Tulai C., Şerbu Simona, 2005).

Nu există însă o definiţie unanim acceptată a fiscalităţii, dar putem întâlni mai multe formulări care semnifică conţinuturi apropiate. Acestea operează cu elemente ce dezvăluie aspecte ale fondului şi formei activităţii desemnate prin termenul de fiscalitate. Astfel, dicţionarul „LAROUSSE” defineşte fiscalitatea ca fiind „sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor, ansamblul legilor şi instrumentelor referitoare la acestea”. Dicţionarul Explicativ al limbii române defineşte fiscalitatea ca fiind „ ansamblul obligaţiilor unei persoane fizice sau juridice către Fisc”. Dicţionarul Financiar defineşte fiscalitatea ca fiind „totalitatea legilor, reglementărilor referitoare la impozite şi taxe împreună cu mijloacele aferente acestora.” De reţinut este faptul că unii autori pun accentul pe latura juridică a activităţii, iar alţii pe sistemul prelevărilor fiscale (impozite şi taxe), chiar şi pe efectele acţiunii impozitării privite exclusiv prin prisma constrângerii sale asupra plătitorilor.

Se remarcă astfel două elemente de referinţă: impozitul şi fiscul. Impozitul este definit, de cele mai multe ori, prin prisma funcţiei sale clasice, ca o contribuţie solicitată pentru asigurarea serviciului obligaţiilor publice ale statului şi colectivităţilor locale, iar fiscul este definit ca administraţia obligată cu perceperea impozitelor. Este sugerată totodată distincţia dintre noţiunea de fiscalitate şi cea de impunere, prima incluzând-o pe cealaltă (impunerea fiind o latură a fiscalităţii), dar şi faţă de cea de resurse financiare. Noţiunea de resurse financiare are o sferă de cuprindere mai largă, incluzând pe lângă impozite şi taxe (singurele resurse fiscale) şi alte prestaţii băneşti către buget, precum şi mijloace de procurare diferite şi un aparat instituţional-juridic diferit. Cu toate acestea, resursele fiscale deţin o pondere majoritară în totalul resurselor bugetului public (aproximativ 90% în economiile funcţionale moderne).

Preview document

Impozitul pe Profit - Pagina 1
Impozitul pe Profit - Pagina 2
Impozitul pe Profit - Pagina 3
Impozitul pe Profit - Pagina 4
Impozitul pe Profit - Pagina 5
Impozitul pe Profit - Pagina 6
Impozitul pe Profit - Pagina 7
Impozitul pe Profit - Pagina 8
Impozitul pe Profit - Pagina 9
Impozitul pe Profit - Pagina 10
Impozitul pe Profit - Pagina 11
Impozitul pe Profit - Pagina 12
Impozitul pe Profit - Pagina 13
Impozitul pe Profit - Pagina 14
Impozitul pe Profit - Pagina 15
Impozitul pe Profit - Pagina 16
Impozitul pe Profit - Pagina 17
Impozitul pe Profit - Pagina 18
Impozitul pe Profit - Pagina 19
Impozitul pe Profit - Pagina 20
Impozitul pe Profit - Pagina 21
Impozitul pe Profit - Pagina 22
Impozitul pe Profit - Pagina 23
Impozitul pe Profit - Pagina 24
Impozitul pe Profit - Pagina 25
Impozitul pe Profit - Pagina 26
Impozitul pe Profit - Pagina 27
Impozitul pe Profit - Pagina 28
Impozitul pe Profit - Pagina 29
Impozitul pe Profit - Pagina 30
Impozitul pe Profit - Pagina 31
Impozitul pe Profit - Pagina 32
Impozitul pe Profit - Pagina 33
Impozitul pe Profit - Pagina 34
Impozitul pe Profit - Pagina 35
Impozitul pe Profit - Pagina 36
Impozitul pe Profit - Pagina 37
Impozitul pe Profit - Pagina 38
Impozitul pe Profit - Pagina 39
Impozitul pe Profit - Pagina 40
Impozitul pe Profit - Pagina 41
Impozitul pe Profit - Pagina 42
Impozitul pe Profit - Pagina 43
Impozitul pe Profit - Pagina 44
Impozitul pe Profit - Pagina 45
Impozitul pe Profit - Pagina 46
Impozitul pe Profit - Pagina 47
Impozitul pe Profit - Pagina 48
Impozitul pe Profit - Pagina 49
Impozitul pe Profit - Pagina 50
Impozitul pe Profit - Pagina 51
Impozitul pe Profit - Pagina 52
Impozitul pe Profit - Pagina 53
Impozitul pe Profit - Pagina 54
Impozitul pe Profit - Pagina 55
Impozitul pe Profit - Pagina 56
Impozitul pe Profit - Pagina 57
Impozitul pe Profit - Pagina 58
Impozitul pe Profit - Pagina 59
Impozitul pe Profit - Pagina 60
Impozitul pe Profit - Pagina 61
Impozitul pe Profit - Pagina 62
Impozitul pe Profit - Pagina 63
Impozitul pe Profit - Pagina 64
Impozitul pe Profit - Pagina 65
Impozitul pe Profit - Pagina 66
Impozitul pe Profit - Pagina 67
Impozitul pe Profit - Pagina 68
Impozitul pe Profit - Pagina 69
Impozitul pe Profit - Pagina 70
Impozitul pe Profit - Pagina 71
Impozitul pe Profit - Pagina 72
Impozitul pe Profit - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Profit.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Impactul Impozitării

CAPITOLUL I DECIZIILE FINANCIARE PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI PROCESE DECIZIONALE AFERENTE ACESTORA LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE 1.1. Definirea...

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Analiza impozitului pe profit

INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit...

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate asupra...

Bugetul de stat

1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentală a ştiintei finanţelor, la definirea căreia...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 1.1. PREZENTAREA REGIEI Regia Autonomă de Gospodărire...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii. Impozitul este o forma...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Ai nevoie de altceva?