Analiaza rentabilitatii la S.C. Apromat-Ind S.A.

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Analiaza rentabilitatii la S.C. Apromat-Ind S.A..
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc, ppt de 156 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Marius Gust

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Capitolul I
Prezentarea S.C. APROMAT- IND S.A 4
I.1.Istoricul si diagnoza juridica S.C.Apromat- IND S.A 4
I.1.1.Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A 4
I.1.2.Diagnoza juridică a S.C. APROMAT-IND S.A 5
I.2.Organizarea si conducerea S.C.Apromat -IND S.A 6
I.3.Obiectul de activitate, furnizori, clienţi, concurenţi ai
S.C.Apromat- IND S.A 11
I.3.1.Obiectul de activitatea al S.C. APROMAT-IND S.A 11
I.3.2.Furnizori şi clienţi ai S.C. APROMAT-IND S.A 13
I.3.3.Concurenţi ai S.C. APROMAT-IND S.A 16
I.4.Analiza principalilor indicatori ai S.C.Apromat- IND S.A 17
I.4.1.Analiza cifrei de afaceri la 17
I.4.2.Analiza cheltuielilor din exploatare 21
I.4.3.Analiza veniturilor din exploatare 25
I.4.4.Analiza stocurilor 28
I.4.5. Analiza potenţialului uman 30
Capitolul II
Analiza rezultatului la S.C. Apromat- IND S.A 33
II.1Analiza dinamica si structurala a rezultatului 33
II.1.1.Analiza dinamică a rezultatului 33
II.1.2.Analiza structurală a rezultatului 40
II.2.Analiza rezultatului cu ajutorul Tabloului soldurilor intermediare de gestiune 52
II.3.Analiza factorială a rezultatului 60
Capitolul III
Analiza ratelor de rentabilitate la S.C.Apromat-IND S.A 75
III.1.Prezentarea ratelor de rentabilitate 75
III.1.Analiza ratei rentabilităţii comerciale la S.C.Apromat-IND S.A 77
III.3.Analiza ratei rentabilităţii economice la S.C.Apromat-IND S.A 84
III.4Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate la
S.C.Apromat-IND S.A 93
III.5.Analiza ratei rentabilităţii financiare la S.C.Apromat-IND S.A 100
Capitolul IV
Măsuri pentru creşterea rentabilităţii la societatea comercială APROMAT-IND S.A. (Concluzii si propuneri) 110
Bibliografie 118

Extras din document

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A.

I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A.

I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A.

Grupul de firme APROMAT-IND S.A. A luat fiinţă la data de 01.03.1992 prin înfiinţarea societăţii APROMAT-IND S.R.L. cu un capital social de 1.200.000 lei, deţinut de următorii asociaţi:

─ MOCANU GHEORGHE care deţinea 50% din acţiuni

─ COLŢOŞ ION care de asemenea deţinea 50% din acţiuni.

În anul 1994 societatea îşi majorează capitalul social la 52.000.000 lei, ponderea acţionarilor rămânând aceeaşi.

În anul 1995 are loc o nouă majorare de capital, o fuziune prin absorţie cu societatea ROMAT S.R.L. şi prin cooptarea a încă 3 acţionari ia fiinţă S.C.APROMAT-IND S.A. cu următoarea structură a acţionariatului care se păstrează şi astăzi şi care este prezentată în următorul tabel.

Tabelul nr.I.1: Structura acţionariatului la S.C.APROMAT-IND S.A.

NUME ACŢIONAR NR.ACŢIUNI PROCENT

MOCANU GHEORGHE 488 49,897%

COLŢOŞ ION 487 49,795%

MOCANU AURELIA 1 0,1023%

COLŢOŞ CRISTINA 1 0,1023%

COLŢOŞ CLAUDIU 1 0,1023%

TOTAL 978 100%

Sursa: Tabelul nr. I.1 a fost întocmit de autoare pe baza datelor din evidenţele contabile ale societăţii.

