Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 25310
Mărime: 213.79KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Lector Cristian Braghina
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

Introducere 4

I. Valea Bistritei in sectorul Bicaz-Piatra Neamţ. Caracteristici fizico-geografice generale 7

1.2 Limite

1.2. Geologia

1.2.1. Seismicitatea

1.2.2. Structura şi tectonica

1.3. Geomorfologia

1.3.1. Morfologia versanţilor

1.3.2. Morfologia albiei

1.4. Clima

1.5. Hidrologia

1.5.1. Apele de suprafaţă

1.5.2. Apele subterane

1.6.Vegetaţia şi fauna

1.7. Solurile

II. Aspecte de geografie umana pe valea Bistriţei in sectorul Bicaz-Piatra Neamt 19

2.1. Evoluţia aşezărilor omeneşti.

2.2. Dezvoltarea economică a văii Bistriţei între Bicaz si Piatra Neamţ

III. Resurse umane 30

3.1. Evolutia numerica

3.2. Miscarea naturala

3.3. Miscarea migratorie

3.4. Densitatea populatiei

3.5. Simetrii geodemografice

IV. Modificări antropice pe valea Bistriţei între Bicaz- Piatra Neamţ 49

4.1. Consideratii generale

4.2. Constructia barajelor, canalelor si aparitia lacurilor

4.3. Stramutarea localitatilor din arealul lacustru

4.4. Caracteristicile amenajarilor antropice din sectorul Bicaz-Piatra Neamt

V. Consecintele modificarilor antropice 60

5.1. Modificări geomorfologice

5.1.1. Morfodinamica cuvetelor lacustre

5.1.2. Morfodinamica versanţilor

5.2. Modificări climatice

5.3. Modificari hidrologice

5.3.1. Aparitia acumularilor Pângarati, Vaduri si Bâtca Doamnei

5.3.2. Modificari ale debitului lichid

5.3.3. Modificari ale debitului solid

5.3.4. Schimbari în regimul apelor subterane

5.4. Modificări biologice

Concluzii 82

Bibliografie 84

Extras din document

Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul activităţilor umane asupra mediului geografic. Civilizaţia umană are de multe ori în ascensiunea sa urmări nebănuite asupra mediului natural, determinând modificarea peisajului geografic. Este necesară cunoaşterea aspectelor pozitive, dar mai ales negative ale intervenţiei umane în vederea stimulării unor preocupări pentru rezolvarea multiplelor probleme legate de protecţia şi conservarea naturii. Natura nu poate fi stăpânită dacă nu ne este cunoscută.

Cunoaşterea situaţiei preexistente şi compararea cu situaţia actuală conduc nu numai la cunoaşterea ci şi la necesitatea găsirii unor măsuri de ameliorare a efectelor negative.

Valea Bistriţei a oferit omului condiţii favorabile de trai prin tot ceea ce poate oferi mediul natural: condiţii de adăpost, floră şi faună. Utilizarea acestora şi dezvoltarea economică au dus la o modificare treptată a mediului. Vechiul peisaj a fost înlocuit treptat cu un peisaj nou, în care industria a avut un rol hotărâtor. Acţiunea omului a fost complexă în valea Bistriţei, atingând apogeul după 1950.

Modificările cele mai semnificative s-au produs odată cu începerea şi desfăşurarea unui vast program de amenajări hidrotehnice pe valea Bistriţei. Principalul scop a fost valorificarea potenţialului hidroenergetic pentru obtinerea energiei electrice. Pe sectorul Pângăraţi-Vaduri-Piatra Neamţ a fost preconizat a se realiza o producţie de energie de 199 Gwh în anul hidrologic mediu, utilizând o cădere totală de 56,52m. Producţia de energie se realizează în două centrale-baraj (Pângăraţi şi Piatra Neamţ), şi o centrală de derivaţie (Vaduri), fiecare având propriul său baraj şi lac de acumulare.

Altă utilizare importantă a amenajării este asigurarea necesarului de apă potabilă şi industrială în zonă şi în special pentru municipiul Piatra Neamţ prin captările subterane din zona canalului de fugă de la centrala Vaduri şi captarea de suprafaţă din lacul Piatra Neamţ (Bâtca Doamnei).

