Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 28676
Mărime: 94.96KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I – Bugetele locale şi rolul lor în realizarea autonomiei locale 4

1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol 4

1.2. Autonomia locală şi corelaţia cu bugetul local 10

1.2.1. Descentralizarea administraţiei publice şi autonomia locală în România 10

1.2.2. Bugetul local - instrument principal de reflectare a autonomiei locale 14

1.3. Organizarea primăriei comunei Miroslava 16

1.3.1. Comuna Miroslava – prezentare generală 16

1.3.2. Organigrama primăriei comunei Miroslava 17

1.3.3. Atribuţiile Consiliului Local în realizarea autonomiei locale 18

Capitolul II – Veniturile bugetelor locale – constatare şi aşezare 20

2.1. Principalele venituri ale bugetelor locale.. 20

2.1.1. Veniturile proprii ale bugetelor locale. 21

2.1.2. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 41

2.1.3. Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete 42

2.1.4. Donaţii şi sponsorizări 43

2.1.5. Împrumuturile 44

Capitolul III–Fundamentarea veniturilor, în proiectul de buget local al comunei Miroslava..47

3.1. Principii şi metode de fundamentare a veniturilor din bugetul local 47

3.2. Fundamentarea veniturilor la nivelul Consiliului Local al comunei Miroslava 50

Capitolul IV - Execuţia veniturilor bugetului local al comunei Miroslava 65

4.1. Fazele execuţiei bugetare la partea de venituri 65

4.2. Perceperea efectivă a impozitelor şi taxelor locale în cadrul Primăriei Miroslava 66

4.3.Analiza execuţiei veniturilor din bugetul local al Comunei Miroslava, pe anii 2003/2004 70

Concluzii şi propuneri 75

Bibliografie 79

Extras din document

Capitolul I

BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE

1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol

Finanţele publice exprimă relaţii economice sub formă bănească, care apar în procesul repartiţiei produsului intern brut, în special a venitului naţional, cu prilejul constituirii şi repartizării de fonduri centralizate şi necentralizate în scopul satisfacerii unor nevoi generale ori a colectivităţilor publice.

Finanţele publice locale reprezintă o parte componentă a finanţelor publice alături de finanţele publice ale administraţiei centrale de stat. Statul îşi îndeplineşte funcţiile sale atât prin organe centrale, cât şi prin organe locale. Autonomia financiară locală constituie o garanţie a unei autonomii locale reale. Astfel, finanţele publice locale pot fi definite ca „un sistem de relaţii economice prin care se mobilizează şi se utilizează resurse băneşti la nivelul unităţilor administrativ teritoriale pentru satisfacerea unor cerinţe colective reprezentate de învăţământ, cultură, asistenţă socială, servicii publice, dezvoltare”

De asemenea, „finanţele publice locale reflectă raporturile economice prin care se constituie şi utilizează resurse băneşti la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, fără o contraprestaţie directă şi imediată în vederea satisfacerii unor cerinţe social-culturale, economice şi a furnizării unor servicii publice de către instituţiile autorităţilor administraţiei publice locale”

Finanţele publice locale mijlocesc procesele de formare, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.

Nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire a acestor nevoi sunt reflectate în bugetul general consolidat Legea privind finanţele publice precizează că gestionarea resurselor financiare publice se realizează printr-un sistem unitar de bugete care cuprinde: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele locale.

Acest sistem unitar şi corelat de fonduri formează bugetul general consolidat rezultat prin eliminarea transferurilor dintre bugete şi prin care se dimensionează şi se compară, la nivelul unui an, veniturile şi cheltuielile statului şi ale celorlalte instituţii publice. Bugetul general consolidat reflectă, aşadar, „fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale şi nefiscale şi de repartizare a acestora pe destinaţii în conformitate cu nevoia socială şi cu obiectivele de politică financiară specifice anului la care se referă”

Importanţa majoră a bugetului în cadrul sistemului finanţelor, şi pe un plan mai larg, în acela al relaţiilor economice şi sociale rezultă din faptul că :

-bugetul participă în mod direct la îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului;

-bugetul asigură autonomia reală a colectivităţilor locale constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale;

-bugetul garantează realizarea efectivă a protecţiei sociale a unor unor categorii importante;

-bugetul are un însemnat rol stabilizator al economiei naţionale.