Capitalul social este în prezent de 244.500.000 lei divizat în 978 de acţiuni nominative cu o valoare de 250.000 lei pe acţiune.

În prezent societatea este administrată de doi administratori:

- MOCANU GHEORGE

- COLŢOŞ ION

care sunt şi acţionari majoritari.

Societatea comercială APROMAT - IND SA are sediul în localitatea Bujoreni, judeţul Vâlcea, fiind înmatriculată la Registrul Oficiului Comerţului cu nr. J38/1397/1992, cod fiscal/cod unic de înregistrare R 298826.

În prezent, din grupul de firme APROMAT-IND S.A. mai fac parte următoarele firme:

1 ZIMBRU GRUP APROMAT S.A.

2 FEROMAT S.R.L.

3 RÎMNICOM S.R.L.

4 ALUTUS OLTENIA MOCO-RELLY

5 GRUNDOR S.A.

I.1.2. Diagnoza juridică a S.C. APROMAT-IND S.A.

Societatea comercială APROMAT-IND S.A. este înregistrată la Registrul Comerţului Municipiului Râmnicu Vâlcea şi la Direcţia Finanţelor Publice. Înregistrările şi modificările din capitalul social au fost comunicate la Registrul Comerţului.

Statutul societăţii1 este înregistrat. Prin el reglementându-se: denumirea societăţii, forma juridică, sediul şi durata societăţii, obiectul de activitate, capitalul social şi acţiunile, modul de majorare şi diminuare a capitalului social, atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor (A.G.A), gestionarea societăţii, rezolvarea letigiilor şi a altor probleme care pot interveni în buna funcţionare a societăţii.

Societatea încheie un contract colectiv de muncă cu angajaţii săi, care este înregistrat la Direcţia Forţelor de Muncă VÂLCEA. Există de asemenea contracte individuale încheiate cu toţi salariaţii societăţii, contracte prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului.

Societatea s-a dovedit de-a lungul existenţei sale a fi un bun contribuabil. Contribuţiile la fondul de pensii şi asigurări sociale fiind achitate la termen de către S.C.APROMAT-IND S.A.

Construcţiile, clădirile, utilajele, maşinile, instalaţiile, mijloacele de transport etc. sunt active înregistrate în contabilitatea societăţii şi sunt componente ale patrimoniului societăţii APROMAT-IND S.A.

După prezentarea făcută se poate afirma că grupul de firme S.C.APROMAT-IND S.A. este o societate legal constituită care respectă, din punct de vedere juridic, legislaţia existentă în vigoare.

Privind evoluţia societăţii APROMAT-IND S.A. de la data înfiinţări, respectiv 01.03.1992 şi până în prezent se poate afirma, că datorită efortului depus de persoanele aflate la conducere, societatea comercială APROMAT-IND S.A. este o persoană juridică cu viitor.

I.2. Organizarea şi conducerea S.C.APROMAT-IND S.A.

Societatea comercială APROMAT-IND S.A. RM.VÂLCEA este o societate pe acţiuni, având 5(cinci) acţionari care au fost prezentaţi în cadrul primului subcapitol (I.1) şi care participă la formarea capitalului social prin aporturi în schimbul cărora primesc titluri de valoare numite acţiuni. În prezent societatea este administrată de doi administratori care sunt şi acţionari majoritari:

- Mocanu Gheorghe

- Colţos Ion.

Adunarea Generală a Acţionarilor(A.G.A.) conduce societatea şi ia decizii în toate problemele privind existenţa, structura şi activitatea societăţii şi stabileşte politicile şi strategiile financiare, de marketing şi concurenţiale ale societăţii.

Adunarea Generală reuneşte pe toţi acţionarii şi poate fi ordinară sau extraordinara.

Adunările Generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la două luni de la închiderea exerciţiului economico-financiar, pentru: examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere (contul 121) pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate pe anul în curs, stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli.

Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar, pentru a hotărî:

- schimbarea formei juridice, a sediului, a obiectului de activitate şi duratei societăţii;

- fuziunea sau divizarea societăţii;

- conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;

- emisiunea de obligaţiuni;

- orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Principalele compartimente şi funcţii în cadrul APROMAT-IND S.A. sunt următoarele:

- Directorul General al societăţii;

- Directorul economic

- Contabilul şef

- serviciul contabilitate

- serviciul financiar

- serviciul Organizare, Resurse Umane, Protecţia Muncii

- compartimentul Import-Export, Marketing

- Director Tehnic

- compartimentul pregătirea producţiei - maistru gater

- compartimentul aprovizionare - sef depozit

- secţia de întreţinere.

Desfăşurarea procesului de producţie la S.C.APROMAT-IND S.A. Vâlcea se prezintă în concordanţă cu cerinţele calităţii produselor, mijloacelor tehnice de lucru, ridicarea nivelului de pregătire a personalului de deservire.

Fisiere in arhiva (9):

  • REZUMAT.doc
  • Prezentare.ppt
  • CUPRINS.doc
  • CAP IV.doc
  • CAP III.doc
  • CAP II.doc
  • CAP I.doc
  • Bibliografie.doc
  • antet cu adresa.doc

Bibliografie

1. Andronic B.C. -„Performanţa firmei”, Editura Polirom, Bucureşti.
2. Capanu I. - „Indicatori macroeconomici”, Editura Economică, Bucureşti, 1998
3. Crecană C. -„Rentabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii”, Editura Economică, Bucureşti, 2000
4. Eros - Stark L.,
Pantea I. M. -„Analiza situaţiei financiare a firmei. Elemente teoretice şi studiu de caz”,Editura Economică, Bucureşti, 2001
5. Enache E., Gust M.,
Diaconu M. -„Analiza economico - financiară”, Editura Independenţa Economică, 1998
6. Gust M. (coord.) -„Analiză economică - financiară”, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2003
7. Georgescu N. -„Analiza bilanţului contabil”, Editura Economică, Bucureşti, 1999
8. Işfănescu A. (coord.) -„Ghid practic de analiză economico - financiară”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999
9. Işfănescu A.,
Stănescu C.,
Băicuşi A. -„Analiză economică-financiară. Aplicaţii în societăţile comerciale, industriale, de construcţii şi de transport”, Editura Economică, Bucureşti, 1999
10. Işfănescu A., Anghel I.,
Robu V., Stan S. -„Ghid practic de evaluare a întreprinderii”, Editura Tribuna Economică, 2001
12. Marin D.,
Spircu L. -„Analize economice cantitative”, Editura Independenţa Economică, 2001
13. Mărgulescu D. -„Analiza economico-financiară a societăţii comerciale”, Editura Economică, Bucureşti,1994
14. Mărgulescu D.,
Cişmaşu I. D.,
Vâlceanu G.
Şerban C. -„Analiza economico-financiară”, Editura Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti, 1999
15. Mărgulescu D.,
Niculescu M.,
Robu Vasile. -„Diagnostic economico-financiar. Concepte, metode, tehnici”, Editura Romcart, Bucureşti,1994
16. Mărgulescu D.
Stănescu C.,
David I. -„Analiză economico-financiară”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999
17. Niculescu M. -„Analiză economico-financiară”, Universitatea „Constantin Brîncoveanu”, Brăila, 1993
18. Niculescu M. -„Diagnostic global strategic”, Editura I Economică, Bucureşti, 1997
19. Vintilă G. -„Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
20. Vintilă G.,
Vuţă M. -„Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Rolcris, Bucureşti, 2000
21. *** -Anuarul statistic al României
22. *** - Statutul de funcţinare al S.C.Apromat-ind S.A. Rm. Vâlcea
23. *** - Situaţii financiare privind activitatea financiar - contabilă a S.C.Apromat-ind S.A. pe anii 1999 - 2003(Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi bugetul de venituri şi cheltuieli. )