Amenajarea sectorului respectiv a dus şi la o regularizare a albiei Bistriţei, scoţând de sub efectul inundaţiilor terenurile limitrofe si creandu-se conditii pentru dezvoltarea pisciculturii.

Apariţia lacurilor de acumulare a adus schimbări majore în peisaj. La proiectul initial al amenajărilor s-au adăugat construcţia fabricii de ciment de la Bicaz, fabrica de la Taşca, fabrica de azbociment de la Bicaz, fabrica de oxigen de la Stejaru, obiective industriale care au avut, din păcate, implicaţii negative asupra mediului. Acţiunea directă a omului asupra reliefului s-a manifestat prin lucrările necesare amenajării hidrotehnice si anume: lucrări de excavaţie, de depozitare, construcţii, ramblee, lucrări care au contribuit la apariţia anumitor forme de relief antropic.

Valea Bistriţei, prin varietatea formelor de relief, bogăţia faunistică numărul mare de monumente ale naturii, monumente istorice şi de artă, precum şi prin splendida vatră folclorică ce păstrează datinile strămoşilor, este una dintre cele mai frumoase zone turistice ale ţării.

Bistriţa poartă un nume de origine slavonă, care înseamnă „apă repede”. În Dicţionarul Geografic al Judeţului Neamţ, din 1985, se spune că „în timpurile mai vechi, Bistriţa era cunoscută sub numele de Aurar, fiindcă în apele şi in nisipul său se pescuiau firicele de aur”. În prezent, această denumire mai este folosită doar în cursul său superior.

Bistriţa face parte din grupa de est a râurilor României şi este unul dintre cei mai mari afluenţi ai Siretului. Ea străbate, de la obârşie până la vărsare, pe o distanţă de 278,8km formaţiuni geologice variate, ceea ce a condus la o mare varietate a peisajului (bazinete de eroziune sau chei pitoreşti, cum sunt vestitele Chei ale Bistriţei dintre Pietrosul Bistriţei şi Giumalău). Pe o distanţă de aproape 70 de km şi-a modificat traseul, ca urmare a construirii salbei de hidrocentrale.

Bistriţa izvorăşte din munţii Rodnei, de sub vârful Gargalău (de la 1850m altitudine), şi se varsă în Siret, în dreptul satului Nicolae Bălcescu, în aval de Bacău (de la 47°34’27 " latitudine nordică şi 24°48’92" longitudine estică până la 46°29’ latitudine nordică), având cel mai lung curs montan dintre râurile României şi formand un bazin hidrologic cu o suprafaţă de 6974 km. De la izvor la vărsare, Bistriţa străbate un relief variat, de la masive muntoase înalte (Rodnei, Călimani, Bistriţei si Hăşmaş), la masive muntoase mijlocii şi mici (Obcina Mestecănişului, Munţii Stânişoarei şi Tarcăului), la depresiuni intramontane (Dornelor, Bilborului, Borsecului şi depresiunea subcarpatică Cracău - Bistriţa).

Varietatea peisajului este dată atât de structura geologică diferită (de la izvoare şi până în aval de Broşteni străbate zona cristalino-mezozoică şi în aval zona flişului), dar şi de climă. În general, clima văii Bistriţa se menţine în limitele zonei temperat-continentale, având nuanţe diferite în funcţie de altitudine şi orientarea formelor de relief pe care le străbate, particularităţile dinamicii atmosferice şi curenţilor de aer care creează un microclimat local, deosebit de la o zonă la alta. Având o largă deschidere spre regiunile subcarpatică şi extracarpatică, valea Bistriţei se află sub influenţa directă a climei continentale, reflectată cu deosebire în caracteristicile climatice ale iernii. Temperaturile medii anuale, mai mici în zonele montane cresc spre aval de la 0° în munţii Rodnei şi 2° pe Rarău la 4,9° la Vatra Dornei, 8,4° la Piatra Neamţ şi 9,2° la Bacău. Cantitatea de precipitaţii variază de-a lungul văii de la 926mm pe Rarău, la 672mm la Vatra Dornei, 649mm la Piatra Neamţ, 544,3mm la Bacău.

