Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 17439
Mărime: 113.64KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Firtescu
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

Capitolul 1. Delimitări conceptuale vizând conţinutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 4

1.1 Definirea sistemului bugetar public 4

1.2 Conţinutul sistemului bugetar public 12

Capitolul 2. Analiza cantitativǎ a relaţiilor financiare specifice sistemului bugetar public de nivel central 17

2.1 Analiza cantitativă a evoluţiei veniturilor bugetelor publice 17

2.2 Analiza cantitativă a evoluţiei cheltuielilor bugetelor publice 27

Capitolul 3. Analiza cantitativǎ a relaţiilor financiare specifice sistemului bugetar public de nivel local 35

3.1 Analiza evoluţiei veniturilor bugetelor publice de nivel local 40

3.2 Analiza evoluţiei cheltuielilor bugetelor publice de nivel local 45

Capitolul 4. Concluzii şi propuneri 52

Bibliografie 57

Extras din document

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public

1.1 Definirea sistemului bugetar public

Sistemul bugetar public reprezintǎ un complex de bugete autonome şi independente, constituite conform legislaţiei economico-financiare, care dau expresia procesului de constituire, la dispoziţia statului, a fondurilor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor de politicǎ economicǎ şi socialǎ.

O altǎ abordare în definirea sistemului bugetar public, este exprimatǎ de Gabriel Ştefura, în lucrarea "Procesul bugetar public" , acesta reprezentând ansamblul (totalitatea) relaţiilor economice sub formǎ bǎneascǎ, rezultat al repartiţiei venitului naţional, ce apar cu prilejul constituirii şi repartizǎrii de fonduri centralizate la şi de la dispoziţia statului precum şi a unitǎţilor administrativ-teritoriale, în scopul satisfacerii de interese generale ale societǎţii ori colectivitǎţilor publice.

Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, prin buget se înţelege un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice

Toate categoriile de bugete folosite la nivelul fiecǎrui stat formeazǎ un sistem. Pornind de la definiţia datǎ de Gheorghe Filip în lucrarea sa “Finanţe” , vom explica , semnificaţia acestui termen şi a componentelor sale. Noţiunea de sistem bugetar semnificǎ un ansamblu de bugete publice conexate, compus din mai multe componente care se individualizeazǎ printr-o serie de trasǎturi specifice (competenţe de programare, adoptare, execuţie şi încheiere, surse de constituire a veniturilor, destinaţia cheltuielilor, nivel territorial de aplicare etc.), dar şi altele, printre care caracterul public al nevoilor şi resurselor este definitoriu.

Putem spune cǎ sistemul bugetar public reprezintǎ totalitatea bugetelor publice, alcǎtuit din componente individualizate prin anumite trǎsǎturi, caracterul public fiid esenţial.

Din punctul de vedere economic, sistemul bugetelor publice evidenţiază sintetic fluxurile de constituire a veniturilor statului, al insituţiilor sale, concomitent cu repartizarea pe cheltuieli publice pentru destinaţii (nevoi) de importanţă comunitară, de ansamblu.

Din punctul de vedere juridic, sistemul bugetelor publice reprezintă acte de autorizare care aprobă prin lege venituile şi cheltuielile publice pe parcursul exerciţiului financiar-fiscal. Bugetul public naţional (alcătuit din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale teritoriale) poate fi caracterizat şi ca un plan financiar macroeconomic, instrument de politică a statului în domeniul economic şi social, document programatic al înfăptuirii obiectivelor strategice al factorilor de decizie politică.

Se desprind de aici, următoarele trăsături ale bugetului public:

-caracter de previziune: bugetele prezentându-se ca un tablou evaluativ si comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice. Elaborarea sa reprezintă un act esenţial al activităţii guvernului în domeniul economic şi social.

-caracter de autorizare: bugetul fiind actul prin care puterea executiva este împuternicită de cea legislativă să perceapă anumite venituri şi să le cheltuiască în acord cu prevederile legale.

-caracter anual: anul bugetar fiind considerat cel mai potrivit pentru a dimensiona (previziona) şi a urmări execuţia indicatorilor bugetari.

Ca tablou comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice bugetul de stat exprimă modelul de intervenţie a statului în economie, inclusiv în societate în ansamblul său.

Prin bugetul public se stabileşte un raport între veniturile publice, care sunt, în principal, impozite şi taxe şi nevoile sociale, urmărindu-se evitarea inechităţii în repartiţia sarcinilor fiscale asupra membrilor societăţii. Printr-un buget bine alcătuit, riguros fundamentat, Parlamentul şi Guvernul pot avea o imagine de ansamblu clară asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în economie şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor.