Bugetele locale reprezintă partea principală a finanţelor publice locale care reflectă raporturile economice de mobilizare a unor resurse financiare necesare realizării acţiunilor social culturale, economice şi de altă natură din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Bugetul local, poate fi abordat ca şi conţinut din mai multe puncte de vedere :

- Bugetul local – ca document – program

- Bugetul local - ca lege

- Bugetul local - ca sistem de fluxuri financiare

- Bugetul local – ca instrument al politicii Consiliului Local în domeniul fiscalităţii

Bugetul local – ca document - program este documentul prin care se prevăd anual resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi cheltuielile publice locale.

Bugetul local ca lege este actul juridic prin care se prevăd şi se aprobă veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice subordonate acestora.

Ca sistem de fluxuri financiare, bugetul local exprimă ansamblul fluxurilor financiare de formare a veniturilor publice locale şi de repartizare a acestora pe destinaţii şi ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale comunităţii locale şi ale politicii financiare.

Privit ca un instrument al politicii Consiliului Local în domeniul fiscalităţii, prin bugetul local se stabileşte volumul resurselor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de cuantumul cheltuielilor publice locale şi cadrul legal de aşezare a impozitelor şi taxelor locale.

Bugetul local îşi îndeplineşte misiunea sa socială prin funcţiile pe care le exercită :

- funcţia de previziune;

- funcţia de repartiţie;

- funcţia de control.

Atât funcţia de repartiţie cât şi funcţia de control sunt şi funcţii ale finanţelor publice – potrivit concepţiei majorităţii specialiştilor în domeniu

Funcţia de previziune (previzională) a bugetului cunoaşte două componente:

- previzionarea (evaluarea) veniturilor;

- previzionarea (evaluarea) cheltuielilor.

Atât evaluarea veniturilor cât şi evaluarea cheltuielilor are la bază metode prin care se stabileşte volumul şi dimensiunea acestora, grupate în două categorii: metode clasice şi metode moderne.

La determinarea veniturilor cât şi a cheltuielilor publice locale trebuie să se ţină seama şi de o serie de factori conjuncturali cum sunt:

- sarcinile şi responsabilităţile asumate de consiliile locale;

- stimularea dezvoltării economico – sociale a comunităţii locale;

- programele de investiţii noi şi în derulare ale comunităţii;

- politica de protecţie socială şi asistenţă socială.

Funcţia de previziune a bugetului prezintă o importanţă deosebită întrucât în funcţie de metodele utilizate, şi factorii de influenţă luaţi în considerare se dimensionează veniturile şi cheltuielile publice locale cu rol hotărâtor asupra calităţii şi nivelului serviciilor publice furnizate colectivităţilor locale.

Preview document

Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 1
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 2
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 3
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 4
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 5
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 6
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 7
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 8
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 9
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 10
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 11
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 12
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 13
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 14
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 15
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 16
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 17
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 18
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 19
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 20
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 21
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 22
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 23
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 24
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 25
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 26
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 27
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 28
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 29
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 30
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 31
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 32
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 33
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 34
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 35
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 36
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 37
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 38
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 39
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 40
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 41
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 42
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 43
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 44
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 45
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 46
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 47
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 48
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 49
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 50
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 51
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 52
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 53
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 54
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 55
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 56
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 57
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 58
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 59
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 60
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 61
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 62
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 63
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 64
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 65
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 66
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 67
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 68
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 69
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 70
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 71
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 72
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 73
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 74
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 75
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 76
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 77
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 78
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 79
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 80
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 81
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 82
Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Veniturile Bugetului Local - Asezare si Administrare pe Exemplul Comunei Miroslava.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Taxe și Impozite la Nivelul Bugetelor Locale

INTRODUCERE Finanţele locale includ finanţele publice locale, finanţele regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale constituite cu aportul...

Analiza Bugetului Local al Municipiului Turda

I N T R O D U C E R E Autonomia financiară a unităţilor administrativ- teritoriale a fost consacrată internaţional prin conceptul ,, resurselor...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Rădășeni

1. Organizare și funcționalitate la Primăria Comunei Rădășeni 1.1 Scurt istoric Localitatea Rădășeni se află amplasată în partea de nord a...

Fundamentarea și Executia Cheltuielilor Publice la Primaria Harlau

Capitolul I Organizare şi funcţionalitate la Primaria Harlau 1.1.Scurt istoric Harlau este un oraș din judetul Iasi. Este situat în nord-vestul...

Organizarea gestiunii financiare în cadrul Primăriei Comunei Tătăruși

Comuna Tătăruşi este situată în extremitatea nord-vestică a judeţului Iaşi la graniţa cu judeţul Suceava, la 100 km de Iaşi, 70 km de Suceava şi 17...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Analiza Veniturilor Publice la Primăria Șercaia

Introducere Finanţele publice constituie un sistem de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor de...

Ai nevoie de altceva?