Cei mai importanţi afluenţi ai Bistriţei sunt: Dorna (49,5km), Neagra Şarului (35km), Neagra Broştenilor (42km), Bistricioara (68,5km), Bicazul (42 km), Tarcăul (32km) şi Cracăul (59,5km). Râurile din bazinul Bistriţei se alimentează din precipitaţii şi din apele subterane. În zona montană înaltă alimentarea se face predominant din topirea zăpezilor, apele înregistrând debite mari primăvara. Scăderea altitudinii determină o alimentare provenită din ploi, astfel debitele şi nivelurile maxime se înregistrează la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Alimentarea subterană, mai constantă în timp tinde să regularizeze regimul râurilor asigurându-le apa în perioadele în care scade cantitatea de precipitaţii. Regimul hidrologic al Bistriţei a fost mult influenţat de om fie direct, prin construirea bazinelor de retenţie, fie indirect, prin defrişări.

O caracteristică esenţială este şi bogăţia şi marea varietate floristică şi faunistică. În zona montană sunt păduri de molid, brad şi fag, alături de pajişti alpine, cu o faună reprezentată prin ursul brun, cerbul carpatin, căpriorul, jderul, mistreţul, râsul, veveriţa, etc. Fauna acvatică prezintă trei sectoare piscicole: al păstrăvului (de la izvoare la Cârlibaba), al lipanului (până la Lacul Izvoru Muntelui), şi al scobarului (în aval de Bicaz). Influenţa antropică s-a manifestat prin aceleaşi activităţi antropice menţionate anterior, defrişările şi construirea bazinelor de retenţie, acestea din urmă aducând schimbări deosebite în ihtiofaună şi acvifaună.

CAPITOLUL I

VALEA BISTRITEI IN SECTORUL BICAZ - PIATRA NEAMŢ

CARACTERISTICI FIZICO - GEOGRAFICE GENERALE.

1.1. Limitele zonei în cadrul judeţului

Sectorul Bicaz-Piatra Neamt este asezat in partea nord-estica a Romaniei, iar in cadrul judetului este localizat in regiunea central-estica.

Limita matematica are urmatoarele coordonate: intre 4640’ lat. nordica si 4720’ lat. sudica si intre 2543’ long. vestica si 2715’ long. estica.

Bibliografie

Apopei, V.- Modificări hidrologice şi hidrogeologice apărute în cursul mijlociu şi inferior al râului Bistriţa în urma amenajărilor hidrotehnice, (trav. “Stejaru”, Geol.-Geogr., 7, 1979, p. 429-436).

Apopei, V., Greţcu, V.,- Câteva observaţii hidrologice şi pedologice asupra lacurilor de baraj ale sistemului hidroenergetic Bistriţa aval, aug. 1967-aprilie 1970. Lucrările staţiunii Stejaru, vol. II. 1971.

Apavaloae, M.- Contributii la cunoasterea climei din sectorul mijlociu al vaii râului Bistrita, Lucrarile Statiunii de Cercetari Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, 1970.

Bancila, I. - Geologia Carpatilor Orientali, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1958.

Bojoi, I. Ichim, I., Mihăilescu, Fl., Apopei, V., Lupaşcu, Gh.- Studiu complex hidrogeologic, hidrologic, geomorfologic, microclimatic şi pedogeografic al luncii râului Bistriţa dintre Bicaz şi Piatra Neamţ şi Bacău, 1972.

Bojoi, I., Ichim,I.- Judetul Neamt, Ed. Academiei RSR, Bucuresti, 1974.

Bojoi, I., Surdeanu, V.- Consideratii asupra reliefului din bazinul Tarcaului, Lucrarile Statiunii de Cercetari Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, 1970.

Carauşu, I.- Cercetari asupra fitoplanctonului din lacurile de baraj Pângarati, Vaduri, Bâtca Doamnei, Reconstructia (valea Bistritei), Lucrarile Statiunii de Cercetari Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, 1970.