Bugetul public, ca act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului, se caracterizează prin următoarele trăsături :

-este un act de previziuni, prezentându-se sub forma unui tablou evaluativ şi comparativ de venituri publice, care indică sursele băneşti ale statului şi destinaţiile acestora exprimate în cheltuieli ;

-este un act de autorizare, prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să utilizeze fonduri şi să perceapă venituri, conform prevederilor legale ;

-este un act anual – anul bugetar ca perioadă de exerciţiu financiar fiind cel mai potrivit interval pentru care se poate efectua programarea şi se poate urmări execuţia veniturilor şi cheltuielilor

Prin bugetul public se analizează finanţele publice care exprimă fluxuri financiare privind formarea resurselor băneşti publice şi fluxuri financiare ce se degajă în procesul de gestionare a acestor resurse. În cea mai mare parte, aceste fluxuri financiare sunt sub forma prelevărilor obligatorii şi transferurilor prin care statul şi colectivităţile locale îşi constituie resursele băneşti necesare desfăşurării activităţii specifice, prin cheltuieli Prin bugetul public se stabilesc, pe baza unor considerente de ordin economic, politic, social şi financiar, veniturile care reflectă politica fiscală a statului

Bugetul public naţional exprimă deasemenea intrumentele politicii fiscale, monetare şi de credit ale factorilor de decizie macroeconomică la un moment dat. Prin sistemul bugetelor publice este reflectat modul în care resursele financiare pot fi mobilizate şi repartizate pe priorităţi – destinaţii ţinând cont de criteriile de raţinalitate, eficienţă, economicitate, performanţă.

Pentru asigurarea unei gestionări corecte a resurselor financiare publice se recomandă respectarea unor reguli tehnice cunoscute sub numele de principii bugetare. Acestea sunt reprezentate, potrivit Legii finanţelor publice, de principiile unităţii bugetare, universalităţii, echilibrului bugetar, anualităţii bugetului, neafectării veniturilor bugetare, specializării bugetare, unităţii monetare, realităţii şi publicităţii.

Principiul unităţii bugetare. Conform acestui principiu, toate veniturile şi toate cheltuielile publice se înscriu într-un singur document. Astfel, bugetul public, prin unicitatea documentului, asigură o prezentare de ansamblu şi deci o cunoaştere clară a situaţiei finanţelor publice, adică a surselor de venituri şi a destinaţiei cheltuielilor, precum şi a formei echilibrate sau deficitare a bugetului.

Preview document

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 1
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 2
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 3
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 4
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 5
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 6
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 7
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 8
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 9
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 10
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 11
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 12
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 13
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 14
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 15
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 16
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 17
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 18
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 19
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 20
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 21
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 22
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 23
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 24
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 25
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 26
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 27
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 28
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 29
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 30
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 31
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 32
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 33
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 34
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 35
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 36
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 37
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 38
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 39
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 40
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 41
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 42
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 43
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 44
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 45
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 46
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 47
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 48
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 49
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 50
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 51
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 52
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 53
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 54
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 55
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 56
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 57
Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bugetar Public si Raporturile dintre Componentele Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Procesul Bugetar în România

INTRODUCERE Procesul bugetar reprezintǎ o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea, executarea, încheierea, controlul şi raportarea...

Cheltuieli publice pentru acțiuni social-culturale

CHELTUIELI PUBLICE PENTRU ACȚIUNI SOCIAL – CULTURALE 1 Caracterizare generală Satisfacerea nevoilor cu caracter social reprezintă o componentă...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Semnul de întrebare pus asupra activității sistemului instituțional al Uniunii Europene și asupra gestionării acestui ansamblu de...

Procesul Bugetar în România

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Sistemul bugetar și procesul bugetar

Sectorul bugetulului public reprezintă o categorie fundamentală a finanțelor. Bugetul public cunoaște două abordări : pe de o parte una...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Procesul Bugetar în România

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar...

Te-ar putea interesa și

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Teorii ale motivației și satisfacției în muncă și conceperea sistemului de salarizare

Cap. 1.TEORII ALE MOTIVAŢIEI SI ASTISFACŢIEI IN MUNCĂ 1.1 Definirea conceptelor de motivaţie şi satisfacţie in muncă Motivaţia este un „ concept...

Organizarea și Funcționarea Bibliotecii Centrale Universitare Iasi

Cap.1 Organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” 1.1 Scurt istoric Secolul al XVII – lea marchează începutul...

Organizarea Gestiunii Financiare la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil

Cap.1 Organizarea şi funcţionarea instituţiei 1.1 Scurt istoric Liceul teoretic de informatică "Grigore Moisil" din Iaşi a fost înfiinţat în 1971...

Salariul - Esenta, Functii, Forme

Introducere “Dacă vreţi ca omul să-şi consacre muncii sale tot timpul şi toată energia sa, daţi-i un salariu care să-l pună deasupra...

Finanțe publice

Introducere Actualitatea problematicii abordata in cadrul referatului rezida din faptul ca una din prioritatile Republicii Moldova la momentul...

Politică bugetară

1.1. Conceptul de sistem fiscal Sistemul fiscal este un produs al gandirii, deciziei, actiunii factorului uman ca urmare a evolutiei societatii...

Salarizarea

Definitie Salariul constituie o categorie economica, dar si una de factura juridica Prin salariu se intelege pretul muncii prestate in temeiul...

Ai nevoie de altceva?