Carauşu, I.- Cercetari asupra vegetatiei macrofite din lacul de baraj Vaduri (valea Bistritei, Carpatii Orientali), Lucrarile Statiunii de Cercetari Biologice, Geologice şi Geografice „Stejarul”, 1970.

Donisă, I.- Geomorfologia văii Bistriţei, Ed. Academiei R.S.R, Bucuresti, 1968.

Donisă, I., Hârjoabă, I.,- Observaţii geomorfologice asupra văii Bistriţei între Bicaz şi Piatra Neamţ, Anal. Şt. Univ. Al. I. Cuza- Iaşi, (serie nouă), sect. II. (şt. Nat. ), vol. V., 1979.

Donisa, I., Surdeanu, V., Mihailescu, Fl., Carauş I., Apopei, V.- Modificari geografice în sectorul mijlociu al vaii Bistritei cauzate de amenajarile hidroenergetice, Lucrarile Statiunii „Stejarul”, Geologie şi Geografie, Pângarati, 1975.

Preview document

Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 1
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 2
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 3
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 4
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 5
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 6
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 7
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 8
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 9
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 10
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 11
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 12
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 13
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 14
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 15
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 16
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 17
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 18
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 19
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 20
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 21
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 22
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 23
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 24
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 25
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 26
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 27
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 28
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 29
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 30
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 31
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 32
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 33
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 34
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 35
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 36
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 37
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 38
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 39
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 40
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 41
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 42
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 43
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 44
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 45
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 46
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 47
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 48
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 49
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 50
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 51
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 52
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 53
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 54
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 55
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 56
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 57
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 58
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 59
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 60
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 61
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 62
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 63
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 64
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 65
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 66
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 67
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 68
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 69
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 70
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 71
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 72
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 73
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 74
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 75
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 76
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 77
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 78
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 79
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 80
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 81
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 82
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 83
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 84
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 85
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 86
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 87
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 88
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 89
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 90
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 91
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 92
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 93
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 94
Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Modificari antropice ale spatiului geografic pe Valea Bistritei intre Bicaz si Piatra Neamt.DOC

Alții au mai descărcat și

Infuenta Activitatii Antropice in Isula Mare a Brailei asupra Mediului Inconjurator

Prefata Fie ca esti geograf, biolog sau chiar neavând o pregatire stiintifica, este realmente imposibil sa nu te prinda în vraja ei natura...

Structura pe Grupe de Vârstă și Sexe a Populației Județului Iași în Perioada de Tranziție

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Lucrarea de fata se încadreaza în studiile de geografie umana regionala, cu referire la populatia asezarilor umane (...

Caracteristici Climatice ale Depresiunii Dornelor

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca titlu ”Caracteristici climatice ale Depresiunii Dornelor” și reprezintă rodul unei activităţi de documentare...

Amenajarea Teritoriului Municipiului Piatra Neamț

1. DATE GENERALE JUDEŢUL NEAMŢ 1.1.CADRUL NATURAL Suprafaţa - 589.614 ha din care: - agricolă-283.789ha(arabil-170.473ha;păşune-39.394 ha;...

Evoluția Teritorială a Orașului Piatra-Neamț

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1 AŞEZAREA GEOGRAFICĂ Oraşul Piatra-Neamţ se află într-o zonă de contact climatic, geologic, geomorfologic, hidrologic,...

Analiza evoluției demografice în Județul Sibiu

Poziţie geograficǎ Judeţul Sibiu este situat în centrul României la rǎscrucea drumurilor comerciale dintre est şi vest, dintre Balcani şi Europa...

Regiuni Geografice ale Romaniei

Caractere generale: Numele de Carpati deriva de la “carpate” care este un cuvant de origine ilirotracica insemnand “stancarie”. Toponimul a fost...

Spațiul urban - Orașul Piatra-Neamț

Capitolul 1. Date cu caracter general 1.1 Ȋncadrarea ȋn teritoriu- zonificarea: Oraşul Piatra-Neamţ este un oraş de munte, situat in Nord-Estul...

Ai nevoie de altceva?